Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรมีสุขภาพ อนามัยที่ดี
2.  2. เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรที่เจ็บป่วยได้รับการรักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตรงกับโรคที่เป็น
3.  3. เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเกินขอบเขตการรักษาพยาบาลได้รับการส่งต่อเพื่อการรักษา

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(49)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(2)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(17)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร
1.  1. นักเรียนทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น
2.  2. มีระบบการเฝ้าระวัง และ ป้องกันภาวะสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
3.  3. นักเรียนทุกคนได้รับวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข
4.  4. นักเรียนชั้น ป.1, ป.5 และ ป.6 ทุกคนได้รับบริการทาง ทันตกรรม
5.  5. นักเรียนร้อยละ 90 มี น้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
6.  6. นักเรียนร้อยละ 90 รู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง
7.  7. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยให้ผู้เรียน บุคลากร ผู้ปกครอง
8.  8. นักเรียน และบุคลากรทุกคนที่มารับบริการ ได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
9.  9. นักเรียน และบุคลากรทุกคนที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บ ป่วยเกินขอบเขตการรักษาได้รับการส่งต่อเพื่อการรักษา
10.  10. มียา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้บริการแก่นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนเพียงพอ
11.  11. นักเรียน ครู บุคลากร ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ ต่อการให้บริการงานพยาบาล

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 496 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 465 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 465 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 465 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 435 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
01 มิ.ย. 2562 28 ก.พ. 2563   D 6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 131 วัน
01 มิ.ย. 2562 30 พ.ย. 2562   D 6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (18 - 22 พฤศจิกายน 2562) 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 221 วัน
01 มิ.ย. 2562 31 ส.ค. 2562   D 6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1 (19 - 23 สิงหาคม 2562) 11   11   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 312 วัน
01 ต.ค. 2562 30 พ.ย. 2562   D 6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 2 (18 -22 พฤศจิกายน 2562) 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 221 วัน
01 ก.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 99 วัน
01 ก.ย. 2562 31 ต.ค. 2562   D 6.1.3.1 วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6 (25 ตุลาคม 2562) 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 251 วัน
01 ส.ค. 2562 30 พ.ย. 2562   D 6.1.3.2 วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1 (15 พฤศจิกายน 2562) 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 221 วัน
01 ต.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562   D 6.1.3.3 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ นักเรียนชั้น ป.1 (25 ตุลาคม 2562) 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 190 วัน
01 ส.ค. 2562 29 ก.พ. 2563   D 6.1.3.4 วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิงชั้น ป.5   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 130 วัน
01 มิ.ย. 2562 31 ก.ค. 2562   D 6.1.3.5 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (วัคซีนทางเลือก) (28 มิถุนายน 2562 ,26 กรกฎาคม 2562) 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 343 วัน
01 มิ.ย. 2562 30 พ.ย. 2562   D 6.1.4 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1, ป.5 และ ป.6 (18-22 พฤศจิกายน 2562) 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 221 วัน
01 ส.ค. 2562 29 ก.พ. 2563   D 6.1.5 บริการอุดฟันแท้ แก่นักเรียนชั้น ป.1, ป.5และ ป.6   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 130 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค 11   11   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
01 ก.ค. 2562 31 ม.ค. 2563   D 6.4 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 159 วัน
01 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562   D 6.4.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (ครั้งที่ 1) 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 282 วัน
