Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการบริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนตามกฎกระทรวงฯ และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(36)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(20)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
1.  มีการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
2.  มีการกำหนดมาตรฐานและระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ปรากฏชัดเจน
3.  มีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1 ครั้งต่อ 1 ภาคเรียน
4.  มีการนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5.  มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในและครอบคลุมตามองค์ประกอบ
6.  โรงเรียนผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากมูลนิธิฯ ผลการประเมินค่าเฉลี่ยรวมมาตรฐาน ร้อยละ 85
7.  โรงเรียนมีการนำเกณฑ์การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่การปฏิบัติในแผนพัฒนาฯ และแผนปฏิบัติการประจำปี
8.  บุคลากรทุกภาคส่วน มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 82

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มีมาตรฐานระดับสากลตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคมและบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  มุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง
  มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล
  มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพครู
  มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 629 วัน
01 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 629 วัน
01 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 629 วัน
01 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 601 วัน
02 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 540 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 174 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน คุณภาพภายในเป็นผู้ประสานงานและดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายใน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 174 วัน
20 มิ.ย. 2562 20 ก.ค. 2562   D 6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2562 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 459 วัน
16 ส.ค. 2562 16 ก.ย. 2562   D 6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2562 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 401 วัน
01 ต.ค. 2562 -   D 6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 3/2562 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7631 วัน
18 พ.ค. 2563 18 พ.ค. 2563   D 6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 4/2562 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 156 วัน
15 ส.ค. 2562 30 ก.ย. 2562   D 6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 9   9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 387 วัน
03 ก.พ. 2563 07 ก.พ. 2563   D 6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 2/2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 257 วัน
21 ต.ค. 2562 25 ต.ค. 2562   D 6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 362 วัน
11 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2563   D 6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 2/2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 247 วัน
12 พ.ย. 2562 15 พ.ย. 2562   D 6.5 รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานภายนอก 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 341 วัน
01 มี.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   D 6.6 จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 143 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 เผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับการศึกษาและการประกันคุณภาพให้บุคลากรทราบ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 174 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.8 ประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ 11   11   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 174 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.9 ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมูลนิธิฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 174 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.10 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 174 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.11 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 174 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 174 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 818 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 726 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 684 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 614 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 540 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 174 วัน
22 ต.ค. 2562 26 ต.ค. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 361 วัน
12 ก.พ. 2563 15 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 249 วัน
01 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 205 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 174 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (36)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะอนุงานมาตรฐานการศึกษาและอบรมผู้ประเมินมาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 485 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะอนุงานมาตรฐานการศึกษาและอบรมผู้ประเมินมาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 484 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะอนุงานมาตรฐานการศึกษาและอบรมผู้ประเมินมาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 483 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 1  18 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 461 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2562  20 มิ.ย. 2562 - 20 ก.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพผู้เรียน  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 432 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2562  15 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 ตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 421 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  28 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 420 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  29 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 419 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 418 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา  2 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 415 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2562  15 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 1  9 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 408 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2562  15 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 1  10 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 407 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2562  15 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 1  11 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 406 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2562  15 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านด้านอัตลักษณ์และด้านมาตรการส่งเสริมสถานศึกษา  12 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 405 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2562  15 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 1  12 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 405 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2562  15 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 1  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 404 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2562  15 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 2  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 404 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2562  16 ส.ค. 2562 - 16 ก.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  17 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 400 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2562  15 ส.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ของ สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  19 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 368 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายในครั้งที่ 1 วันที่ 1  21 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 366 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2562  21 ต.ค. 2562 - 25 ต.ค. 2562
 ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายในครั้งที่ 1 วันที่ 2  22 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 365 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2562  21 ต.ค. 2562 - 25 ต.ค. 2562
 ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายในครั้งที่ 1 วันที่ 3  24 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 363 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2562  21 ต.ค. 2562 - 25 ต.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  24 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 363 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานภายนอก  12 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562
 ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายในครั้งที่ 1 วันที่ 4  25 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 362 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2562  21 ต.ค. 2562 - 25 ต.ค. 2562
 รับการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิฯ วันแรก  12 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 344 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานภายนอก  12 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมคุณภาพมาตรฐานจากมูลนิธิฯ  12 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 344 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานภายนอก  12 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562
 รับการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิฯ วันที่สอง  13 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 343 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานภายนอก  12 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการและรับฟังแนวทางการตรวจเยี่ยมมาตรฐานการศึกษาจากมูลนิธิฯ  13 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 343 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานภายนอก  12 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562
 รับการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิฯ วันที่สาม  14 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานภายนอก  12 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562
 รับการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิฯ วันที่สี่  15 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 341 วัน กำลังดำเนินการ  6.5 รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานภายนอก  12 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562
 บุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  26 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 330 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 บุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  27 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 329 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 บุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  28 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 บุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  29 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 327 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562  7 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 257 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 3/2562  1 ต.ค. 2562 - 0 543
 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 4 /2562  18 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 156 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 4/2562  18 พ.ค. 2563 - 18 พ.ค. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษปริ้นส์รายงาน 3 *** ***
2    แผ่น CD-R 6 *** ***
3    แผ่น DVD-R 5 *** ***
4    ค่ารถไปกลับ 4 *** ***
5    ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 *** ***
6    ค่าแท็กซี่ 2 *** ***
7    ค่าที่พัก 4 *** ***
8    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
9    กระดาษโพทอิท ตราช้าง ขนาด 3"x3" 1 *** ***
10    แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว / 120F A 4 ตราช้าง 1 *** ***
11    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
12    เทปกาวเยื่อ1/2x20หลาม้วนใหญ่ (บาง) 2 *** ***
13    กระดาษการ์ดสี 120g A4 1*100 แผ่น 1 *** ***
14    โฟมแผ่น 1 นิ้ว 2 *** ***
15    ลวดเย็บสี Max No.10-1M 1x24 2 *** ***
16    ค่าอาหาร VIP 180 *** ***
17     อาหารว่าง SVIP 120 *** ***
18    น้ำดื่ม 100 *** ***
19    ค่าของที่ระลึก 15 *** ***
20    ค่าที่พักกรรมการ 10 *** ***
21    ป้ายไวนิล 3 *** ***
22    จัดดอกไม้ 2 *** ***
23    ค่าเลี้ยงรับรอง 1 *** ***
24    กล่องใส่เอกสาร 2 ช่อง 1 *** ***
25    ค่าถ่ายสำเนารายงาน 15 *** ***
26    ค่าถ่ายสำเนารายงาน 36 *** ***
27    ค่าเข้าเล่มรายงาน 50 *** ***
28    ค่าจัดส่งรายงานต้นสังกัด 3 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ วันที่ 12-15/11/2562 1 *** ***
2    ม.วัฒนาคืนเงินค่าใช้จ่ายรับการตรวจเยี่ยมมาตรฐานมูลนิธิฯ 1 *** ***
3    ค่าอาหาร,อาหารว่างจัดเลี้ยงคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียน วันที่ 12-15/11/2562 (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 *** ***
4    ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการงานมาตรฐานมูลนิธิฯ วันที่ 7-8/3/2563 ณ อาคารมูลนิธิฯ 1 *** ***
5    ม.วัฒนาคืนเงินค่าใช้จ่ายร่วมประชุมงานมาตรฐานการศึกษา 1 *** ***
6    ค่าดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - การสังเกตสภาพจริง/ การสัมภาษณ์บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
 - รายงาน/ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ
 - รายงานการแจ้งข้อมูลข่าวสารเผยแพร่แก่บุคลากร หนังสือเข้าขอเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ และร่วมประเมินมาตรฐานมูลนิธิฯ
 - แบบสอบวัดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (20 )
ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะอนุงานมาตรฐานการศึกษาและอบรมผู้ประเมินมาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 24 มิถุนายน 256ณ ห้องประชุมเซนต์คาเบรียล ชั้น G อาคารมูลนิธิฯ ซ.ทองหล่อ 25 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะอนุงานมาตรฐานการศึกษาและอบรมผู้ประเมินมาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะอนุงานมาตรฐานการศึกษาและอบรมผู้ประเมินมาตรฐานการศึกษา มูลนิธิฯ โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 1
ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพผู้เรียน
ตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา วันที่ 27 สิงหาคม 2562
ตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา วันที่ 29 สิงหาคม 2562
ตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 2
ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ของ สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการมูลนิธิฯ
รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการมูลนิธิฯ วันที่ 3
รับการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิฯ วันที่ 4
รับการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิฯ
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในครั้งที่ 4 /2562