Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการจัด กำกับติดตาม และประสานงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(144)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(17)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(116)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 85 ที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.  ผู้เรียนร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
3.  ผู้เรียนร้อยละ 80 ได้ร่วมกิจกรรมทางประเพณี ศาสนา วันสำคัญของไทย และร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้กับโรงเรียนและสังคม
4.  หน่วยงานภายนอก ร้อยละ 85 ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.  ผู้เรียนร้อยละ 83 ตระหนัก รู้คุณค่า โดยร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
6.  ผู้เรียนร้อยละ 80 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงและปัญหาทางเพศ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคมและบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 448 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 448 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 418 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์ม เอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 418 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 387 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
11 พ.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8 42   42   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 กิจกรรมนักเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
03 ส.ค. 2563 04 ธ.ค. 2563   D 6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 14, 21, 28 ตุลาคม 2563) 12   12   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 200 วัน
11 ม.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   D 6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
05 มิ.ย. 2563 31 ก.ค. 2563   D 6.2.3 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2563) 8   8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 326 วัน
14 พ.ค. 2563 15 ก.ค. 2563   D 6.2.4 พิธีไหว้ครู 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 342 วัน
07 ก.ย. 2563 20 พ.ย. 2563   D 6.2.5 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563) 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 214 วัน
22 มี.ค. 2564 30 เม.ย. 2564   D 6.2.6 กิจกรรมวันสงกรานต์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
14 พ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2563   D 6.2.7 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 357 วัน
22 มิ.ย. 2563 21 ส.ค. 2563   D 6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 20 - 24 กรกฏาคม 2563) 9   9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 305 วัน
08 ก.ค. 2563 31 ส.ค. 2563   D 6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 3-12 สิงหาคม 2563) 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 295 วัน
26 ต.ค. 2563 21 ธ.ค. 2563   D 6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563) 13   13   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
09 พ.ย. 2563 -   D 6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (วันที่ 8 มกราคม 2564) 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7875 วัน
14 พ.ค. 2563 16 ต.ค. 2563   D 6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563) 26   26   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 249 วัน
14 พ.ค. 2563 26 ก.พ. 2564   D 6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563) 11   11   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 116 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
14 พ.ค. 2563 26 ก.พ. 2564   D 6.2.15 กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 116 วัน
08 มิ.ย. 2563 05 ก.พ. 2564   D 6.3 โครงการงานประจำปีของโรงเรียน (วันที่ 22-24 ธันวาคม 2563)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 137 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 418 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2563   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
13 ก.ค. 2563 17 ก.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 340 วัน
07 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 284 วัน
23 พ.ย. 2563 27 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 207 วัน
15 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 123 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกิจกรรมนักเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
07 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 284 วัน
15 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 123 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
30 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (144)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563  5 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 382 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2563)  5 มิ.ย. 2563 - 31 ก.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563  8 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 379 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563)  14 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  22 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 365 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 20 - 24 กรกฏาคม 2563)  22 มิ.ย. 2563 - 21 ส.ค. 2563
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 356 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2563)  5 มิ.ย. 2563 - 31 ก.ค. 2563
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563  2 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 355 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2563)  5 มิ.ย. 2563 - 31 ก.ค. 2563
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 354 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2563)  5 มิ.ย. 2563 - 31 ก.ค. 2563
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563  4 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 353 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2563)  5 มิ.ย. 2563 - 31 ก.ค. 2563
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563  5 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 352 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2563)  5 มิ.ย. 2563 - 31 ก.ค. 2563
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563  6 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 351 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2563)  5 มิ.ย. 2563 - 31 ก.ค. 2563
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563  7 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 350 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.3 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2563)  5 มิ.ย. 2563 - 31 ก.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563  8 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 349 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 3-12 สิงหาคม 2563)  8 ก.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รับชมวิดีทัศน์วันไหว้ครู  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 344 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 พิธีไหว้ครู  14 พ.ค. 2563 - 15 ก.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  13 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 344 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รับชมวิดีทัศน์วันไหว้ครู  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 พิธีไหว้ครู  14 พ.ค. 2563 - 15 ก.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 337 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 20 - 24 กรกฏาคม 2563)  22 มิ.ย. 2563 - 21 ส.ค. 2563
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  21 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 20 - 24 กรกฏาคม 2563)  22 มิ.ย. 2563 - 21 ส.ค. 2563
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  22 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 20 - 24 กรกฏาคม 2563)  22 มิ.ย. 2563 - 21 ส.ค. 2563
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  23 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 334 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 20 - 24 กรกฏาคม 2563)  22 มิ.ย. 2563 - 21 ส.ค. 2563
 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  23 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 334 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 20 - 24 กรกฏาคม 2563)  22 มิ.ย. 2563 - 21 ส.ค. 2563
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  24 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 333 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 20 - 24 กรกฏาคม 2563)  22 มิ.ย. 2563 - 21 ส.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  29 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  29 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รับชมวิดีทัศน์พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  29 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 20 - 24 กรกฏาคม 2563)  22 มิ.ย. 2563 - 21 ส.ค. 2563
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  30 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 327 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  30 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 327 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  30 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 327 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  30 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 327 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รับชมวิดีทัศน์พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  30 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 327 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 20 - 24 กรกฏาคม 2563)  22 มิ.ย. 2563 - 21 ส.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  1 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 325 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  1 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 325 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  1 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 325 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  1 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 325 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  2 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 324 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  2 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 324 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 3-12 สิงหาคม 2563)  8 ก.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563
 การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563  4 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 3-12 สิงหาคม 2563)  8 ก.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563
 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  5 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563  5 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563  5 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 3-12 สิงหาคม 2563)  8 ก.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563
 รับกล้าไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  5 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563)  14 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563  6 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 320 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  6 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 320 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563  6 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 320 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 3-12 สิงหาคม 2563)  8 ก.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563
 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  7 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 319 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563  7 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 319 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 3-12 สิงหาคม 2563)  8 ก.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563
 นักเรียน คุณครูและมาสเตอร์รับกล้าไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  10 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563)  14 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 นักเรียน คุณครูและมาสเตอร์รับกล้าไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  11 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 315 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563)  14 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 314 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563)  14 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2563  13 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 313 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  17 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 309 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 14, 21, 28 ตุลาคม 2563)  3 ส.ค. 2563 - 4 ธ.ค. 2563
 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563  17 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 309 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563)  14 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563  18 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 308 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563)  14 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563  19 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 307 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563)  14 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563  20 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563)  14 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563  21 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 305 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563)  14 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563  24 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 302 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 จับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  25 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 301 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 แนะนำกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2563  26 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 300 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ประชุมครูเรื่องรายละเอียดการวัดและประเมินผล กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  31 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 295 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 281 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 14, 21, 28 ตุลาคม 2563)  3 ส.ค. 2563 - 4 ธ.ค. 2563
 การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 281 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  15 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 14, 21, 28 ตุลาคม 2563)  3 ส.ค. 2563 - 4 ธ.ค. 2563
 การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  15 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 279 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 14, 21, 28 ตุลาคม 2563)  3 ส.ค. 2563 - 4 ธ.ค. 2563
 การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 279 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  17 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 278 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 14, 21, 28 ตุลาคม 2563)  3 ส.ค. 2563 - 4 ธ.ค. 2563
 การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  17 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 278 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 277 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 14, 21, 28 ตุลาคม 2563)  3 ส.ค. 2563 - 4 ธ.ค. 2563
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 277 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563)  7 ก.ย. 2563 - 20 พ.ย. 2563
 การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 277 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ปีการศึกษา 2563  21 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 274 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  21 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 274 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
  ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ปีการศึกษา 2563  22 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 273 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  22 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 273 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ปีการศึกษา 2563  23 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 272 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  23 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 272 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 การแข่งขันวิ่งถือบอลซิกแซก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  23 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 272 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ปีการศึกษา 2563  24 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 271 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  24 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 271 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 การแข่งขันวิ่งถือบอลซิกแซก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  24 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 271 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 ทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ปีการศึกษา 2563  25 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 270 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  25 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 270 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 การแข่งขันวิ่งถือบอลซิกแซก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  25 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 270 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด รอบชิงชนะเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  28 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 267 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด รอบชิงชนะเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  30 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 265 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 การแข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด รอบชิงชนะเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  2 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 263 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (ชั้น ป.2)  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 256 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแชร์บอล ประจำปี 2563  12 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 253 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  14 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 251 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 14, 21, 28 ตุลาคม 2563)  3 ส.ค. 2563 - 4 ธ.ค. 2563
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563  16 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 249 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563)  7 ก.ย. 2563 - 20 พ.ย. 2563
 มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมใบงานต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแชร์บอล ประจำปี 2563 (ชั้น ป.6)  16 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 249 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.12 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 14-30 กันยายน 2563)  14 พ.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  19 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 246 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  21 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 244 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  21 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 244 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 14, 21, 28 ตุลาคม 2563)  3 ส.ค. 2563 - 4 ธ.ค. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  26 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 239 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563  26 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 239 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563)  7 ก.ย. 2563 - 20 พ.ย. 2563
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  26 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 239 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563)  26 ต.ค. 2563 - 21 ธ.ค. 2563
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563  27 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 238 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563)  7 ก.ย. 2563 - 20 พ.ย. 2563
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  27 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 238 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563)  26 ต.ค. 2563 - 21 ธ.ค. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  28 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 237 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  28 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 237 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 14, 21, 28 ตุลาคม 2563)  3 ส.ค. 2563 - 4 ธ.ค. 2563
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563  28 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 237 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563)  7 ก.ย. 2563 - 20 พ.ย. 2563
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  28 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 237 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563)  26 ต.ค. 2563 - 21 ธ.ค. 2563
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563  29 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 236 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563)  7 ก.ย. 2563 - 20 พ.ย. 2563
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  29 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 236 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563)  26 ต.ค. 2563 - 21 ธ.ค. 2563
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 235 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563)  7 ก.ย. 2563 - 20 พ.ย. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 232 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 232 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563)  26 ต.ค. 2563 - 21 ธ.ค. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  4 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 230 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564  12 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 222 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (วันที่ 8 มกราคม 2564)  9 พ.ย. 2563 - 0 543
 ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  18 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 216 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 14, 21, 28 ตุลาคม 2563)  3 ส.ค. 2563 - 4 ธ.ค. 2563
 ประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 211 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563)  26 ต.ค. 2563 - 21 ธ.ค. 2563
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 211 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563)  26 ต.ค. 2563 - 21 ธ.ค. 2563
 ประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  24 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 210 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563)  26 ต.ค. 2563 - 21 ธ.ค. 2563
 ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 209 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 14, 21, 28 ตุลาคม 2563)  3 ส.ค. 2563 - 4 ธ.ค. 2563
 ประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 209 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563)  26 ต.ค. 2563 - 21 ธ.ค. 2563
 สภานักเรียนและตัวแทนนักเรียนมอบปัจจัยและฝาอะลูมิเนียม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกับเยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 209 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.13 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563)  14 พ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564
 ประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  26 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 208 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563)  26 ต.ค. 2563 - 21 ธ.ค. 2563
 ประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  27 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 207 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563)  26 ต.ค. 2563 - 21 ธ.ค. 2563
 ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  2 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 202 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 14, 21, 28 ตุลาคม 2563)  3 ส.ค. 2563 - 4 ธ.ค. 2563
 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประชุมวางแผนการจัดฐานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564  3 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 201 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (วันที่ 8 มกราคม 2564)  9 พ.ย. 2563 - 0 543
 ประชุมแจ้งรายละเอียดนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน E-Sport กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564  9 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (วันที่ 8 มกราคม 2564)  9 พ.ย. 2563 - 0 543
 มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดใบงานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมยี่เป็ง ชั้น ป.2 และป.6  18 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 186 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563)  26 ต.ค. 2563 - 21 ธ.ค. 2563
 มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดใบงานกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมยี่เป็ง ชั้น ป.1 ป.3 ป.4 และ ป.5  21 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.10 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563)  26 ต.ค. 2563 - 21 ธ.ค. 2563
 นักเรียนรับไอศกรีมและขนม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ และวันตรุษจีน ประจำปี 2564  9 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.11 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (วันที่ 8 มกราคม 2564)  9 พ.ย. 2563 - 0 543
 นักเรียนรับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 งานกิจกรรมนักเรียน ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564  3 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  8 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 106 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  10 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 104 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  15 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 99 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 งานกิจกรรมนักเรียน ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564  15 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 99 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  17 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 97 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 งานกิจกรรมนักเรียน ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564  18 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 96 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  22 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 92 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  24 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 90 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8  11 พ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าสมัครกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 60 *** ***
2    งบเป็นเจ้าภาพกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าวิทยากรภายนอก 1 *** ***
2    อุปกรณ์การเรียน/สื่อ 1 *** ***
3    ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 *** ***
4    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 8 *** ***
5    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 30 *** ***
6    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g F14 (F4) / 1x500 AA 2 *** ***
7    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 20 *** ***
8    เทปใส 3M 500 ขนาด 1*36 หลา แกนใหญ่ 2 *** ***
9    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 2 *** ***
10    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 2 *** ***
11    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 2 *** ***
12    ยางรัดวงใหญ่/เล็ก 1 *** ***
13    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 12 *** ***
14    ลวดเย็บ Max T3-10M Max 1x20 4 *** ***
15    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.109 1 *** ***
16    เครื่องเย็บกระดาษ Max HD-10D พลาสติก 1 *** ***
17    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 2 *** ***
18    กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ 2 *** ***
19    ปากกาเคมี 2 หัว 4 *** ***
20    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
21    ค่าอาหารที่โรงเรียน 140 *** ***
22    ค่าน้ำปานะที่โรงเรียน 140 *** ***
23    ค่าอาหารพระสงฆ์ 15 *** ***
24    ค่าอาหารวันบรรพชา 370 *** ***
25    ค่านำ้แข็งที่โรงเรียน 1 *** ***
26    ค่าเครื่องอัฐบริขาร 60 *** ***
27    สังฆทาน 8 *** ***
28    แป้ง สบู่เหลว 1 *** ***
29    ดอกไม้ น้ำอบ ข้าวตอก ข้าวมิ่นส้มป่อย 1 *** ***
30    ค่าโกนผม 60 *** ***
31    ค่าตอบแทนตำรวจ 2 *** ***
32    ค่าจัดดอกไม้และขันบายศรีสู่ขวัญ 1 *** ***
33    ค่าอาจารย์ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ 1 *** ***
34    ปัจจัยถวายพระวิทยากรฝึกซ้อมคำขอบรรพชา 5 *** ***
35    ปัจจัยถวายพระประธาน พระอุปัชญาย์ พระอันดับ 1 *** ***
36    ปัจจัยถวายพระวิทยากรและสามเณรพี่เลี้ยง 30 *** ***
37    ค่าอาหารที่วัด 400 *** ***
38    ค่าน้ำปานะที่วัด 1,000 *** ***
39    ค่าอาหารวันลาสิกขา 250 *** ***
40    ค่ารถรับ-ส่งนาค 1 *** ***
41    ค่าบำรุงสถานที่วัด 60 *** ***
42    ค่าน้ำ น้ำแข็งที่วัด 1 *** ***
43    ค่าป้ายไวนิล 5 *** ***
44    ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 *** ***
45    ค่ามาสเตอร์ดูแลนักเรียน 48 *** ***
46    ค่าน้ำมันรถโรงเรียน 1 *** ***
47    ค่าอัดภาพ 1 *** ***
48    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g F14 (F4) / 1x500 AA 5 *** ***
49    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
50    ปูนปลาสเตอร์ 20 *** ***
51    กาวซิลิโคนใส 3 *** ***
52    ขี้ผึ้งหล่อเทียน 20 *** ***
53    ขาตั้งเทียน 2 *** ***
54    ไส้เทียนเกลียว 4 *** ***
55    ถังน้ำทำฐานหล่อเทียน 2 *** ***
56    ถ่านและไม้เกี๊ยะ 1 *** ***
57    ธงศาสนา 2 *** ***
58    พานธูปเทียนดอกไม้ 1 *** ***
59    ผ้าอาบน้ำฝน 4 *** ***
60     สังฆทาน 4 *** ***
61    ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 4 *** ***
62    ค่ารถไปพุทธสถาน 4 *** ***
63    ค่ารถไปถวายเทียนพรรษา 4 *** ***
64    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 1 *** ***
65    ปากกาเคมี 2 หัว 2 *** ***
66    เชือกฟาง 400 g 1 *** ***
67    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
68    ของรางวัล 1 *** ***
69    ดอกไม้ตกแต่ง 1 *** ***
70    พานกลาง 15 *** ***
71    ค่าอาหารว่างนักเรียน 144 *** ***
72    ค่ารถสี่ล้อแดง 2 *** ***
73    ค่าเทียน 1 *** ***
74    กระดาษปริ้นท์รูป 1 *** ***
75    ริบบิ้นเนื้อทรายสีทอง 3 *** ***
76    กระดาษถ่ายเอกสารสี 1 *** ***
77    กระดาษห่อของขวัญ 1 *** ***
78    ริบบิ้น 1 นิ้ว 6 *** ***
79    กรรไกร 9.5 นิ้ว 1 *** ***
80    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 5 *** ***
81    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 1 *** ***
82    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
83    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
84    ของรางวัล 1 *** ***
85    กระดาษห่อของขวัญ 1 *** ***
86    ริบบิ้น 1 นิ้ว 6 *** ***
87    กระดาษการ์ด 180 g A4 1*50 แผ่น 1 *** ***
88    เทปใส 3M 500 ขนาด 1*36 หลา แกนใหญ่ 1 *** ***
89    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 1 *** ***
90    ลวดเย็บ Max T3-10M Max 1x20 3 *** ***
91    กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม 1 *** ***
92    กิจกรรมคืนพันธุ์ปลาสู่แม่น้ำปิง 1 *** ***
93    กิจกรรมปลูกต้นไม้ 1 *** ***
94    กิจกรรมการบริจาค ฝาอะลูมิเนียม 1 *** ***
95    กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับองค์กรภายนอก 1 *** ***
96    ค่ายานพาหนะ 1 *** ***
97    ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 *** ***
98    ค่าที่พัก 1 *** ***
99    ค่าอุปกรณ์ 1 *** ***
100    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
101    ค่าป้ายไวนิลฉากเวที 20 *** ***
102    ตุงไส้หมู ตุงปีเกิด หนังสือปีใหม่ 1 *** ***
103    ของดำหัว 1 *** ***
104    ของตกแต่งขบวนดำหัว 1 *** ***
105    น้ำอบ 4 *** ***
106    ข้าวมิ่นส้มป่อย ข้าวตอก 1 *** ***
107    ดอกไม้ตกแต่งฐานสรงน้ำ 1 *** ***
108    มะลิร้อยคอ 80 *** ***
109    น้ำประปา 1 *** ***
110    ค่าอาหารว่างเจ้าหน้าที่ 8 *** ***
111    ค่าน้ำดื่มเจ้าหน้าที่ 8 *** ***
112    ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 4 *** ***
113    ถังน้ำ 6 *** ***
114    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
115    โฟมแผ่น 1/2 นิ้ว 8 *** ***
116    ยางรัดวงใหญ่/เล็ก 1 *** ***
117    ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดใหญ่ 3 มิล ขนาด 130 X 245 CM 1 *** ***
118    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
119    ดอกไม้ตกแต่ง 1 *** ***
120    กรวยดอกไม้ 1 *** ***
121    ธงตราสัญลักษณ์/ธงชาติ 4 *** ***
122    พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน 2 *** ***
123    ผ้าสีม่วง 1 *** ***
124    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
125    ของรางวัล 1 *** ***
126    ดอกไม้ตกแต่ง 1 *** ***
127    กรวยดอกไม้ 1 *** ***
128    ค่าเลี้ยงภัตตาหารเช้า 68 *** ***
129    ค่าอาหารว่าง VIP 25 *** ***
130    อาหารว่างนักเรียน 73 *** ***
131    ค่ารถสี่ล้อแดง 2 *** ***
132    ค่ารถสี่ล้อแดง 5 *** ***
133    ธงตราสัญลักษณ์/ธงชาติ 4 *** ***
134    ริบบิ้นเนื้อทรายสีทอง 3 *** ***
135    กระดาษห่อของขวัญ 1 *** ***
136    ริบบิ้น 1 นิ้ว 6 *** ***
137    ถุงพลาสติกหิ้วสีขาว 32 *** ***
138    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 5 *** ***
139    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
140    ถุงดำ 22*30 12 *** ***
141    คีมคีบ 21 *** ***
142    ช้อนพรวนดิน 14 *** ***
143    ไม้กวาดทางมะพร้าว 12 *** ***
144    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 2 *** ***
145    ของรางวัล 1 *** ***
146    ดอกไม้ตกแต่ง 1 *** ***
147    กรวยดอกไม้ 1 *** ***
148    อาหารว่าง VIP 25 *** ***
149    อาหารว่างนักเรียน 73 *** ***
150    ค่ารถสี่ล้อแดง 2 *** ***
151    ธงตราสัญลักษณ์/ธงชาติ 4 *** ***
152    ถุงหิ้ว 7 *** ***
153    กระดาษการ์ดสี 150 g A4 1x200 (4 สี) 12 *** ***
154    กระดาษการ์ด 180 g A4 1*50 แผ่น 1 *** ***
155    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 5 *** ***
156    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
157    กระดาษห่อของขวัญ 1 *** ***
158    ริบบิ้น 1 นิ้ว 6 *** ***
159    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
160    ของรางวัล 1 *** ***
161    กระดาษการ์ด 180 g A4 1*50 แผ่น 37 *** ***
162    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
163    ถุงดำ 22*30 10 *** ***
164    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 9 *** ***
165    ของรางวัลเครื่องเขียน 1 *** ***
166    ของรางวัลขนม 1 *** ***
167    วัสดุอุปกรณ์จัดฐาน 1 *** ***
168    ค่าแก๊ส ผงเคมี น้ำมัน 1 *** ***
169    อาหารว่างวิทยากร 60 *** ***
170    ค่าตอบแทนวิทยากร 1 *** ***
171    ค่าน้ำดื่มวิทยากร 60 *** ***
172    กระดาษการ์ดสี 110 g F4 1x200 (4สี) 200 แผ่น 4 *** ***
173    โฟมแผ่น 1/2 นิ้ว 8 *** ***
174    ถุงดำ 36*45 6 *** ***
175    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
176    ของรางวัล 1 *** ***
177    ค่าวิทยากรให้ความรู้ 1 *** ***
178    ค่าของที่ระลึกวิทยากร 1 *** ***
179    ค่าอาหารว่างวิทยากร 5 *** ***
180    วัสดุจัดบอร์ด 1 *** ***
181    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
182    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 12 *** ***
183    โฟมแผ่น 1/2 นิ้ว 8 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายรับจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายรับเงินบริจาคมูลนิธิขาเทียม 1.00 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงานเดือนก.ค.63 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร 1 *** ***
2    วัสดุสำนักงานเดือนก.ค.63 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 1 *** ***
3    ค่าน้ำมันรถและค่าอาหารกลางวันของครูและนักการไปรับต้นไม้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง เพื่อนำมาแจกให้กับนักเรียนเนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 1 *** ***
4    วัสดุสำนักงานเดือนก.ย.2563 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร 1 *** ***
5    วัสดุสำนักงานเดือนก.ย.2563 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 1 *** ***
6    ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมชมรมInnovator ภาคเรียนที่ 1/2563 1 *** ***
7    คืนเงิน วัสดุสำนักงานเดือนก.ย.2563 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 1 *** ***
8    คืนเงิน ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมชมรมInnovator ภาคเรียนที่ 1/2563 1 *** ***
9    ค่ารถสี่ล้อแดงสำหรับนำนักเรียนไปบริจาคฝาอลูมิเนียม วันที่ 25/11/2563 ณ มูลนิธิขาเทียม 1 *** ***
10    เบิกเงินบริจาคช่วยเหลือผู้พิการสำหรับมอบให้กับมูลนิธิขาเทียม วันที่ 25/11/2563 1 *** ***
11    ค่ากระดาษสีและไม้ไอศกรีมใช้ในกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร 1 *** ***
12    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 8 มกราคม 2563 1 *** ***
13    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 8 มกราคม 2563 1 *** ***
14    วัสดุสำนักงานเดือนธ.ค.2563 กิจกรรมวันเด็ก 1 *** ***
15    ค่ากระดาษเอ 4 สีแดง 1 แพ็คใช้ในชมรมหรรษาภาษาจีน สำหรับทำซองอั่งเปา 1 *** ***
16    คืนเงิน วัสดุสำนักงานเดือนธ.ค.2563 กิจกรรมวันเด็ก 1 *** ***
17    ค่าไอศกรีมและถุงหิ้วสำหรับแจกกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและวันตรุษจีน ประจำปี 2564 วันที่ 9/2/2564 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - คู่มือและแบบประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
 - แบบสอบถามกิจกรรม
 - แบบสรุปกิจกรรม
 - แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของหน่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (17)
หัวข้อ %
แบบประเมินการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 (กลุ่มนักเรียน)83.36
แบบประเมินการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 (กลุ่มครูสาระสังคมฯ และบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน)91.20
แบบประเมินกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 (กลุ่มนักเรียน)85.57
แบบประเมินกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 (กลุ่มครูและบุคลากร)92.38
แบบประเมินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (กลุ่มนักเรียน)87.31
แบบประเมินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (กลุ่มครูสาระภาษาไทยและฝ่ายกิจการนักเรียน)89.29
แบบประเมินการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563 (กลุ่มนักเรียน)84.75
แบบประเมินการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563 (กลุ่มครูสาระวิทยาศาสตร์และบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน)91.11
แบบประเมินการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 (กลุ่มนักเรียน ป.1-ป.3)85.86
แบบประเมินการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 (กลุ่มนักเรียน ป.4-ป.6)83.42
แบบประเมินการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 (กลุ่มครูและบุคลากร)89.73
แบบประเมินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (กลุ่มนักเรียน)83.80
แบบประเมินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (กลุ่มครูวิชาการงานอาชีพและบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน)90.95
แบบประเมินการจัดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี 2563 (กลุ่มนักเรียน)86.68
แบบประเมินการจัดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี 2563 (ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน)92.78
แบบประเมินการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มนักเรียน)83.68
แบบประเมินการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มครูผู้สอน)85.77
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (116 )
นักเรียนชมวีดิทัศน์และทำใบงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทำใบงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รับชมวิดีทัศน์วันไหว้ครู
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รับชมวิดีทัศน์วันไหว้ครู
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รับชมวิดีทัศน์พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รับชมวิดีทัศน์พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563
รับกล้าไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เริ่มเรียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
การประกวดบัตรอวยพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
นักเรียน คุณครูและมาสเตอร์รับกล้าไม้ กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผลงานชนะการประกวดบัตรอวยพรวันแม่ ประจำปี 2563
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
ตัวแทนนักเรียนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทำใบงานกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563
ชมรมถ่ายภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
ชมรมลูกเสือกองร้อยอาสา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชมรมดนตรีไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
ชมรมสภานักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชมรมประดิดประดอย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
จับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชมรมนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชมรมบาสเกตบอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชมรมนักร้องประสานเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชมรมศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
ชมรมปั้นดินน้ำมัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ประชุมครูเรื่องรายละเอียดการวัดและประเมินผล กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
ชมรมเลโก้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชมรมคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3
ชมรมมวยไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
ชมรมเทเบิลเทนนิส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชมรมกีต้าร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชมรมเปตอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชมรมเล่านิทาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชมรมศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
แข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชมรม Crossword Game ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชมรมภาษาญี่ปุ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
ชมรมคณิตคิดสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชมรม Crossword Game ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
แข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (17/09/63)
แข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (18/09/63)
แข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชมรมภาษาฝรั่งเศส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
แข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แข่งขันวิ่งถือบอลซิกแซก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
การประกวดทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
การประกวดทำใบงานเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
แข่งขันวิ่งถือบอลซิกแซก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2563
ชมรมซูโดกุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
แข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (24/09/63)
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ ประจำเดือนกันยายน การเเสดงความสามารถของนักเรียนชั้น ป.3-6
แข่งขันวิ่งถือบอลซิกแซก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชมรม Thinking club ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
แข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด รอบชิงชนะเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชมรม Innovator ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
แข่งขันแชร์บอลหญิงต่อต้านยาเสพติด รอบชิงชนะเลิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชมรมหรรษาภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชมรมตัดและพับกระดาษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
ผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดใบงานกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2563
ชมรม MC.TV. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชมรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากวรรคดีไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชมรมแบดมินตัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชมรมหมากฮอส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ชั้น ป.1
ชมรมประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2563
ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563
กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
การตกแต่งโคมล้านนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2563
การประดิษฐ์กระทงใบตอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ปีการศึกษา 2563
ชมรมฟุตบอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ชมรม Eng. for Fun ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชมรมสตริงคอมโบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563
มอบปัจจัยและฝาอะลูมิเนียม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยประชุมวางแผนการจัดฐานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
ผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี 2563
ประชุมแจ้งรายละเอียด E-Sport กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
นักเรียนรับไอศกรีมและขนม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ และวันตรุษจีน ประจำปี 2564
นักเรียนรับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564
รับโล่รางวัลเกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตร สุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี "Best Child of the Year 2021"
รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณทุนสร้างเกม โครงการพลเมืองไทยสู้ภัยวิกฤต
รับรางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
รับการพิจารณาคัดเลือกในระดับดีเด่น "รางวัลวัฒนธรรมวินิต" ของจังหวัดเชียงใหม่
รับโล่รางวัลเกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตร สุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี "Best Child of the Year 2021"
ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563