01 ธ.ค. 2562 31 ม.ค. 2563   D 6.4.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (ครั้งที่ 2) 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 159 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6การให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน และบุคลากรทุกคนที่มารับบริการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 ส่งต่อนักเรียน และบุคลากรที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเกินขอบเขตการรักษาพยาบาล   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.8 การบริการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ แก่นักเรียน และบุคลากร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.9 บริการกระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้น และออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.10 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ของใช้ในสำนักงานให้เพียงพอแก่การใช้งานพยาบาล   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.11 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.12 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.13 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 362 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 299 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 222 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 145 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานพยาบาล   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 299 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 145 วัน
01 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 100 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (49)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 งานพยาบาลร่วมประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่ 15  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 419 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานพยาบาลร่วมประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่ 15  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 418 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่อง รู้ทันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคมือ เท้า ปาก  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 397 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องคำแนะนำสำหรับผู้ป่วย ผู้ปกครองและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ที่บ้าน ในระบบ swiss admin  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 378 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1 (เฉพาะรายที่ต้องการฉีดและชำระเงินเรียบร้อย)  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 376 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.5 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (วัคซีนทางเลือก) (28 มิถุนายน 2562 ,26 กรกฎาคม 2562)  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 งานพยาบาลเข้าร่วมการอบรมครูอนามัย  9 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 365 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 (เฉพาะรายที่ต้องการฉีดและชำระเงินเรียบร้อย)  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 348 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.5 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (วัคซีนทางเลือก) (28 มิถุนายน 2562 ,26 กรกฎาคม 2562)  1 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 นาย จำนงค์ สุวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้าส่งเสริมสุขภาพ รพ. เซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่อง โรคไข้เลือดออก  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 327 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1นร.ชั้นป.1-ป.6 (คาบลูกเสือ)  19 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 324 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1 (19 - 23 สิงหาคม 2562)  1 มิ.ย. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1นร.ชั้นป.1-ป.6 (คาบลูกเสือ)  20 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1 (19 - 23 สิงหาคม 2562)  1 มิ.ย. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1นร.ชั้นป.1-ป.6 (คาบลูกเสือ)  21 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1 (19 - 23 สิงหาคม 2562)  1 มิ.ย. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1นร.ชั้นป.1-ป.6 (คาบลูกเสือ)  22 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1 (19 - 23 สิงหาคม 2562)  1 มิ.ย. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1นร.ชั้นป.1-ป.6 (คาบลูกเสือ)  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 320 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1 (19 - 23 สิงหาคม 2562)  1 มิ.ย. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.1-ป.6 (เก็บตก)  26 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 317 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1 (19 - 23 สิงหาคม 2562)  1 มิ.ย. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.1-ป.6 (เก็บตก)  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1 (19 - 23 สิงหาคม 2562)  1 มิ.ย. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.1-ป.6 (เก็บตก)  28 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 315 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1 (19 - 23 สิงหาคม 2562)  1 มิ.ย. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.1-ป.6 (เก็บตก)  29 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 314 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1 (19 - 23 สิงหาคม 2562)  1 มิ.ย. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.1-ป.6 (เก็บตก)  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 313 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1 (19 - 23 สิงหาคม 2562)  1 มิ.ย. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.1-ป.6 (เก็บตก)  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 313 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1 (19 - 23 สิงหาคม 2562)  1 มิ.ย. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 งานพยาบาลเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงร่วมกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และอบรมเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 313 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดบอร์ดให้ความรู้เรื่อง ไข้เลือดออก (dengue hemorrhagic fever)  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ครั้งที่ 1 เรื่องปัญหาโรคอ้วนในเด็ก ไม่ใช่เรื่องเล็ก รู้ก่อนป้องกันได้ ผ่านระบบ SWIS Admin  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 299 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (ครั้งที่ 1)  1 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
 ฉีดวัคซีนป้องกันโรค คอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.1 และป.6 (เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)  25 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 257 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6 (25 ตุลาคม 2562)  1 ก.ย. 2562 - 31 ต.ค. 2562
 หยอดวัคซีนโปลิโอ นักเรียนชั้นป.1 (เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)  25 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 257 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.3 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ นักเรียนชั้น ป.1 (25 ตุลาคม 2562)  1 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1(เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)  15 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 236 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.2 วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1 (15 พฤศจิกายน 2562)  1 ส.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.1  18 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 233 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (18 - 22 พฤศจิกายน 2562)  1 มิ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นร.ชั้นป.1  18 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 233 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 2 (18 -22 พฤศจิกายน 2562)  1 ต.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 บริการทันตกรรม ชั้นป.1  18 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 233 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1, ป.5 และ ป.6 (18-22 พฤศจิกายน 2562)  1 มิ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.2  19 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 232 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (18 - 22 พฤศจิกายน 2562)  1 มิ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นร.ชั้นป.2  19 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 232 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 2 (18 -22 พฤศจิกายน 2562)  1 ต.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.3  20 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 231 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (18 - 22 พฤศจิกายน 2562)  1 มิ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นร.ชั้นป.3  20 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 231 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 2 (18 -22 พฤศจิกายน 2562)  1 ต.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.4  21 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 230 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (18 - 22 พฤศจิกายน 2562)  1 มิ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.6  21 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 230 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (18 - 22 พฤศจิกายน 2562)  1 มิ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นร.ชั้นป.4  21 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 230 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 2 (18 -22 พฤศจิกายน 2562)  1 ต.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นร.ชั้นป.6  21 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 230 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 2 (18 -22 พฤศจิกายน 2562)  1 ต.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 บริการทันตกรรม ชั้นป.5  21 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 230 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1, ป.5 และ ป.6 (18-22 พฤศจิกายน 2562)  1 มิ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 บริการทันตกรรม ชั้นป.6  21 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 230 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1, ป.5 และ ป.6 (18-22 พฤศจิกายน 2562)  1 มิ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนชั้นป.5  22 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 229 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (18 - 22 พฤศจิกายน 2562)  1 มิ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 2 นร.