Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(63)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(1)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(37)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ร้อยละ 75 มีการศึกษาวิจัยและใช้ผลในการพัฒนางานที่ตนรับผิดชอบ
2.  บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ร้อยละ 85 ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีสถานศึกษา
3.  บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ร้อยละ 95 รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือและค่านิยมในแนวมงฟอร์ต
4.  บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ร้อยละ 70 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามเกณฑ์มูลนิธิฯ
5.  บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาอบรม ไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมงต่อ ปีการศึกษา โดยมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมงต่อ ปีการศึกษา
6.  จัดทำ และดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฝ่ายธุรการ-การเงินร้อยละ 85
7.  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในฝ่ายธุรการ-การเงินตามมาตรฐานการศึกษาคุณภาพของสถานศึกษาผลการประเมินในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 85
8.  ฝ่ายธุรการ-การเงินบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมูลนิธิฯ
9.  ฝ่ายธุรการ-การเงินพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ มุ่งสู่มาตรฐานสากลตามเกณฑ์ TQA
10.  ฝ่ายธุรการ-การเงิน มีการประเมินความเสี่ยงและแผนการแก้ไขรองรับ
11.  แผนงาน โครงการฝ่ายธุรการ-การเงินที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีมีการดำเนินกิจกรรมตามแผนร้อยละ 90
12.  มีการนิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนการทำงานฝ่ายธุรการ-การเงินอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และนำผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนางานในครั้งต่อไป
13.  มีการกำหนดทิศทาง การพัฒนาสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติการประจำปีครบกระบวนการ PDCA
14.  มีโครงสร้างการบริหารจัดการฝ่ายปรากฏชัดเจน
15.  บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากฝ่ายธุรการ-การเงินร้อยละ 80
16.  คณะกรรมการสถานศึกษารู้ เข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดร้อยละ 87

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 448 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 448 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 448 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 448 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 448 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 448 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 448 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 387 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ 61   61   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 กำหนดแนวนโยบายในการปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ-การเงิน และวางแผน (ปฏิทินฝ่ายธุรการ-การเงิน, แผนงาน/กิจกรรมของฝ่าย) ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 วางแผน กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนา การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณของฝ่าย เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้แก่ การอบรม การสัมมนา ฯลฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2563   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
25 ส.ค. 2563 28 ส.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 298 วัน
03 พ.ย. 2563 06 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 228 วัน
19 ม.ค. 2564 22 ม.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 151 วัน
23 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 88 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
03 พ.ย. 2563 06 พ.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 228 วัน
23 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 88 วัน
01 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน
30 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 53 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (63)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนพ.ค.63  1 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 417 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1/2563  5 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 382 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2563  5 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 382 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนมิ.ย.63  9 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 378 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมผู้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2563  16 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 371 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน  29 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 358 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน  29 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 358 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2/2563  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2563  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนกรกฎาคม 2563  16 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 341 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมผู้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม 2563  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3/2563  5 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2563  5 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ทั้ง 2 แผนก  10 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ ร่วมกันทั้ง 2 แผนก  10 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนส.ค.63  13 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 313 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการเปิดเรียน  14 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 312 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563  18 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 308 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563  18 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 308 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม  28 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 298 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม  28 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 298 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  29 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 297 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมผู้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2563  31 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 295 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4/2563  8 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2563  8 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนก.ย.63  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 279 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ “100 ปีเซนต์คาเบรียล”  17 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 278 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมครูประจำเดือนกันยายน  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 277 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกันยายน  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 277 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 2 แผนก  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 277 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5/2563  6 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 259 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2563  6 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 259 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมผู้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนตุลาคม 2563  19 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 246 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม  22 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 243 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนตุลาคม  22 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 243 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6/2563  3 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 231 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2563  3 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 231 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนพ.ย.63  12 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 222 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน  27 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 207 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน  27 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 207 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 7/2563  8 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 196 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2563  8 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 196 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563  18 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 186 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563  18 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 186 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2563  4 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 8/2563  4 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนมกราคม  14 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 159 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รองผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมวางพวงหรีดและเคารพศพคุณพ่อเจริญ ทากิตติ คุณพ่ออาจารย์พรชนก ทากิตติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่  2 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2563  9 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 9/2563  9 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนกุมภาพันธ์  18 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2563  24 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2563  24 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์  25 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์  25 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมการจัดทำของที่ระลึก ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563  3 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมผู้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนมีนาคม 2564  8 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 106 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2563  9 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 10/2563  9 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนมีนาคม  25 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 89 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม  25 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 89 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารกลางวัน 48 *** ***
2     อาหารว่าง SVIP 100 *** ***
3     อาหารว่าง SVIP 80 *** ***
4    ปากกาเน้นข้อความด้ามกลม faber castell 5 *** ***
5    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 1 *** ***
6    กระดาษโพทอิท ตราช้าง 2*3 1 *** ***
7    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 1 *** ***
8    ไส้ดินสอกด Rotring 0.5 2b 4 *** ***
9    สันรูด 10 มม A4 5 *** ***
10    เทปโฟม 3 m ชนิดแผง ขนาด 24 มม.*3เมตร 1 *** ***
11    ถ่านอัลคาไลน์ AAA ( 2 ก้อน) 3 *** ***
12    กระดาษการ์ดสี 180 g A4 1x200 (4 สี) 1 *** ***
13    กระดาษโพทอิท C-052-21017สะท้อนแสง12x50 มม 1 *** ***
14    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 1 *** ***
15    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 40 *** ***
16    ค่าอาหาร VIP (4 อย่าง) 15 *** ***
17    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 7 *** ***
18     1 *** ***
19     17 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารว่างเลี้ยงรับรองประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วันที่ 5/6/2563 (ปรับรายได้เบเกอรี่) 1 *** ***
2    ค่าน้ำดื่มและกระดาษทิชชู่สำหรับใช้รับรองผู้เข้าประชุมห้องอันโตนิโอและห้องประชุม 2 (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 *** ***
3    ค่าน้ำดื่ม จำนวน 10 แพค สำหรับใช้รับรองผู้ที่เข้ามาใช้ห้องประชุม ประจำเดือนก.ค.2563 1 *** ***
4    ค่าอาหารว่างเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ(ปรับรายได้เบเกอรี่)ครั้งที่ 3/2563 1 *** ***
5    ค่าน้ำดื่มสำหรับใช้รับรองผู้ที่เข้ามาใช้ในห้องประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 *** ***
6    ค่าน้ำดื่ม, กรวยน้ำดื่มและโอวัลติน สำหรับใช้รับรองผู้ที่เข้ามาใช้ห้องประชุมอันโตนิโอและห้องประชุม 2 ประจำเดือนกันยายน 2563 (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 *** ***
7    ค่าสมัครสมาชิกคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนเชียงใหม่ ปี2564 1 *** ***
8    ค่าน้ำดื่มสำหรับใช้รับรองผู้ที่เข้ามาใช้งานห้องประชุมอันโตนีโอและห้องประชุม 2 (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 *** ***
9    ค่าน้ำดื่ม, กาแฟและกระดาษทิชชู่ สำหรับใช้รับรองผู้ที่เข้ามาใช้ห้องประชุมอันโตนิโอและห้องประชุม 2 ประจำเดือนพ.ย.2563 (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 *** ***
10    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงคณะกรรมการกองทุนของโรงเรียน วันที่ 27/11/2563 (ปรับรายได้เบเกอรี่) 1 *** ***
11    ค่าสันรูด,กระดาษการ์ดขาวและแผ่นใส ใช้จัดทำเอกสารการประชุมของโรงเรียน 1 *** ***
12    ค่าพวงหรีดงานศพบิดาของผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ 1 *** ***
13    ค่าน้ำดื่มสำหรับใช้รับรองผู้ที่เข้ามาใช้งานห้องประชุม ประจำเดือนม.ค.2564 (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 *** ***
14    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองแขกจากสนามกอล์ฟกัซซัน (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 *** ***
15    ค่าอาหารว่างเลี้ยงรับรองผู้เข้าประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ วันที่ 14/9/63 (ปรับรายได้เบเกอรี่) 1 *** ***
16    ค่ากระเช้าผลไม้และค่าอาหารจัดเลี้ยงรับรองคณะกรรมการบริหารโรงเรียน วันที่ 24/2/2564 1 *** ***
17    ค่าน้ำดื่มและกระดาษทิชชู่สำหรับผู้ที่เข้ามาใช้งานห้องประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 1 *** ***
18    เบิกเงินสนับสนุนซุ้มอาหารและเครื่องดื่มสำหรับต้อนรับคณะผู้บริหารการประชุมโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร 1 *** ***
19    ค่าน้ำดื่มสำหรับใช้รับรองผู้ที่เข้ามาใช้บริการห้องประชุม ประจำเดือนมีนาคม 2564 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1.ประเมินตามสภาพจริง
 - 2.ตรวจเอกสารแผนงาน
 - 3.แบบสำรวจความ พึงพอใจในการให้ บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (1)
หัวข้อ x-bar SD %
บริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ 4.25 0.69 84.99
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (37 )
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนพฤษภาคม 63
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 1/2563
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนมิ.ย.63
ประชุมผู้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2563
การประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนกรกฎาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 2/2563
ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม
ประชุมผู้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 3/2563
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวาระวิสามัญ ร่วมกันทั้ง 2 แผนก
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนส.ค.63
ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563
การประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการเปิดเรียน
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 4/2563
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนก.ย.63
ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 2 แผนก
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 5/2563
ประชุมผู้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนตุลาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 6/2563
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนพ.ย.63
ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม
ประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการครั้งที่ 7/2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนมกราคม
รองผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมวางพวงหรีดและเคารพศพคุณพ่อเจริญ ทากิตติ คุณพ่ออาจารย์พรชนก ทากิตติ
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2563
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนกุมภาพันธ์
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2563
ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์
ประชุมการจัดทำของที่ระลึก ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563
ประชุมผู้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนมีนาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2563
ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม