Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อจัดให้มีสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่ชัดเจนตามนโยบายของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(139)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(4)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(47)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร
1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ สิทธิขั้นพื้นฐาน ที่ส่งเสริมความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของโรงเรียน
2.  มีระบบและกระบวนการส่งเสริมสวัสดิการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
3.  มีการจัดกิจกรรมด้านการยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา
4.  มีการจัดสวัสดิการ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร
5.  มีการจัดสวัสดิการด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร
6.  มีการจัดกิจกรรมด้านการสร้างความรักความสามัคคีของบุคลากร
7.  มีการส่งเสริมกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2563 29 ก.พ. 2563   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 419 วัน
01 ก.พ. 2563 29 ก.พ. 2563   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 419 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 388 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 388 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 358 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 1   1   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 การจัดกิจกรรมด้านการยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา   0   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1.1 การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ เช่น รางวัลครูดีเด่นของมูลนิธิฯ รางวัลคุรุสดุดี รางวัลครูดีเด่นสมาคมโรงเรียนเอกชน เป็นต้น   0   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น 7   7   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1.3 ส่งเสริมเพิ่มสมรรถนะ ค่านิยมและวัฒนธรรมการทำงาน 1   1   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1.4 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่ทำงานนานปี 4   4   0 *** *** 7 วัน
01 ต.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1.5 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ 5   5   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1.6 การสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา   0   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 การจัดสวัสดิการ และงบประมาณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร   0   0 *** *** 7 วัน
01 มิ.ย. 2563 31 ม.ค. 2564   D 6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 12   12   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 82 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ. 42   42   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร 21   21   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 การจัดกิจกรรมด้านการสร้าง ความรักความสามัคคีของบุคลากรโรงเรียน 7   7   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4.1 การแสดงความยินดีในงานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานบวชของบุคลากร   0   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4.2 กระเช้าเยี่ยมไข้ และการคลอดบุตรของบุคลากร 3   3   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ 1   1   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา 3   3   0 *** *** 7 วัน
01 ก.ย. 2563 31 ม.ค. 2564   D 6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (24 ธันวาคม 2563) 12   12   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 82 วัน
01 ก.ย. 2563 31 ม.ค. 2564   D 6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 82 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4.7 กีฬาบุคลากรภายในโรงเรียน 5   5   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 การจัดกิจกรรมการสร้างความสามัคคีและเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก 1   1   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5.1 กีฬาบุคลากรกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน 9   9   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5.2 กิจกรรมมงฟอร์ตสัมพันธ์ 1   1   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน   0   0 *** *** 7 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ   0   0 *** *** 7 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 7 วัน
25 ส.ค. 2563 28 ส.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 238 วัน
03 พ.ย. 2563 06 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 168 วัน
19 ม.ค. 2564 22 ม.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 91 วัน
23 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 28 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานส่งเสริมสวัสดิการ   0   0 *** *** 7 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 7 วัน
03 พ.ย. 2563 06 พ.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 168 วัน
23 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 28 วัน
01 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 7 วัน
30 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 7 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (139)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563  20 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 338 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563  21 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 337 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563  22 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 336 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563  23 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 335 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563  24 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 334 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563  25 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 333 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563  26 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 332 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563  27 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 331 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563  1 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  1 มิ.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2563  1 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563  2 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 325 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  1 มิ.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2563  2 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 325 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563  3 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 324 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  1 มิ.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2563  3 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 324 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563  4 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  1 มิ.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2563  4 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563  5 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  1 มิ.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2563  5 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563  10 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 317 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563  11 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การตรวจสุขภาพประจำปีนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2563  12 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 315 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาของครูศิริลักษณ์ ตันหล้า ครูวิทยาศาสตร์ชั้น ป.3-ป.4  17 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 310 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ม.ศราวุธ ดวงรักษ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป  30 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 297 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.2 กระเช้าเยี่ยมไข้ และการคลอดบุตรของบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 294 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563  8 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 289 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563  9 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 288 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563  10 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  14 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 283 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 282 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  16 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 281 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  17 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูจุฑามาศ ค่วยเทศ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.2/2  22 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 275 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.2 กระเช้าเยี่ยมไข้ และการคลอดบุตรของบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่บุคลากรที่ตรวจสุขภาพประจำปี 2563  25 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 272 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครูในการประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2563  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 266 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  26 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 240 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.2 กิจกรรมมงฟอร์ตสัมพันธ์  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครูในการประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2563  28 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 238 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมแสดงความยินดี ภรรยา ม.นัฐพล เครือสาร งานนโยบาย แผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ คลอดบุตร  29 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 237 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.2 กระเช้าเยี่ยมไข้ และการคลอดบุตรของบุคลากร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะครูมงฟอร์ตและคณะบาทหลวงเชียงใหม่  29 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 237 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การจัดกิจกรรมการสร้างความสามัคคีและเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมและฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลบุคลากร  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 219 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การจัดกิจกรรมด้านการสร้าง ความรักความสามัคคีของบุคลากรโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดครูในการประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2563  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 217 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมและฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลบุคลากร  23 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 212 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การจัดกิจกรรมด้านการสร้าง ความรักความสามัคคีของบุคลากรโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมและฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลบุคลากร  30 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 205 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การจัดกิจกรรมด้านการสร้าง ความรักความสามัคคีของบุคลากรโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย  30 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 205 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 กีฬาบุคลากรกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2563  5 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 200 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (24 ธันวาคม 2563)  1 ก.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563  5 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 200 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 ก.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กับทีมผู้ปกครองโรงเรียนมงฟอร์ต  6 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 199 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 กีฬาบุคลากรกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2563  7 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 198 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.5 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ  1 ต.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมและฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลบุคลากร  7 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 198 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การจัดกิจกรรมด้านการสร้าง ความรักความสามัคคีของบุคลากรโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมและฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลบุคลากร  14 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 191 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การจัดกิจกรรมด้านการสร้าง ความรักความสามัคคีของบุคลากรโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2563  14 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 191 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (24 ธันวาคม 2563)  1 ก.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร ปีการศึกษา 2563  14 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 191 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 ก.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงาน “มุทิตา กษิณาลัย จากใจสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่”  19 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 186 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.5 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ  1 ต.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมและฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลบุคลากร  21 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 184 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การจัดกิจกรรมด้านการสร้าง ความรักความสามัคคีของบุคลากรโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับครูโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่  21 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 184 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 กีฬาบุคลากรกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมและฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลบุคลากร  28 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 177 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การจัดกิจกรรมด้านการสร้าง ความรักความสามัคคีของบุคลากรโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวัดขนาดแหวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2563  3 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่ทำงานนานปี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2564  3 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  1 มิ.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2563  3 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวัดขนาดแหวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2563  4 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 170 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่ทำงานนานปี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2564  4 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 170 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  1 มิ.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2563  4 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 170 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวัดขนาดแหวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2563  5 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่ทำงานนานปี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2564  5 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  1 มิ.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2563  5 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2564  6 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  1 มิ.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2563  6 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และคณะคุณพ่อเบธาราม  6 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 กีฬาบุคลากรกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรรวบรวมข้อมูลครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอขอรับรางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” (Private School Administrators and Teachers of the Year 2020) ประจำปี พ.ศ. 2564  16 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรรวบรวมข้อมูลครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอขอรับรางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” (Private School Administrators and Teachers of the Year 2020) ประจำปี พ.ศ. 2564  17 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรรวบรวมข้อมูลครูที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอขอรับรางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” (Private School Administrators and Teachers of the Year 2020) ประจำปี พ.ศ. 2564  18 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 156 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมชมรมกีฬาสากลผู้ปกครอง จังหวัดเชียงใหม่  18 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 156 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 กีฬาบุคลากรกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมการแสดงกิจกรรมวันครอบครัวครูปีการศึกษา 2563  27 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (24 ธันวาคม 2563)  1 ก.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2564  2 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 142 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  1 มิ.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2564  3 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 141 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  1 มิ.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
  ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2564  4 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  1 มิ.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้  7 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (24 ธันวาคม 2563)  1 ก.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2563  7 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 137 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (24 ธันวาคม 2563)  1 ก.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้  8 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (24 ธันวาคม 2563)  1 ก.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2563  8 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (24 ธันวาคม 2563)  1 ก.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้  9 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (24 ธันวาคม 2563)  1 ก.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2563  9 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (24 ธันวาคม 2563)  1 ก.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2563  14 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (24 ธันวาคม 2563)  1 ก.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้  14 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (24 ธันวาคม 2563)  1 ก.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อกรีฑาสีครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  15 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อกรีฑาสีครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  16 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 128 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อกรีฑาสีครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  17 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 127 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อกรีฑาสีครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  18 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และคณะคุณพ่อเบธาราม  18 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 กีฬาบุคลากรกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูและบุคลากรลงชื่อประเภทกีฬาที่ตนเองถนัดหรือสนใจ  21 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 123 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.7 กีฬาบุคลากรภายในโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูและบุคลากรลงชื่อประเภทกีฬาที่ตนเองถนัดหรือสนใจ  22 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.7 กีฬาบุคลากรภายในโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูและบุคลากรลงชื่อประเภทกีฬาที่ตนเองถนัดหรือสนใจ  23 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 121 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.7 กีฬาบุคลากรภายในโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมชมรมกีฬาสากลผู้ปกครอง จังหวัดเชียงใหม่  23 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 121 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 กีฬาบุคลากรกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การมอบรางวัลเพื่อยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 2562  24 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การมอบรางวัลครูและบุคลากรที่มีสถิติการมาปฏิบัติงาน โดยไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย ประจำปีการศึกษา 2562  24 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 ส่งเสริมเพิ่มสมรรถนะ ค่านิยมและวัฒนธรรมการทำงาน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรที่ทำงานนานปี  24 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.4 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่ทำงานนานปี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2563  24 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (24 ธันวาคม 2563)  1 ก.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ครูและบุคลากรลงชื่อประเภทกีฬาที่ตนเองถนัดหรือสนใจ  24 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.7 กีฬาบุคลากรภายในโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูและบุคลากรลงชื่อประเภทกีฬาที่ตนเองถนัดหรือสนใจ  4 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.7 กีฬาบุคลากรภายในโรงเรียน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รองผู้อำนวยการมอบซองของขวัญวันคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ แก่นักการและพนักงาน  8 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 ก.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร ปีการศึกษา 2563  9 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 104 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 ก.ย. 2563 - 31 ม.ค. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มบุคลากร (กระโปรง) ปีการศึกษา 2564  11 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 102 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มบุคลากร (กระโปรง) ปีการศึกษา 2564  12 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 101 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มบุคลากร (กระโปรง) ปีการศึกษา 2564  13 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 100 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มบุคลากร (กระโปรง) ปีการศึกษา 2564  14 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 99 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผ้าตัดชุดยูนิฟอร์มบุคลากร (กระโปรง) ปีการศึกษา 2564  15 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 98 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชาสัมพันธ์แจ้งรายชื่อครูที่ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น เนื่องในงานวันครู ปีการศึกษา 2563 ของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่  19 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 94 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย  3 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 79 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 กีฬาบุคลากรกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564  15 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 67 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการงานแสดงมุทิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2563  16 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.5 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ  1 ต.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564  16 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564  17 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 65 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับคณะครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  17 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 65 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 กีฬาบุคลากรกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักการและพนักงานวัดขนาดชุดฟอร์มปฏิบัติงาน (ชุดช็อป ชุดซาฟารี) ปีการศึกษา 2564  20 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 62 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดเก็บเอกสารการคัดเลือกบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีผลงานดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  2 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการงานแสดงมุทิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2  12 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.5 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ  1 ต.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 งานแสดงมุทิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2563  19 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.5 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ  1 ต.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูศศิภรณ์ เถระ และม.ชินโชติ สุภารัตน์ เข้ารับเข็มทองคำเชิดชูเกียรติครูโรงเรียนเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี ปีการศึกษา 2563 ของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่  21 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564  30 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 24 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(หญิง) ปีการศึกษา 2564  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 23 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564  31 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 23 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชาสัมพันธ์ และจัดเก็บเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรของโรงเรียน  1 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 22 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(หญิง) ปีการศึกษา 2564  1 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 22 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564  1 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 22 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(หญิง) ปีการศึกษา 2564  2 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 21 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2564 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  2 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 21 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564  2 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 21 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(หญิง) ปีการศึกษา 2564  5 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 18 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2564 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  5 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 18 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564  5 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 18 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(หญิง) ปีการศึกษา 2564  7 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 16 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2564 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  7 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 16 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(หญิง) ปีการศึกษา 2564  8 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 15 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2564 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  8 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 15 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(หญิง) ปีการศึกษา 2564  9 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 14 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2564 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  9 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 14 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลกรดำเนินการแจกชุดซาฟารี ชุดช้อปนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2564  20 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 3 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลกรดำเนินการแจกชุดซาฟารี ชุดช้อปนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2564  21 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลกรดำเนินการแจกชุดซาฟารี ชุดช้อปนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2564  22 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 1 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายพัฒนาบุคลกรดำเนินการแจกชุดซาฟารี ชุดช้อปนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2564  23 เม.ย. 2564 กำลังเกิดขึ้น ไม่ได้เช็ค  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 0 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 0 *** ***
3    รางวัลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 0 *** ***
4    แหวนทองคำ 0 *** ***
5    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ 0 *** ***
6    ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุครู 0 *** ***
7    ค่าชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา 0 *** ***
8    ค่าชุดฟอร์มนักการและพนักงาน 0 *** ***
9    ค่าตรวจสุขภาพครู 0 *** ***
10    ค่าตรวจสุขภาพนักการและพนักงาน 0 *** ***
11    ค่าของขวัญงานแต่ง ขึ้นบ้านใหม่ งานบวชของบุคลากร 0 *** ***
12    กระเช้าเยี่ยมไข้บุคลากรเจ็บป่วยและคลอดบุตร 0 *** ***
13    เงินช่วยเหลืองานศพ 0 *** ***
14    ค่าพวงหรีด 0 *** ***
15    ค่ารถรับ-ส่งในการไปร่วมงานศพ 0 *** ***
16    ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเกิด 0 *** ***
17    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต 0 *** ***
18    กิจกรรมวันครอบครัวนักการ 0 *** ***
19    ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการสร้างความสามัคคีร่วมกับหน่วยงานภายนอก 0 *** ***
20    ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน 0 *** ***
21    กีฬาบุคลากรภายในโรงเรียน 0 *** ***
22    กิจกรรมมงฟอร์ตสัมพันธ์ 0 *** ***
23    ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน 0 *** ***
24    รางวัลสำหรับครูผู้สอนที่ไม่ถูกบันทึกเรื่องการทำคะแนนและตรวจข้อสอบผิด 0 *** ***
25    รางวัลสำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ 90% และไม่ถูกบันทึกทางวินัย 0 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่ากระเช้าเยี่ยมแสดงความยินดี ครูจุฑารัตน์ เอี่ยมแสงศรี งานส่งเสริมสวัสดิการ คลอดบุตร วันที่ 11/8/2563 1 *** ***
2    คืนเงิน ค่ากระเช้าเยี่ยมแสดงความยินดี ครูจุฑารัตน์ เอี่ยมแสงศรี งานส่งเสริมสวัสดิการ คลอดบุตร วันที่ 11/8/2563 1 *** ***
3    ค่ากระเช้าเยี่ยมแสดงความยินดี ภรรยาม.นัฐพล เครือสาร คลอดบุตรเมื่อวันที่ 28 ส.ค.2563 1 *** ***
4    ค่าขนมจัดกิจกรรมวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนสิงหาคม 2563 (ปรับรายได้เบเกอรี่) 1 *** ***
5    ค่าขนมจัดกิจกรรมวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนกันยายน 2563 1 *** ***
6    เบิกเงินค่าพวงหรีดและเงินทำบุญงานศพมารดาของนางราตรี หินคำ พนักงานโรงอาหาร เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 ก.ย.2563 1 *** ***
7    ค่ากระเช้าเยี่ยมแสดงความยินดี ครูอรวรรณ สินารุณ คลอดบุตรเมื่อวันที่ 3 ก.ย.2563 1 *** ***
8    ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็งและผลไม้ จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะบาทหลวงเชียงใหม่และคณะครูร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
9    คืนเงิน ค่าขนมจัดกิจกรรมวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนสิงหาคม 2563 (ปรับรายได้เบเกอรี่) 1 *** ***
10    คืนเงิน ค่าขนมจัดกิจกรรมวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนกันยายน 2563 1 *** ***
11    คืนเงิน ค่ากระเช้าเยี่ยมแสดงความยินดี ภรรยาม.นัฐพล เครือสาร คลอดบุตรเมื่อวันที่ 28 ส.ค.2563 1 *** ***
12    คืนเงิน เบิกเงินค่าพวงหรีดและเงินทำบุญงานศพมารดาของนางราตรี หินคำ พนักงานโรงอาหาร เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 ก.ย.2563 1 *** ***
13    คืนเงิน ค่ากระเช้าเยี่ยมแสดงความยินดี ครูอรวรรณ สินารุณ คลอดบุตรเมื่อวันที่ 3 ก.ย.2563 1 *** ***
14    คืนเงิน ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็งและผลไม้ จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะบาทหลวงเชียงใหม่และคณะครูร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
15    ค่าจัดทำแหวนทองคำเพื่อมอบให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการปฎิบัติงานนานปี ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 11 คน 1 *** ***
16    คืนเงิน ค่าจัดทำแหวนทองคำเพื่อมอบให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการปฎิบัติงานนานปี ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 11 คน 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสรุป/รายงานกิจกรรม
 - แบบสอบถาม/แบบสำรวจ
 - แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของงานส่งเสริมสวัสดิการ
 - แบบบันทึกสถิติการสร้างขวัญกำลังใจ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร ของหน่วยงาน งานส่งเสริมสวัสดิการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (4)
หัวข้อ %
แบบประเมินการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 256386.26
แบบประเมิน “การจัดกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2563” “Christmas Party Happy Night 2020” 82.22
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร83.86
แบบประเมินกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2563 87.11
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (47 )
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2563
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2563
การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
การตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 11/06/63
การตรวจสุขภาพประจำปีนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2563
การตรวจสุขภาพประจำปีนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2563
ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ม.ศราวุธ ดวงรักษ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2563
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2563 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่บุคลากรที่ตรวจสุขภาพประจำปี 2563
ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมไข้และให้กำลังใจ ครูจุฑามาศ ค่วยเทศ ครูที่ปรึกษาชั้น ป.2/2
การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมเยี่ยมแสดงความยินดี ภรรยา ม.นัฐพล เครือสาร งานนโยบาย แผนและกำกับติดตาม สำนักผู้อำนวยการ คลอดบุตร
การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะครูมงฟอร์ตและคณะบาทหลวงเชียงใหม่
ประชุมและฝึกซ้อมนักกีฬาฟุตบอลบุคลากร
การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย
การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กับทีมผู้ปกครองโรงเรียนมงฟอร์ต
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร ปีการศึกษา 2563
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2563
รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงาน “มุทิตา กษิณาลัย จากใจสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่”
รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงาน “มุทิตา กษิณาลัย จากใจสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่”
แข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับครูโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวัดขนาดแหวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2563
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2564
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อกรีฑาสี ปีการศึกษา 2563
การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และคณะคุณพ่อเบธาราม
การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมชมรมกีฬาสากลผู้ปกครอง จังหวัดเชียงใหม่
แข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมชมรมกีฬาสากลผู้ปกครอง จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมการแสดงกิจกรรมวันครอบครัวครูปีการศึกษา 2563
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2564
วันครอบครัวครูมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2563
มอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรที่ทำงานนานปี
มอบรางวัลครูและบุคลากรที่มีสถิติการมาปฏิบัติงาน โดยไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย ประจำปีการศึกษา 2562
การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย
นักการและพนักงานวัดขนาดเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564
ประชุมคณะกรรมการงานแสดงมุทิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2563
การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับคณะครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
นักการและพนักงานวัดขนาดชุดฟอร์มปฏิบัติงาน (ชุดช็อป ชุดซาฟารี) ปีการศึกษา 2564
ประชุมคณะกรรมการงานแสดงมุทิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
งานแสดงมุทิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2563
ครูศศิภรณ์ เถระ และม.ชินโชติ สุภารัตน์ เข้ารับเข็มทองคำเชิดชูเกียรติครูโรงเรียนเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี ปีการศึกษา 2563 ของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(หญิง) ปีการศึกษา 2564
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2564 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ฝ่ายพัฒนาบุคลกรดำเนินการแจกชุดซาฟารี ชุดช้อปนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2564