ชั้นป.5  22 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 229 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 2 (18 -22 พฤศจิกายน 2562)  1 ต.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 จัดบอร์ดความรู้เรื่อง ไข้หวัดใหญ่(Influenza)  6 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 215 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่อง 7โรคที่มาพร้อมกับฤดูหนาว ในระบบ SWIS Admin  12 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 209 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ครั้งที่ 2 เรื่อง การป้องกันโรคอ้วนในเด็ก ผ่านระบบ SWIS Admin  3 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 187 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (ครั้งที่ 2)  1 ธ.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 แพทย์หญิงสิริรัตน์ วรปาณิ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหวัด แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1  27 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 163 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แพทย์หญิงอัจฉรา พินิจการ แพทย์GP ประจำโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ มาให้ความรู้กับนักเรียนชั้น ป.2 และป.3 เรื่องไวรัสโคโรนา  3 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 156 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นายแพทย์ อิทธิเชษฐ์ นพรัชสุวรรณ แพทย์GP ประจำโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ และน.ส. เบญจมาศ เวียงคำ นักส่งเสริมสุขภาพ มาให้ความรู้กับนักเรียนชั้น ป.1 เรื่องไวรัสโคโรนา  4 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แพทย์หญิงอัจฉรา พินิจการ แพทย์GP ประจำโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ และน.ส. เบญจมาศ เวียงคำ นักส่งเสริมสุขภาพ มาให้ความรู้กับนักเรียนชั้น ป.4 -ป.6 เรื่องไวรัสโคโรนา  5 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดบอร์ดความรู้เรื่อง มารู้จัก...ไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019  14 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานพยาบาล เข้าร่วมอบรม เรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ในสถาบันการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็กสำหรับ ครูดูแลเด็ก และครูอนามัยโรงเรียน  21 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 578 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน 2,047 *** ***
2    ค่าอาหารว่าง 200 *** ***
3    อาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ 100 *** ***
4    น้ำดื่ม 120 *** ***
5    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 6 *** ***
6    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 6 *** ***
7    ค่าอาหารว่าง 30 *** ***
8    อาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ 15 *** ***
9    น้ำดื่ม 24 *** ***
10    ค่าอาหารว่าง 15 *** ***
11    น้ำดื่ม 24 *** ***
12    ค่าอาหารว่าง 15 *** ***
13    น้ำดื่ม 24 *** ***
14    ค่าอาหารว่าง 15 *** ***
15    อาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ 15 *** ***
16    น้ำดื่ม 24 *** ***
17    ค่าอาหารว่าง 40 *** ***
18    อาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ 20 *** ***
19    น้ำดื่ม 48 *** ***
20    ค่าอาหารว่าง 60 *** ***
21    อาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ 30 *** ***
22    น้ำดื่ม 48 *** ***
23    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 4 *** ***
24    ค่าตอบแทนวิทยากร 2 *** ***
25    ค่าของที่ระลึก 2 *** ***
26    ค่าอุปกรณ์ตกแต่งบอร์ด 1 *** ***
27    กระดาษ A4 180 g (กระดาษปก) หน้าละ 2.00 บาท 4,094 *** ***
28    น้ำดื่ม 12 *** ***
29    ค่าอาหารว่าง 10 *** ***
30    ค่าอุปกรณ์กิจกรรมรณรงค์ 1 *** ***
31    ค่าของที่ระลึกวิทยากร 1 *** ***
32    กระดาษ A4 180 g (กระดาษปก) หน้าละ 2.00 บาท 1,100 *** ***
33    กระดาษ A4 180 g (กระดาษปก) หน้าละ 2.00 บาท 1,100 *** ***
34    อาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ 30 *** ***
35    ค่าอาหารว่าง 60 *** ***
36    น้ำดื่ม 60 *** ***
37    Usovan 3 *** ***
38    CPM 40 *** ***
39     Para 106 *** ***
40    Para 5 *** ***
41    Para 5 *** ***
42    Carbon cap 8 *** ***
43    Antacil Tab 2 *** ***
44    Fastan Forte 2 *** ***
45    Dimen 100 *** ***
46    ยาสมุนไพร : ยาอมมะแว้ง 5 *** ***
47    ยาหอม 6 *** ***
48    ORS ออรีด้า 3 *** ***
49    Antacil gel 24 *** ***
50    ยาธาตุน้ำขาว 84 *** ***
51    ยาธาตุน้ำแดง 12 *** ***
52    ยาแก้ไอน้ำดำ 12 *** ***
53    Kanolone 2 *** ***
54    Kanolone 5 *** ***
55    Counterpain Cool 20 *** ***
56    Neotica balm 12 *** ***
57    Hirudoid 2 *** ***
58    Reparil gel 15 *** ***
59    เจลว่านหางจระเข้ 10 *** ***
60    ยาหม่องตราถ้วยทอง 6 *** ***
61    Caladryl lotion 12 *** ***
62    Systral cream 4 *** ***
63    น้ำยาล้างตา 24 *** ***
64    Terramycin ointment 3 *** ***
65    Terramycin eye 1 *** ***
66    น้ำมันยูคาลิปตัส 24 *** ***
67    แอมโมเนียหอม 20 *** ***
68    Alcohol 6 *** ***
69    Ethyl chloride Spray 2 *** ***
70    Alcohol เล็ก 12 *** ***
71    เบตาดีน 3 *** ***
72    เบตาดีน 12 *** ***
73    NSS 6 *** ***
74    NSS 12 *** ***
75    พลาสเตอร์ยา 20 *** ***
76    Transpore 12 *** ***
77    Transpore 12 *** ***
78    Microspore 12 *** ***
79    Microspore 12 *** ***
80    ไม้พันสำลี 30 *** ***
81    ไม้พันสำลี 30 *** ***
82    PAD 10 *** ***
83    PAD 20 *** ***
84    Confrom 6 *** ***
85    Confrom 5 *** ***
86    STERI - STRIP 5 *** ***
87    STERI - STRIP 5 *** ***
88    Sofra tulle 5 *** ***
89    Fix smo 10 cm 4 *** ***
90    ถุงมือ 1 *** ***
91    สำลี 3 *** ***
92    สำลี 10 *** ***
93    Mask 10 *** ***
94    เจลล้างมือ 5 *** ***
95    ขวดใส่น้ำยาล้างแผล 2 *** ***
96    ขวดใส่น้ำยาล้างแผล 2 *** ***
97    ปรอทวัดไข้ 2 *** ***
98    กระเป๋าน้ำร้อน 2 *** ***
99    ถ่านแบน 2 *** ***
100    กระดาษทิชชู่ 5 *** ***
101    ฟองน้ำล้างแก้ว 8 *** ***
102    สก๊อตไบร์ทพร้อมฟองน้ำ 10 *** ***
103    สเปรย์ปรับอากาศ 2 *** ***
104    ถุงซิปใส 2 *** ***
105    ถุงซิปใส 2 *** ***
106    ถุงซิปใส 1 *** ***
107    สำลีก้าน 3 *** ***
108    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 2 *** ***
109    ยางรัดวงใหญ่/เล็ก 1 *** ***
110    เทปใส 3/4 *36 หลาแกนใหญ่ 2 *** ***
111    ครีมนับแบงค์ เก็ตเตอร์เร็ต 40 g 1 *** ***
112    แท่นประทับตรา ตราม้า Sk-25 1 *** ***
113    ถ่านอัลคาไลน์ AA (2 ก้อน) 5 *** ***
114    กระดาษคาร์บอนด์ ตราม้า #4400 1 *** ***
115    แฟ้มเคลีย์โฮเดอร์ No.771 ตราช้าง A4 2 *** ***
116    ซันไลต์ 24 *** ***
117    ถ่านอัลคาไลน์ AAA ( 2 ก้อน) 2 *** ***
118    ปกพลาสติกใสสี เซลูลอย A4 100 แผ่น 1 *** ***
119    ปากกาเขียนแผ่น CD โมนามิ 103 หัวเข็ม 3 *** ***
120    หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อต 1 *** ***
121    กระดาษโพทอิท ตราช้าง 2*2 2 *** ***
122    กระดาษการ์ดสี 150 g A4 1x200 (4 สี) 1 *** ***
123    กระดาษการ์ดสี 120 g A4 1*100 แผ่น 1 *** ***
124    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
125    หมึกเติมแท่นประทับตรา ตราม้า 28 มล. B,R 5 *** ***
126    กระดาษโปสเตอร์สะท้อนแสงหนา ห่อ 100 5 *** ***
127    กระดาษโพทอิท C-052-21017สะท้อนแสง12x50 มม 1 *** ***
128    สติ๊กเกอร์ใส ขนาดตัด 2 1 *** ***
129    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g F14 (F4) / 1x500 AA 1 *** ***
130    กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์ 1 *** ***
131    เทปโฟม 3M 2 หน้า 21 mm. X 35 ซม. (หนา) 3 *** ***
132    ซองน้ำตาล 110 g ขนาด 11"x17" ขยายข้าง 5 *** ***
133    ลวดเย็บ Max T3-10M Max 1x20 5 *** ***
134    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 5 *** ***
135    เทป OPP ขนาด 2 ใส 2 *** ***
136    แฟ้ม 3 ห่วงตราช้างเบอร์ 232 ส้ม เขียว บานเย็น 1 *** ***
137    แฟ้ม 2 ห่วงตราช้าง No 210 A4 /สีดำ 2 *** ***
138    ปากกาเจล 0.38 รุ่น Fizz HI GRIP 4 *** ***
139    ปากกาเจลโล่บอลควอนตั้มชนิดกด 24 *** ***
140    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 0 ชนิด 50 ตัว 3 *** ***
141    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 5 เมตร 1 *** ***
142    คลิปบอร์ดพลาสติกใหญ่ F4 5 *** ***
143    แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด พลาสติก 3 *** ***
144    มีดคัตเตอร์สแตนเลส เล็ก #218 2 *** ***
145    แท่งตัดเทปตราม้า SK-25 1 *** ***
146    ตาไก่พลาสติก เบนน่อน 1 *** ***
147    ปากกาเจลโล่บอลควอนตั้ม สเก็ต เคนเดล 114 4 *** ***
148    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ใส A4 1x50 ห่อ 50 แผ่น 1 *** ***
149    เทปแลคซีน 3 นิ้ว 1 *** ***
150    ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มิลตัด 10 ขนาด 49 X 65 CM 1 *** ***
151    แฟ้มปกตราโรงเรียนขนาด A4 สีเลือดหมู 1 *** ***
152    แฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว / 125 F ตราช้าง 1 *** ***
153    สมุดบัญชี # 2/70 ปกน้ำเงิน 55g หุ้มปกรุ่นหนา 1 *** ***
154    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 10 *** ***
155    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 3 *** ***
156    แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว / 120F A 4 ตราช้าง 1 *** ***
157    ริบบิ้น 1 นิ้ว 1 *** ***
158    เป๊กกดสำหรับติดบอร์ด คละสี 3 *** ***
159    ใบมีดคัตเตอร์ เล็ก 1x60 ใบ 1 *** ***
160    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 1 *** ***
161    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 3 *** ***
162    กรรไกรสแตนเลส 8 1/2 อย่างดี 2 *** ***
163    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.112 2 *** ***
164    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 2 *** ***
165    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 2 *** ***
166    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 2 *** ***
167    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.109 1 *** ***
168    เทปใส 3M 500 ขนาด 1*36 หลา แกนใหญ่ 2 *** ***
169    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบนหัวลูกลื่น ZL31W 3 *** ***
170    กระดาษอังกฤษ สีเงิน เขียว ม่วง แดง บานเย็น ห่อ 100 5 *** ***
171    ปากกาเคมี 2 หัว 5 *** ***
172    แท่นประทับตรา ตราม้า NO.2 1 *** ***
173    ลวดเย็บสี Max No.10-1M 1x24 10 *** ***
174    ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มิล ตัด 6 ขนาด 65 X 81 CM 1 *** ***
175    กล่องใส่เอกสาร 1 ช่อง 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลใกล้หมอมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1 วันที่ 28/6/2562 1 *** ***
2    ค่ายาและเวชภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ (บ.โปรฟาสซิโน) 1 *** ***
3    วัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.2562 2,148 *** ***
4    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลไกล้หมอมาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เข็มที่ 2 วันที่ 26/7/2562 1 *** ***
5    คืนงบค่าวัสดุสำนักงาน 1 *** ***
6    ค่ายาและเวชภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ ใช้ในห้องพยาบาล (บ.โปรฟาสซิโน) 1 *** ***
7    ค่าเจลล้างมือ 10 แกลลอนๆ ละ 600 บาท (ร้านเชียงใหม่วิริยะเทรดดิ้ง) 1 *** ***
8    วัสดุสำนักงานเดือนก.ย.62 1 *** ***
9    ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่จากรพ.แมคคอร์มิคมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ป.1และป.6 วันที่ 25/10/2562 1 *** ***
10    คืนงบค่าวัสดุสำนักงาน 1 *** ***
11    ค่ายาและเวชภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ (บ.โปรฟาสซิโน) 1 *** ***
12    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแมคคอร์มิค วันที่ 15/11/2562 1 *** ***
13    ค่าอาหารและอาหารว่างจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแมคคอร์มิคมาตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน วันที่ 18-21/11/2562 1 *** ***
14    ค่ายาและเวชภัณฑ์ 9 รายการ 1 *** ***
15    ค่าหุ่นจำลองการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่แบบครึ่งตัว 1 ชุด 1 *** ***
16    ครูนิภาคืนเงินค่ายาและเวชภัณฑ์ 1 *** ***
17    ค่าแก้วที่ระลึก 2 ใบ มอบให้เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมดมาให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรน่า วันที่ 3-5/2/2563 1 *** ***
18     วัสดุสำนักงานเดือนก.พ.63 1 *** ***
19    ค่าเจลล้างมือ 12 แกลลอน (ร้านบุญญวัฒน์) 1 *** ***
20    ค่ายาและเวชภัณฑ์ 24 รายการ (บ.โปรฟาสซิโน) 1 *** ***
21    ครูนิภาคืนเงินค่ายาและเวชภัณฑ์ 1 *** ***
22    ค่าเจลล้างมือ จำนวน 12 แกลลอน 1 *** ***
23    ครูนิภาคืนเงินวัสดุสำนักงานเดือนก.พ.63 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. สรุปผลการตรวจสุขภาพ
 - 2. สมุดบันทึกสุขภาพ ส.ศ.3 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน
 - 3. สรุปการได้รับวัคซีนของนักเรียน
 - 4. สถิติการเจริญเติบโตนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน
 - 5. สรุปการได้รับบริการทางด้านทันตกรรม
 - 6. แบบบันทึกการใช้บริการห้องพยาบาล แยกตามอาการของโรค
 - 7. สมุดบันทึกอุบัติเหตุ
 - 8. สรุปงานพยาบาล
 - 9. ทะเบียนยาและเวชภัณฑ์ แบบประเมินความพึงพอใจ
 - 10. สรุปสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ที่ต้องนำส่งโรงพยาบาล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร ของหน่วยงาน งานพยาบาล
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (2)
หัวข้อ %
แบบประเมินการบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น (กลุ่มครูและบุคลากร)84.33
แบบประเมินการบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น (กลุ่มนักเรียน)86.82
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (17 )
งานพยาบาลร่วมประชุมวิชาการพยาบาลครั้งที่ 15
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 (เฉพาะรายที่ต้องการฉีดและชำระเงินเรียบร้อย)
นักวิชาการสาธารณสุข มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่อง โรคไข้เลือดออก
ประมวลการเจริญเติบโต ครั้งที่ 1 นร.ชั้นป.1-ป.6
งานพยาบาลเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงร่วมกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และอบรมเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค คอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.1 และป.6 (เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)
หยอดวัคซีนโปลิโอ นักเรียนชั้นป.1 (เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1(เฉพาะรายที่ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น)
ตรวจสุขภาพประจำปี เเละตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
ตรวจสุขภาพประจำปี เเละตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน19/11/62
ตรวจสุขภาพประจำปี เเละตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน 20/11/62
ตรวจสุขภาพประจำปี เเละตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
แพทย์หญิงสิริรัตน์ วรปาณิ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหวัด
แพทย์หญิงอัจฉรา พินิจการ ให้ความรู้กับนักเรียน ป.2 และป.3 เรื่องไวรัสโคโรนา
ให้ความรู้กับนักเรียนชั้น ป.4 -ป.6 เรื่องไวรัสโคโรนา
งานพยาบาลเข้าร่วมอบรมเรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถาบันการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็กสำหรับครูดูแลเด็กและครูอนามัยโรงเรียน