Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : สร้างและพัฒนาวงเครื่องสายตะวันตกที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อสร้างและพัฒนาวงเครื่องสายตะวันตกให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นระบบและต่อเนื่อง

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(23)
-มอบหมายหน้าที่งาน(1) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(1)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(31)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : สร้างและพัฒนาวงเครื่องสายตะวันตกที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : สร้างและพัฒนาวงเครื่องสายตะวันตกที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
1.  นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร้อยละ 90 สามารถบรรเลงเพลงที่มีมาตรฐานตัวโน้ต ความยากในระดับเกรด 3
2.  วงเครื่องสายตะวันตก สามารถบรรเลงเพลงที่มีมาตรฐานตัวโน้ต ความยากในระดับเกรด 3 ได้ทั้งหมด
3.  นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกร้อยละ 30 สามารถสอบคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายและคอนเสิร์ตพัฒนาเยาวชนในระดับประเทศ
4.  เครื่องดนตรีของวงเครื่องสายตะวันตกร้อยละ 100 อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน
5.  มีการสนับสนุนวงเครื่องสายตะวันตกในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : สร้างและพัฒนาวงเครื่องสายตะวันตกที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
05 ก.พ. 2562 16 ก.พ. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 506 วัน
19 ก.พ. 2562 02 มี.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 492 วัน
05 มี.ค. 2562 09 มี.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 485 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 433 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 67 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 67 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 การถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนประถมที่เรียนชมรมและสมาชิกวงเครื่องสายตะวันตก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 67 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ 23   23   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 67 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 การดูแล รักษา ซ่อมบำรุง วัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องดนตรี วงเครื่องสายตะวันตก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 67 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 67 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 67 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 67 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 711 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 619 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 577 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 507 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานวงเครื่องสายตะวันตกตามปฏิทินการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 67 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 67 วัน
01 ต.ค. 2561 05 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 640 วัน
04 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 486 วัน
08 มี.ค. 2562 08 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 486 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 67 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (23)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในการแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงใหม่  25 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 408 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก บรรเลงในงานกิจกรรมพันธสัญญา  8 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 394 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 375 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบันทึกเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์วงดนตรีคลาสสิกเยาวชนภาคเหนือ  16 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 356 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมซ้อมใหญ่กับวงดนตรีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 346 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมแสดงคอนเสิร์ตประจำปีวงดนตรีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  27 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 345 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกร่วมแสดงงานโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  28 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 344 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมทำกิจกรรม Achira Trio Workshop  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมแสดงในงาน New North Expo 2019 Food & Lifestyle  24 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 317 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมบรรเลงเพลงในงาน วันเยาวชนแห่งชาติ  14 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 296 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในงานสถาปนาคณะกรรมการศิษย์เก่ามงฟอร์ต  26 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 254 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมแสดงต้อนรับการประชุมชี้แจงผู้ปกครองและเยี่ยมชมโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  15 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 234 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมซ้อมใหญ่ในงานคืนสู่เหย้าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ  28 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 221 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมซ้อมใหญ่ในงานคืนสู่เหย้าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ  29 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 220 วัน กำลังดำเนินการ  6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมบรรเลงเพลงในงานคืนสู่เหย้าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพฉลองครบรอบ45ปี  30 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 