Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
2.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำกับและติดตามให้ครูโปรแกรมนักเรียนจีนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(55)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(21)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  ผู้บริหารฝ่ายวิชาการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เอาใจใส่ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการบริหารงาน
2.  มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3.  มีโครงสร้างการบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือวัดประเมินผล และมีการดำเนินการตามแผน ร้อยละ 95
4.  มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในฝ่ายวิชาการ เดือนละ 1 ครั้ง และนำผลมาพัฒนางาน
5.  บุคลากรในงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนร้อยละ 95 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
6.  บุคลากรในงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนได้รับการพัฒนา/อบรมในงานของตนเองไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปีการศึกษา และงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง/ปีการศึกษา
7.  บุคลากรในงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนร้อยละ 95 มีคุณภาพทางด้านการปฏิบัติงานการปฏิบัติตนผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน
8.  บุคลากรในงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนทุกคนได้รับสวัสดิการพื้นฐานตามที่โรงเรียนกำหนด
9.  มีแผนการสอนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10.  มีการจัดการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
11.  มีการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
12.  ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานโปรแกรมนักเรียนจีน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  มุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 466 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 466 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 467 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 467 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 405 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 70 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีนให้ครบวงจร PDCA 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 70 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาแผนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 70 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 70 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 31   31   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 70 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 70 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน 15   15   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 70 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการ ให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 70 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 70 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 363 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 300 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 223 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 146 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารโปรแกรมภาษาจีน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 70 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 70 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 300 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 146 วัน
01 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 101 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 70 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (55)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ขอเชิญผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 381 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 381 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูวิภาภรณ์ขอเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อนำเสนอโครงการค่ายภาษาจีน  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 379 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รับครูจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู จำนวน 1 ราย  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 379 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผู้อำนวยการให้การต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 378 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเฉิงตูขอเข้าพบผู้อำนวยการ  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 378 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ส่งครูจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู จำนวน 1 ราย  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 377 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนประชาสัมพันธ์ค่าย Chinese Winter Camp in China  8 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 367 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมผู้ปกครองที่มีความสนใจจะสมัครไปค่ายจีน Chinese Winter Camp in China ณ เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน  19 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 356 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมทัศนศึกษานักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมทัศนศึกษานักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  10 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 334 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมทัศนศึกษานักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  11 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 333 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมทัศนศึกษานักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  12 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 332 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนที่ไปค่ายภาษาจีนถ่ายรูปเพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่าและจัดเอกสารอื่นๆ ไปค่าย Chinese Winter Camp in China  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม  9 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 304 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม  10 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 303 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเหยียนประถมเต้าเจเข้าพบผู้อำนวยการ  10 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 303 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม  11 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 302 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม  12 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 301 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูเข้าพบผู้อำนวยการ เพื่ออำลาเนื่องในโอกาสเดินทางกลับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  12 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 301 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 300 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การประชุมเตรียมความพร้อมเข้าค่าย Chinese Winter Camp in China  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 300 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูและนักเรียนจากโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจเดินทางกลับประเทศจีน  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 300 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมานิเทศติดตามการสอนของนักศึกษา  19 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 294 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การขอหนังสือรับรองแก่นักเรียนจีน จำนวน 1 คน เพื่อนำมาประกอบเอกสารฯ การต่ออายุวีซ่า  24 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 289 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รองผู้อำนวยการและตัวแทนครูเข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน  26 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีนให้ครบวงจร PDCA  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนชมรมนาฎศิลป์เข้าร่วมแสดงงานเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน  26 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีนให้ครบวงจร PDCA  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูจากสถาบันขงจื้อมาปรึกษาหารือเรื่องการสอบวัดระดับภาษาจีน YCT  26 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China)  8 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 275 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China)  9 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 274 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China)  10 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 273 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China)  11 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 272 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China)  12 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 271 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China)  13 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 270 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China)  14 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 269 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China)  15 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 268 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China)  16 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 267 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China)  17 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 266 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China)  18 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 265 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การขอหนังสือรับรองแก่นักเรียนจีน จำนวน 1 คน  5 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 247 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู จำนวน 6 ราย จะเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย  15 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 237 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การขอหนังสือรับรองแก่นักเรียนจีน จำนวน 1 คน  19 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 233 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การสอบวัดระดับภาษาจีน YCT ของนักเรียน ป.6 โดยสถาบันขงจื่อ  21 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 231 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู  25 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 227 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การประชุมเตรียมความพร้อมเข้าค่าย Chinese Summer Camp in China  6 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 216 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมทัศนศึกษานักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  23 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 199 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมทัศนศึกษานักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  24 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 198 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมทัศนศึกษานักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  25 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 197 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมทัศนศึกษานักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  26 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 196 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและคณะครูไทยและครูจีน ร่วมงานกงสุลจีน งานตรุษจีนของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  17 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 174 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีนให้ครบวงจร PDCA  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เรียนเชิญผู้อำนวยการร่วมงานกงสุลจีน งานตรุษจีนของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  17 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 174 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีนให้ครบวงจร PDCA  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  นักเรียนที่ไปค่ายภาษาจีนถ่ายรูปเพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่าและจัดเอกสารอื่นๆ ไปค่าย Chinese Summer Camp in China  20 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนจัดกิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีน  24 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 167 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีนให้ครบวงจร PDCA  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนส่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีนเนื่องในวันตรุษจีน  29 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีนให้ครบวงจร PDCA  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูเดินทางกลับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  8 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายรับจากนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 20 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่ารถบัสปรับอากาศ 2 *** ***
2    ค่าอาหารนักเรียน 20 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 1 *** ***
4    ค่าถ่ายเอกสาร 1 *** ***
5    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 22 *** ***
6    เครื่องเย็บกระดาษ Max HD-10D พลาสติก 1 *** ***
7    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 2 *** ***
8    ค่าอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ 2 *** ***
9    ค่าลงทะเบียน 6 *** ***
10    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
11    กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า หนาพิเศษ ห่อ100 100 *** ***
12    กระดาษการ์ดสี 180 g A4 1x200 (4 สี) 1 *** ***
13    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.108 2 *** ***
14    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 12 *** ***
15    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบน หัวลูกลื่น ZL102W 12 *** ***
16    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 12 *** ***
17    ปากกาเคมี 2 หัว 12 *** ***
18    ปากกาเจลโล่บอลควอนตั้มชนิดกด 12 *** ***
19    หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อต 2 *** ***
20    สีเมจิก 12 สีไพล็ิอต SDR ชนิดซอง 12 สี 24 *** ***
21    เครื่องเย็บกระดาษ Max HD-10D พลาสติก 2 *** ***
22    มีดคัตเตอร์ใหญ่ แผง AAA พร้อมใบมีด 2 *** ***
23    เครื่องเหลาตั้งโต๊ะ คาร์ล A-5 1 *** ***
24    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 40 *** ***
25    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 24 *** ***
26    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 4 *** ***
27    เทปใส 3M600ขนาด1x36 หลา กล่องแดง 3 *** ***
28    เทปแลคซีน 1 นิ้ว 5 *** ***
29    เทปกาวเยื่อ1/2x20หลาม้วนใหญ่ (บาง) 2 *** ***
30    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 12 *** ***
31    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 10 *** ***
32    เทปกาวเยื่อ1x20หลาม้วนใหญ่ (บาง) 2 *** ***
33    แผ่น DVD 50 *** ***
34    เครื่องเจาะกระดาษ PS-20 ( 3 สี) 1 *** ***
35    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 10 *** ***
36    แท่งตัดเทปตราม้า SK-25 1 *** ***
37    กล่องใส่เอกสาร 3 ช่อง 4 *** ***
38    ค่าอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน 1 *** ***
39    ค่าส่งจดหมาย/อากรแสตมป์ 2 *** ***
40    ค่าประกันสุขภาพครูจีน 1 *** ***
41    ค่าขอใบอนุญาตทำงาน 1 *** ***
42    กระเช้าเยี่ยมไข้ 2 *** ***
43    กระเช้าของขวัญ 2 *** ***
44    ค่าต่อวีซ่า 2 *** ***
45    ค่าประกันสุขภาพนักศึกษาจีน 12 *** ***
46    ค่าต่อวีซ่านักศึกษาจีน 12 *** ***
47    ค่าอาหารเช้าและเย็นครูจีน 12 *** ***
48    ค่าอาหารเช้าและเย็นนักศึกษาจีน 12 *** ***
49    ค่าเลี้ยงรับรองครูและนักศึกษาจีน 1 *** ***
50    ค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า 1 *** ***
51    ค่าของที่ระลึก 4 *** ***
52    ค่าทัศนศึกษาของนักศึกษาจีน 2 *** ***
53    ค่าทัศนศึกษาของนักศึกษาจีน 2 *** ***
54    กระดาษโพทอิท ตราช้าง ขนาด 3"x3" 7 *** ***
55    ตะกร้าเอกสารชั้นเดียว NO.400 2 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมพับกระดาษ กิจกรรมภาษาจีน วันที่ 24-28/6/2562 1 *** ***
2    ค่าขนส่งเอกสารระหว่างประเทศและค่าถ่ายเอกสารสีของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน ทางบริษัทดีเอชแอล 1 *** ***
3    ค่าหนังสือภาษาจีนที่เป็นภาษาไทยสำหรับใช้สอนคนจีน จำนวน 6 เล่ม เพื่อนำมาประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมในวิชาภาษาจีน 1 *** ***
4    ค่าใช้จ่ายพาอาจารย์ชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูไปวัดพระธาตุดอยสุเทพและอำเภอสันกำแพง 1 *** ***
5    ค่าอาหารเลี้ยงต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาฝึกสอนชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู วันที่ 27/6/2562 1 *** ***
6    ค่าอาหารว่างต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน เข้าพบผู้อำนวยการ (ปรับรายได้เบเกอรี่) 1 *** ***
7    ค่าอาหารสำหรับนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน วันที่ 23/6/2562 1 *** ***
8    ค่าเข้าเล่มปกพลาสติกพร้อมใส่ห่วงหนังสือภาษาจีนที่เป็นภาษาไทย 240 *** ***
9    ครูนิภาคืนเงินค่าวัสดุจัดกิจกรรมภาษาจีน -2 *** ***
10    ค่าหม้อสุกี้,เตาปิ้งย่างบาร์บีคิวและเครื่องปั่นไฟฟ้าสำหรับใช้ในการทำอาหารของนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน 1 *** ***
11    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นักศึกษาฝึกสอนชาวจีน วันที่ 9 - 12/8/2562 ณ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1 *** ***
12    ค่าใช้จ่ายพานักศึกษาฝึกสอนชาวจีนไปวัดร่องขุ่น จ.เชียงราย วันที่ 14/9/2562 1 *** ***
13    ค่ารักษาพยาบาลนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน Miss JILI REN ลำตัวมีผื่นและผิวหนังอักเสบ 1 *** ***
14    ค่าของที่ระลึกมอบให้นักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน 1 *** ***
15    ค่าอาหารนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน 6 คน เดือนส.ค.2562 (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 *** ***
16    ค่าอาหารนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน 6 คน เดือนก.ค.2562 (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 *** ***
17    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงการประชุมผู้ปกครองที่มีความสนใจสมัครไปค่ายภาษาจีน วันที่ 19/7/2562 และวันที่ 13/9/2562 1 *** ***
18    ค่าประกันสุขภาพนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน 6 คน (บ.เอ็ทน่า) 1 *** ***
19    ค่าอาหารนักศึกษาฝึกสอนชาวจีนเดือนก.ย.2562 (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 *** ***
20    ค่าใช้จ่ายพานักศึกษาฝึกสอนชาวจีนไปทัศนศึกษาที่อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 23-26/12/62 1 *** ***
21    ค่าอาหารนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน วันที่ 15 - 17/11/2562 1 *** ***
22    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงคณะกรรมการสอบYCT วันที่ 21/11/2562 (ปรับรายได้เบเกอรี่) 1 *** ***
23    ค่าอาหารนักศึกษาฝึกสอนภาษาจีน 6 คน วันที่ 16-30/11/62 1 *** ***
24    ค่าใช้จ่ายพานักศึกษาฝึกสอนชาวจีนไปวัดร่องขุ่น จ.เชียงราย วันที่ 16/1/2563 1 *** ***
25    ครูวิภาภรณ์คืนเงินค่าทัศนศึกษาหัวหิน 1 *** ***
26    ค่าอาหารนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน เดือนม.ค.2563 (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 *** ***
27    ค่าอาหารนักศึกษาชาวจีนเดือนธ.ค.62 (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 *** ***
28    ค่าใช้จ่ายพานักศึกษาฝึกสอนชาวจีนไปวัดร่องขุ่น จ.เชียงราย เพิ่มเติม 1 *** ***
29    ค่าใช้จ่ายเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 คน วันที่ 5/2/2563 1 *** ***
30    ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีน 1 *** ***
31    ค่าธรรมเนียมต่ออายุวีซ่านักเรียนจีน Miss Lin Yexin ป.6/9 1 *** ***
32    ค่าธรรมเนียมต่ออายุวีซ่านักเรียนจีน Miss Lin Yexin ป.6/9 1 *** ***
33    ค่าของที่ระลึกมอบให้นักศึกษาฝึกสอนชาวจีน จำนวน 6 ท่าน 1 *** ***
34    ค่าอาหารว่างนักศึกษาฝึกสอนชาวจีน 6 คน (ปรับรายได้เบเกอรี่) 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสำรวจรายการ
 - แบบประเมินแผนการสอนและสรุปการประเมิน
 - แบบประเมิน และสรุปการนิเทศการสอน
 - แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 - แบบสอบถามความพึงพอใจครู ผู้ปกครองและผู้เรียน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (21 )
ผู้อำนวยการให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู
ผู้อำนวยการให้การต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู
ประชุมผู้ปกครองที่มีความสนใจจะสมัครไปค่ายจีน Chinese Winter Camp in China
งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนประชาสัมพันธ์ค่าย Chinese Winter Camp in China
โรงเรียนเหยียนประถมเต้าเจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม เพื่อมาเข้าค่าย
โรงเรียนเหยียนเต้าเจประเทศจีน ที่เดินทางมาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาเเละวัฒนธรรม
นักศึกษาจีนขอบคุณและอำลาก่อนกลับประเทศจีน
ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าค่าย Chinese Winter Camp in China
ร่วมงานเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน
กิจกรรมค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (วันที่ 8/10/2562)
กิจกรรมค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (วันที่ 9 ตุลาคม 2562)
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (วันที่ 10 ตุลาคม 2562)
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (วันที่ 11 ตุลาคม 2562)
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (วันที่ 12 ตุลาคม 2562)
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (วันที่ 13 ตุลาคม 2562)
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (วันที่ 14 ตุลาคม 2562)
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (วันที่ 15 ตุลาคม 2562)
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (วันที่ 16 ตุลาคม 2562)
ค่ายภาษาจีน Chinese Winter Camp in China (วันที่ 17 ตุลาคม 2562)
การสอบวัดระดับภาษาจีน YCT ของนักเรียน ป.6 โดยสถาบันขงจื้อ
การประชุมเตรียมความพร้อมเข้าค่าย Chinese Summer Camp in China