Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการบริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนตามกฎกระทรวงฯ และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(16)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(7)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
1.  มีการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
2.  มีการกำหนดมาตรฐานและระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ปรากฏชัดเจน
3.  มีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1 ครั้งต่อ 1 ภาคเรียน
4.  มีการนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5.  มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในและครอบคลุมตามองค์ประกอบ
6.  โรงเรียนผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากมูลนิธิฯ ผลการประเมินค่าเฉลี่ยรวมมาตรฐาน ร้อยละ 85
7.  โรงเรียนมีการนำเกณฑ์การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่การปฏิบัติในแผนพัฒนาฯ และแผนปฏิบัติการประจำปี

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 263 วัน
01 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 263 วัน
01 ม.ค. 2563 31 ม.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 263 วัน
01 ก.พ. 2563 28 ก.พ. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 235 วัน
02 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 173 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี   0   0 *** *** 192 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน คุณภาพภายในเป็นผู้ประสานงานและดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายใน   0   0 *** *** 192 วัน
18 มิ.ย. 2563 18 ก.ค. 2563   D 6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2563 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 94 วัน
01 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563   D 6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2563 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 20 วัน
30 ต.ค. 2563 30 ต.ค. 2563   D 6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 3/2563   0   0 *** *** 10 วัน
25 ก.พ. 2564 25 ก.พ. 2564   D 6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 4/2563   0   0 *** *** 128 วัน
14 ก.ย. 2563 31 ต.ค. 2563   D 6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 9   9   0 *** *** 11 วัน
01 ก.พ. 2564 05 ก.พ. 2564   D 6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 2/2563   0   0 *** *** 108 วัน
02 พ.ย. 2563 27 พ.ย. 2563   D 6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 5   5   0 *** *** 38 วัน
22 ก.พ. 2564 26 ก.พ. 2564   D 6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 2/2563   0   0 *** *** 129 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานภายนอก   0   0 *** *** 192 วัน
01 มี.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   D 6.6 จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   0   0 *** *** 223 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 เผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับการศึกษาและการประกันคุณภาพให้บุคลากรทราบ   0   0 *** *** 192 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.8 ประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ   0   0 *** *** 192 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.9 ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมูลนิธิฯ   0   0 *** *** 192 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.10 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** 192 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.11 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 173 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 192 วัน
14 ก.ค. 2563 17 ก.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 95 วัน
08 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 39 วัน
24 พ.ย. 2563 27 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 38 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 122 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา   0   0 *** *** 192 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 192 วัน
08 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 39 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 122 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 162 วัน
30 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 192 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (16)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 97 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2563  18 มิ.ย. 2563 - 18 ก.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2  2 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2563  1 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563  23 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 27 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2563  14 ก.ย. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการจัดการศึกษา  8 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2563  14 ก.ย. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 เชิญประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านอัตลักษณ์และด้านมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 11 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2563  14 ก.ย. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  12 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 8 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2563  14 ก.ย. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 1  26 ต.ค. 2563 6 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2563  14 ก.ย. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 2  27 ต.ค. 2563 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2563  14 ก.ย. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 3  28 ต.ค. 2563 8 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2563  14 ก.ย. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 4  29 ต.ค. 2563 9 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2563  14 ก.ย. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5  30 ต.ค. 2563 10 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2563  14 ก.ย. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินภายในของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 1  2 พ.ย. 2563 13 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2563  2 พ.ย. 2563 - 27 พ.ย. 2563
 ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินภายในของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 2  3 พ.ย. 2563 14 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2563  2 พ.ย. 2563 - 27 พ.ย. 2563
 ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินภายในของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 3  4 พ.ย. 2563 15 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2563  2 พ.ย. 2563 - 27 พ.ย. 2563
 ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินภายในของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 4  5 พ.ย. 2563 16 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2563  2 พ.ย. 2563 - 27 พ.ย. 2563
 ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินภายในของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5  6 พ.ย. 2563 17 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2563  2 พ.ย. 2563 - 27 พ.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
2    กระดาษโพทอิท C-052-21017สะท้อนแสง12x50 มม 2 *** ***
3    สติกเกอร์กระดาษสีขาว 1 *** ***
4    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 1 *** ***
5    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.108 1 *** ***
6    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.109 1 *** ***
7    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 1 *** ***
8    อุปกรณ์เครื่องเขียน 1 *** ***
9    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 3 *** ***
10    อาหารบุฟเฟต์ (200 บาท) 132 *** ***
11     อาหารว่าง SVIP 88 *** ***
12    ค่าน้ำดื่ม 72 *** ***
13    ค่าของที่ระลึกคณะกรรมการ 11 *** ***
14    ค่าบำรุงที่พัก 6 *** ***
15    ค่าป้ายไวนิล 3 *** ***
16    ค่าจัดดอกไม้ตกแต่ง 2 *** ***
17    ค่าเลี้ยงรับรอง 1 *** ***
18    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 3 *** ***
19    แผ่น CD-R 6 *** ***
20    แผ่น DVD-R 5 *** ***
21    ค่าถ่ายสำเนาเอกสาร 15 *** ***
22    ค่าเข้าเล่มรายงาน 15 *** ***
23    ค่าจัดส่งรายงานต้นสังกัด 3 *** ***
24    ค่าเดินทางไปกลับ 4 *** ***
25    ค่าเบี้ยเลี้ยงวันไปและวันกลับ 4 *** ***
26    ค่าแท็กซี่ 2 *** ***
27    ค่าที่พัก 4 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - การสังเกตสภาพจริง/ การสัมภาษณ์บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
 - รายงาน/ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ
 - รายงานการแจ้งข้อมูลข่าวสารเผยแพร่แก่บุคลากร หนังสือเข้าขอเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ และร่วมประเมินมาตรฐานมูลนิธิฯ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (7 )
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2
ประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการจัดการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านอัตลักษณ์และด้านมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้