Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
2.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำกับและติดตามให้ครูโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(168)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(11)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(11)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(75)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  ผู้บริหารฝ่ายวิชาการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เอาใจใส่ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการบริหารงาน
2.  มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3.  มีโครงสร้างการบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือวัดประเมินผล และมีการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 95
4.  มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในฝ่ายวิชาการ เดือนละ 1 ครั้ง และนำผลมาพัฒนางาน
5.  บุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษร้อยละ 92 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
6.  บุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนา/อบรมในงานของตนเองไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปีการศึกษา และงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง/ปีการศึกษา
7.  บุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษร้อยละ 95 มีคุณภาพทางด้านการปฏิบัติงานการปฏิบัติตนผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน
8.  บุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษทุกคนได้รับสวัสดิการพื้นฐานตามที่โรงเรียนกำหนด
9.  มีหลักสูตรโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มูลนิธิและหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน
10.  มีแผนการสอน EP และ IE ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.  มีการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
12.  ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มีมาตรฐานระดับสากลตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคมและบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  มุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง
  มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล
  มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพครู
  มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
10 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 667 วัน
10 ม.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 608 วัน
10 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 667 วัน
10 ม.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 608 วัน
10 ม.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 608 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 212 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด 25   25   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 212 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาหลักสูตร EP และ IE ให้มีคุณภาพ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 212 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 212 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 25   25   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 212 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 29   29   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 212 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ 12   12   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 212 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 57   57   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 212 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.8 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ได้รับการพัฒนา 14   14   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 212 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563    6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการ ให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 212 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 212 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 505 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 442 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 365 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 288 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 212 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 212 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 442 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 288 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 288 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 212 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (168)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 บุคลากรโรงเรียนที่สอนตำรากลางเข้าร่วมการปฐมนิเทศในการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ "FSG Textbook Orientation 2019"  4 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 574 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ได้รับการพัฒนา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 บุคลากรโรงเรียนที่สอนตำรากลางเข้าร่วมการปฐมนิเทศในการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ "FSG Textbook Orientation 2019"  5 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 573 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ได้รับการพัฒนา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 บุคลากรโรงเรียนที่สอนตำรากลางเข้าร่วมการปฐมนิเทศในการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ "FSG Textbook Orientation 2019"  6 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 572 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ได้รับการพัฒนา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 บุคลากรโรงเรียนที่สอนตำรากลางเข้าร่วมการปฐมนิเทศในการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ "FSG Textbook Orientation 2019"  7 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 571 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ได้รับการพัฒนา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 บุคลากรโรงเรียนที่สอนตำรากลางเข้าร่วมการปฐมนิเทศในการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ "FSG Textbook Orientation 2019"  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 570 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ได้รับการพัฒนา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 บุคลากรโรงเรียนที่สอนตำรากลางเข้าร่วมการปฐมนิเทศในการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ "FSG Textbook Orientation 2019"  9 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 569 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ได้รับการพัฒนา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมเชิงปฎิบัติการ "Reinvigorating classroom practice" แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ  10 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 568 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ได้รับการพัฒนา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมเชิงปฎิบัติการ "Reinvigorating classroom practice" แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ  11 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 567 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ได้รับการพัฒนา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 บุคลากรโรงเรียนที่สอนตำรากลางเข้าร่วมการปฐมนิเทศในการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ "FSG Textbook Orientation 2019"  11 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 567 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ได้รับการพัฒนา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการใช้กระดาน Smart Blackboard แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ  12 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 566 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ได้รับการพัฒนา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ  15 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 563 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 562 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมชี้แจงแนวทางการสอนโครงการสอนเสริมนอกเวลาปกติของครูชาวต่างประเทศ  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 561 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 557 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มิสไพจิต โกมาสถิตย์ ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อเรียนปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ  22 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 556 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษตรวจติดตามการส่งแผนการสอน วิชาภาษาไทย กลุ่มครู EP  22 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 556 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน  22 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 556 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 554 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 บุคลากรโรงเรียนที่สอนตำรากลางเข้าร่วมการปฐมนิเทศในการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ "FSG Textbook Orientation 2019"  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 554 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ได้รับการพัฒนา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 บุคลากรโรงเรียนที่สอนตำรากลางเข้าร่วมการปฐมนิเทศในการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ "FSG Textbook Orientation 2019"  25 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 553 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ได้รับการพัฒนา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 บุคลากรโรงเรียนที่สอนตำรากลางเข้าร่วมการปฐมนิเทศในการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ "FSG Textbook Orientation 2019"  26 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 552 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ได้รับการพัฒนา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 มิสวิรัชดา เลิศรมยานันท์และมิสไพจิต โกมาสถิตย์ ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อเรียนปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ  29 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 549 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ  29 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 549 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 548 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 547 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษตรวจติดตามการส่งแผนการสอน กลุ่มครู IE และ EP  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 544 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เริ่มโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียนของครูชาวต่างประเทศ (ASL: After School Learning)  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 543 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน  5 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 542 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานทั้งฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียนให้กับครูชาวต่างประเทศ (ครูใหม่)  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 540 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ  10 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 537 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน  10 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 537 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program  11 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 536 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรม Care for a Plant กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เราจะสามารถดูแลต้นไม้ของเราอย่างไรให้เติบใหญ่อย่างแข็งแรง  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 533 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 533 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศที่ลาออก จำนวน 1 ท่าน  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 533 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program  18 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 529 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัวแทนกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและคณะครู EP ร่วมแสดงความยินดีกับ Mr. Jacek Andrzej Pierzynski เนื่องในโอกาสภรรยาคลอดบุตร  18 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 529 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 522 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชั้น ป.2 หลักสูตร English Program ทำการทดลองเรื่อง "Animal response and stimuli" สิ่งมีชีวิตแสดงออกเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้อย่างไร?  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 521 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน  4 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 513 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 512 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 5 ท่าน  9 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 508 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ  10 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 507 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ  11 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 506 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ  18 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 499 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา ป.1, ป.3 และ ป.5 หลักสูตร English Program สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 495 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษขออนุญาตนำครูชาวต่างประเทศใหม่เข้าพบผู้อำนวยการ  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 491 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างประเทศ จำนวน 5 ท่าน  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 491 