Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักผู้อำนวยการ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อประสานงาน ดำเนินงาน กิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักผู้อำนวยการ
2.  เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของงานสารสนเทศโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(1)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักผู้อำนวยการ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักผู้อำนวยการ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
1.  ร้อยละ 90 ของการจัดทำเอกสาร มีความถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดของโรงเรียน
2.  ข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ ร้อยละ 100 มีความถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดสารสนเทศโรงเรียน
3.  บุคลากรในสำนักผู้อำนวยการร้อยละ 82 มีความพึงพอใจในการบริการงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักผู้อำนวยการ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
11 ก.พ. 2563 28 ก.พ. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 245 วัน
01 ก.พ. 2563 01 มี.ค. 2563   P 2. เก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 243 วัน
04 มี.ค. 2563 08 มี.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 236 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** 182 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 182 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 การเบิกจ่ายวัสดุ/อุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน   0   0 *** *** 182 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ (จดหมายออก, บันทึกข้อความ, คำสั่ง, ฯลฯ) 1   1   0 *** *** 182 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 ติดตามสรุปผลการดำเนินงานของสำนักผู้อำนวยการในแต่ละเดือน   0   0 *** *** 182 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 ติดตาม สรุป แผนงาน โครงการ 4 ครั้ง/ปีการศึกษา   0   0 *** *** 182 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 รวบรวม สรุปผลการเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนงาน   0   0 *** *** 182 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6 ติดตาม รวบรวม แผนปฏิบัติการประจำปีและสรุปผลการปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ   0   0 *** *** 182 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 ประสาน ติดตาม งานภายในและภายนอกหน่วยงาน   0   0 *** *** 182 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.8 การติดตาม/รวบรวมจัดทำสารสนเทศ   0   0 *** *** 182 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.9 ตรวจติดตามการดำเนินงานในระบบ SWIS   0   0 *** *** 182 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.10 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** 182 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.11 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** 182 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 182 วัน
25 ส.ค. 2563 28 ส.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** 302 วัน
03 พ.ย. 2563 06 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 7 วัน
19 ม.ค. 2564 22 ม.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 84 วัน
23 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 147 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ   0   0 *** *** 182 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 182 วัน
03 พ.ย. 2563 06 พ.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** 7 วัน
23 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 147 วัน
01 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 182 วัน
30 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 182 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (1)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำนักผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2563  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 102 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ (จดหมายออก, บันทึกข้อความ, คำสั่ง, ฯลฯ)  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
2    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 1 *** ***
3    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 1 *** ***
4    กระดาษการ์ด 180g A4 1*50 แผ่น 1 *** ***
5    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 1 *** ***
6    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 3 *** ***
7    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 1 *** ***
8    กล่องใส่เอกสาร 2 ช่อง 1 *** ***
9    เทปลบคำผิด ตราม้า 2 *** ***
10    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g F14 (F4) / 1x500 AA 1 *** ***
11    ปากกาเคมี 2 หัว 2 *** ***
12    ปากกาเจล 0.38 รุ่น TiTus 4 *** ***
13    แฟ้มสอด A4 1 *** ***
14    กระดาษโพทอิท ตราช้าง ขนาด 3"x3" 1 *** ***
15    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 1 *** ***
16    แฟ้มปกตราโรงเรียนขนาด A4 สีเลือดหมู 1 *** ***
17    เครื่องเหลาตั้งโต๊ะ อโรม่า A-5 1 *** ***
18    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 4 *** ***
19    สันรูด 7 มม A4 1 *** ***
20    สันรูด 10 มม A4 1 *** ***
21    แฟ้ม A-4 No 169 สอดปกพลาสติก 20 ไส้ 2 *** ***
22    ลวดเย็บ Max No.35 1x24 4 *** ***
23    แผ่น CD 4 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงานเดือนก.ค.63 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบบันทึกการติดตามการปฏิบัติงาน
 - รายงานสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักผู้อำนวยการ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสำนักผู้อำนวยการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน ของหน่วยงาน งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )