Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการจัด กำกับติดตาม และประสานงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(209)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(2)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(2)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(18)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(194)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจในการจัดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
3.  ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
4.  ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้ร่วมกิจกรรมทางประเพณี ศาสนา วันสำคัญของไทย และร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้กับโรงเรียนและสังคม
5.  หน่วยงานภายนอก ร้อยละ 92 ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.  ผู้เรียนร้อยละ 95 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
7.  ผู้เรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงการยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
8.  ผู้เรียนร้อยละ 95 ตระหนัก รู้คุณค่า โดยร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
9.  ผู้เรียนร้อยละ 90 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงและปัญหาทางเพศ
10.  ผู้เรียนร้อยละ 95 เห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
11.  ผู้เรียนร้อยละ 95 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคมและบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพครู


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 550 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 550 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 520 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์ม เอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 520 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 489 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 154 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 154 วัน
10 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7) 64   64   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 184 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 กิจกรรมนักเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 154 วัน
01 ส.ค. 2562 06 ธ.ค. 2562   D 6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (6, 13, 20 พฤศจิกายน 2562) 9   9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 300 วัน
13 ม.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   D 6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (7-13 มีนาคม 2563) 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 184 วัน
08 พ.ค. 2562 07 มิ.ย. 2562   D 6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (14-17 พฤษภาคม 2562) 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 482 วัน
17 มิ.ย. 2562 16 ส.ค. 2562   D 6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (8-12 กรกฎาคม 2562) 18   18   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 412 วัน
14 พ.ค. 2562 05 ก.ค. 2562   D 6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562) 15   15   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 454 วัน
10 ก.ย. 2562 08 ธ.ค. 2562   D 6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (4-12 พฤศจิกายน 2562) 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 298 วัน
23 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2563   D 6.2.7 กิจกรรมวันสงกรานต์ (10 เมษายน 2563)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 154 วัน
10 มิ.ย. 2562 16 ส.ค. 2562   D 6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (26 กรกฏาคม 2562) 8   8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 412 วัน
01 ก.ค. 2562 31 ส.ค. 2562   D 6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2562) 11   11   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 397 วัน
29 ต.ค. 2562 20 ธ.ค. 2562   D 6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (25-29 พฤศจิกายน 2562) 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 286 วัน
18 พ.ย. 2562 31 ม.ค. 2563   D 6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (10 มกราคม 2563) 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 244 วัน
14 พ.ค. 2562 19 ก.ค. 2562   D 6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562) 28   28   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 440 วัน
14 พ.ค. 2562 21 ก.พ. 2563   D 6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม 17   17   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 223 วัน
14 พ.ค. 2562 21 ก.พ. 2563   D 6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก 10   10   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 223 วัน
14 พ.ค. 2562 21 ก.พ. 2563   D 6.2.15 กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 223 วัน
03 มิ.ย. 2562 07 ก.พ. 2563   D 6.3 โครงการงานประจำปีของโรงเรียน (18-20 ธันวาคม 2562)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 237 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 154 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 154 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 154 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 447 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 384 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 307 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 230 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกิจกรรมนักเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 154 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 154 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 384 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 230 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 184 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 154 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (209)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 512 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (14-17 พฤษภาคม 2562)  8 พ.ค. 2562 - 7 มิ.ย. 2562
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562  14 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 506 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (14-17 พฤษภาคม 2562)  8 พ.ค. 2562 - 7 มิ.ย. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  15 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 505 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562  15 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 505 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (14-17 พฤษภาคม 2562)  8 พ.ค. 2562 - 7 มิ.ย. 2562
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 504 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (14-17 พฤษภาคม 2562)  8 พ.ค. 2562 - 7 มิ.ย. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 503 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 503 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (14-17 พฤษภาคม 2562)  8 พ.ค. 2562 - 7 มิ.ย. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 499 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 5 ก.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  22 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 498 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562  22 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 498 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 จับสลากแบ่งสายการแข่งขันแชร์บอลต่อต้านยาเสพติด ป.4-ป.6  22 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 498 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  23 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 497 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  23 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 497 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 496 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 496 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 496 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 1  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 496 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  25 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 495 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  25 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 495 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  26 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 494 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 493 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 5 ก.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 493 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 493 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562  28 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 492 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 5 ก.ค. 2562
 กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562  28 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 492 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562  29 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 491 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 5 ก.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2562  29 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 491 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562  29 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 491 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 490 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 5 ก.ค. 2562
 กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 490 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 การประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 489 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 5 ก.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 489 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 489 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 486 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมลักสูตร ปีการศึกษา 2562  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 485 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 485 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 485 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562  5 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 484 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 5 ก.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  5 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 484 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  5 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 484 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  5 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 484 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  5 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 484 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562  6 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 483 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 5 ก.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  6 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 483 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  6 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 483 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  6 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 483 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 482 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 5 ก.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 482 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 482 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562  10 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 479 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 5 ก.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2562  10 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 479 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  10 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 479 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  10 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 479 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู  11 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 478 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 5 ก.ค. 2562
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  11 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 478 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 มอบของรางวัลนักเรียนชั้น ป.2 ป.3 ที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562  11 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 478 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562  12 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 477 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 5 ก.ค. 2562
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จัดทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562  12 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 477 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 5 ก.ค. 2562
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  12 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 477 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 มอบของรางวัลนักเรียนชั้น ป.1, ป.4-ป.6 ที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562  12 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 477 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 พิธีไหว้ครู  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 476 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 5 ก.ค. 2562
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 476 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 มอบของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 475 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 5 ก.ค. 2562
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 475 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 2  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 475 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 472 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 472 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด  18 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 471 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 ประชุมการจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  18 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 471 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  19 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 470 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  19 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 470 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด  19 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 470 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  20 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 469 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด  20 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 469 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 468 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (8-12 กรกฎาคม 2562)  17 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 468 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 468 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 465 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (รอบชิงชนะเลิศ)  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 465 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 465 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 463 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 463 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 463 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 462 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (26 กรกฏาคม 2562)  10 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 462 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (รอบชิงชนะเลิศ)  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 462 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแจ้งรายละเอียดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 461 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (8-12 กรกฎาคม 2562)  17 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 การแข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (รอบชิงชนะเลิศ)  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 461 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 461 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (3-28 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 19 ก.ค. 2562
 ติดตามสถิติการชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 3  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 461 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 458 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (8-12 กรกฎาคม 2562)  17 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 458 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (8-12 กรกฎาคม 2562)  17 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  2 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 457 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (8-12 กรกฎาคม 2562)  17 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562  2 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 457 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (8-12 กรกฎาคม 2562)  17 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562  2 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 457 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2562)  1 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  3 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 456 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 456 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (8-12 กรกฎาคม 2562)  17 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562  3 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 456 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (8-12 กรกฎาคม 2562)  17 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  4 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 455 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (8-12 กรกฎาคม 2562)  17 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562  4 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 455 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (8-12 กรกฎาคม 2562)  17 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 454 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (8-12 กรกฎาคม 2562)  17 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 454 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (8-12 กรกฎาคม 2562)  17 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 หล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562  8 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 451 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (8-12 กรกฎาคม 2562)  17 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  8 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 451 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (26 กรกฏาคม 2562)  10 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 คุณไพรัช โตวิวัฒน์ นำอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบผู้อำนวยการ เรื่อง Codingและการเขียนโปรแกรมสำหรับเปิดชมรม robot  9 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 450 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562  9 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 450 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (8-12 กรกฎาคม 2562)  17 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  9 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 450 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (26 กรกฏาคม 2562)  10 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  10 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 449 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562  10 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 449 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (8-12 กรกฎาคม 2562)  17 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  10 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 449 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (8-12 กรกฎาคม 2562)  17 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  10 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 449 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (26 กรกฏาคม 2562)  10 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562  11 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 448 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (8-12 กรกฎาคม 2562)  17 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  11 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 448 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (26 กรกฏาคม 2562)  10 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 ถวายเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562  12 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 447 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (8-12 กรกฎาคม 2562)  17 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการ เพื่อแจ้งรายละเอียดกำหนดการพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 435 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (26 กรกฏาคม 2562)  10 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และการแสดงพระธรรมเทศนา  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 433 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (26 กรกฏาคม 2562)  10 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเป็นประธานในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 433 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (26 กรกฏาคม 2562)  10 มิ.ย. 2562 - 16 ส.ค. 2562
 การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2562  30 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 429 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2562)  1 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  31 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 428 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2562  31 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 428 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2562)  1 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2562  1 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 427 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2562)  1 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2562  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 426 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2562)  1 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 การประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2562  5 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 423 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2562)  1 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 ขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อแจ้งรายละเอียดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  6 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 422 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2562)  1 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 รับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  6 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 422 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  7 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 421 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 419 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2562)  1 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 419 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2562)  1 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 419 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2562)  1 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 นักเรียนรับต้นไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 419 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  10 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 418 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  11 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 417 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 416 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 มอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562  13 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 415 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (1-7 สิงหาคม 2562)  1 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  14 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 414 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  19 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 409 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (6, 13, 20 พฤศจิกายน 2562)  1 ส.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  20 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 408 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (6, 13, 20 พฤศจิกายน 2562)  1 ส.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  21 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 407 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  21 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 407 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (6, 13, 20 พฤศจิกายน 2562)  1 ส.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  22 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 406 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (6, 13, 20 พฤศจิกายน 2562)  1 ส.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 405 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (6, 13, 20 พฤศจิกายน 2562)  1 ส.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  28 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 400 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  2 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 395 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  4 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 393 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  4 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 393 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  9 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 388 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  9 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 388 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (6, 13, 20 พฤศจิกายน 2562)  1 ส.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  11 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 386 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  11 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 386 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  16 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 381 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2562  17 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 380 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (4-12 พฤศจิกายน 2562)  10 ก.ย. 2562 - 8 ธ.ค. 2562
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  18 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 379 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ฝ่ายกิจการนักเรียน ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับเด็กชายกันต์ธีร์ ชวชาติ นักเรียนชั้น ป.4/8 ที่ได้รับเกียรติบัตรเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของเทศบาลนครเชียงใหม่  25 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 372 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 ครูฝ่ายกิจการนักเรียนเยี่ยมค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ  2 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 365 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  21 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 346 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2562  21 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 346 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  28 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 339 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  28 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 339 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมการจัดกิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 19  29 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 338 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  30 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 337 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2562  30 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 337 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  4 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 332 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2562  4 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 332 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (4-12 พฤศจิกายน 2562)  10 ก.ย. 2562 - 8 ธ.ค. 2562
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2562  5 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 331 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (4-12 พฤศจิกายน 2562)  10 ก.ย. 2562 - 8 ธ.ค. 2562
 ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  6 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 330 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (6, 13, 20 พฤศจิกายน 2562)  1 ส.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2562  6 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 330 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (4-12 พฤศจิกายน 2562)  10 ก.ย. 2562 - 8 ธ.ค. 2562
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2562  7 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 329 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (4-12 พฤศจิกายน 2562)  10 ก.ย. 2562 - 8 ธ.ค. 2562
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2562  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (4-12 พฤศจิกายน 2562)  10 ก.ย. 2562 - 8 ธ.ค. 2562
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (25-29 พฤศจิกายน 2562)  29 ต.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  11 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 325 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562  11 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 325 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (25-29 พฤศจิกายน 2562)  29 ต.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562  12 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 324 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (25-29 พฤศจิกายน 2562)  29 ต.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  13 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (6, 13, 20 พฤศจิกายน 2562)  1 ส.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562  13 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (25-29 พฤศจิกายน 2562)  29 ต.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562  14 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (25-29 พฤศจิกายน 2562)  29 ต.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  18 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 318 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  18 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 318 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (10 มกราคม 2563)  18 พ.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  20 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (6, 13, 20 พฤศจิกายน 2562)  1 ส.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  25 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 311 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 สภานักเรียน และตัวแทนนักเรียนเข้าเยี่ยมชมและร่วมบริจาคฝาอะลูมิเนียมและเงินบริจาค ให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  27 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 309 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  2 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 304 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 มอบของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.1 ที่ชนะการประกวดประดิษฐ์โคมดอกไม้ กิจกรรมประเพณียี่เป็ง  6 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 300 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (4-12 พฤศจิกายน 2562)  10 ก.ย. 2562 - 8 ธ.ค. 2562
 มอบของรางวัลนักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ชั้น ป.1-ป.3  6 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 300 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (25-29 พฤศจิกายน 2562)  29 ต.ค. 2562 - 20 ธ.ค. 2562
 กิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 19  10 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 296 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 การแข่งขันทักษะ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  6 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 269 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (10 มกราคม 2563)  18 พ.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 วิทยากรให้ความรู้เรื่องพื้นฐานมวยไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  8 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 267 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 การแข่งขันทักษะ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  8 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 267 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (10 มกราคม 2563)  18 พ.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  10 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 265 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (10 มกราคม 2563)  18 พ.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 กิจกรรมประชาสัมพันธ์งานวันเด็กกาดสวนแก้ว 2563  10 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 265 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.15 กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่  10 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 265 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.15 กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 นักเรียนรับเกียรติบัตร เด็กดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2563  11 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 264 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ แสดงชุดยุวนาฏตนารี กินรีหิมพานต์ งานวันเด็กกาดสวนแก้ว 2563  11 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 264 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  20 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 255 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 19 เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  20 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 255 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (7-13 มีนาคม 2563)  13 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563
 เริ่มรับสมัครกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 19 เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  21 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 254 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (7-13 มีนาคม 2563)  13 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563
 รองผู้อำนวยการมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่ (ห้วยดินดำ)  22 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 253 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  27 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 248 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา นักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563  27 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 248 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 รับการสนับสนุนน้ำดื่ม กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563  30 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 245 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (7-13 มีนาคม 2563)  13 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563
 บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  3 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 241 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  3 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 241 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นักเรียนรับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563  6 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 238 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก  14 พ.ค. 2562 - 21 ก.พ. 2563
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  12 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 232 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  12 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 232 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (7-13 มีนาคม 2563)  13 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  17 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 227 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  19 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 225 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  24 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 220 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ครูที่ปรึกษาชมรมประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  26 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 218 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 7)  10 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการสนับสนุนน้ำดื่ม กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563  27 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 217 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (7-13 มีนาคม 2563)  13 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (2)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  การจัดทำวีดิทัศน์วันไหว้ครู วีดีโอเพลงที่ใช้ประกอบพิธีไหว้ครู 3   6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562)
  การออกแบบฉากเวที Saint Gabriel Hall พิธีไหว้ครู 1   6.2.5 พิธีไหว้ครู (13 มิถุนายน 2562)

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (2)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การจัดทำวีดิทัศน์วันไหว้ครู วีดีโอเพลงที่ใช้ประกอบพิธีไหว้ครู
ในกำหนดการ: ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู (วันที่ 11 มิ.ย. 2562) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ขอจัดทำวีดิทัศน์วันไหว้ครู (ความหมาย)วีดีโอเพลงที่ใช้ประกอบพิธีไหว้ครู เพลงพระคุณที่สาม เพลงครู เพลงครูกระดาษทรายใช้ให้นักเรียนฝึกซ้อมร้องเพลงในห้องเรียน และการจัดพิธีไหว้ครู

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : การออกแบบฉากเวที Saint Gabriel Hall พิธีไหว้ครู
ในกำหนดการ: ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู (วันที่ 11 มิ.ย. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ขอออกแบบฉากเวที Saint Gabriel Hall พิธีไหว้ครู วันที่จัด 13 th June 2019ให้เป็นฉากเคลื่อนไหวค่ะ

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าสมัครกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 60 *** ***
2    งบเป็นเจ้าภาพกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
2    ค่ายานพาหนะ 1 *** ***
3    ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 *** ***
4    ค่าที่พัก 1 *** ***
5    ค่าอุปกรณ์ 1 *** ***
6    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
7    ค่าจัดทำพระฉายาลักษณ์ 25 *** ***
8    ของรางวัล 1 *** ***
9    จัดดอกไม้ตกแต่ง 1 *** ***
10    กรวยดอกไม้ 1 *** ***
11    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
12    สังฆทาน 4 *** ***
13    ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 4 *** ***
14    ค่ารถไปถวายสังฆทาน 2 *** ***
15    กิจกรรมการพับกล่องนมเพื่อสร้างหลังคาบ้าน 1 *** ***
16    กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม 1 *** ***
17    กิจกรรมปลูกต้นไม้ 1 *** ***
18    กิจกรรมการบริจาคฝาอะลูมิเนียม 1 *** ***
19    กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับองค์กรภายนอก 1 *** ***
20    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 9 *** ***
21    ของรางวัล 1 *** ***
22    ค่าวิทยากรให้ความรู้ 1 *** ***
23    ค่าของที่ระลึกวิทยากร 1 *** ***
24     อาหารว่าง 6 *** ***
25    วัสดุจัดบอร์ด 1 *** ***
26    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
27    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 12 *** ***
28    โฟมแผ่น 1/2 นิ้ว 8 *** ***
29    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 9 *** ***
30    ของรางวัล 1 *** ***
31    วัสดุอุปกรณ์จัดฐาน 1 *** ***
32    ค่าวิทยากรภายนอก 1 *** ***
33    อุปกรณ์การเรียน/สื่อ 1 *** ***
34    ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 *** ***
35    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 8 *** ***
36    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 30 *** ***
37    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 2 *** ***
38    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 20 *** ***
39    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
40    ปูนปลาสเตอร์ 20 *** ***
41    กาวซิลิโคนใส 4 *** ***
42    ขี้ผึ้งหล่อเทียน 20 *** ***
43    ขาตั้งเทียน 2 *** ***
44    ไส้เทียนเกลียว 4 *** ***
45    ถังน้ำทำฐานหล่อเทียน 2 *** ***
46    ถ่านและไม้เกี๊ยะ 1 *** ***
47    ธงศาสนา 2 *** ***
48    พานธูปเทียนดอกไม้ 1 *** ***
49    ผ้าอาบน้ำฝน 4 *** ***
50     สังฆทาน 4 *** ***
51    ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 4 *** ***
52    ค่ารถไปพุทธสถาน 4 *** ***
53    ค่ารถไปถวายเทียนพรรษา 4 *** ***
54    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 1 *** ***
55    ปากกาเคมี 2 หัว 2 *** ***
56    เชือกฟาง 400g 1 *** ***
57    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
58    ของรางวัล 1 *** ***
59    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
60    ของรางวัล 1 *** ***
61    กระดาษห่อของขวัญ 100 *** ***
62    ริบบิ้น 1 นิ้ว 6 *** ***
63    จัดดอกไม้ตกแต่ง 1 *** ***
64    พานกลาง 15 *** ***
65    ค่าอาหารว่าง 152 *** ***
66    ค่ารถแดงส่งวงเครื่องสาย 2 *** ***
67    ค่าเทียน 1 *** ***
68    กระดาษปริ้นท์รูป 130 g 1 *** ***
69    ริบบิ้นเนื้อทรายสีทอง 3 *** ***
70    กระดาษถ่ายเอกสารสี 90 g 1x500 AA 1 *** ***
71    กระดาษห่อของขวัญ 100 *** ***
72    ริบบิ้น 1 นิ้ว 6 *** ***
73    กรรไกร 9.5 นิ้ว 1 *** ***
74    โฟมแผ่น 1/2 นิ้ว 12 *** ***
75    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 5 *** ***
76    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 1 *** ***
77    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
78    ค่าแก๊ส ผงเคมี น้ำมัน 1 *** ***
79    ค่าอาหารกลางวัน 35 *** ***
80    ค่าของที่ระลึกวิทยากร 1 *** ***
81    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
82    ของรางวัล 1 *** ***
83    กระดาษการ์ดทำปก 180 g A4 1x50 37 *** ***
84    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
85    ถุงดำ 20*30 นิ้ว 10 *** ***
86    พานพุ่มมะลิสด 1 *** ***
87    อาหารว่าง VIP 25 *** ***
88    ธงตราสัญลักษณ์/ธงชาติ 4 *** ***
89    ถุงหิ้ว 9*18 6 *** ***
90    กระดาษการ์ดสี 150 g A4 1x200 (4 สี) 15 *** ***
91    กระดาษการ์ดทำปก 180 g A4 1x50 1 *** ***
92    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 5 *** ***
93    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
94    โฟมแผ่น 1/2 นิ้ว 8 *** ***
95    อาหารนักเรียน 120 *** ***
96    อาหารครู 20 *** ***
97    ค่าน้ำปานะ 140 *** ***
98    ค่าอาหารบุฟเฟต์ (ต่ำกว่า 100 คน) 15 *** ***
99    ค่าอาหารบุฟเฟต์ (100 คน ขึ้นไป) 370 *** ***
100    ค่าเครื่องอัฐบริขาร 60 *** ***
101    สังฆทาน 8 *** ***
102    แป้ง สบู่เหลว 1 *** ***
103    ดอกไม้ น้ำอบ ข้าวตอก ข้าวมิ่นส้มป่อย 1 *** ***
104    ค่าโกนผม 60 *** ***
105    ค่าตอบแทนตำรวจ 2 *** ***
106    ค่าจัดดอกไม้และขันบายศรีสู่ขวัญ 1 *** ***
107    ค่าอาจารย์ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ 1 *** ***
108    ปัจจัยถวายพระวิทยากรฝึกซ้อมคำขอบรรพชา 4 *** ***
109    ปัจจัยถวายพระประธาน พระอุปัชญาย์ พระอันดับ 1 *** ***
110    ปัจจัยถวายพระวิทยากรและสามเณรพี่เลี้ยง 30 *** ***
111    ค่าอาหาร 400 *** ***
112    ค่าน้ำปานะ 1,000 *** ***
113    ค่าอาหารวันลาสิกขา 250 *** ***
114    ค่ารถรับ-ส่งนาค 1 *** ***
115    ค่าบำรุงสถานที่วัด 60 *** ***
116    ค่าน้ำ น้ำแข็ง 1 *** ***
117    ค่าป้ายไวนิล 5 *** ***
118    ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 *** ***
119    ค่าครูดูแลนักเรียน 48 *** ***
120    ค่าน้ำมันรถโรงเรียน 1 *** ***
121    ค่าวัสดุจัดทำวิดีโอ 1 *** ***
122    ค่าอัดภาพ 1 *** ***
123    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 5 *** ***
124    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
125    ค่าป้ายไวนิลฉากเวที 20 *** ***
126    ตุงไส้หมู ตุงปีเกิด หนังสือปีใหม่ 1 *** ***
127    ของดำหัว 1 *** ***
128    ของตกแต่งขบวนดำหัว 1 *** ***
129    น้ำอบ 4 *** ***
130    ข้าวมิ่นส้มป่อย ข้าวตอก 1 *** ***
131    ดอกไม้ตกแต่งฐานสรงน้ำ 1 *** ***
132    มะลิร้อยคอ 80 *** ***
133    น้ำประปา 1 *** ***
134    น้ำดื่ม อาหารว่าง 8 *** ***
135    ถังน้ำ 6 *** ***
136    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
137    โฟมแผ่น 1/2 นิ้ว 8 *** ***
138    ยางรัดวงใหญ่/เล็ก 1 *** ***
139    ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดใหญ่ 3 มิล ขนาด130X245CM 1 *** ***
140    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
141    ค่าจัดทำพระฉายาลักษณ์ 25 *** ***
142    ของรางวัล 1 *** ***
143    จัดดอกไม้ตกแต่ง 1 *** ***
144    กรวยดอกไม้ 1 *** ***
145    พานพุ่มดอกไม้สด 1 *** ***
146    ค่าเลี้ยงภัตตาหารเช้า 68 *** ***
147    อาหารว่าง VIP 25 *** ***
148    รถสี่ล้อแดง 5 *** ***
149    ธงตราสัญลักษณ์/ธงชาติ 4 *** ***
150    ริบบิ้นเนื้อทรายสีทอง 3 *** ***
151    กระดาษห่อของขวัญ 100 *** ***
152    ริบบิ้น 1 นิ้ว 6 *** ***
153    ถุงพลาสติกหิ้วสีขาว 32 *** ***
154    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 5 *** ***
155    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
156    ถุงดำ ขนาด 20X30 นิ้ว 12 *** ***
157    คีมคีบ 21 *** ***
158    ช้อนพรวนดิน 14 *** ***
159    ไม้กวาดทางมะพร้าว 12 *** ***
160    ค่าน้ำดื่มวิทยากร 50 *** ***
161    กระดาษการ์ดสี 110 g F4 1x200 (4สี) 200 แผ่น 4 *** ***
162    โฟมแผ่น 1/2 นิ้ว 8 *** ***
163    ถุงดำ 36*45 6 *** ***
164    กระดาษการ์ดทำปก 180 g A4 1x50 1 *** ***
165    เทปใส 3M 500 ขนาด 1*36 หลา แกนใหญ่ 1 *** ***
166    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 1 *** ***
167    ลวดเย็บ Max T3-10M Max 1x20 3 *** ***
168    เทปใส 3M 500 ขนาด 1*36 หลา แกนใหญ่ 2 *** ***
169    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 2 *** ***
170    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 2 *** ***
171    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 2 *** ***
172    ยางรัดวงใหญ่/เล็ก 1 *** ***
173    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 12 *** ***
174    ลวดเย็บ Max T3-10M Max 1x20 4 *** ***
175    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.109 1 *** ***
176    เครื่องเย็บกระดาษ Max HD-10D พลาสติก 1 *** ***
177    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 2 *** ***
178    กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ 2 *** ***
179    ปากกาเคมี 2 หัว 4 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา วันที่ 14-17/5/2562 1 *** ***
2    ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 4 - 28/6/2562 1 *** ***
4    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม วันที่ 27/5 - 7/6/2562 1 *** ***
5    วัสดุสำนักงานเดือนพ.ค.62 890 *** ***
6    ครูสุทธิรักษ์คืนเงินค่ากิจกรรมวันวิสาขบูชา -201 *** ***
7    ค่าใช้จ่ายจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13/6/2562 1 *** ***
8    ค่าอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมชมรมInnovator ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1 *** ***
9    คืนงบค่าวัสดุสำนักงานเดือนพ.ค.62 -11 *** ***
10    ครูสุทธิรักษ์คืนเงินค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม -869 *** ***
11    ครูสุทธิรักษ์คืนเงินค่ากิจกรรมวันไหว้ครู -1,374 *** ***
12    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562วันที่ 1-12/7/2562 1 *** ***
13    ครูสุทธิรักษ์คืนเงินค่ากิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด -1,997 *** ***
14    ค่าอุปกรณ์ Crossword game และ A-Math สำหรับใช้จัดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 1 *** ***
15    ค่ารถรับ-ส่งพระสงฆ์และค่าถุงพลาสติกใส่ของทำบุญตักบาตร ในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันที่ 19/7/2562 1 *** ***
16    วัสดุกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 820 *** ***
17    วัสดุกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10 456 *** ***
18    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 วันที่ 26/7/2562 ณ อาคารเซนต์คาเบรียล 1 *** ***
19    ค่ากระดาษและริบบิ้นใช้ในชมรมหรรษาภาษาจีน 388 *** ***
20    ค่ากระดาษการ์ดสีฟ้าสำหรับใช้ในการจัดประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 30/7 - 5/8/2562 1 *** ***
21    ครูสุทธิรักษ์คืนเงินกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา -6,940 *** ***
22    ครูสุทธิรักษ์คืนเงินค่าใช้จ่ายกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร -50 *** ***
23    ครูสุทธิรักษ์คืนเงินค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ -1,775 *** ***
24    ค่าน้ำมันรถและค่าอาหารกลางวันครูและนักการไปรับต้นไม้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 1 *** ***
25    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 30/7 - 9/8/2562 1 *** ***
26    ม.ทวีเกียรติคืนเงินค่ากิจกรรมชมรมInnovator 1 *** ***
27    คืนงบค่าวัสดุจัดกิจกรรมวันแม่ 1 *** ***
28    ครูศิรินภาคืนเงินค่าน้ำมันรถและค่าอาหารกลางวันครูไปรับต้นไม้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ 1 *** ***
29    ครูสุทธิรักษ์คืนเงินค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 1 *** ***
30    ครูนิภาคืนเงินค่ากล่องพลาสติกใส่เบี้ยเกมครอสเวิร์ดกิจกรรมชมรม 1 *** ***
31    ค่าของรางวัลจัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระหว่างวันที่ 4 - 12/11/2562 1 *** ***
32    ค่าบอร์ดป้ายไวนิลและของรางวัลสำหรับจัดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 25-29/11/2562 1 *** ***
33    วัสดุจัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง 1 *** ***
34    วัสดุจัดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่9 1 *** ***
35    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร 1 *** ***
36    ครูสุทธิรักษ์คืนเงินกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง 1 *** ***
37    ค่ารถรับ-ส่งนักเรียนไปบริจาคฝาอลูมิเนียมที่มูลนิธิขาเทียม วันที่ 27/11/2562 1 *** ***
38    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมยุวพุทธสัญจร ครั้งที่ 19 วันที่ 10/12/2562 1 *** ***
39    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10/1/2563 1 *** ***
40    ค่ากระดาษการ์ดสีจัดกิจกรรมหรรษาภาษาจีน 1 *** ***
41    ค่าหุ่นยนต์ซูโม่ 2 ตัว สำหรับใช้ในการเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร 1 *** ***
42    ค่าเบี้ยเลี้ยงครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กที่กาดสวนแก้ว 1 *** ***
43    ครูสุทธิรักษ์คืนเงินกิจกรรมยุวพุทธสัญจรครั้งที่ 19 1 *** ***
44    ครูสุทธิรักษ์คืนเงินค่ากิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 1 *** ***
45    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ วันที่ 10/4/2563 1 *** ***
46    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 วันที่ 7-13/3/2563 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 1 *** ***
47    เบิกเงินค่าเครื่องอัฐบริขาร กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วันที่ 7-13/3/2563 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด 1 *** ***
48    ครูสุทธิรักษ์คืนเงินค่ากิจกรรมวันสงกรานต์ 1 *** ***
49    ครูสุทธิรักษ์คืนเงินค่ากิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 1 *** ***
50    ครูสุทธิรักษ์คืนเงินค่าเครื่องอัฐบริขาร กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - คู่มือและแบบประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
 - แบบสอบถามกิจกรรม
 - แบบสรุปกิจกรรม
 - แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของหน่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (18)
หัวข้อ %
แบบประเมินการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562 (กลุ่มครูและบุคลากร)84.25
แบบประเมินการจัดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 (กลุ่มนักเรียน)79.86
แบบประเมินการจัดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 (กลุ่มครูสาระวิทยาศาสตร์)89.00
แบบประเมินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มนักเรียน)81.99
แบบประเมินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มครูและบุคลากร)86.91
แบบประเมินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 (กลุ่มนักเรียนชั้น ป.1-ป.3)83.86
แบบประเมินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 (กลุ่มนักเรียนชั้น ป.4-ป.6)83.40
แบบประเมินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 (กลุ่มครูและบุคลากร)84.62
แบบประเมินการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 (กลุ่มครูและบุคลากร)87.33
แบบประเมินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 (กลุ่มนักเรียน)84.23
แบบประเมินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 (กลุ่มครูและบุคลากร) 86.03
แบบประเมินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 (กลุ่มครูและบุคลากร)87.27
แบบประเมินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2562 (กลุ่มนักเรียน)84.88
แบบประเมินการจัดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (กลุ่มนักเรียน)85.13
แบบประเมินการจัดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน)91.78
แบบประเมินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (กลุ่มครูและบุคลากร) 86.92
แบบประเมินการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มนักเรียน)84.66
แบบประเมินการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มครูผู้สอน)86.04
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (194 )
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
ถวายสังฆทานและปัจจัยทำบุญ เนื่องในวันวิสาขบูชา
จับสลากแบ่งสายการแข่งขันแชร์บอลต่อต้านยาเสพติด ป.4-ป.6
การชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562
การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2562
การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562
การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562
ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เเละ 6
ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
ทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนถือพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
พิธีไหว้ครู 2562 (อัลบั้ม1)
พิธีไหว้ครู 2562 (อัลบั้ม2)
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มอบของรางวัลให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ที่ชนะการประกวดวาดภาพระบายสีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
มอบของรางวัลชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม
มอบของรางวัลนักเรียนชั้น ป.1, ป.4-ป.6 ที่ชนะการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562
ประชุมการจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชมรมศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ชมรมเปตอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
การวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
ชมรมบาสเกตบอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
วิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
ชมรมลดพุงลดโรค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
นักเรียนทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด
แข่งวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชมรมตัดและพับกระดาษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ชมรมฟุตบอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
การวิ่งถือบอลซิกแซกหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (รอบชิงชนะเลิศ)
บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชมรมลูกเสือกองร้อยสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562
บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชมรมปั้นดินน้ำมัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ชมรม MC.TV. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
แข่งขันแชร์บอลหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (รอบชิงชนะเลิศ)
ชมรม Innovator ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
แข่งวิ่งถือบอลซิกแซกชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชมรมประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
แข่งขันแชร์บอลหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การชั่งกล่องนมที่พับ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ชมรมคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชมรมประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ฝึกซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
ชมรมหมากฮอส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
ชมรมภาษาญี่ปุ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชมรมสแต็ค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
ชมรมวอลเลย์บอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชมรมประดิดประดอย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชมรมเทเบิลเทนนิส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
หล่อเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ชมรมภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ชมรม Crossword Game ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
เข้าพบผู้อำนวยการแจ้งรายละเอียดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2562
คุณไพรัช โตวิวัฒน์ นำอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบผู้อำนวยการ เรื่อง Codingและการเขียนโปรแกรมสำหรับเปิดชมรม robot
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 09/07/62
ชมรมฟุตซอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2562
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 10/07/62
ชมรมนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชมรมเครื่องสายตะวันตก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ถวายเทียนพรรษา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทำใบงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ชมรมนักร้องประสานเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6