Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ดำเนินงานธุรการให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้บริการด้านเอกสารและข้อมูลสารสนเทศกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของงานฝ่ายวิชาการ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(13)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(19)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ดำเนินงานธุรการให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ดำเนินงานธุรการให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
1.  ร้อยละ 95 ของการจัดทำเอกสารงานฝ่ายวิชาการ และสื่อสารประชาสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้องมีความถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดของโรงเรียน
2.  ร้อยละ 95 ของการอัดสำเนาเอกสารงานประกอบการเรียน เช่น ใบงาน เอกสารเสริมเย็น มีความถูกต้อง และเสร็จตามกำหนดเวลา
3.  ร้อยละ 95 ของการจัดทำ และผลิตเอกสารงานประกอบการเรียน (หนังสือ) มีความถูกต้อง และเสร็จตามกำหนดเวลา
4.  มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
5.  บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายร้อยละ 85

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ดำเนินงานธุรการให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 469 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 469 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 469 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 469 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5. ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 407 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 72 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 จดหมายออก, บันทึกข้อความ, คำสั่ง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 72 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 การให้บริการอัดสำเนา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 72 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 จัดทำเอกสารงานฝ่ายวิชาการ และสื่อสารประชาสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 72 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 11   11   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 72 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 จัดทำ/ผลิตเอกสารประกอบการเรียน 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 72 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 ตรวจ ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายในระบบ SWIS   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 72 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 72 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 72 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 72 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 365 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 302 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 225 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 148 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 72 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 72 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 302 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 148 วัน
01 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 103 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 72 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (13)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา)  30 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 347 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2563  7 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 339 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดทำ/ผลิตเอกสารประกอบการเรียน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (ประกวดวาดภาพ ยางนา - ขี้เหล็กเฟสติวัล)  22 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 324 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (การแข่งขันสารานุกรมไทย และ การแข่งขันหุ่นยนต์)  3 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 312 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (การแข่งขันวาดภาพ และการสอบ(คณิตศาสตร์) World Time)  9 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (เยาวชนดีเด่น, คณิตศาสตร์ (HKIMO), คณิตศาสตร์ (WMO) และหุ่นยนต์)  19 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 296 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ SEAMO 2019)  5 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 249 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ บ.ท็อป เทสท์ และการสอบคณิตศาสตร์นานาชาติ WIMO)  8 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 185 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ บ.ท็อป เทสท์ (เพิ่มเติม))  14 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 179 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2563  31 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดทำ/ผลิตเอกสารประกอบการเรียน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ (ถ้วยพระราชทาน วาดภาพ)  12 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (การสอบ YCT คะแนนเต็ม, โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (รอบที่1) และ การประกวดศิลปกรรม ปตท. )  19 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (นักเรียนที่สอบได้คะแนนลำดับที่ 1-10 ของโรงเรียน (Top 10) จากการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562)  26 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการ ประชุมเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายได้จากการบริการอัดสำเนาสี 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 400 *** ***
2    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 3,000 *** ***
3    ยางรัดวงใหญ่/เล็ก 5 *** ***
4    หมึกอัดสำเนา RISO สีดำ 250 *** ***
5    กระดาษไขอัดสำเนา RISO 150 *** ***
6    หมึกอัดสำเนา RISO สี (4 สี) 1 *** ***
7    หมึกอัดสำเนา RISO สี (5 สี) 1 *** ***
8    ลวดเย็บกระดาษ RISO 1 *** ***
9    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 50 *** ***
10    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 10 *** ***
11    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 30 *** ***
12    เทป OPP ขนาด 2 ใส 15 *** ***
13    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 60 *** ***
14    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 60 *** ***
15    ลวดเย็บ Max No.3 (1*24) 6 *** ***
16    ปากกาเคมี 2 หัว 10 *** ***
17    เทปกาวย่น 2 นิ้ว 10 *** ***
18    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.108 10 *** ***
19    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 10 *** ***
20    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.109 10 *** ***
21    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 10 *** ***
22    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.112 10 *** ***
23    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ใส A4 1x50 ห่อ 50 แผ่น 10 *** ***
24    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบน หัวลูกลื่น ZL102W 14 *** ***
25    เชือกฟาง 400g 2 *** ***
26    ลวดเย็บ Max T3-10M Max 1x20 10 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่ากระดาษโรเนียว,หมึกพิมพ์ริโซ่,กระดาษไขและวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียน 1 *** ***
2    ค่าซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Riso Comcolor 1 เครื่อง (บ.ริโซ่) 1 *** ***
3    ค่ากระดาษโรเนียว,กระดาษถ่ายเอกสาร,หมึกพิมพ์สำเนาริโซ่,กระดาษกาวสองหน้าและหนังยาง สำหรับผลิตเอกสารประกอบการเรียนของโรงเรียน 1 *** ***
4    ค่าหมึกพิมพ์สำเนาและกระดาษไขสำหรับใช้ผลิตเอกสารประกอบการเรียน 1 *** ***
5    ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร,กระดาษโรเนียว,หมึกพิมพ์เครื่องอัดสำเนา,กระดาษไขและหนังยาง สำหรับผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียน 1 *** ***
6    ค่ากระดาษโรเนียว,กระดาษถ่ายเอกสาร,หมึกพิมพ์เครื่องอัดสำเนา,กระดาษไข,ลวดเย็บกระดาษ สำหรับใช้ผลิตเอกสารประกอบการเรียนของโรงเรียน 1 *** ***
7    ค่ากระดาษโรเนียวใช้ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียน 1 *** ***
8    ค่าซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสารสี ริโซ่ (บ.ริโซ่) 1 *** ***
9    ค่ากระดาษโรเนียว,กระดาษการ์ด,หมึกพิมพ์และกระดาษไข สำหรับผลิตเอกสารประกอบการเรียน 1 *** ***
10    ค่าแฟ้มสันกว้าง 3 โหล ใช้งานสำนักงานฝ่ายวิชาการ 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบคำร้องขอใช้บริการอัดสำเนา
 - แบบสำรวจรายการ
 - แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ดำเนินงานธุรการให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน ของหน่วยงาน งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ87.77
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (19 )
การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ปี 2562 ระดับภาคเหนือตอนบน
รับรางวัล ชนะเลิศ ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 25
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง จากการแข่งขัน การออกแบบพัฒนา “หุ่นยนต์ขนส่งสินค้า” Design & Delivery Bots
รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
รับรางวัลจากการประกวดระบายสีแต้มฝัน เติมแต่งหอดูดวงดาว “อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร”
รับรางวัลหรียญทอง จากการแข่งขัน World Talent Invitational Mathematics Examinations 2019 World Time
รับเกียรติบัตร เนื่องในโอกาส วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รางวัลเหรียญเงินแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ
รับรางวัลแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games 2019
ได้รับเหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ
รับรางวัลแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติรายการ SEAMO 2019 Thailand ( Southeast Asian Mathematics Olympiad)
ได้รับรางวัลแข่งขันสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
รับรางวัลเหรียญทองแดงคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ WIMO - World International Mathematical Olympiad Final 2019
ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ บ.ท็อป เทสท์
รับเกียรติบัติผู้สอบได้คะเเนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่
รับถ้วยพระราชทาน รางวัลชนะเลิศประกวดภาพวาดภาพระบายสี
นักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับสากลสำหรับเยาวชน (Youth Chinese Test : YCT) ระดับ 1
ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทย์-คณิตศาสตร์
รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ สอบได้คะแนนลำดับที่ 1-10 (TOP 10)