219 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2019  18 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 201 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2019  19 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 200 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2019  20 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 199 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมบรรเลงเพลงในงานคริสต์มาสของโรงแรม ณ นิรันดร์ โรแมนติค บูทิค รีสอร์ท  24 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมบรรเลงเพลง ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 17  19 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วงเครื่องสายตะวันตก ร่วมแสดงคอนเสิร์ต Precious Dream Concert ครั้งที่ 5  24 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมแสดงในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาครั้งที่ 29  1 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 156 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกบรรเลงเพลงในงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562  29 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 128 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (1) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 1   6.2 พัฒนา เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการแสดงของโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (1)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : นำนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกเดินทางไปร่วมบรรเลงเพลงในงาสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00-20.00 น. ณ ห้องคุ้มคำหลวง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ใช้งบประมาณซ่อมบำรุงจากงบกองทุนเครื่องสายตะวันตก 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 15 *** ***
2    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 6 *** ***
3    ค่าซ่อมบำรุงตามสภาพเมื่อชำรุดเสียหาย 1 *** ***
4    Tune Piano 2 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าขาไมโครโฟน จำนวน 6 ตัวๆละ 1,500 บาท ใช้ในการฝึกซ้อมนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก (บ.แม็กซิมั่่ม) 1 *** ***
2    ค่าTune Piano งานเครื่องสายตะวันตก จำนวน 1 หลัง (ร้านเปียโนบ้านสวน) 1 *** ***
3     วัสดุสำนักงานเดือนก.พ.63 1 *** ***
4    ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีวงเครื่องสายตะวันตก 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสังเกตพฤติกรรมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 - แบบบันทึกการทดสอบทักษะเพื่อเข้าเล่นในวงที่มีมาตรฐานสูงขึ้น (มี 3 มาตรฐาน คือ วง A, B, C)
 - แบบสำรวจสภาพเครื่องดนตรี

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ สร้างและพัฒนาวงเครื่องสายตะวันตกที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ของหน่วยงาน งานเครื่องสายตะวันตก
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (31 )
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในการแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงใหม่
นักเรียนเครื่องสายร่วมแสดงในงานกิจกรรมพันธสัญญา
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 มิถุนายน 2562
นักเรียนเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบันทึกเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์วงดนตรีคลาสสิกเยาวชนภาคเหนือ
นักเรียนเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบันทึกเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์วงดนตรีคลาสสิกเยาวชนภาคเหนือ
นักเรียนเครื่องสายตะวันตก เข้าร่วมบันทึกเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์วงดนตรีคลาสสิกเยาวชนภาคเหนือ
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมแสดงคอนเสิร์ตประจำปีวงดนตรีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมแสดงคอนเสิร์ตประจำปีวงดนตรีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมแสดงคอนเสิร์ตประจำปีวงดนตรีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมแสดงคอนเสิร์ตประจำปีวงดนตรีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมแสดงคอนเสิร์ตประจำปีวงดนตรีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
เข้าร่วมบันทึกเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์วงดนตรีคลาสสิกเยาวชนภาคเหนือ
เข้าร่วมบันทึกเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์วงดนตรีคลาสสิกเยาวชนภาคเหนือ
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกร่วมแสดงงานโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกร่วมแสดงงานโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ร่วมแสดงคอนเสิร์ตประจำปีวงดนตรีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตกร่วมแสดงงานโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพิ่ม
นักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมทำกิจกรรม Achira Trio Workshop วันที่ 15 สิงหาคม 2562
นักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก ร่วมแสดงในงาน New North Expo 2019 Food &
งานวันการศึกษาเอกชน
งานสถาปนาสมาคมศิษย์เก่า
ร่วมแสดงการประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนที่จะเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1
นักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมงานศิษย์เก่าหมาวิทยาลัยพายัพ
นักเรียนเครื่องสายตะวันตกร่วมแสดงงานศิยษ์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ
นักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมงานศิษย์เก่าหมาวิทยาลัยพายัพ
วงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2019 วันที่ 18 ธันวาคม 2562
วงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมแสดงงานประจำปี Montfort Variety Education 2019
นักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมบรรเลงเพลงคริศมาส ที่โรงแรม ณ นิรันดร์
นักเรียนเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมบรรเลงเพลง ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 17
วงเครื่องสายตะวันตก ร่วมแสดงคอนเสิร์ต Precious Dream
วงเครื่องสายตะวันตกเข้าร่วมแสดงในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮาครั้งที่ 29 สถานที่ ณ สนามฟุตโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม