Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการงานสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบายแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(10)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(8)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  มีการบริหารตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ตโดยใช้หลักการแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
2.  มีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ
3.  สำนักผู้อำนวยการมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติการประจำปีครบกระบวนการ PDCA
4.  สำนักผู้อำนวยการมีโครงสร้างการบริหารจัดการฝ่ายปรากฏชัดเจน
5.  มีการนิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผน และมีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และนำผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
6.  มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับฝ่ายร้อยละ 85
7.  บุคลากรในสำนักผู้อำนวยการทุกคนมีวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป และมีคุณวุฒิตรงตามสายงาน
8.  บุคลากรในสำนักผู้อำนวยการทุกคนได้รับการพัฒนาอบรม ไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา และได้รับการพัฒนาอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่ รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
9.  บุคลากรในสำนักผู้อำนวยการร้อยละ 95 มีคุณภาพทางด้าน การปฏิบัติงานการปฏิบัติตนผ่านเกณฑ์การประเมินของ โรงเรียน
10.  บุคลากรในสำนัก ผู้อำนวยการ ทุกคนได้รับสวัสดิการพื้นฐานตามที่ โรงเรียนกำหนด
11.  มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอก
12.  ปฏิทิน ตารางการดำเนินงานท่านผู้อำนวยการมีความชัดเจนอย่างมีประสิทธิภาพ
13.  บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากสำนักผู้อำนวยการร้อยละ 85

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
02 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 351 วัน
01 ก.พ. 2563 -   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7718 วัน
01 ก.พ. 2563 28 ก.พ. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 323 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** 104 วัน
02 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2564   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน 1   1   0 *** *** 135 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2   2   0 *** *** 104 วัน
12 ม.ค. 2563 13 พ.ค. 2564   D 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ 1   1   0 *** *** 117 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 6   6   0 *** *** 104 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณ เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน   0   0 *** *** 104 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง   0   0 *** *** 104 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 โครงการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิฯ   0   0 *** *** 104 วัน
01 ก.ค. 2563 30 พ.ค. 2564   D 6.6 วงสตริงคอมโบ   0   0 *** *** 134 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในสังกัด   0   0 *** *** 104 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D  6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 261 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 104 วัน
25 ส.ค. 2563 28 ส.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** 224 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 813 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 771 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 701 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 261 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** 104 วัน
23 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 540 วัน
12 ก.พ. 2563 15 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 336 วัน
01 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1022 วัน
30 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 104 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (10)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/25623  19 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 211 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝึกซ้อมนักเรียนวงสตริงคอมโบ  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 180 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/25623  19 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระวิสามัญ  23 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ, ปฏิทินสำนักผู้อำนวยการ, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ  12 ม.ค. 2563 - 13 พ.ค. 2564
 ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/25623  30 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2563  28 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2563  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแสดงความสามารถ ของนักเรียนวงสตริงคอมโบ  9 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 38 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการรับมอบเสื้อชมรมวงสตริงคอมโบจากผู้ปกครองนักเรียน  23 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 24 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  2 พ.ค. 2563 - 31 พ.ค. 2564
 ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2563  6 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายสำรองการบริหารจัดการในสำนักฯ 1 *** ***
2    รับรองศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก 1 *** ***
3    พัฒนาทักษะวิชาชีพบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายรับจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายรับค่าบริการเครื่องออกกำลังกาย ณ วันที่ 31 ต.ค.2563 1.00 *** ***
2    รายรับค่าบริการเครื่องออกกำลังกาย ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563 1.00 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ของวงสตริงคอมโบ (บ.แม็กซิมั่ม) 1 *** ***
2    คืนเงิน ค่าซ่อมแซมเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ของวงสตริงคอมโบ (บ.แม็กซิมั่ม) 1 *** ***
3    ค่าจัดเลี้ยงการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วันที่ 23/9/2563 1 *** ***
4    ค่าจัดเลี้ยงอาหารว่างสมาคมผู้ปกครองและครูร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัยมามอบเงินสนับสนุนวงสตริงคอมโบ วันที่ 9/10/2563 1 *** ***
5    ค่าหนังสือเรียนวิชากลองชุด ของวงสตริงคอมโบ จำนวน 2 เล่ม 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - ประเมินตามสภาพจริง
 - เอกสารที่ปรากฏใน แผนงาน/กิจกรรม
 - แบบประเมินความพึงพอใจในการ ให้บริการสำนักผู้อำนวยการ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (8 )
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/25623
ฝึกซ้อมนักเรียนวงสตริงคอมโบ
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/25623
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระวิสามัญ
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/25623
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2563
ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2563
การแสดงความสามารถ ของนักเรียนวงสตริงคอมโบ