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศที่ลาออก จำนวน 2 ท่าน  1 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 485 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program  6 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 480 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 3 ท่าน  6 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 480 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัวแทนฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายวิชาการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสต้อนรับ Mr. Daryl Khong, Cambridge Manager มาตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ Cambridge ที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  7 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 479 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ  7 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 479 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ  8 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 478 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 477 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ  13 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 473 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ  14 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 472 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 471 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 470 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ  19 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 467 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ  20 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 466 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ  21 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 465 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน  21 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 465 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ  22 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 464 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนกลุ่มครู IE  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 463 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ และกลุ่มครูไทย IE และ EP  26 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 460 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูกลุ่ม IE และ EP  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 459 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูกลุ่ม IE และ EP  28 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 458 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 456 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 3 ท่าน  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 456 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program  3 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 452 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 449 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ส่งบุคลากรชาวต่างประเทศเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง "Activating Primary Students with Fun and Practical Games & Activities"  7 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 448 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ได้รับการพัฒนา  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ  9 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 446 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วิชาสุขศึกษา ระดับชั้น ป.3 หลักสูตร English Program จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน "Health and Safety Practical Food Project"  10 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 445 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน  12 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 443 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน  12 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 443 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วิชาสุขศึกษา ระดับชั้น ป.4 หลักสูตร English Program จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน "Health and Safety Practical Food Project"  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 442 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ จำนวน 7 ท่าน  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 442 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน  16 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 439 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครูชาวต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562  24 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 431 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมกลุ่มครู IE  24 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 431 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การยกเลิกใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศที่ลาออก จำนวน 1 ท่าน  24 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 431 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การยกเลิกวีซ่าครูชาวต่างประเทศที่ลาออก จำนวน 1 ท่าน  24 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 431 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การตรวจสถานะการขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ จำนวน 7 ท่าน  26 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 429 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การขอและต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 3 ท่าน  1 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 424 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน  3 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 422 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน  3 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 422 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Miss Mary Jean Yunting Celestial  6 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 419 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน  8 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 417 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน  9 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 416 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน  15 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 410 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน  17 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 408 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program  22 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 403 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน  22 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 403 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษตรวจติดตามการส่งแผนการสอน กลุ่มครู IE  25 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 400 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตร English Program  25 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 400 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตร English Program  25 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 400 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษตรวจติดตามการส่งแผนการสอน กลุ่มครู EP  28 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 397 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร English Program  29 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 396 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตร English Program  29 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 396 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน  30 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 395 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรม "The Haunted Halloween 2019" ของนักเรียนหลักสูตร English Program  31 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 394 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตร English Program  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 393 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตร English Program  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 393 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 393 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การขอใบอนุญาตทำงานเล่มใหม่แก่ครูชาวต่างประเทศ จำนวน 5 ท่าน  5 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 389 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครูชาวต่างประเทศ เรื่องการแสดงในวันกิจกรรมวันครอบครัวมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562  12 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 382 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 5 ท่าน  15 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 379 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 5 ท่าน  18 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 376 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การตรวจสอบสถานะการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการขอใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ จำนวน 3 ท่าน  19 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 375 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program  26 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 368 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ  26 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 368 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน  26 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 368 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ  2 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 362 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การขอและต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 5 ท่าน  2 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 362 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน  6 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 358 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน  11 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 353 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครูชาวต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  12 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 352 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การรับใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 3 ท่าน  13 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 351 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ  17 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 347 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน  17 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 347 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Miss Mary Jean Yunting Celestial  17 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 347 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ Miss Reinelda Paez Fernandez  17 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 347 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน  19 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 345 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน  23 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 341 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน  6 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 327 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายวิชาการ มีการประชาสัมพันธ์โครงการค่ายฤดูร้อน ณ ประเทศอังกฤษ  9 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 324 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครูชาวต่างประเทศ IE เพื่อร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน Summer ปีการศึกษา 2563  10 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program  14 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 319 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณาสัญญาจ้างครูชาวต่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ปีการศึกษา 2563  15 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 318 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge YLE สำหรับนักเรียนหลักสูตร English Program ชั้น EP 2, EP 4 และ EP 6  15 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 318 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program  21 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 312 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูกลุ่ม IE และ EP ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  21 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 312 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูกลุ่ม IE และ EP ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  22 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 311 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครูกลุ่ม IE เรื่องการพัฒนาหลักสูตร IE  23 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 310 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาหลักสูตร EP และ IE ให้มีคุณภาพ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูกลุ่ม IE และ EP ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  23 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 310 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูกลุ่ม IE และ EP ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  24 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 309 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูกลุ่ม IE และ EP ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  27 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program  28 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 305 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูกลุ่ม IE และ EP ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  28 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 305 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูกลุ่ม IE และ EP ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  29 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 304 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูกลุ่ม IE และ EP ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  30 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 303 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูกลุ่ม IE และ EP ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  31 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 302 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูกลุ่ม IE และ EP ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  4 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 298 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูกลุ่ม IE และ EP ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  5 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 297 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูกลุ่ม IE และ EP ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  6 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 296 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 4 ท่าน  6 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 296 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การขอหนังสือรับรองครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน  6 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 296 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูกลุ่ม IE และ EP ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  7 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 295 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน  13 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 289 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตรวจ กำกับ ติดตามการจัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (ใบปะหน้าแผน) กลุ่มครู IE  17 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบตรวจติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมนำเสนอผลงานและความสามารถของนักเรียนหลักสูตร English Program ปีการศึกษา 2562 "EP Student Showcase"  20 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 282 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ  24 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 278 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ  25 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 277 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ  26 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 276 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการปฏิบัติงานครูชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้าง  27 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 275 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการปฏิบัติงานครูชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้าง  27 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 275 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ  27 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 275 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูกลุ่ม IE และ EP ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  27 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 275 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมทัศนศึกษาครูชาวต่างประเทศ ณ อ่าวแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  6 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 267 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมทัศนศึกษาครูชาวต่างประเทศ ณ อ่าวแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  7 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 266 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมทัศนศึกษาครูชาวต่างประเทศ ณ อ่าวแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  8 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 265 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน  9 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 264 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน  9 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 264 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program  10 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 263 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน  11 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 262 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 4 ท่าน  12 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 261 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดระบบบริหารงานธุรการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (11)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  สังเกตการจัดการเรียนการสอน นิเทศการสอนและให้ข้อเสนอแนะแก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ 4   6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
  สังเกตการจัดการเรียนการสอน นิเทศการสอนและให้ข้อเสนอแนะแก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ 4   6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
  สังเกตการจัดการเรียนการสอน นิเทศการสอนและให้ข้อเสนอแนะแก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ 4   6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
  สังเกตการจัดการเรียนการสอน นิเทศการสอนและให้ข้อเสนอแนะแก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ 4   6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
  สังเกตการจัดการเรียนการสอน นิเทศการสอนและให้ข้อเสนอแนะแก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ 4   6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
  สังเกตการจัดการเรียนการสอน นิเทศการสอนและให้ข้อเสนอแนะแก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ 4   6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
  สังเกตการจัดการเรียนการสอน นิเทศการสอนและให้ข้อเสนอแนะแก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ 4   6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
  สังเกตการจัดการเรียนการสอน นิเทศการสอนและให้ข้อเสนอแนะแก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ 4   6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
  สังเกตการจัดการเรียนการสอน นิเทศการสอนและให้ข้อเสนอแนะแก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ 4   6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
  สังเกตการจัดการเรียนการสอน นิเทศการสอนและให้ข้อเสนอแนะแก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ 4   6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
  สังเกตการจัดการเรียนการสอน นิเทศการสอนและให้ข้อเสนอแนะแก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ 4   6.5 จัดระบบตรวจติดตามและนิเทศการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (11)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : สังเกตการจัดการเรียนการสอน นิเทศการสอนและให้ข้อเสนอแนะแก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ
ในกำหนดการ: งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 7 ส.ค. 2562) (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : สังเกตการจัดการเรียนการสอน นิเทศการสอนและให้ข้อเสนอแนะแก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ
ในกำหนดการ: งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 8 ส.ค. 2562) (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : สังเกตการจัดการเรียนการสอน นิเทศการสอนและให้ข้อเสนอแนะแก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ
ในกำหนดการ: งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 9 ส.ค. 2562) (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : สังเกตการจัดการเรียนการสอน นิเทศการสอนและให้ข้อเสนอแนะแก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ
ในกำหนดการ: งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 13 ส.ค. 2562) (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : สังเกตการจัดการเรียนการสอน นิเทศการสอนและให้ข้อเสนอแนะแก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ
ในกำหนดการ: งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 14 ส.ค. 2562) (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : สังเกตการจัดการเรียนการสอน นิเทศการสอนและให้ข้อเสนอแนะแก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ
ในกำหนดการ: งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 15 ส.ค. 2562) (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : สังเกตการจัดการเรียนการสอน นิเทศการสอนและให้ข้อเสนอแนะแก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ
ในกำหนดการ: งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 16 ส.ค. 2562) (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : สังเกตการจัดการเรียนการสอน นิเทศการสอนและให้ข้อเสนอแนะแก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ
ในกำหนดการ: งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 19 ส.ค. 2562) (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : สังเกตการจัดการเรียนการสอน นิเทศการสอนและให้ข้อเสนอแนะแก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ
ในกำหนดการ: งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 20 ส.ค. 2562) (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : สังเกตการจัดการเรียนการสอน นิเทศการสอนและให้ข้อเสนอแนะแก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ
ในกำหนดการ: งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 21 ส.ค. 2562) (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : สังเกตการจัดการเรียนการสอน นิเทศการสอนและให้ข้อเสนอแนะแก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ
ในกำหนดการ: งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 22 ส.ค. 2562) (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่ากิจกรรมการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน EP Field Trips 172 *** ***
2    ค่าดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Cambridge : YLE) ของนักเรียน EP ชั้น ป.2 30 *** ***
3    ึค่าดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Cambridge : YLE) ของนักเรียน EP ชั้น ป.4 18 *** ***
4    ึค่าดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Cambridge : YLE) ของนักเรียน EP ชั้น ป.6 25 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่า Account User โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ Rosetta Stone 172 *** ***
2    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 190 *** ***
3    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 26 *** ***
4    ค่าลงโฆษณาใน WWW.ajarn.com 1 *** ***
5    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 50 *** ***
6    กระดาษโพทอิทคละไซส์ แบบในเล่ม 24 *** ***
7    กระดาษการ์ดสี 180g A4 1*50 แผ่น 30 *** ***
8    กระดาษอังกฤษ สีทอง ห่อ100 100 *** ***
9    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 24 *** ***
10    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 20 *** ***
11    ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มิล ตัด 8 ขนาด 61X65CM 24 *** ***
12    กระดาษอังกฤษ สีเงิน ห่อ100 100 *** ***
13    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.108 5 *** ***
14    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 20 *** ***
15    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 24 *** ***
16    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.112 10 *** ***
17    กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า หนาพิเศษ ห่อ100 1,000 *** ***
18    กาวแท่งสติ๊ก UHU 8.2g 70 *** ***
19    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 20 *** ***
20    พลาสติกเคลือบบัตร A4 125M Z(1*100)เดลต้า 2 *** ***
21    เทปโฟม 3M 2 หน้า 21 mm. X 35 ซม. (หนา) 4 *** ***
22    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบน หัวลูกลื่น ZL102W 20 *** ***
23    ปากกาเน้นข้อความด้ามกลม faber castell 20 *** ***
24    อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด 1 *** ***
25    ของรางวัลนักเรียน 1 *** ***
26    เทปใส 1/2 นิ้ว 36 หลา แกนใหญ่ 15 *** ***
27    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 4 *** ***
28    ค่าขอ/ต่อวีซ่า 40 *** ***
29    ค่าเปลี่ยนวีซ่า ครูฟิลิปปินส์ 10 *** ***
30    ค่าเปลี่ยนวีซ่า ครูเจ้าของภาษา 15 *** ***
31    ค่าขอ/ต่อใบอนุญาตการทำงาน 40 *** ***
32    ค่าแปลเอกสาร 30 *** ***
33    ค่าอากรแสตมป์ 300 *** ***
34    ค่าประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ 40 *** ***
35    ค่ากระเช้า/ของขวัญ 15 *** ***
36    ค่าจัดเลี้ยงสังสรรค์ 35 *** ***
37    ค่าจัดกิจกรรมระหว่างเลี้ยงสังสรรค์ 1 *** ***
38    ค่าทัศนศึกษาครูชาวต่างประเทศ 35 *** ***
39    ค่าจัดกิจกรรมระหว่างทัศนศึกษา 1 *** ***
40    ค่าพิซซ่าวันคล้ายวันเกิด 40 *** ***
41    ตั๋วเครื่องบินกลับประเทศสำหรับครูเจ้าของภาษา 5 *** ***
42    ตั๋วเครื่องบินกลับประเทศสำหรับครูฟิลิปปินส์ 15 *** ***
43    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 50 *** ***
44    ค่ารับรองอาจารย์นิเทศ 1 *** ***
45    ค่าลงทะเบียนอบรมสำหรับครูชาวต่างประเทศ 1 *** ***
46    ค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปอบรม 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าพิซซ่ามอบให้วันคล้ายวันเกิดครูชาวต่างชาติเดือนเม.ย. - พ.ค.2562 จำนวน 5 ท่าน 1 *** ***
2    ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุวีซ่าและต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 คน 1 *** ***
3    ครูกชพรรณคืนเงินค่าใช้จ่ายอบรมครูชาวต่างชาติ -8,400 *** ***
4    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนหลักสูตรEP และใช้ในสำนักงานห้องวิเทศสัมพันธ์ 1 *** ***
5    ค่าUser License โปรแกรม Rosetta Stone นักเรียนEP ปีการศึกษา 2562 จำนวน 183 User (บ.ทีทีทีซี) 1 *** ***
6    ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 6 คน 1 *** ***
7    ค่าตอบแทนสอนแทนครูชาวต่างประเทศหลักสูตรEP จำนวน 7 คน วันที่ 21-31/5/62 1 *** ***
8    ครูกชพรรณคืนเงินค่าพิซซ่ามอบให้ครูชาวต่างชาติ -119 *** ***
9    ค่ากระเช้าเยี่ยมภรรยาของ Mr.Jacek Andrzej ครูที่ปรึกษา 1/8 คลอดบุตร 1 *** ***
10    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมครูหลักสูตรEP ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 11/6/2562 1 *** ***
11    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมครูหลักสูตรEP ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 21/5/2562 1 *** ***
12    ค่าพิซซ่ามอบให้วันคล้ายวันเกิดครุชาวต่างชาติ เดือนมิ.ย.2562 จำนวน 5 คน 1 *** ***
13    ค่าเบี้ยประกันภัยกลุ่มครูชาวต่างชาติ จำนวน 34 คน คุ้มครองวันที่ 10/7/2562 - 9/7/2563 (บ.เอไอเอ) 1 *** ***
14    ค่าลงโฆษณาประกาศรับสมัครงานตำแหน่งครูชาวต่างชาติทาง www.ajarn.com (บ.เดอะนิราด้า กรุ๊ป) 1 *** ***
15    ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ป.6/9 321 *** ***
16    ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 196 *** ***
17    ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาหลักสูตรEP 140 *** ***
18    ค่าธรรมเนียมต่อวีซ่าและต่อใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างชาติ จำนวน 8 คน 1 *** ***
19    ค่าดอกบัวสวรรค์ใช้ในการเรียนการสอนห้องป.1/8 120 *** ***
20    ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าRosetta 15 *** ***
21    ครูกชพรรณคืนเงินค่าพิซซ่าเดือนมิ.ย.2562 -82 *** ***
22    วัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.2562 462 *** ***
23    ค่าธรรมเนียมต่อวีซ่าและต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 4 คน 1 *** ***
24    ค่าธรรมเนียมของวีซ่า Miss Lucia Garcia Argudo ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ป.6 1 *** ***
25    ค่าพิซซ่ามอบให้วันคล้ายวันเกิดครูชาวต่างชาติ เดือนก.ค.2562 จำนวน 4 คน 1 *** ***
26    ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเรียนการสอนห้องEP1/8 99 *** ***
27    ค่าประกันสุขภาพครูชาวต่างชาติ Mr.Michael Steven Glaser 1 *** ***
28    วัสดุสำนักงานเดือนส.ค.62 1 *** ***
29    ครูกชพรรณคืนเงินค่าพิซซ่าครูชาวต่างชาติ 1 *** ***
30    ค่าพิซซ่ามอบให้วันคล้ายวันเกิดครูชาวต่างชาติ เดือนส.ค.2562 จำนวน 2 คน 1 *** ***
31    ค่าธรรมเนียมต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ 2 คน และต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ 2 คน 1 *** ***
32    ค่าธรรมเนียมยื่นขอวีซ่าครูชาวต่างชาติ 5 คนและค่าธรรมเนียมเข้าประเทศลาวเพื่อยื่นคำร้องขอต่อวีซ่า จำนวน 2 คน 1 *** ***
33    ครูกชพรรณคืนเงินค่าธรรมเนียมต่ออายุวีซ่าMiss Lucia 1 *** ***
34    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมครูEP ครั้งที่ 3/2562 1 *** ***
35    ครูกชพรรณคืนเงินค่าพิซซ่ามอบให้ครูชาวต่างชาติ 1 *** ***
36    ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาของMiss Nikita Louise Morton ได้ปฎิบัติหน้าที่การสอนครบ 2 ปี 1 *** ***
37    วัสดุสำนักงานเดือนก.ย.62 1 *** ***
38    ค่าตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ สังเกตและประเมินการสอนครูต่างชาติ ภาคเรียนที่ 2/2562 Mr.Raymond Sandimas Ancog 1 *** ***
39    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมครูEP ครั้งที่4/2562 วันที่ 3/9/2562 (ปรับรายได้โรงอาหารและเบเกอรี่) 1 *** ***
40    ค่าธรรมเนียมต่ออายุวีซ่าและใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 8 คน 1 *** ***
41    ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าครูชาวต่างชาติ 3 คน 1 *** ***
42    ค่าพิซซ่ามอบให้วันคล้ายวันเกิดครูชาวต่างชาติเดือนก.ย.62 1 *** ***
43    ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาของMr.Liam Michael Bye จะได้รับตั๋วเครื่องบินขาเดียวเนื่องจากลาออก 1 *** ***
44    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของครูชาวต่างประเทศ ณ เกาะแสมสาร จ.ชลบุรี วันที่ 6 - 8/3/2563 1 *** ***
45    ครูนิภาคืนเงินค่าวัสดุสำนักงานเดือนส.ค.62 1 *** ***
46    ค่าจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนวิชาสุขศึกษาระดับชั้นป.3EP (ปรับรายได้เบเกอรี่) 1 *** ***
47    ค่าจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนวิชาสุขศึกษา ระดับชั้นป.4EP (ปรับรายได้เบเกอรี่) 1 *** ***
48    ค่าพิซซ่ามอบให้ครูชาวต่างชาติเนื่องในวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม จำนวน 7 คน 1 *** ***
49    ค่าธรรมเนียมต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ จำนวน 6 คนและค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ จำนวน 5 คน 1 *** ***
50    ค่าแปลเอกสารและรับรองคำแปลของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 6 คน 1 *** ***
51    ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาพลศึกษาEP 1 *** ***
52    ครูกชพรรณคืนเงินค่าพิซซ่าครูชาวต่างชาติเดือนต.ค.62 1 *** ***
53    ครูกชพรรณคืนเงินค่าใช้จ่ายทัศนศึกษาป.1และป.2 1 *** ***
54    ครูกชพรรณคืนเงินค่าทัศนศึกษาป.5และป.6 1 *** ***
55    ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมวันHalloween วันที่ 31/10/2562 1 *** ***
56    ค่าพิซซ่ามอบให้วันคล้ายวันเกิดครูชาวต่างชาติ จำนวน 5 คน เดือนพ.ย.และธ.ค.2562 1 *** ***
57    ค่าแปลเอกสารและรับรองคำแปลครูชาวต่างประเทศ จำนวน 5 คน 1 *** ***
58    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้Miss Mary Jean ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ 1 *** ***
59    ค่าธรรมเนียมต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ 8 คน และค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างชาติ 6 คน 1 *** ***
60    ครูกชพรรณคืนเงินค่ากิจกรรมField trip ป.3,4 EP 1 *** ***
61    ค่าป้ายไวนิล 1 ชุดสำหรับจัดบอร์ดองค์ความรู้หน้าห้องพักครูไทยป.1-3 1 *** ***
62    ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเรียนการสอนห้องป.2/8 1 *** ***
63    ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าMiss Anna Marie Morton 1 *** ***
64    ค่าอากรแสตมป์สำหรับประกอบการขอใบอนุญาตทำงานครูต่างชาติ 1 *** ***
65    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ Miss Reinelda ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ และMiss Mary Jean ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ 1 *** ***
66    ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนา Miss Irene Legaspi Panes 1 *** ***
67    วัสดุสำนักงานเดือนม.ค.63 1 *** ***
68    ค่าพิซซ่ามอบให้วันคล้ายวันเกิดครูต่างชาติ เดือนม.ค.2563 จำนวน 3 คน 1 *** ***
69    ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนา Miss Porferio Sarong Canda 1 *** ***
70    ค่าธรรมเนียมต่ออายุวีซ่าครูต่างชาติ 1 คน และค่าต่อใบอนุญาตทำงานครูต่างชาติ 4 คน 1 *** ***
71    ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสอนMiss Nikita 1 *** ***
72    ครูกชพรรณคืนเงินค่าธรรมเนียมต่อวีซ่าครูชาวต่างชาติ 8 คน 1 *** ***
73    ครูไพจิตคืนเงินค่าพิซซ่าวันเกิดครูชาวต่างชาติเดือนม.ค.63 1 *** ***
74    ค่าพิซซ่ามอบให้วันคล้ายวันเกิดครูชาวต่างชาติ เดือนมี.ค.2563 จำนวน 5 คน 1 *** ***
75    ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าและค่าธรรมเนียมเข้าประเทศของMiss Morgan Rae Whitaker 1 *** ***
76    ค่าตรวจการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และประเมินการสอนครูชาวต่างชาติ ภาคเรียนที่ 2/2562 1 *** ***
77    ค่าธรรมเนียมต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ 3 คน และต่อใบอนุญาตทำงานครูต่างชาติ 1 คน 1 *** ***
78    ค่าพิซซ่ามอบให้วันคล้ายวันเกิดครูชาวต่างชาติเดือนก.พ.63 1 *** ***
79    ค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาตทำงานของMiss Anna Marie Morton 1 *** ***
80    ค่าธรรมเนียมต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างชาติ 5 คน 1 *** ***
81    ค่าตอบแทนสอนแทนครูชาวต่างประเทศหลักสูตรEP วันที่ 24-28/2/2563 จำนวน 6 คน 1 *** ***
82    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงกิจกรรมEP Student Showcase วันที่ 20/2/2563 1 *** ***
83    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ Miss Morgan Rae Whitaker 1 *** ***
84    ค่าธรรมเนียมต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ 3 คนและค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ 1 คน 1 *** ***
85    ค่าประกันสุขภาพครูชาวต่างชาติ Mr.Alexander Charles Spangler 1 *** ***
86    ครูกชพรรณคืนเงินค่าธรรมเนียมต่อวีซ่าของMiss Morgan 1 *** ***
87    ครูกชพรรณคืนเงินค่าพิซซ่าเดือนก.พ.63 1 *** ***
88    ครูกชพรรณคืนเงินค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตทำงานของMiss Anna Marie 1 *** ***
89    ครูกชพรรณคืนเงินค่าพิซซ่ามอบให้ครูชาวต่างชาติเดือนมี.ค.63 1 *** ***
90    ครูไพจิตคืนเงินค่ากิจกรรมทัศนศึกษาครูชาวต่างประเทศ 1 *** ***
91    ครูกชพรรณคืนเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุวีซ่า 5 คน 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสำรวจรายการ
 - . แบบประเมินแผนการสอนและสรุปผลการประเมิน
 - แบบประเมินการนิเทศการสอนและสรุปผลนิเทศการสอน
 - แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 - แบบสอบถามความพึงพอใจครู ผู้ปกครองและผู้เรียน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
แบบประะเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 256227.13
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (75 )
อบรมเชิงปฎิบัติการ "Reinvigorating classroom practice" แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ
อบรมเชิงปฎิบัติการ "Reinvigorating classroom practice" แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ 11/05/62
บุคลากรโรงเรียนที่สอนตำรากลางเข้าร่วมการปฐมนิเทศในการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ "FSG Textbook Orientation 2019"
บุคลากรโรงเรียนที่สอนตำรากลางเข้าร่วมการปฐมนิเทศในการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ "FSG Textbook Orientation 2019"
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ
ปะชุมครูหลักสูตร English Program
ประชุมชี้แจงแนวทางการสอนโครงการสอนเสริมนอกเวลาปกติของครูชาวต่างประเทศ
การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนเข้าทำงานของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน 1. Miss Shiaren Briones Macaya 2. Mr. Val Ilarcosa Sialsa
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ
โครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียนของครูชาวต่างประเทศ (ASL: After School Learning)
ประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานทั้งฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียนให้กับครูชาวต่างประเทศ (ครูใหม่)
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ
กิจกรรม Care for a Plant
บุคลากรโรงเรียนที่สอนตำรากลางเข้าร่วมการปฐมนิเทศในการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ "FSG Textbook Orientation 2019"
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program
ตัวแทนกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและคณะครู EP ร่วมแสดงความยินดีกับ Mr. Jacek Andrzej Pierzynski เนื่องในโอกาสภรรยาคลอดบุตร
English Program ทำการทดลองเรื่อง "Animal response and stimuli"
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา ป.1, ป.3 และ ป.5 หลักสูตร English Program สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ
ประชุมแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Mini Course
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ
ตัวแทนฝ่ายวิชาการร่วมให้การต้อนรับMr.Daryl Khong Cambridge Country Manager:Thailand and Singapore ในโอกาสเข้าแนะนำและวางแผนร่วมกับคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียน เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร Cambridge และ การยกระดับมาตรฐานสากลด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนตามนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานสากลของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ วันที่ 8 สิงหาคม 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ วันที่ 9 สิงหาคม 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ วันที่ 13 สิงหาคม 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ วันที่ 14 สิงหาคม 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ
นิเทศการสอน ครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ป.2 (วิชาการงานอาชีพ)
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูชาวต่างประเทศ และกลุ่มครูไทย IE และ EP
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูกลุ่ม IE และ EP
สอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูที่ปรึกษา ป.2/8 หลักสูตร English Program
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูกลุ่ม IE และ EP
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน "Health and Safety Practical Food Project"
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ
นักเรียน EP ป.4 ทำกิจกรรม "Health and Safety Practical Food Project"
ประชุมครูชาวต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประชุมกลุ่มครู IE
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เเละ 6 หลักสูตร English Program ทัศนศึกษา
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2เเละ1 หลักสูตร EP
กิจกรรม "The Haunted Halloween 2019"
ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เเละ4 หลักสูตร EP
ประชุมครูชาวต่างประเทศ เรื่องการแสดงในวันกิจกรรมวันครอบครัวมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ
สอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ หลักสูตร English Program
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ English Bingo Game ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program
ประชุมกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณาสัญญาจ้างครูชาวต่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ปีการศึกษา 2563
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูกลุ่ม IE และ EP ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูกลุ่ม IE และ EP ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประชุมครูกลุ่ม IE เรื่องการพัฒนาหลักสูตร IE
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูกลุ่ม IE และ EP ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูกลุ่ม IE และ EP ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ประชุมครูหลักสูตร English Program
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูกลุ่ม IE และ EP ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูกลุ่ม IE และ EP ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูกลุ่ม IE และ EP ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูกลุ่ม IE และ EP ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูกลุ่ม IE และ EP ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสังเกตและนิเทศการสอนของครูกลุ่ม IE และ EP ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
นักเรียนหลักสูตร English Program นำเสนอผลงานและความสามารถของ