Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดทำทะเบียนนักเรียนเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีทะเบียนนักเรียนและเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(32)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดทำทะเบียนนักเรียนเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดทำทะเบียนนักเรียนเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน
1.  มีฐานข้อมูลประวัตินักเรียนที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ลงในระบบฐานข้อมูล
2.  ทะเบียนนักเรียน ร้อยละ 100 ของข้อมูลมีความถูกต้อง
3.  ร้อยละ 100 ของเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียน และเอกสารควบคุมถูกต้องตามระบบราชการ สามารถตรวจสอบได้

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดทำทะเบียนนักเรียนเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 134 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 134 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 134 วัน
01 มี.ค. 2563 01 มี.ค. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 164 วัน
01 พ.ย. 2562 30 พ.ย. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 256 วัน
01 พ.ย. 2562 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 261 วัน
01 พ.ย. 2561 30 มิ.ย. 2563   D 6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS ) 12   12   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 43 วัน
02 พ.ค. 2563 31 ก.ค. 2563   D 6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน) 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 12 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ 9   9   0 *** *** 261 วัน
01 พ.ย. 2562 30 เม.ย. 2564   D 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 6   6   0 *** *** 261 วัน
02 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   D 6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 134 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 261 วัน
14 ก.ค. 2563 17 ก.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 26 วัน
08 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 30 วัน
24 พ.ย. 2563 27 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 107 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 191 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานทะเบียนและวัดผล   0   0 *** *** 261 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 261 วัน
08 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** 30 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 191 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 231 วัน
30 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 261 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (32)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 จัดทำหนังสือรับรองให้กับนักเรียน  5 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำหนังสือรับรองให้กับนักเรียน  8 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 65 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ SWIS/Mas School  15 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2563
 จัดทำหนังสือรับรองให้กับนักเรียน  15 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำเอกสาร ปพ.1, ปพ.3 ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาและขอย้ายสถานศึกษา  15 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2564
 กรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ SWIS/Mas School  16 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 57 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2563
 จัดทำหนังสือรับรองให้กับนักเรียน  16 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 57 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ SWIS/Mas School  17 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 56 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ SWIS/Mas School  18 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ SWIS/Mas School  19 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 54 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2563
 จัดทำหนังสือรับรองให้กับนักเรียน  19 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 54 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ SWIS/Mas School  22 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ SWIS/Mas School  23 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 50 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ SWIS/Mas School  24 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2563
 จัดทำหนังสือรับรองให้กับนักเรียน  24 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ SWIS/Mas School  25 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2563
 ตรวจสอบเอกสารใบมอบตัวและหลักฐานประกอบ และ SCAN เอกสาร  25 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  2 พ.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ SWIS/Mas School  26 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2563
 ตรวจสอบเอกสารใบมอบตัวและหลักฐานประกอบ และ SCAN เอกสาร  26 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  2 พ.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ SWIS/Mas School  29 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 44 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2563
 ตรวจสอบเอกสารใบมอบตัวและหลักฐานประกอบ และ SCAN เอกสาร  29 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 44 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  2 พ.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2563
 กรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ SWIS/Mas School  30 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (โปรแกรม MAS School และ SWIS )  1 พ.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2563
 ตรวจสอบเอกสารใบมอบตัวและหลักฐานประกอบ และ SCAN เอกสาร  30 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  2 พ.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2563
 จัดทำหนังสือรับรองให้กับนักเรียน  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ตรวจสอบเอกสารใบมอบตัวและหลักฐานประกอบ และ SCAN เอกสาร  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 40 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)  2 พ.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2563
 จัดทำหนังสือรับรองให้กับนักเรียน  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 40 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดทำหนังสือรับรองให้กับนักเรียน  9 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 34 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 งานหนังสือรับรองต่างๆ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แจกเอกสาร ปพ.1 ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้น ป.6 ปีการศึกษา2562  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2564
 แจกเอกสาร ปพ.1 ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้น ป.6 ปีการศึกษา2562  17 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 26 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2564
 ติดต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อยื่นเอกสารขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 23 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2564
 แจกเอกสาร ปพ.1 ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้น ป.6 ปีการศึกษา2562  22 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 21 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2564
 แจกเอกสาร ปพ.1 ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้น ป.6 ปีการศึกษา2562  24 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 19 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  1 พ.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 80 *** ***
2    หมึกเติมปากกา Paker 1 *** ***
3    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 5 *** ***
4    หมึกเติมแท่นประทับตรา ตราม้า 28 มล. B,R 2 *** ***
5    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
6    ค่าแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปพ.3 100 *** ***
7    ถุงซิปล็อค 23*35 7 *** ***
8    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
9    ค่าระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 10 *** ***
10    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 5 *** ***
11    ค่าจัดส่งเอกสารทางการศึกษา 1 *** ***
12    บัญชีเรียกชื่อนักเรียน 100 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบบันทึกการปฏิบัติงาน
 - แบบติดตามการปฏิบัติงาน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดทำทะเบียนนักเรียนเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานทะเบียนนักเรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )