Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อสร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ผ่านกิจกรรมให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
2.  เพื่อประสานงานและร่วมมือกับพระศาสนจักรท้องถิ่นจัดกิจกรรมทาง ศาสนาในโอกาสต่างๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับพระศาสนจักรท้องถิ่น

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(163)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(9)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(178)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
1.  มีกิจกรรมที่ส่งเสริมเผยแพร่หลักธรรมพิธีกรรม ตลอดจนสร้างบรรยากาศคาทอลิกให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและบุคลากร
2.  ผู้เรียนร้อยละ 95 รู้และเข้าใจวิถีจิตตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
3.  ผู้เรียนร้อยละ 30 นำจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ไปใช้ในการดำเนินชีวิต
4.  ผู้เรียนร้อยละ 90 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
5.  ผู้เรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงการยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
6.  ผู้เรียนร้อยละ 95 พัฒนาค่านิยมตามวิถีจิตของนักบุญหลุยส์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ตโดยการมีส่วนร่วมในการรับใช้สังคม
7.  ผู้เรียนร้อยละ 95เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและ จิตวิญญาณ
8.  บุคลากรร้อยละ 95 รู้ เข้าใจ และนำวิถีจิตตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ไปใช้ในการดำเนินชีวิต
9.  หน่วยงานพระศาสนจักรท้องถิ่นร้อยละ 90 ได้รับการประสานงานและร่วมมือจัดกิจกรรมทางศาสนากับโรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ ของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 848 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 848 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 818 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 818 วัน
01 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 788 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 452 วัน
14 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   D 6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562 (วันที่ 31 พฤษภาคม 2562) 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 787 วัน
01 ก.ค. 2562 31 ก.ค. 2562   D 6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 726 วัน
01 มิ.ย. 2562 31 ก.ค. 2562   D 6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ 35   35   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 726 วัน
19 ก.ย. 2562 11 ม.ค. 2563   D 6.4 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562) 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 562 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า 14   14   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 452 วัน
01 ส.ค. 2562 27 ก.ย. 2562   D 6.6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (31 สิงหาคม 2562) 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 668 วัน
14 พ.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   D 6.7 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (วันที่ 25 พฤษภาคม 2562) 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 745 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.8 งานสอนคำสอน 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 452 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.9 หลักสูตรวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต ป.1-ป.6   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 452 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต 61   61   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 452 วัน
02 ก.ย. 2562 31 ต.ค. 2562   D 6.11 ค่ายกระแสเรียก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 634 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 452 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น 8   8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 452 วัน
23 ก.ค. 2562 20 ธ.ค. 2562   D 6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 10   10   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 584 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.15 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2562 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 452 วัน
13 พ.ค. 2562 28 ก.พ. 2563   D 6.16 กิจกรรมทำบุญตามคำสั่งของมูลนิธิฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 514 วัน
14 พ.ค. 2562 28 ก.พ. 2563   D 6.17 กิจกรรมการสร้างบรรยากาศคาทอลิกภายในโรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 514 วัน
01 ม.ค. 2563 28 ก.พ. 2563   D 6.18 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 514 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.19 กิจกรรมธนาคารความดีและจิตอาสา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 452 วัน
01 ม.ค. 2563 28 ก.พ. 2563   D 6.20 พิธีบูชาขอบพระคุณปิด ปีการศึกษา 2562 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 514 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.21 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 452 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.22 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 452 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 452 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 745 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 682 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 605 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 528 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานอภิบาล   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 452 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 452 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 682 วัน
11 ก.พ. 2562 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 528 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 482 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 452 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (163)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมงานอภิบาล  14 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 804 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานอภิบาลขอคำปรึกษาการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา และกิจกรรมงานอภิบาล  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 802 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562 (วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)  14 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562
 นักเรียนคาทอลิกรับฟังรายละเอียดการเรียนคำสอน ปีการศึกษา 2562  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 797 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานสอนคำสอน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานอภิบาลนำส่งจดหมายสถานที่ในการนำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตปีการศีกษา 2562  22 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 796 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก  25 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 793 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก (วันที่ 25 พฤษภาคม 2562)  14 พ.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562
 พิจารณาคัดเลือกรถตู้กิจกรรมสัมผัสชีวิต  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 788 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 787 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562 (วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)  14 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562
 เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 787 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562 (วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)  14 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562
 กิจกรรมฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.4 ระหว่าง ป.4/3กับ ป.4/4  5 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 782 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  5 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 782 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.4 ระหว่าง ป.4/1กับ ป.4/5  6 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 781 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  6 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 781 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.4 ระหว่าง ป.4/7กับป.4/2  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 780 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 780 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 780 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.4 ระหว่าง ป.4/6กับป.4/8  10 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 777 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4  11 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 776 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/2ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  11 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 776 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4  12 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 775 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 774 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.5 คู่ Play off ระหว่าง ป.5/3กับป.5/6  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 773 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 นักเรียน ป.3/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 773 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.5 ระหว่าง ป.5/7กับป.5/9  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 770 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.3 ระหว่าง ป.3/1กับ ป.3/8  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 770 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.5 ระหว่าง ป.5/1 กับ ป.5/5  18 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 769 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.3 ระหว่าง ป.3/4กับ ป.3/5  18 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 769 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  18 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 769 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.5 ระหว่าง ป.5/2กับป.5/8  19 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 768 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.3 ระหว่าง ป.3/2กับ ป.3/3  19 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 768 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 นักเรียน ป.3/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  19 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 768 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.3 ระหว่าง ป.3/6กับ ป.3/7  20 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 767 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  20 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 767 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.5  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 766 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.3  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 766 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 นักเรียน ป.3/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 766 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.5  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 763 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.3  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 763 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 762 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.5  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 761 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 761 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.6 ระหว่าง ชั้น ป.6/6 พบกับ ชั้น ป.6/8  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 760 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 นักเรียนชั้น ป.5/2 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 760 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.3  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 759 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.6 ระหว่าง ชั้น ป.6/5 พบกับ ชั้น ป.6/2  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 759 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 งานอภิบาลร่วมงานฉลองอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ พร้อมเลี้ยงอาหารงานบวชพระสงฆ์  29 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 758 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัวแทนงานอภิบาล เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  29 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 758 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2562  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัวแทนงานอภิบาล เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  30 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 757 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.15 ประชุมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ประจำปี 2562  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.6 ระหว่าง ชั้น ป.6/1 พบกับ ชั้น ป.6/9  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 756 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.6 ระหว่างชั้น ป.6/4 พบกับ ป.6/3  2 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 755 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.6 ระหว่าง ชั้นป.6/7พบกับ คู่ Play off  3 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 754 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  3 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 754 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ของชั้น ป.6  4 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 753 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  4 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 753 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ของชั้น ป.6  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 752 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกรกฏาคม  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 752 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญ ผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกรกฏาคม  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 752 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.6  9 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 748 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 ผลงานนักเรียนกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ 2019  10 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 747 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 ตอบคำถามแฟนพันธ์ุแท้นักบุญหลุยส์ ป.1-ป.3  11 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 746 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 ตอบคำถามแฟนพันธ์ุแท้นักบุญหลุยส์ ป.4-ป.6  12 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 745 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 พิธีบูชาขอบพระคุณสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต  19 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 738 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองการสถาปนานักบุญหลุยส์  19 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 738 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  19 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 738 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 สัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 เลี้ยงอาหารผู้สูงอายุสถาบันแมคเคน  20 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 737 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ  1 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 เชิญผอ.ร่วมมอบอาหารกลางวันให้ผู้สูงอายุเนื่องในวันคล้ายวันเกิด  20 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 737 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ  1 ก.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  31 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 726 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  1 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 725 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 724 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 724 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  7 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 719 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  8 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 718 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.3/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 717 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  13 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 713 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 712 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานอภิบาลให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง วันแม่พระอัสสัมชัญ  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 711 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานสอนคำสอน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 711 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาปี 2562  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 710 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  20 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 706 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  21 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 705 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  22 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 704 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.4/8 และ ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 703 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 699 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.3/8 และ ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  28 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 698 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  29 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 697 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 696 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก  31 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 695 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (31 สิงหาคม 2562)  1 ส.ค. 2562 - 27 ก.ย. 2562
 เชิญผอ.ร่วมให้โอวาทนักเรียนคาทอลิก  31 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 695 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก (31 สิงหาคม 2562)  1 ส.ค. 2562 - 27 ก.ย. 2562
 นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  3 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 692 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  4 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 691 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  5 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 690 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญ ผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกันยายน  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 689 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกันยายน  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 689 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.3/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 689 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21  7 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 688 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21  23 ก.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 สำรวจค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21  8 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 687 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21  23 ก.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 งานอภิบาลขอคำปรึกษาเรื่องรูปนักบุญและค่ายเพื่อนมงฟอร์ต  10 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 685 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21  23 ก.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 นักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  11 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 684 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมเตรียมความพร้อมค่ายเพื่อนมงฟอร์ตครั้งที่ 21  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 682 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21  23 ก.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 เชิญผอ.ร่วมคำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันเกิด  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 668 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผู้อำนวยการและตัวแทนคณะครูคำนับพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 668 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขอทุนการศึกษา  2 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 663 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะกรรมการเยี่ยมบ้านักเรียนที่ขอทุนการศึกษา  4 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 661 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สวดรูปประคำเดือนแม่พระ  24 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 641 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญผอ.ร่วมสวดสายประคำเดือนแม่พระ  24 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 641 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมค่ายเพื่อนมงฟอร์ต  25 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 640 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21  23 ก.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  30 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 635 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 633 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 633 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  5 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 629 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอคำปรึกษาเรื่องวันคริสตมาส  6 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 628 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562)  19 ก.ย. 2562 - 11 ม.ค. 2563
 นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  7 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 627 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  13 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 621 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 620 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  19 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 615 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  20 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 614 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  21 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 613 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานอภิบาล สำรวจสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21  29 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 605 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21  23 ก.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 คำนับพระสังฆราชเนื่องในวันฉลองศาสนนาม  3 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 601 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญผอ.ร่วมคำนับพระสังฆราชเนื่องในวันฉลองศาสนนาม  3 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 601 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัวแทนครูเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 21  5 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 599 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21  23 ก.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 ประกวดผลงานภาพระบายสีวันคริสต์มาส  6 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 598 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562)  19 ก.ย. 2562 - 11 ม.ค. 2563
 วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร  6 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 598 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัวแทนครูเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 21  6 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 598 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21  23 ก.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 ประกวดตกแต่งห้องเรียนตามบรรยากาศคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่  7 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 597 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562)  19 ก.ย. 2562 - 11 ม.ค. 2563
 ตัวแทนครูเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 21  7 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 597 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21  23 ก.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 ตัวแทนครูเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 21  8 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 596 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21  23 ก.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 พิธีบูชาขอบพระคุณพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่  16 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 588 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562)  19 ก.ย. 2562 - 11 ม.ค. 2563
 เชิญ ผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่  16 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 588 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562)  19 ก.ย. 2562 - 11 ม.ค. 2563
 ตัวแทนครูเข้าร่วมวันครูคำสอนไทย  16 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 588 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เลี้ยงอาหารวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่  17 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 587 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562)  19 ก.ย. 2562 - 11 ม.ค. 2563
 เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน  3 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 570 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีบูชาขอบพระคุณมิสซาศุกร์ต้นเดือน  3 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 570 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  7 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 566 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เลี้ยงอาหารผู้ด้อยโอกาสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  8 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 565 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562)  19 ก.ย. 2562 - 11 ม.ค. 2563
 คณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณานักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา  8 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 565 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรรมสัมผัสชีวิต  9 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 564 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  10 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 563 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  15 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 558 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  20 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 553 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  21 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 552 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  22 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 551 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครูระดับชั้น ป.6 เพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  22 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 551 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6  1 ม.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2563
 นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  23 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 550 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอคำปรึกษาเรื่องกิจกรรมปัจฉิม  23 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 550 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6  1 ม.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2563
 ตัวแทนภราดาและครูมอบผ้าห่มในกิจกรรมมงฟอร์ตรวมใจบรรเทาภัยหนาว  24 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 549 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัวแทนภราดาและครูมอบผ้าห่มในกิจกรรมมงฟอร์ตรวมใจบรรเทาภัยหนาว  25 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 548 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 กิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  30 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 543 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.6/7ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  31 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 542 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  3 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 539 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  4 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 538 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  5 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 537 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  6 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 536 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6  6 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 536 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6  1 ม.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2563
 พิธีบูชาขอบพระคุณมิสซาศุกร์ต้นเดือน  7 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 535 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  7 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 535 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  11 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 531 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6  14 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 528 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6  1 ม.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2563
 เชิญผอ.เป็นประธานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6  14 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 528 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.18 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6  1 ม.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2563
 นักเรียนคาทอลิกเตรียมความพร้อมการรับศีลศักดิ์สิทธิ์  15 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 527 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานสอนคำสอน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา  21 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 521 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.20 พิธีบูชาขอบพระคุณปิด ปีการศึกษา 2562  1 ม.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2563
 เชิญผอ.ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา  21 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 521 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.20 พิธีบูชาขอบพระคุณปิด ปีการศึกษา 2562  1 ม.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2563
 นักเรียนคาทอลิกรับศีลศักดิ์สิทธิ์  23 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 519 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 งานสอนคำสอน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่นำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต  25 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 517 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 กิจกรรมสัมผัสชีวิต  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ผ้าห่มบรรเทาภัยหนาว 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จัดดอกไม้บนพระแท่น 1 *** ***
2    ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 1 *** ***
3    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 2 *** ***
4     อาหารว่าง SVIP 50 *** ***
5    ค่าดอกไม้ 1 *** ***
6    ค่าป้ายไวนิล 1 *** ***
7    ค่าอาหาร VIP (3 อย่าง) 50 *** ***
8    ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 1 *** ***
9    โฟมแผ่น 3/4 นิ้ว 8 *** ***
10    โฟมแผ่น 1 นิ้ว 5 *** ***
11    ของรางวัลการประกวดของนักเรียน 6 *** ***
12    อุปกรณ์จัดบอร์ด 1 *** ***
13    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 10 *** ***
14    ค่าเกียรติบัตร 50 *** ***
15    กระดาษห่อของขวัญ 100 *** ***
16    กระดาษถ่ายเอกสารสี 80g 1x500 ALCOTT 1 *** ***
17    ค่าจัดดอกไม้บนพระแท่น 1 *** ***
18    ป้ายไวนิล 1 *** ***
19    ค่ามาลัยกร 10 *** ***
20    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 2 *** ***
21    ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 1 *** ***
22     อาหารว่าง SVIP 50 *** ***
23    ค่าดอกไม้ 1 *** ***
24    ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 1 *** ***
25    ป้ายไวนิล 1 *** ***
26    ค่าของรางวัลนักเรียน 1 *** ***
27    อุปกรณ์ตกแต่งถ้ำพระกุมาร 1 *** ***
28    กระดาษห่อของขวัญ 100 *** ***
29    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 1 *** ***
30    แฟ้มปกตราโรงเรียนขนาด A4 สีเลือดหมู 1 *** ***
31    เทปแลคซีน 1.5 นิ้ว 3 *** ***
32    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 2 *** ***
33    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 10 *** ***
34     อาหารว่าง SVIP 50 *** ***
35    ค่าจัดดอกไม้ 11 *** ***
36    ค่ามาลัยกร 3 *** ***
37    ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 11 *** ***
38    ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 *** ***
39    ค่าดอกไม้ 1 *** ***
40    ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 1 *** ***
41    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
42    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 100 *** ***
43    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 50 *** ***
44    อาหารบุฟเฟต์ (200 บาท) 10 *** ***
45    อาหารว่าง VIP 20 *** ***
46    ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 *** ***
47    ค่าจัดดอกไม้ 1 *** ***
48    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
49    อาหารบุฟเฟต์ (200 บาท) 30 *** ***
50    ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 1 *** ***
51    อาหารว่าง VIP 60 *** ***
52    ค่าสมาชิกสิ่งพิมพ์คาทอลิก 1 *** ***
53    ปฏิทนคาทอลิก 2 *** ***
54    สื่อ/อุปกรณ์คำสอน 10 *** ***
55    ศาสนภัณฑ์ที่ใช้ในมิสซา 1 *** ***
56    เทป OPP ขนาด 2 ใส 10 *** ***
57    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 18 *** ***
58    เทปกาวเยื่อ1x20หลาม้วนใหญ่ (บาง) 3 *** ***
59    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 6 *** ***
60    อุปกรณ์การเรียน 6 *** ***
61    กาวลาเท็กซ์ TOA 16ออนซ์ 1 *** ***
62    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 25 *** ***
63    กาวแท่งสติ๊ก UHU 21g 5 *** ***
64    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 3 *** ***
65    รถตู้รับ-ส่งนักเรียน ป.3 30 *** ***
66    รถตู้รับ-ส่งนักเรียน ป.4 64 *** ***
67    รถตู้รับ-ส่งนักเรียน ป.5 68 *** ***
68    รถตู้รับ-ส่งนักเรียน ป.6 68 *** ***
69    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 1 *** ***
70    แฟ้มปกตราโรงเรียนขนาด A4 สีเลือดหมู 3 *** ***
71    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 10 *** ***
72    ปากกาไวท์บอร์ด obok 4 *** ***
73    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 6 *** ***
74    กระเช้าขอบคุณสถานที่ 10 *** ***
75    จัดบอร์ด 4 *** ***
76    เลี้ยงอาหารผู้ด้อยโอกาสเทศกาลคริสต์มาส 8 *** ***
77    ค่าเดินทางไป-กลับ 5 *** ***
78    นักเรียนเข้าร่วมค่ายกระแสเรียก 4 *** ***
79    ของนักเรียน 4 *** ***
80    ของครู 1 *** ***
81    ค่าอาหารครู 15 *** ***
82    กระเช้าเยี่ยมไข้นักเรียน 90 *** ***
83    พวงหรีดเคารพศพผู้ปกครองนักเรียน 10 *** ***
84    กระดาษโรเนียว ปอนด์ F4 1x500 BP 6 *** ***
85    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 6 *** ***
86    สมทบทุนจิตตารมณ์มหาพรต 1 *** ***
87    เลี้ยงอาหารสัตบุรุษวันฉลองวัด/บวชพระสงฆ์ 1 *** ***
88    เลี้ยงอาหารว่างสัตบุรุษ 1 *** ***
89    เลี้ยงอาหารว่าง 1 *** ***
90    เลี้ยงอาหารว่างวันครูคำสอนไทย 1 *** ***
91    จัดดอกไม้แห่ศีลมหาสนิท 1 *** ***
92    กระเช้าผลไม้ 1 *** ***
93    กระเช้าผลไม้ 1 *** ***
94    ค่าสนับสนุนวันคล้ายวันเกิดพระสังฆราช 1 *** ***
95    ค่าสนับสนุนวันฉลองศาสนนาม 1 *** ***
96    ทำบุญเกี่ยวกับงานพระศาสนจักรท้องถิ่น 1 *** ***
97    กิจกรรมชมรมครูคาทอลิก 1 *** ***
98    เดินทางไป-กลับ 4 *** ***
99    ค่าทางด่วยแท๊กซี่ 2 *** ***
100    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 4 *** ***
101    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 4 *** ***
102    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 3 *** ***
103    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 10 *** ***
104    ยางรัดวงใหญ่/เล็ก 1 *** ***
105    ถุงดำ 36*45 1 *** ***
106    ค่าวิทยากร 1 *** ***
107     1 *** ***
108    ค่าดอกไม้ 1 *** ***
109    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 804 *** ***
110    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 100 *** ***
111    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 402 *** ***
112    อาหารบุฟเฟต์ (200 บาท) 5 *** ***
113    ค่าทำป้ายไวนิล 1 *** ***
114    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
115    ปากกาเคมี 2 หัว 2 *** ***
116    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 5 *** ***
117    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 6 *** ***
118    สติ๊กเเกอร์ความดี 1 *** ***
119    เทปใส 3/4 *36 หลาแกนใหญ่ 5 *** ***
120    ตะกร้าใส่ของ 10 *** ***
121    ค่าจัดดอกไม้ 1 *** ***
122    ค่าทำบุญพระสงฆ์ 1 *** ***
123     อาหารว่าง SVIP 50 *** ***
124    ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 2 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน วันที่ 7/6/2562 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562 วันที่ 31/5/2562 1 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 25/5/2562 ณ วัดน้อยพระเมตตา 1 *** ***
4    ค่าจัดพิมพ์สติ๊กเกอร์ทำความดี จำนวน 400,000 ดวงๆ ละ 0.015 บาท (ร้านแสงธรรมการพิมพ์) 1 *** ***
5    เบิกเงินเพื่อสนับสนุนบัตรกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพของกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 บัตร วันที่ 1/6/2562 1 *** ***
6    เบิกเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย 1 *** ***
7    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นักเรียนที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ป.1/7, ป.6/8, ป.1/1 และป.1/4 จำนวน 4 คน 1 *** ***
8    ครูสุพัตราคืนเงินกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก -1,390 *** ***
9    ครูสุพัตราคืนเงินค่าใช้จ่ายขอบพระคุณมิสซาเปิดปีการศึกษา -500 *** ***
10    ครูสุพัตราคืนเงินค่ามิสซาศุกร์ต้นเดือน -1 *** ***
11    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์ วันที่ 19/7/2562 1 *** ***
12    ค่าใช้จ่ายจัดดอกไม้พลับพลาแห่ศีลมหาสนิทวันที่23/6/2562และจัดขนม อาหารในโอกาสฉลองอาสนวิหารพระหฤทัย วันที่ 26และ29/6/2562 1 *** ***
13    ค่ากระเช้าเยี่ยมบิดาภราดาศุภนันท์ที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลนครพิงค์ 1 *** ***
14    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นักเรียนที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 9 คน 1 *** ***
15    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการหน่วยงานอภิบาลของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯครั้งที่1/2562 วันที่29 -30/6/2562 ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ผู้เข้าร่วมสัมมนาคือ ม.ณธภัท ภูษิมงคลกุล 1 *** ***
16    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นักเรียนที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ห้องป.1/6 จำนวน 4 คน ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ 1 *** ***
17    ค่าใช้จ่ายจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน วันที่ 5/7/2562 1 *** ***
18    ค่าใช้จ่ายจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดของผู้อำนวยการและจัดเลี้ยงอาหารคนชรา ณ สถาบันแมคเคน วันที่ 22/7/2562 1 *** ***
19    วัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.2562 3,826 *** ***
20    ค่ารถตู้รับ-ส่งนักเรียนไปทำกิจกรรมสัมผัสชีวิต วันที่ 5/6 - 4/7/2562 1 *** ***
21    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์และพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญหลุยส์เพิ่มเติม 1 *** ***
22    ค่าใช้จ่ายจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน วันที่ 2/8/2562 1 *** ***
23    ครูสุพัตราคืนเงินค่าใช้จ่ายจัดวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ -1,500 *** ***
24    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก วันที่ 31/8/2562 ณ วัดน้อยพระเมตตา 1 *** ***
25    ค่าใช้จ่ายจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน วันที่ 6/9/2562 1 *** ***
26    ค่ารถตู้รับ-่ส่งนักเรียนไปทำกิจกรรมสัมผัสชีวิต วันที่ 31/7 - 6/9/2562 1 *** ***
27    ครูสุพัตราคืนเงินค่ากิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก 1 *** ***
28    เบิกเงินร่วมแสดงความยินดีและอวยพรวันเกิดพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ 1 *** ***
29    ค่ารูปปั้นนักบุญยอแซฟ สำหรับนำมาไว้ในวัดน้อยพระเมตตา 1 *** ***
30    ค่ารถตู้รับ-ส่งนักเรียนไปทำกิจกรรมสัมผัสชีวิต วันที่ 11/9/2562 1 *** ***
31    ค่าพวงหรีดแสดงความไว้อาลัยผู้ปกครองนักเรียนป.2/6 1 *** ***
32    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นักเรียนป.1/1 1 *** ***
33    ค่าใช้จ่ายส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนางานอภิบาลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27/9/2562 1 *** ***
34    ครูสุพัตราคืนเงินค่าซื้อรูปปั้นนักบุญยอแซฟ 1 *** ***
35    ค่าเดินทางไปรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กร CSR ที่มีผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพม. ครบรอบ 17 ปี เมื่อวันที่ 3/10/2562 1 *** ***
36    ค่าใช้จ่ายจัดพิธีปิดเดือนแม่พระ วันที่ 24/10/2562 ณ วัดน้อยพระเมตตา 1 *** ***
37    ค่าใช้จ่ายจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน วันที่ 1/11/2562 1 *** ***
38    ครูสุพัตราคืนเงินค่าใช้จ่ายปิดเดือนแม่พระ 1 *** ***
39    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 วันที่ 4-8/12/2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 1 *** ***
40    ค่าใช้จ่ายจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันพระคริสตสมภพและกิจกรรมวันคริสมาสและวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 16/12/2562 1 *** ***
41    ค่าใช้จ่ายจัดพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนธันวาคม วันที่6/12/2562 1 *** ***
42    ค่าใช้จ่ายจัดเลี้ยงอาหารผู้ด้อยโอกาสหน่วยงานที่ไปสัมผัสชีวิต จำนวน 8 สถานที่ 1 *** ***
43    ค่าดาวประดับต้นคริสตมาสและค่าขนส่ง 1 *** ***
44    ค่ารถตู้รับ-ส่งนักเรียนไปทำกิจกรรมสัมผัสชีวิต วันที่ 30/10 - 21/11/2562 1 *** ***
45    ค่าร่วมทำบุญโอกาสฉลองศาสนนามพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ 1 *** ***
46    ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมงานวันครูคำสอน วันที่ 16/12/2562 1 *** ***
47    ค่าผ้าห่มสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 700 ผืน 1 *** ***
48    ค่าใช้จ่ายจัดวจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร วันที่ 3/1/2563 1 *** ***
49    ค่าเช่าชุดนางฟ้าและอุปกรณ์การแสดงกิจกรรมคริสตมาส 1 *** ***
50    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นักเรียนป.1/9 1 *** ***
51    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ป.6 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 14/2/2563 1 *** ***
52    ค่าใช้จ่ายเดินทางไปบริจาคผ้าห่มกิจกรรมมงฟอร์ตบรรเทาภัยหนาว วันที่ 24 - 25/1/2563 ณ บ้านนาเกียน ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 1 *** ***
53    ค่าใช้จ่ายจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน วันที่ 7/2/2563 1 *** ***
54    ค่ากระเช้าผลไม้สำหรับขอบคุณสถานที่ที่นำนักเรียนไปกิจกรรมสัมผัสชีวิตตลอดปีการศึกษา 2562 1 *** ***
55    ค่ารถตู้รับ-ส่งนักเรียนไปทำกิจกรรมสัมผัสชีวิต วันที่ 7/1 - 11/2/2563 1 *** ***
56    ค่าสนับสนุนพันธุ์ปลาเนื่องในวันมาฆบูชา 1 *** ***
57    ค่าใช้จ่ายจัดพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสปิดปีการศึกษา2562 วันที่ 21/2/2563 1 *** ***
58    เบิกเงินสนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตประจำปีการศึกษา 2562 1 *** ***
59    ครูสุพัตราคืนเงินค่ากิจกรรมมงฟอร์ตบรรเทาภัยหนาว 1 *** ***
60    ครูสุพัตราคืนเงินค่ากิจกรรมปัจฉิมนิเทศป.6 1 *** ***
61    ครูสุพัตราคืนเงินค่ากิจกรรมมิสซาปิดปีการศึกษา 1 *** ***
62    ค่าหนังสือจริยธรรม 6 เล่มและเชิงเทียน 2 อัน ใช้ในการสอนจริยธรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
 - แบบประเมินกิจกรรมสัมผัสชีวิต
 - แบบบันทึกการประสานงานและให้ ความร่วมมือกิจกรรมของพระศาสนจักรท้องถิ่น
 - สรุปผลการบริจาคตามกิจกรรมมงฟอร์ตรับใช้สังคม
 - สรุปผลการเรียนรู้หลักสูตรวิถีจิตตามจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ต

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ของหน่วยงาน งานอภิบาล
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (9)
หัวข้อ %
แบบประเมินการอบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ปีการศึกษา 256289.60
แบบประเมินพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562 (กลุ่มครู)87.36
แบบประเมินพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562 (กลุ่มนักเรียน)45.65
แบบประเมินกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มครู) 82.85
แบบประเมินกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มนักเรียน) 81.78
แบบประเมินพิธีบูชาขอบพระคุณวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (กลุ่มครูและบุคลากร)86.50
แบบประเมินพิธีบูชาขอบพระคุณวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (กลุ่มนักเรียน)85.20
แบบประเมินพิธีบูชาขอบปิดปีการศึกษา 2562 (กลุ่มครู) 87.73
แบบประเมินพิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา 2562 (กลุ่มนักเรียน) 83.20
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (178 )
ประชุมงานอภิบาล
งานอภิบาลนำส่งจดหมายสถานที่ในการนำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตปีการศีกษา 2562
อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
พิจารณาคัดเลือกรถตู้กิจกรรมสัมผัสชีวิต
พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562
นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว
กิจกรรมฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.4 ระหว่าง ป.4/3กับ ป.4/4
นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านธรรมปกรณ์
นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนมิถุนายน
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ชั้น ป.4/6 กับ ป.4/8
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.4
นักเรียน ป.3/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.5 คู่ Play off ระหว่าง ป.5/3กับป.5/6
นักเรียน ป.3/1 ร่วมกิจกรรมมูลนิธิดอกไม้ป่า
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.5 ระหว่าง ป.5/7กับป.5/9
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.3 ระหว่าง ป.3/1กับ ป.3/8
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.3 ระหว่าง ป.3/4กับ ป.3/5
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.5 ระหว่าง ป.5/1 กับ ป.5/5
นักเรียน ป.3/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านอากาเป้
นักเรียน ป.3/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.3 ระหว่าง ป.3/2กับ ป.3/3
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.5 ระหว่าง ป.5/2กับป.5/8
นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน
นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.5
นักเรียน ป.3/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว
นักเรียน ป.3/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.5
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.3
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบรองชนะเลิศ ระดับชั้น ป.5
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.3
นักเรียน ป.6/4 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า
นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้
นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.5
นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสถาบันแมคเคน
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.6
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.6
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.3
สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานอภิบาลครั้งที่ 1/2562
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.6 ระหว่างชั้น ป.6/4 พบกับ ป.6/3
นักเรียน ป.4/3 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้
นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.6
นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ รอบรองชนะเลิศ ป.6
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกรกฏาคม
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.6
ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ ปีการศึกษา 2562
ตอบคำถาม กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้นักบุญหลุยส์
ตอบคำถามแฟนพันธ์ุแท้นักบุญหลุยส์ ป.4-ป.6
ตัวแทนคณะครูและบุคลากรร่วมถวายสิ่งของทำบุญตักบาตร กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ต
พิธีบูชาขอบพระคุณสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอมงฟอร์ต
แข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.6 ระหว่าง ชั้น ป.6/1 พบกับ ชั้น ป.6/9 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่ Montfort College Primary Section
จัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดท่านผู้อำนวยการ
นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้
นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์
นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่สถาบันแมคเคน
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนสิงหาคม
นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้
นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน
นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์
นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน
นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านดอกไม้ป่า
นักเรียน ป.3/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว
นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน
นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้
นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน
งานอภิบาลให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง วันแม่พระอัสสัมชัญ
ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาปี 2562
นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน
นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้
นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์
นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่สถาบันแมคเคน
นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า
นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านธรรมปกรณ์
นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า
นักเรียน ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.6/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า
นักเรียนชั้น ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ มูลนิธิดอกไม้ป่า
นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่มูลนิธิบ้านสมานใจ
นักเรียน​ ป.3/5 เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว
นักเรียน ป.3/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม่ป่า
เข้าเงียบนักเรียนคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2562
นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า
นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว
นักเรียน ป.4/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์
นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.5/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน
นักเรียน ป.3/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกันยายน
นักเรียน ป.3/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า
สำรวจค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21
นักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านดอกไม้ป่า
นักเรียน ป.3/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านกิ่งแก้ว
คณะภราดาและครูร่วมคำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
กิจกรรมฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.4 ระหว่าง ป.4/1กับ ป.4/5
การแข่งขันฟุตซอลนักบุญหลุยส์ 2019 ระดับชั้น ป.4 ระหว่าง ป.4/7กับป.4/2
สวดสายประคำเดือนแม่พระ
ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมค่ายเพื่อนมงฟอร์ต
นักเรียน ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้
นักเรียนชั้น ป.4/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ บ้านธรรมปกรณ์
พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน
นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.6/1 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า
นักเรียน ป.5/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน
นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์
นักเรียน ป.4/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้
นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.5/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้
นักเรียน ป.4/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์
นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.5/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน
คำนับพระสังฆราชเนื่องในวันฉลองศาสนนาม
วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร
ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่
เลี้ยงอาหารผู้ด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
พิธีบูชาขอบพระคุณมิสซาศุกร์ต้นเดือน
นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.6/4 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า
งานอภิบาล เป็นตัวแทนนำอาหารไปเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
คณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณานักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา
นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.5/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน
นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่มูลนิธิเชสเชียร์
นักเรียน ป.4/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์
นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านอากาเป้
นักเรียน ป.4/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตบ้านธรรมปกรณ์
นักเรียน ป.4/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านสมานใจ
นักเรียน ป.6/5 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
ประชุมครูระดับชั้น ป.6 เพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักเรียน ป.4/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านธรรมปกรณ์
นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.5/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน
นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.5/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตสถาบันแมคเคน
นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.6/7 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า
นักเรียน ป.5/9 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.6/2 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่มูลนิธิเชสเชียร์
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.6/3 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า
นักเรียนชั้น ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต ณ สถาบันแมคเคน
นักเรียน ป.5/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
ประชุมครูเพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6
นักเรียน ป.6/6 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่บ้านดอกไม้ป่า
พิธีบูชาขอบพระคุณมิสซาศุกร์ต้นเดือน
นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล
นักเรียน ป.6/8 ร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตมูลนิธิดอกไม้ป่า
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6 (ช่วงเช้า)
นักเรียนคาทอลิกเตรียมความพร้อมในการรับศีลศักดิ์สิทธิ์
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6 (ช่วงบ่าย)
พิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีการศึกษา
นักเรียนคาทอลิกรับศีลศักดิ์สิทธิ์
ขอบคุณสถานที่ในการนำนักเรียนร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิต