Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการจัด กำกับติดตาม และประสานงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(133)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(15)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(106)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 85 ที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.  ผู้เรียนร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
3.  ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้ร่วมกิจกรรมทางประเพณี ศาสนา วันสำคัญของไทย และร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้กับโรงเรียนและสังคม
4.  หน่วยงานภายนอก ร้อยละ 85 ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.  ผู้เรียนร้อยละ 83 ตระหนัก รู้คุณค่า โดยร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
6.  ผู้เรียนร้อยละ 80 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงและปัญหาทางเพศ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคมและบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 291 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 291 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 261 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์ม เอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 261 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 230 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 104 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   0   0 *** *** 104 วัน
11 พ.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8 36   36   0 *** *** 74 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 กิจกรรมนักเรียน   0   0 *** *** 104 วัน
03 ส.ค. 2563 04 ธ.ค. 2563   D 6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 14, 21, 28 ตุลาคม 2563) 12   12   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 43 วัน
11 ม.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   D 6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน   0   0 *** *** 74 วัน
05 มิ.ย. 2563 31 ก.ค. 2563   D 6.2.3 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2563) 8   8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
14 พ.ค. 2563 15 ก.ค. 2563   D 6.2.4 พิธีไหว้ครู 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 185 วัน
07 ก.ย. 2563 20 พ.ย. 2563   D 6.2.5 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563) 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 57 วัน
22 มี.ค. 2564 30 เม.ย. 2564   D 6.2.6 กิจกรรมวันสงกรานต์   0   0 *** *** 104 วัน
14 พ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2563   D 6.2.7 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 200 วัน
22 มิ.ย. 2563 21 ส.ค. 2563   D 6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 20 - 24 กรกฏาคม 2563) 9   9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 148 วัน
08 ก.ค. 2563 31 ส.ค. 2563   D 6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 3-12 สิงหาคม 2563) 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 138 วัน
26 ต.ค. 2563 21 ธ.ค. 2563   D 6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563) 13   13   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 26 วัน
09 พ.ย. 2563 29 ม.ค. 2564   D 6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (วันที่ 8 มกราคม 2564) 3   3   0 *** *** 13 วัน
14 พ.ค. 2563 16 ต.ค. 2563   D 6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563) 26   26   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 92 วัน
14 พ.ค. 2563 26 ก.พ. 2564   D 6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563) 11   11   0 *** *** 41 วัน
14 พ.ค. 2563 26 ก.พ. 2564   D 6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก   0   0 *** *** 41 วัน
14 พ.ค. 2563 26 ก.พ. 2564   D 6.2.15 กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน   0   0 *** *** 41 วัน
08 มิ.ย. 2563 05 ก.พ. 2564   D 6.3 โครงการงานประจำปีของโรงเรียน (วันที่ 22-24 ธันวาคม 2563)   0   0 *** *** 20 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** 104 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 261 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2563   0   0 *** *** 104 วัน
13 ก.ค. 2563 17 ก.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
07 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 127 วัน
23 พ.ย. 2563 27 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
15 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 34 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกิจกรรมนักเรียน   0   0 *** *** 104 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 104 วัน
07 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 127 วัน
15 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 34 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 74 วัน
30 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 104 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (133)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563  5 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 225 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2563)  5 มิ.ย. 2563 - 31 ก.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563  8 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 222 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563)  14 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  22 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 208 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 20 - 24 กรกฏาคม 2563)  22 มิ.ย. 2563 - 21 ส.ค. 2563
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 199 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2563)  5 มิ.ย. 2563 - 31 ก.ค. 2563
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 198 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2563)  5 มิ.ย. 2563 - 31 ก.ค. 2563
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 197 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2563)  5 มิ.ย. 2563 - 31 ก.ค. 2563
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563  4 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 196 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2563)  5 มิ.ย. 2563 - 31 ก.ค. 2563
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563  5 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2563)  5 มิ.ย. 2563 - 31 ก.ค. 2563
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563  6 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 194 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2563)  5 มิ.ย. 2563 - 31 ก.ค. 2563
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563  7 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 193 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2563)  5 มิ.ย. 2563 - 31 ก.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563  8 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 3-12 สิงหาคม 2563)  8 ก.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รับชมวิดีทัศน์วันไหว้ครู  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 187 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 พิธีไหว้ครู  14 พ.ค. 2563 - 15 ก.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 187 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รับชมวิดีทัศน์วันไหว้ครู  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 185 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 พิธีไหว้ครู  14 พ.ค. 2563 - 15 ก.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 185 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 180 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 20 - 24 กรกฏาคม 2563)  22 มิ.ย. 2563 - 21 ส.ค. 2563
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  21 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 179 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 20 - 24 กรกฏาคม 2563)  22 มิ.ย. 2563 - 21 ส.ค. 2563
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  22 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 178 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 20 - 24 กรกฏาคม 2563)  22 มิ.ย. 2563 - 21 ส.ค. 2563
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  23 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 177 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 20 - 24 กรกฏาคม 2563)  22 มิ.ย. 2563 - 21 ส.ค. 2563
 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  23 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 177 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 20 - 24 กรกฏาคม 2563)  22 มิ.ย. 2563 - 21 ส.ค. 2563
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  24 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 20 - 24 กรกฏาคม 2563)  22 มิ.ย. 2563 - 21 ส.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  29 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  29 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รับชมวิดีทัศน์พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  29 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 20 - 24 กรกฏาคม 2563)  22 มิ.ย. 2563 - 21 ส.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  30 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 170 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  30 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 170 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  30 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 170 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  30 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 170 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รับชมวิดีทัศน์พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  30 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 170 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 20 - 24 กรกฏาคม 2563)  22 มิ.ย. 2563 - 21 ส.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  1 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  1 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  1 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  1 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  2 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 167 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  2 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 167 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 166 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 166 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 3-12 สิงหาคม 2563)  8 ก.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563
 การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563  4 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 3-12 สิงหาคม 2563)  8 ก.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563
 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  5 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563  5 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563  5 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 3-12 สิงหาคม 2563)  8 ก.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563
 รับกล้าไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  5 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563)  14 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563  6 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 163 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  6 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 163 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563  6 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 163 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 3-12 สิงหาคม 2563)  8 ก.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563
