Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อประสานการจัดทำนโยบาย แผนปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ
2.  เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของแผนงาน โครงการ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(35)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(21)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ
1.  โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน แผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ นโยบายของโรงเรียน และสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ร้อยละ 100
2.  โรงเรียนมีนโยบาย แผนงาน โครงการ ร้อยละ 100 ที่สนองต่อแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ นโยบายของโรงเรียน และเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ครบกระบวนการ PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ
3.  แผนงาน/โครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล และมีการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 95
4.  มีการนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนทุกแผนงาน โครงการตามวงจร PDCA ให้สอดรับกับนโยบายของโรงเรียน ร้อยละ 100
5.  มีการวิเคราะห์และสรุปรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนร้อยละ 100 ที่มีคุณภาพ สะท้อนการดำเนินการของโรงเรียนที่ชัดเจน สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามหลักการ PDCA
6.  โรงเรียนมีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร้อยละ 85
7.  มีการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการแก้ไขรองรับ
8.  โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามแบบประเมินหลักธรรมาภิบาลของมูลนิธิฯ ในระดับดีมากทุกองค์ประกอบ
9.  มีการดำเนินการ สนับสนุน และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง
  มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 875 วัน
01 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 875 วัน
01 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 875 วัน
01 ม.ค. 2562 28 ก.พ. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 847 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 786 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.8 ประสาน วิเคราะห์ ทบทวนบทพรรณางาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 420 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 420 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   D 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1) 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 713 วัน
03 ก.ย. 2562 06 ก.ย. 2562   D 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2) 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 657 วัน
02 ธ.ค. 2562 06 ธ.ค. 2562   D 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3) 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 566 วัน
17 ก.พ. 2563 21 ก.พ. 2563   D 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4) 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 489 วัน
15 ก.พ. 2563 10 เม.ย. 2563   D 6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 440 วัน
15 ก.พ. 2563 18 ก.พ. 2563   D 6.2.1 วางแผนจัดทำรูปแบบรายงานสรุปแผนงาน โครงการ เชื่อมโยงรายงานสรุปของมูลนิธิฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 492 วัน
19 ก.พ. 2563 19 ก.พ. 2563   D 6.2.2 ชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานสรุปแผนงาน โครงการแก่ฝ่ายต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 491 วัน
20 ก.พ. 2563 08 มี.ค. 2563   D 6.2.3 แต่ละฝ่ายจัดทำรายงานให้หัวหน้าฝ่ายเซ็นรับทราบผลการสรุปแผนงาน โครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 473 วัน
09 มี.ค. 2563 27 มี.ค. 2563   D 6.2.4 ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และพิสูจน์อักษรรายงานสรุปแผนงาน โครงการของทุกฝ่าย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 454 วัน
30 มี.ค. 2563 03 เม.ย. 2563   D 6.2.5 วิเคราะห์ความคุ้มค่าของแผนงาน โครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 447 วัน
30 มี.ค. 2563 03 เม.ย. 2563   D 6.2.6 ประเมินและสรุปผลการจัดทำรายงานสรุปแผนงาน โครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 447 วัน
06 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563   D 6.2.7 นำผลการประเมินไปวางแผนการดำเนินการและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 440 วัน
15 ก.พ. 2563 10 เม.ย. 2563   D 6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 440 วัน
15 ก.พ. 2563 15 ก.พ. 2563   D 6.3.1 วางแผนจัดทำรูปแบบการรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่าย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 495 วัน
17 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2563   D 6.3.2 นำเสนอและชี้แจงรูปแบบการรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่ายเพื่อนำสู่การวิเคราะห์สรุปเปรียบเทียบในระดับโรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 493 วัน
18 ก.พ. 2563 06 มี.ค. 2563   D 6.3.3 แต่ละฝ่ายรายงานผลการดำเนินเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาระดับฝ่าย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 475 วัน
07 มี.ค. 2563 22 มี.ค. 2563   D 6.3.4 รวบรวมรายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมายของฝ่ายเพื่อนำมาวิเคราะห์รายงานสรุปเปรียบเทียบระดับโรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 459 วัน
23 มี.ค. 2563 10 เม.ย. 2563   D 6.3.5 รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมวิพากษ์และรายงานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมแก้ไขร่างรายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 440 วัน
23 มี.ค. 2563 10 เม.ย. 2563   D 6.3.6 แก้ไขจัดทำรูปเล่มนำเสนอผู้อำนวยการลงนาม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 440 วัน
11 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   D 6.3.7 จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 420 วัน
11 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   D 6.3.8 ประเมินกระบวนการจัดทำ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 420 วัน
11 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   D 6.3.9 สรุปผลการดำเนินการวางแผนการพัฒนาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 420 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 สนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 420 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4.1 ประชุมงานแผนมูลนิธิฯ 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 420 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4.2 การสนับสนุนงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 420 วัน
01 ก.ค. 2562 28 ก.พ. 2563   D 6.5 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 10   10   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 482 วัน
01 พ.ย. 2562 15 มี.ค. 2563   D 6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 466 วัน
01 พ.ย. 2562 15 ธ.ค. 2562   D 6.6.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อกำหนด กรอบ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 557 วัน
02 ธ.ค. 2562 02 ธ.ค. 2562   D 6.6.2 ร่างแผนการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รูปแบบและแนวทางการเขียน นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 570 วัน
03 ธ.ค. 2562 29 ม.ค. 2563   D 6.6.3 ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 512 วัน
03 ธ.ค. 2562 19 ม.ค. 2563   D 6.6.4 ประสานงานให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา และมาตรฐานด้านต่าง ๆ ตามข้อตกลง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 522 วัน
29 ม.ค. 2563 29 ม.ค. 2563   D 6.6.5 นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิพากษ์รายละเอียดและความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์ เป้าหมายตัวชี้วัด ขั้นตอน โครงสร้างการบริหาร และงบประมาณของแผนงาน โครงการ ตลอดจนความสอดคล้องกับแผนพัฒนา 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 512 วัน
29 ม.ค. 2563 03 ก.พ. 2563   D 6.6.6 จัดส่งผู้ดำเนินการพิสูจน์อักษรความถูกต้อง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 507 วัน
04 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   D 6.6.7 แก้ไขและนำเสนอผู้อำนวยการลงนามอนุมัติใช้แผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 496 วัน
15 ก.พ. 2563 31 มี.ค. 2563   D 6.6.8 จัดทำรูปเล่มนำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 450 วัน
15 ก.พ. 2563 29 ก.พ. 2563   D 6.6.9 ส่งแผนนำเสนอคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 481 วัน
01 มี.ค. 2563 15 มี.ค. 2563   D 6.6.10 นำเสนองบประมาณต่อคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 466 วัน
01 มี.ค. 2563 15 มี.ค. 2563   D 6.6.11 ประเมินผลกระบวนการจัดทำแผน และวางแผนการพัฒนาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 466 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 พัฒนาประสิทธิภาพ แผนงาน โครงการของโรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 420 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.8 ร่วมประสาน วิเคราะห์ ทบทวนบทพรรณางาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 420 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.9 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 420 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.10 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 420 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 420 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 713 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 650 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 573 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 496 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 420 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 420 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 650 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 496 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 450 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 420 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (35)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ศึกษา ประสานข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 ปีการศึกษา 2561  29 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 757 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.2 การสนับสนุนงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษา ประสานข้อมูลการขอเชิญเป็นเกียรติเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอความคิดเห็นในการจัดทำนโยบายสาธารณะตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลด้านการศึกษาและการเรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2562  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 724 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอความคิดเห็นในการจัดทำนโยบายสาธารณะตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลด้านการศึกษาและการเรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2562  2 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 723 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2562 ฝ่ายบริหารทั่วไป  9 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 716 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1)  9 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562
 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2562 ฝ่ายวิชาการ สำนักผู้อำนวยการ  10 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 715 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1)  9 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562
 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2562 ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายธุรการ-การเงิน  11 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 714 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1)  9 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562
 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน  12 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 713 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1)  9 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 692 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  1 ก.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2562 ฝ่ายบริหารทั่วไป  3 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 660 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2)  3 ก.ย. 2562 - 6 ก.ย. 2562
 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2562 ฝ่ายวิชาการ สำนักผู้อำนวยการ  4 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 659 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2)  3 ก.ย. 2562 - 6 ก.ย. 2562
 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2562 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ฝ่ายธุรการ-การเงิน  5 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 658 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2)  3 ก.ย. 2562 - 6 ก.ย. 2562
 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 657 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2)  3 ก.ย. 2562 - 6 ก.ย. 2562
 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564  10 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 653 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  1 ก.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564  11 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 652 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  1 ก.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 ผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการนิเทศและบริหารสถานศึกษาภายในสถานศึกษา  7 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 595 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการนิเทศและบริหารสถานศึกษาภายในสถานศึกษา  7 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 595 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2562 ฝ่ายบริหารทั่วไป  2 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 570 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3)  2 ธ.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2562 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร และฝ่ายธุรการ-การเงิน  3 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 569 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3)  2 ธ.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2562 ฝ่ายวิชาการ และสำนักผู้อำนวยการ  4 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 568 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3)  2 ธ.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน  6 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 566 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3)  2 ธ.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564 ครั้งที่ 3  12 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 560 วัน กำลังดำเนินการ  6.5 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  1 ก.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564 ครั้งที่ 3  12 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 560 วัน กำลังดำเนินการ  6.5 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  1 ก.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564 ครั้งที่ 4  6 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 535 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  1 ก.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564 ครั้งที่ 4  6 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 535 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  1 ก.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564 ครั้งที่ 5  14 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 527 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  1 ก.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564 ครั้งที่ 5  14 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 527 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  1 ก.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 ประชุมวิเคราะห์ และกำหนดร่างตัวชี้วัดแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564  27 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 514 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  1 ก.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 ประชุมพิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563  29 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 512 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6.5 นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิพากษ์รายละเอียดและความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์ เป้าหมายตัวชี้วัด ขั้นตอน โครงสร้างการบริหาร และงบประมาณของแผนงาน โครงการ ตลอดจนความสอดคล้องกับแผนพัฒนา  29 ม.ค. 2563 - 29 ม.ค. 2563
 เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมพิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563  29 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 512 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6.5 นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิพากษ์รายละเอียดและความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์ เป้าหมายตัวชี้วัด ขั้นตอน โครงสร้างการบริหาร และงบประมาณของแผนงาน โครงการ ตลอดจนความสอดคล้องกับแผนพัฒนา  29 ม.ค. 2563 - 29 ม.ค. 2563
 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2562 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร  17 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 493 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4)  17 ก.พ. 2563 - 21 ก.พ. 2563
 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2562 ฝ่ายวิชาการ และสำนักผู้อำนวยการ  19 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 491 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4)  17 ก.พ. 2563 - 21 ก.พ. 2563
 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2562 ฝ่ายธุรการ-การเงิน  20 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 490 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4)  17 ก.พ. 2563 - 21 ก.พ. 2563
 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายบริหารทั่วไป  21 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 489 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4)  17 ก.พ. 2563 - 21 ก.พ. 2563
 ตัวแทนโรงเรียนเดินทางเข้าร่วมการประชุมนำเสนองบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2563  4 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 477 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.1 ประชุมงานแผนมูลนิธิฯ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมนำเสนองบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2563  5 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 476 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.1 ประชุมงานแผนมูลนิธิฯ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
2    ค่าเข้าเล่มสรุปแผนงาน โครงการ 6 *** ***
3    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 3 *** ***
4    ค่าจัดทำสำเนารายงาน 20 *** ***
5    ค่าส่งหน่วยงานต้นสังกัด 2 *** ***
6    ค่ารถไปกลับ 6 *** ***
7    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 6 *** ***
8    ค่าแท็กซี่ 4 *** ***
9    ค่าที่พัก 4 *** ***
10    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 3 *** ***
11    ปากกาเคมี 2 หัว 3 *** ***
12    เทปกาวย่น 2 นิ้ว 2 *** ***
13    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ใส A4 1x50 ห่อ 50 แผ่น 1 *** ***
14    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 4 *** ***
15    กระดาษการ์ดทำปก 180 g A4 1x50 1 *** ***
16    ค่าจัดทำสำเนาเอกสาร 11 *** ***
17    ค่าส่งเอกสารกรรมการทรัพย์สินมูลนิธิฯ 11 *** ***
18    ค่าจัดทำสำเนาเอกสารให้กรรมการที่ปรึกษา 8 *** ***
19    ค่าสำเนาเอกสารเล่มเล็กส่งกรรมการบริหารโรงเรียน 9 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าจัดทำรูปเล่ม,ค่าจัดทำสำเนาเอกสารแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา2563-2564 และค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 1 *** ***
2    ค่าจัดทำสำเนาเอกสารแผนปฏิบััติการประจำปีการศึกษา 2563 1 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมพิจารณางบประมาณประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 5/3/2563 ณ อาคารมูลนิธิฯ 1 *** ***
4    ค่าใช้จ่ายจัดทำรูปเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 - รายงานการติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม
 - รายงานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 - รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
 - รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
 - เอกสารสรุปที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (21 )
งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอความคิดเห็นในการจัดทำนโยบายสาธารณะตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลด้านการศึกษาและการเรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2562
นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2562 ฝ่ายบริหารทั่วไป
นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2562 ฝ่ายวิชาการ สำนักผู้อำนวยการ
นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2562 ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายธุรการ-การเงิน
นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564
นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2562 ฝ่ายบริหารทั่วไป
นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2562 ฝ่ายวิชาการ สำนักผู้อำนวยการ
นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2562 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ฝ่ายธุรการ-การเงิน
นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564
นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2562 ฝ่ายบริหารทั่วไป
นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2562 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร และฝ่ายธุรการ-การเงิน
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564 ครั้งที่ 3
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564 ครั้งที่ 4
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564 ครั้งที่ 5
ประชุมวิเคราะห์ และกำหนดร่างตัวชี้วัดแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564
ประชุมพิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563
นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2562 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ประชุมนำเสนองบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2563