Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ดูแล กำกับ ติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์มีความเป็นอยู่ที่ดีมีสิ่งสาธารณูปโภคที่ดี มีสภาพพร้อมใช้งาน
2.  เพื่อรับนักเรียนที่มาจากสังคมที่ด้อยโอกาสทางร่างกาย สังคม และเศรษฐกิจตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

-ปฏิทินแผนงาน(5)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(5)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(5)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ดูแล กำกับ ติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ดูแล กำกับ ติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
1.  โรงเรียนมีแผนงานที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2.  นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ร้อยละ 80 มีสุขภาพดี มีน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพ ทางกายตามเกณฑ์
3.  นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ทุกคนได้รับสวัสดิการพื้นฐานตามที่โรงเรียนกำหนด

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ดูแล กำกับ ติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (5)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 549 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 การจัดซื้อของใช้อุปโภค บริโภค และของใช้อื่น ๆ ภายในบ้าน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 การทำความสะอาดภายในบ้านและบริเวณบ้าน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 การตรวจเช็ค และซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในบ้าน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
01 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2563   D 6.4 การนำนักเรียนใน พระราชานุเคราะห์ร่วมรับเสด็จฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 273 วัน
01 ก.พ. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.5 สอบคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 213 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอ ตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 476 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 413 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 336 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 259 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
14 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
10 ต.ค. 2562 13 ต.ค. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 383 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 259 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 213 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (5)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม  28 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 521 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 514 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รอง ผบ.ร้อย ตชด.332 พ.ต.ต.มังกร มันทะนา พบงานดูแลนักเรียนในพระราชาชนุเคราะห์ ฯ​  18 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 500 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ  19 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 346 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา 2563  17 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 256 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 สอบคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ  1 ก.พ. 2562 - 31 มี.ค. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ซ่อมแซมบ้านเทพฯ อาทร 1 *** ***
2    กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 1 *** ***
3    ่ค่าเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 4 *** ***
4    ค่าสาธารณูปโภค 12 *** ***
5    ่ค่ารักษาพยาบาล 4 *** ***
6    ค่าอาหารเช้า 4 *** ***
7    ค่าอาหารกลางวัน 4 *** ***
8    ค่าอาหารเย็น 4 *** ***
9    ค่าชุดนักเรียนเก่า 2 *** ***
10    ค่าชุุดนักเรียนใหม่ 2 *** ***
11    ค่าหนังสือ 4 *** ***
12    แฟ้ม 3 ห่วงตราช้างเบอร์ 231 สัม เขียว บานเย็น 4 *** ***
13    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 1 *** ***
14    กระดาษการ์ดสี 150 g A4 1x200 (4 สี) 1 *** ***
15    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 9 *** ***
16    แฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว / 125 F ตราช้าง 2 *** ***
17    ดินสอแรงเงาสเต็ดเลอร์ด้ามน้ำเงิน HB 2B 4B 1 *** ***
18    แฟ้มปกตราโรงเรียนขนาด A4 สีเลือดหมู 4 *** ***
19    ค่าน้ำมัน 1 *** ***
20    ค่าอาหาร เบี้ยเลี้ยง 1 *** ***
21    ค่าอาหารว่าง 35 *** ***
22    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยง 35 *** ***
23    อาหารว่าง VIP 40 *** ***
24    ค่าอาหารว่าง นักเรียน 40 *** ***
25    ค่าอาหารนักเรียน 40 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น นักเรียนในพระราชานุเคราะห์เดือนก.พ.- พ.ค.2562 1 *** ***
2    ค่าจัดกิจกรรมคริสต์มาสและปีใหม่, ค่าเดินทางกลับบ้านของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ วันที่ 22/12/2562 1 *** ***
3    เบิกเงินสำรองจ่าย, ค่ากิจกรรมรับศีลกำลังและค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 1 *** ***
4    ค่าอาหารนร.ในพระราชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 คน (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 *** ***
5    ค่าอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เดือนก.พ.63 (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 *** ***
6    ม.พรพิชัยคืนเงินค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงคัดเลือกนักเรียน 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสำรวจสิ่งสาธารณูปโภคภายในบ้าน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ดูแล กำกับ ติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ของหน่วยงาน งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (5 )
ประชุมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม
คณะเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
รอง ผบ.ร้อย ตชด.332 พ.ต.ต.มังกร มันทะนา พบงานดูแลนักเรียนในพระราชาชนุเคราะห์ ฯ​
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
สอบคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีการศึกษา 2563