 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  7 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563  7 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 3-12 สิงหาคม 2563)  8 ก.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563
 นักเรียน คุณครูและมาสเตอร์รับกล้าไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  10 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 159 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563)  14 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 นักเรียน คุณครูและมาสเตอร์รับกล้าไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  11 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563)  14 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563)  14 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2563  13 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 156 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  17 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 14, 21, 28 ตุลาคม 2563)  3 ส.ค. 2563 - 4 ธ.ค. 2563
 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563  17 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 152 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563)  14 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563  18 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563)  14 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563  19 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563)  14 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563  20 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 149 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563)  14 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563  21 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 148 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563)  14 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563  24 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 145 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 จับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  25 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 144 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2563  26 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประชุมครูเรื่องรายละเอียดการวัดและประเมินผล กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  31 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 14, 21, 28 ตุลาคม 2563)  3 ส.ค. 2563 - 4 ธ.ค. 2563
 การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  15 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 123 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 14, 21, 28 ตุลาคม 2563)  3 ส.ค. 2563 - 4 ธ.ค. 2563
 การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  15 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 123 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 14, 21, 28 ตุลาคม 2563)  3 ส.ค. 2563 - 4 ธ.ค. 2563
 การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  17 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 121 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 14, 21, 28 ตุลาคม 2563)  3 ส.ค. 2563 - 4 ธ.ค. 2563
 การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  17 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 121 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 14, 21, 28 ตุลาคม 2563)  3 ส.ค. 2563 - 4 ธ.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563)  7 ก.ย. 2563 - 20 พ.ย. 2563
 การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ปีการศึกษา 2563  21 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  21 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
  ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ปีการศึกษา 2563  22 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  22 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ปีการศึกษา 2563  23 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  23 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 การแข่งขันวิ่งถือบอลซิกแซก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  23 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ปีการศึกษา 2563  24 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  24 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 การแข่งขันวิ่งถือบอลซิกแซก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  24 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ปีการศึกษา 2563  25 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 113 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  25 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 113 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 การแข่งขันวิ่งถือบอลซิกแซก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  25 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 113 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด รอบชิงชนะเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  28 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 110 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด รอบชิงชนะเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  30 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด รอบชิงชนะเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  2 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 106 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (ชั้น ป.2)  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 99 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแชร์บอล ประจำปี 2563  12 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 96 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  14 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 94 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 14, 21, 28 ตุลาคม 2563)  3 ส.ค. 2563 - 4 ธ.ค. 2563
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563  16 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 92 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563)  7 ก.ย. 2563 - 20 พ.ย. 2563
 มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมใบงานต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแชร์บอล ประจำปี 2563 (ชั้น ป.6)  16 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 92 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  19 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 89 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  21 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  21 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 14, 21, 28 ตุลาคม 2563)  3 ส.ค. 2563 - 4 ธ.ค. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  26 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563  26 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563)  7 ก.ย. 2563 - 20 พ.ย. 2563
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  26 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563)  26 ต.ค. 2563 - 21 ธ.ค. 2563
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563  27 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 81 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563)  7 ก.ย. 2563 - 20 พ.ย. 2563
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  27 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 81 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563)  26 ต.ค. 2563 - 21 ธ.ค. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  28 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  28 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 14, 21, 28 ตุลาคม 2563)  3 ส.ค. 2563 - 4 ธ.ค. 2563
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563  28 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563)  7 ก.ย. 2563 - 20 พ.ย. 2563
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  28 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563)  26 ต.ค. 2563 - 21 ธ.ค. 2563
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563  29 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 79 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563)  7 ก.ย. 2563 - 20 พ.ย. 2563
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  29 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 79 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563)  26 ต.ค. 2563 - 21 ธ.ค. 2563
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 78 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563)  7 ก.ย. 2563 - 20 พ.ย. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563)  26 ต.ค. 2563 - 21 ธ.ค. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  4 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564  12 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 65 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (วันที่ 8 มกราคม 2564)  9 พ.ย. 2563 - 29 ม.ค. 2564
 ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  18 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 59 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 14, 21, 28 ตุลาคม 2563)  3 ส.ค. 2563 - 4 ธ.ค. 2563
 ประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 54 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563)  26 ต.ค. 2563 - 21 ธ.ค. 2563
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 54 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563)  26 ต.ค. 2563 - 21 ธ.ค. 2563
 ประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  24 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563)  26 ต.ค. 2563 - 21 ธ.ค. 2563
 ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 14, 21, 28 ตุลาคม 2563)  3 ส.ค. 2563 - 4 ธ.ค. 2563
 ประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563)  26 ต.ค. 2563 - 21 ธ.ค. 2563
 สภานักเรียนและตัวแทนนักเรียนมอบปัจจัยและฝาอะลูมิเนียม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกับเยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563)  14 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 ประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  26 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563)  26 ต.ค. 2563 - 21 ธ.ค. 2563
 ประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  27 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 50 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563)  26 ต.ค. 2563 - 21 ธ.ค. 2563
 ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  2 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 14, 21, 28 ตุลาคม 2563)  3 ส.ค. 2563 - 4 ธ.ค. 2563
 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประชุมวางแผนการจัดฐานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564  3 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 44 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (วันที่ 8 มกราคม 2564)  9 พ.ย. 2563 - 29 ม.ค. 2564
 ประชุมแจ้งรายละเอียดนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน E-Sport กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564  9 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 38 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (วันที่ 8 มกราคม 2564)  9 พ.ย. 2563 - 29 ม.ค. 2564
 มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดใบงานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมยี่เป็ง ชั้น ป.2 และป.6  18 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 29 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563)  26 ต.ค. 2563 - 21 ธ.ค. 2563
 มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดใบงานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมยี่เป็ง ชั้น ป.1 ป.3 ป.4 และ ป.5  21 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 26 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563)  26 ต.ค. 2563 - 21 ธ.ค. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าสมัครกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 60 *** ***
2    งบเป็นเจ้าภาพกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าวิทยากรภายนอก 1 *** ***
2    อุปกรณ์การเรียน/สื่อ 1 *** ***
3    ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 *** ***
4    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 8 *** ***
5    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 30 *** ***
6    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g F14 (F4) / 1x500 AA 2 *** ***
7    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 20 *** ***
8    เทปใส 3M 500 ขนาด 1*36 หลา แกนใหญ่ 2 *** ***
9    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 2 *** ***
10    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 2 *** ***
11    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 2 *** ***
12    ยางรัดวงใหญ่/เล็ก 1 *** ***
13    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 12 *** ***
14    ลวดเย็บ Max T3-10M Max 1x20 4 *** ***
15    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.109 1 *** ***
16    เครื่องเย็บกระดาษ Max HD-10D พลาสติก 1 *** ***
17    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 2 *** ***
18    กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ 2 *** ***
19    ปากกาเคมี 2 หัว 4 *** ***
20    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
21    ค่าอาหารที่โรงเรียน 140 *** ***
22    ค่าน้ำปานะที่โรงเรียน 140 *** ***
23    ค่าอาหารพระสงฆ์ 15 *** ***
24    ค่าอาหารวันบรรพชา 370 *** ***
25    ค่านำ้แข็งที่โรงเรียน 1 *** ***
26    ค่าเครื่องอัฐบริขาร 60 *** ***
27    สังฆทาน 8 *** ***
28    แป้ง สบู่เหลว 1 *** ***
29    ดอกไม้ น้ำอบ ข้าวตอก ข้าวมิ่นส้มป่อย 1 *** ***
30    ค่าโกนผม 60 *** ***
31    ค่าตอบแทนตำรวจ 2 *** ***
32    ค่าจัดดอกไม้และขันบายศรีสู่ขวัญ 1 *** ***
33    ค่าอาจารย์ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ 1 *** ***
34    ปัจจัยถวายพระวิทยากรฝึกซ้อมคำขอบรรพชา 5 *** ***
35    ปัจจัยถวายพระประธาน พระอุปัชญาย์ พระอันดับ 1 *** ***
36    ปัจจัยถวายพระวิทยากรและสามเณรพี่เลี้ยง 30 *** ***
37    ค่าอาหารที่วัด 400 *** ***
38    ค่าน้ำปานะที่วัด 1,000 *** ***
39    ค่าอาหารวันลาสิกขา 250 *** ***
40    ค่ารถรับ-ส่งนาค 1 *** ***
41    ค่าบำรุงสถานที่วัด 60 *** ***
42    ค่าน้ำ น้ำแข็งที่วัด 1 *** ***
43    ค่าป้ายไวนิล 5 *** ***
44    ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 *** ***
45    ค่ามาสเตอร์ดูแลนักเรียน 48 *** ***
46    ค่าน้ำมันรถโรงเรียน 1 *** ***
47    ค่าอัดภาพ 1 *** ***
48    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g F14 (F4) / 1x500 AA 5 *** ***
49    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
50    ปูนปลาสเตอร์ 20 *** ***
51    กาวซิลิโคนใส 3 *** ***
52    ขี้ผึ้งหล่อเทียน 20 *** ***
53    ขาตั้งเทียน 2 *** ***
54    ไส้เทียนเกลียว 4 *** ***
55    ถังน้ำทำฐานหล่อเทียน 2 *** ***
56    ถ่านและไม้เกี๊ยะ 1 *** ***
57    ธงศาสนา 2 *** ***
58    พานธูปเทียนดอกไม้ 1 *** ***
59    ผ้าอาบน้ำฝน 4 *** ***
60     สังฆทาน 4 *** ***
61    ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 4 *** ***
62    ค่ารถไปพุทธสถาน 4 *** ***
63    ค่ารถไปถวายเทียนพรรษา 4 *** ***
64    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 1 *** ***
65    ปากกาเคมี 2 หัว 2 *** ***
66    เชือกฟาง 400 g 1 *** ***
67    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
68    ของรางวัล 1 *** ***
69    ดอกไม้ตกแต่ง 1 *** ***
70    พานกลาง 15 *** ***
71    ค่าอาหารว่างนักเรียน 144 *** ***
72    ค่ารถสี่ล้อแดง 2 *** ***
73    ค่าเทียน 1 *** ***
74    กระดาษปริ้นท์รูป 1 *** ***
75    ริบบิ้นเนื้อทรายสีทอง 3 *** ***
76    กระดาษถ่ายเอกสารสี 1 *** ***
77    กระดาษห่อของขวัญ 1 *** ***
78    ริบบิ้น 1 นิ้ว 6 *** ***
79    กรรไกร 9.5 นิ้ว 1 *** ***
80    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 5 *** ***
81    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 1 *** ***
82    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
83    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
84    ของรางวัล 1 *** ***
85    กระดาษห่อของขวัญ 1 *** ***
86    ริบบิ้น 1 นิ้ว 6 *** ***
87    กระดาษการ์ด 180 g A4 1*50 แผ่น 1 *** ***
88    เทปใส 3M 500 ขนาด 1*36 หลา แกนใหญ่ 1 *** ***
89    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 1 *** ***
90    ลวดเย็บ Max T3-10M Max 1x20 3 *** ***
91    กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม 1 *** ***
92    กิจกรรมคืนพันธุ์ปลาสู่แม่น้ำปิง 1 *** ***
93    กิจกรรมปลูกต้นไม้ 1 *** ***
94    กิจกรรมการบริจาค ฝาอะลูมิเนียม 1 *** ***
95    กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับองค์กรภายนอก 1 *** ***
96    ค่ายานพาหนะ 1 *** ***
97    ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 *** ***
98    ค่าที่พัก 1 *** ***
99    ค่าอุปกรณ์ 1 *** ***
100    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
101    ค่าป้ายไวนิลฉากเวที 20 *** ***
102    ตุงไส้หมู ตุงปีเกิด หนังสือปีใหม่ 1 *** ***
103    ของดำหัว 1 *** ***
104    ของตกแต่งขบวนดำหัว 1 *** ***
105    น้ำอบ 4 *** ***
106    ข้าวมิ่นส้มป่อย ข้าวตอก 1 *** ***
107    ดอกไม้ตกแต่งฐานสรงน้ำ 1 *** ***
108    มะลิร้อยคอ 80 *** ***
109    น้ำประปา 1 *** ***
110    ค่าอาหารว่างเจ้าหน้าที่ 8 *** ***
111    ค่าน้ำดื่มเจ้าหน้าที่ 8 *** ***
112    ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 4 *** ***
113    ถังน้ำ 6 *** ***
114    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
115    โฟมแผ่น 1/2 นิ้ว 8 *** ***
116    ยางรัดวงใหญ่/เล็ก 1 *** ***
117    ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดใหญ่ 3 มิล ขนาด 130 X 245 CM 1 *** ***
118    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
119    ดอกไม้ตกแต่ง 1 *** ***
120    กรวยดอกไม้ 1 *** ***
121    ธงตราสัญลักษณ์/ธงชาติ 4 *** ***
122    พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน 2 *** ***
123    ผ้าสีม่วง 1 *** ***
124    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
125    ของรางวัล 1 *** ***
126    ดอกไม้ตกแต่ง 1 *** ***
127    กรวยดอกไม้ 1 *** ***
128    ค่าเลี้ยงภัตตาหารเช้า 68 *** ***
129    ค่าอาหารว่าง VIP 25 *** ***
130    อาหารว่างนักเรียน 73 *** ***
131    ค่ารถสี่ล้อแดง 2 *** ***
132    ค่ารถสี่ล้อแดง 5 *** ***
133    ธงตราสัญลักษณ์/ธงชาติ 4 *** ***
134    ริบบิ้นเนื้อทรายสีทอง 3 *** ***
135    กระดาษห่อของขวัญ 1 *** ***
136    ริบบิ้น 1 นิ้ว 6 *** ***
137    ถุงพลาสติกหิ้วสีขาว 32 *** ***
138    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 5 *** ***
139    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
140    ถุงดำ 22*30 12 *** ***
141    คีมคีบ 21 *** ***
142    ช้อนพรวนดิน 14 *** ***
143    ไม้กวาดทางมะพร้าว 12 *** ***
144    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 2 *** ***
145    ของรางวัล 1 *** ***
146    ดอกไม้ตกแต่ง 1 *** ***
147    กรวยดอกไม้ 1 *** ***
148    อาหารว่าง VIP 25 *** ***
149    อาหารว่างนักเรียน 73 *** ***
150    ค่ารถสี่ล้อแดง 2 *** ***
151    ธงตราสัญลักษณ์/ธงชาติ 4 *** ***
152    ถุงหิ้ว 7 *** ***
153    กระดาษการ์ดสี 150 g A4 1x200 (4 สี) 12 *** ***
154    กระดาษการ์ด 180 g A4 1*50 แผ่น 1 *** ***
155    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 5 *** ***
156    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
157    กระดาษห่อของขวัญ 1 *** ***
158    ริบบิ้น 1 นิ้ว 6 *** ***
159    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
160    ของรางวัล 1 *** ***
161    กระดาษการ์ด 180 g A4 1*50 แผ่น 37 *** ***
162    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
163    ถุงดำ 22*30 10 *** ***
164    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 9 *** ***
165    ของรางวัลเครื่องเขียน 1 *** ***
166    ของรางวัลขนม 1 *** ***
167    วัสดุอุปกรณ์จัดฐาน 1 *** ***
168    ค่าแก๊ส ผงเคมี น้ำมัน 1 *** ***
169    อาหารว่างวิทยากร 60 *** ***
170    ค่าตอบแทนวิทยากร 1 *** ***
171    ค่าน้ำดื่มวิทยากร 60 *** ***
172    กระดาษการ์ดสี 110 g F4 1x200 (4สี) 200 แผ่น 4 *** ***
173    โฟมแผ่น 1/2 นิ้ว 8 *** ***
174    ถุงดำ 36*45 6 *** ***
175    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
176    ของรางวัล 1 *** ***
177    ค่าวิทยากรให้ความรู้ 1 *** ***
178    ค่าของที่ระลึกวิทยากร 1 *** ***
179    ค่าอาหารว่างวิทยากร 5 *** ***
180    วัสดุจัดบอร์ด 1 *** ***
181    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
182    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 12 *** ***
183    โฟมแผ่น 1/2 นิ้ว 8 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายรับจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายรับเงินบริจาคมูลนิธิขาเทียม 1.00 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงานเดือนก.ค.63 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร 1 *** ***
2    วัสดุสำนักงานเดือนก.ค.63 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 1 *** ***
3    ค่าน้ำมันรถและค่าอาหารกลางวันของครูและนักการไปรับต้นไม้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง เพื่อนำมาแจกให้กับนักเรียนเนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 1 *** ***
4    วัสดุสำนักงานเดือนก.ย.2563 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร 1 *** ***
5    วัสดุสำนักงานเดือนก.ย.2563 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 1 *** ***
6    ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมชมรมInnovator ภาคเรียนที่ 1/2563 1 *** ***
7    คืนเงิน วัสดุสำนักงานเดือนก.ย.2563 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 1 *** ***
8    คืนเงิน ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมชมรมInnovator ภาคเรียนที่ 1/2563 1 *** ***
9    ค่ารถสี่ล้อแดงสำหรับนำนักเรียนไปบริจาคฝาอลูมิเนียม วันที่ 25/11/2563 ณ มูลนิธิขาเทียม 1 *** ***
10    เบิกเงินบริจาคช่วยเหลือผู้พิการสำหรับมอบให้กับมูลนิธิขาเทียม วันที่ 25/11/2563 1 *** ***
11    ค่ากระดาษสีและไม้ไอศกรีมใช้ในกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร 1 *** ***
12    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 8 มกราคม 2563 1 *** ***
13    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 8 มกราคม 2563 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - คู่มือและแบบประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
 - แบบสอบถามกิจกรรม
 - แบบสรุปกิจกรรม
 - แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของหน่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (15)
หัวข้อ %
แบบประเมินการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 (กลุ่มนักเรียน)83.36
แบบประเมินการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 (กลุ่มครูสาระสังคมฯ และบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน)91.20
แบบประเมินกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 (กลุ่มนักเรียน)85.57
แบบประเมินกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 (กลุ่มครูและบุคลากร)92.38
แบบประเมินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (กลุ่มนักเรียน)87.31
แบบประเมินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (กลุ่มครูสาระภาษาไทยและฝ่ายกิจการนักเรียน)89.29
แบบประเมินการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563 (กลุ่มนักเรียน)84.75
แบบประเมินการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563 (กลุ่มครูสาระวิทยาศาสตร์และบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน)91.11
แบบประเมินการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 (กลุ่มนักเรียน ป.1-ป.3)85.86
แบบประเมินการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 (กลุ่มนักเรียน ป.4-ป.6)83.42
แบบประเมินการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 (กลุ่มครูและบุคลากร)89.73
แบบประเมินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (กลุ่มนักเรียน)83.80
แบบประเมินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (กลุ่มครูวิชาการงานอาชีพและบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน)90.95
แบบประเมินการจัดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี 2563 (กลุ่มนักเรียน)86.68
แบบประเมินการจัดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี 2563 (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน)92.78
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (106 )
นักเรียนชมวีดิทัศน์และทำใบงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทำใบงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รับชมวิดีทัศน์วันไหว้ครู
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รับชมวิดีทัศน์วันไหว้ครู
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รับชมวิดีทัศน์พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รับชมวิดีทัศน์พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563
รับกล้าไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
นักเรียน คุณครูและมาสเตอร์รับกล้าไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผลงานชนะการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2563
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
ตัวแทนนักเรียนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทำใบงานกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563
ชมรมถ่ายภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
ชมรมลูกเสือกองร้อยอาสา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชมรมดนตรีไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
ชมรมสภานักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชมรมประดิดประดอย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
จับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชมรมนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชมรมบาสเกตบอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชมรมนักร้องประสานเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชมรมศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
ชมรมปั้นดินน้ำมัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ประชุมครูเรื่องรายละเอียดการวัดและประเมินผล กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
ชมรมเลโก้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชมรมคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3
ชมรมมวยไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
ชมรมเทเบิลเทนนิส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชมรมกีต้าร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชมรมเปตอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชมรมเล่านิทาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชมรมศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
แข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชมรม Crossword Game ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชมรมภาษาญี่ปุ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
ชมรมคณิตคิดสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชมรม Crossword Game ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
แข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (17/09/63)
แข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (18/09/63)
แข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชมรมภาษาฝรั่งเศส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
แข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แข่งขันวิ่งถือบอลซิกแซก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
การประกวดทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
การประกวดทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
แข่งขันวิ่งถือบอลซิกแซก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2563
ชมรมซูโดกุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
แข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (24/09/63)
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ ประจำเดือนกันยายน การเเสดงความสามารถของนักเรียนชั้น ป.3-6
แข่งขันวิ่งถือบอลซิกแซก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชมรม Thinking club ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
แข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด รอบชิงชนะเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชมรม Innovator ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
แข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด รอบชิงชนะเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชมรมหรรษาภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชมรมตัดและพับกระดาษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดใบงานกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2563
ชมรม MC.TV. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชมรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากวรรคดีไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชมรมแบดมินตัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชมรมหมากฮอส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ชั้น ป.1
ชมรมประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2563
ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563
กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
การตกแต่งโคมล้านนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2563
การประดิษฐ์กระทงใบตอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2563
ชมรมฟุตบอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ชมรม Eng. for Fun ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชมรมสตริงคอมโบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563
มอบปัจจัยและฝาอะลูมิเนียม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประชุมวางแผนการจัดฐานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
ผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี 2563