Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อจัดให้มีสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่ชัดเจนตามนโยบายของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(53)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(17)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร
1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ สิทธิขั้นพื้นฐาน ที่ส่งเสริมความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของโรงเรียน
2.  มีระบบและกระบวนการส่งเสริมสวัสดิการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
3.  มีการจัดกิจกรรมด้านการยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา
4.  มีการจัดสวัสดิการ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร
5.  มีการจัดสวัสดิการด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร
6.  มีการจัดกิจกรรมด้านการสร้างความรักความสามัคคีของบุคลากร
7.  มีการส่งเสริมกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2563 29 ก.พ. 2563   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 213 วัน
01 ก.พ. 2563 29 ก.พ. 2563   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 213 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 182 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 182 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 213 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 การจัดกิจกรรมด้านการยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา   0   0 *** *** 213 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1.1 การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ เช่น รางวัลครูดีเด่นของมูลนิธิฯ รางวัลคุรุสดุดี รางวัลครูดีเด่นสมาคมโรงเรียนเอกชน เป็นต้น   0   0 *** *** 213 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น   0   0 *** *** 213 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1.3 ส่งเสริมเพิ่มสมรรถนะ ค่านิยมและวัฒนธรรมการทำงาน   0   0 *** *** 213 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1.4 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่ทำงานนานปี   0   0 *** *** 213 วัน
01 ต.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1.5 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ (19 มีนาคม 2564) 2   2   0 *** *** 213 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1.6 การสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา   0   0 *** *** 213 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 การจัดสวัสดิการ และงบประมาณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร   0   0 *** *** 213 วัน
01 มิ.ย. 2563 31 ม.ค. 2564   D 6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 5   5   0 *** *** 124 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ. 9   9   0 *** *** 213 วัน
01 พ.ค. 2563 31 ต.ค. 2563   D 6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร 16   16   0 *** *** 32 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 การจัดกิจกรรมด้านการสร้าง ความรักความสามัคคีของบุคลากรโรงเรียน 7   7   0 *** *** 213 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4.1 การแสดงความยินดีในงานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานบวชของบุคลากร   0   0 *** *** 213 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4.2 กระเช้าเยี่ยมไข้ และการคลอดบุตรของบุคลากร 3   3   0 *** *** 213 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ 1   1   0 *** *** 213 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา 3   3   0 *** *** 213 วัน
01 ก.ย. 2563 31 ม.ค. 2564   D 6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (24 ธันวาคม 2563) 2   2   0 *** *** 124 วัน
01 ก.ย. 2563 31 ม.ค. 2564   D 6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (9 มกราคม 2564) 2   2   0 *** *** 124 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4.7 กีฬาบุคลากรภายในโรงเรียน   0   0 *** *** 213 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 การจัดกิจกรรมการสร้างความสามัคคีและเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก 1   1   0 *** *** 213 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5.1 กีฬาบุคลากรกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน 1   1   0 *** *** 213 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5.2 กิจกรรมมงฟอร์ตสัมพันธ์ 1   1   0 *** *** 213 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** 213 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน   0   0 *** *** 213 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ   0   0 *** *** 213 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 213 วัน
25 ส.ค. 2563 28 ส.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 32 วัน
03 พ.ย. 2563 06 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 38 วัน
19 ม.ค. 2564 22 ม.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 115 วัน
23 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 178 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานส่งเสริมสวัสดิการ   0   0 *** *** 213 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 213 วัน
03 พ.ย. 2563 06 พ.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** 38 วัน
23 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 178 วัน
01 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 213 วัน
30 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 213 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (53)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563  20 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563  21 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 131 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563  22 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563  23 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563  24 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 128 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563  25 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 127 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563  26 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563  27 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 125 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563  1 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  1 มิ.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2563  1 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563  2 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  1 มิ.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2563  2 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563  3 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  1 มิ.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2563  3 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563  4 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  1 มิ.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2563  4 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563  5 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  1 มิ.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2563  5 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 116 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563  10 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563  11 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 110 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 การตรวจสุขภาพประจำปีนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2563  12 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาของครูศิริลักษณ์ ตันหล้า ครูวิทยาศาสตร์ชั้น ป.3-ป.4  17 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 104 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ม.ศราวุธ ดวงรักษ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป  30 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 91 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.2 กระเช้าเยี่ยมไข้ และการคลอดบุตรของบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563  8 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 83 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563  9 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563  10 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 81 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 76 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  16 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  17 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูจุฑามาศ ค่วยเทศ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.2/2  22 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 69 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.2 กระเช้าเยี่ยมไข้ และการคลอดบุตรของบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่บุคลากรที่ตรวจสุขภาพประจำปี 2563  25 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครูในการประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2563  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  26 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 34 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.2 กิจกรรมมงฟอร์ตสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครูในการประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2563  28 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 32 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมแสดงความยินดี ภรรยา ม.นัฐพล เครือสาร งานนโยบาย แผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ คลอดบุตร  29 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.2 กระเช้าเยี่ยมไข้ และการคลอดบุตรของบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะครูมงฟอร์ตและคณะบาทหลวงเชียงใหม่  29 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การจัดกิจกรรมการสร้างความสามัคคีและเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมและฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลบุคลากร  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 13 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การจัดกิจกรรมด้านการสร้าง ความรักความสามัคคีของบุคลากรโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครูในการประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2563  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 11 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมและฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลบุคลากร  23 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การจัดกิจกรรมด้านการสร้าง ความรักความสามัคคีของบุคลากรโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมและฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลบุคลากร  30 ก.ย. 2563 พรุ่งนี้ ไม่ได้เช็ค  6.4 การจัดกิจกรรมด้านการสร้าง ความรักความสามัคคีของบุคลากรโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2563  5 ต.ค. 2563 6 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.5 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ (19 มีนาคม 2564)  1 ต.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2563  5 ต.ค. 2563 6 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (24 ธันวาคม 2563)  1 ก.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563  5 ต.ค. 2563 6 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (9 มกราคม 2564)  1 ก.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กับทีมผู้ปกครองโรงเรียนมงฟอร์ต  6 ต.ค. 2563 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5.1 กีฬาบุคลากรกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมและฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลบุคลากร  7 ต.ค. 2563 8 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 การจัดกิจกรรมด้านการสร้าง ความรักความสามัคคีของบุคลากรโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมและฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลบุคลากร  14 ต.ค. 2563 15 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 การจัดกิจกรรมด้านการสร้าง ความรักความสามัคคีของบุคลากรโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมและฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลบุคลากร  21 ต.ค. 2563 22 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 การจัดกิจกรรมด้านการสร้าง ความรักความสามัคคีของบุคลากรโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมและฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลบุคลากร  28 ต.ค. 2563 29 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 การจัดกิจกรรมด้านการสร้าง ความรักความสามัคคีของบุคลากรโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2563  24 ธ.ค. 2563 86 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (24 ธันวาคม 2563)  1 ก.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร ปีการศึกษา 2563  9 ม.ค. 2564 102 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร (9 มกราคม 2564)  1 ก.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 งานแสดงมุทิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2563  19 มี.ค. 2564 171 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.5 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ (19 มีนาคม 2564)  1 ต.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 0 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 0 *** ***
3    รางวัลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 0 *** ***
4    แหวนทองคำ 0 *** ***
5    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ 0 *** ***
6    ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุครู 0 *** ***
7    ค่าชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา 0 *** ***
8    ค่าชุดฟอร์มนักการและพนักงาน 0 *** ***
9    ค่าตรวจสุขภาพครู 0 *** ***
10    ค่าตรวจสุขภาพนักการและพนักงาน 0 *** ***
11    ค่าของขวัญงานแต่ง ขึ้นบ้านใหม่ งานบวชของบุคลากร 0 *** ***
12    กระเช้าเยี่ยมไข้บุคลากรเจ็บป่วยและคลอดบุตร 0 *** ***
13    เงินช่วยเหลืองานศพ 0 *** ***
14    ค่าพวงหรีด 0 *** ***
15    ค่ารถรับ-ส่งในการไปร่วมงานศพ 0 *** ***
16    ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเกิด 0 *** ***
17    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต 0 *** ***
18    กิจกรรมวันครอบครัวนักการ 0 *** ***
19    ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการสร้างความสามัคคีร่วมกับหน่วยงานภายนอก 0 *** ***
20    ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน 0 *** ***
21    กีฬาบุคลากรภายในโรงเรียน 0 *** ***
22    กิจกรรมมงฟอร์ตสัมพันธ์ 0 *** ***
23    ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน 0 *** ***
24    รางวัลสำหรับครูผู้สอนที่ไม่ถูกบันทึกเรื่องการทำคะแนนและตรวจข้อสอบผิด 0 *** ***
25    รางวัลสำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ 90% และไม่ถูกบันทึกทางวินัย 0 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่ากระเช้าเยี่ยมแสดงความยินดี ครูจุฑารัตน์ เอี่ยมแสงศรี งานส่งเสริมสวัสดิการ คลอดบุตร วันที่ 11/8/2563 1 *** ***
2    คืนเงิน ค่ากระเช้าเยี่ยมแสดงความยินดี ครูจุฑารัตน์ เอี่ยมแสงศรี งานส่งเสริมสวัสดิการ คลอดบุตร วันที่ 11/8/2563 1 *** ***
3    ค่ากระเช้าเยี่ยมแสดงความยินดี ภรรยาม.นัฐพล เครือสาร คลอดบุตรเมื่อวันที่ 28 ส.ค.2563 1 *** ***
4    ค่าขนมจัดกิจกรรมวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนสิงหาคม 2563 (ปรับรายได้เบเกอรี่) 1 *** ***
5    ค่าขนมจัดกิจกรรมวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนกันยายน 2563 1 *** ***
6    เบิกเงินค่าพวงหรีดและเงินทำบุญงานศพมารดาของนางราตรี หินคำ พนักงานโรงอาหาร เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 ก.ย.2563 1 *** ***
7    ค่ากระเช้าเยี่ยมแสดงความยินดี ครูอรวรรณ สินารุณ คลอดบุตรเมื่อวันที่ 3 ก.ย.2563 1 *** ***
8    ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็งและผลไม้ จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะบาทหลวงเชียงใหม่และคณะครูร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
9    คืนเงิน ค่าขนมจัดกิจกรรมวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนสิงหาคม 2563 (ปรับรายได้เบเกอรี่) 1 *** ***
10    คืนเงิน ค่าขนมจัดกิจกรรมวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนกันยายน 2563 1 *** ***
11    คืนเงิน ค่ากระเช้าเยี่ยมแสดงความยินดี ภรรยาม.นัฐพล เครือสาร คลอดบุตรเมื่อวันที่ 28 ส.ค.2563 1 *** ***
12    คืนเงิน เบิกเงินค่าพวงหรีดและเงินทำบุญงานศพมารดาของนางราตรี หินคำ พนักงานโรงอาหาร เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 ก.ย.2563 1 *** ***
13    คืนเงิน ค่ากระเช้าเยี่ยมแสดงความยินดี ครูอรวรรณ สินารุณ คลอดบุตรเมื่อวันที่ 3 ก.ย.2563 1 *** ***
14    คืนเงิน ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็งและผลไม้ จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะบาทหลวงเชียงใหม่และคณะครูร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสรุป/รายงานกิจกรรม
 - แบบสอบถาม/แบบสำรวจ
 - แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของงานส่งเสริมสวัสดิการ
 - แบบบันทึกสถิติการสร้างขวัญกำลังใจ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร ของหน่วยงาน งานส่งเสริมสวัสดิการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
แบบประเมินการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 256386.26
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (17 )
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2563
การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 11/06/63
การตรวจสุขภาพประจำปีนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2563
การตรวจสุขภาพประจำปีนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2563
ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ม.ศราวุธ ดวงรักษ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่บุคลากรที่ตรวจสุขภาพประจำปี 2563
ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูจุฑามาศ ค่วยเทศ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.2/2
การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมแสดงความยินดี ภรรยา ม.นัฐพล เครือสาร งานนโยบาย แผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ คลอดบุตร
การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะครูมงฟอร์ตและคณะบาทหลวงเชียงใหม่
ประชุมและฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลบุคลากร