Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ดูแล กำกับ ติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์มีความเป็นอยู่ที่ดีมีสิ่งสาธารณูปโภคที่ดี มีสภาพพร้อมใช้งาน
2.  เพื่อรับนักเรียนที่มาจากสังคมที่ด้อยโอกาสทางร่างกาย สังคม และเศรษฐกิจตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(4)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(2)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ดูแล กำกับ ติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ดูแล กำกับ ติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
1.  โรงเรียนมีแผนงานที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2.  นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ร้อยละ 80 มีสุขภาพดี มีน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพ ทางกายตามเกณฑ์
3.  นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ทุกคนได้รับสวัสดิการพื้นฐานตามที่โรงเรียนกำหนด
4.  โรงเรียนมีการรับนักเรียนผู้ด้อยโอกาส ไม่น้อยกว่า 8 คน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ดูแล กำกับ ติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2563 30 พ.ย. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 131 วัน
01 ก.พ. 2563 30 พ.ย. 2563   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 131 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 375 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 375 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** 20 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2   2   0 *** *** 20 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 การจัดซื้อของใช้อุปโภค บริโภค และของใช้อื่น ๆ ภายในบ้าน   0   0 *** *** 20 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 การทำความสะอาดภายในบ้านและบริเวณบ้าน   0   0 *** *** 20 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 การตรวจเช็ค และซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในบ้าน   0   0 *** *** 20 วัน
01 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564   D 6.4 การนำนักเรียนใน พระราชานุเคราะห์ร่วมรับเสด็จฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
01 ก.พ. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.5 สอบคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 10 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6 Family night & Outing   0   0 *** *** 20 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 Christmas Party   0   0 *** *** 20 วัน
14 พ.ค. 2563 30 พ.ค. 2564   D 6.8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักเรียนเดินทางกลับบ้านดำเนินการ   0   0 *** *** 50 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอ ตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** 20 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563 1   1   0 *** *** 20 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 638 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 575 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 498 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 421 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 345 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 20 วัน
08 ก.ย. 2563 10 ก.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 212 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 50 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 375 วัน
30 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 20 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (4)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 คณะเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ  3 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 250 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรม Family Night Party 2020  20 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ นำนักเรียน จำนวน 6 คน พบคณะเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  4 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 65 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สอบคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา 2564  11 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 30 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 สอบคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ  1 ก.พ. 2563 - 31 มี.ค. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าน้ำมัน 1 *** ***
2    ค่าอาหาร เบี้ยเลี้ยง 1 *** ***
3    ค่าอาหารว่าง นักเรียน 40 *** ***
4    อาหารว่าง VIP 40 *** ***
5    ค่าอาหารนักเรียน 40 *** ***
6    ซ่อมแซมบ้านเทพฯ อาทร 1 *** ***
7    กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 1 *** ***
8    ค่าเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 3 *** ***
9    ค่าสาธารณูปโภค 12 *** ***
10    ค่ารักษาพยาบาล 3 *** ***
11    ค่าอาหารเช้า 3 *** ***
12    ค่าอาหารกลางวัน 3 *** ***
13    ค่าอาหารเย็น 3 *** ***
14    ค่าชุดนักเรียนเก่า 1 *** ***
15    ค่าชุดนักเรียนใหม่ 2 *** ***
16    ค่าหนังสือ 3 *** ***
17    แฟ้ม 3 ห่วงตราช้างเบอร์ 231 สัม เขียว บานเย็น 3 *** ***
18    กระดาษการ์ดสี 110 g A 4 1x200 (7 สี) 1 *** ***
19    กระดาษการ์ดสี 150 g A 4 1x200 (4 สี 1 *** ***
20    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A 4/1x500 AA 9 *** ***
21    แฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว/125 F ตราช้าง 2 *** ***
22    ดินสอแรงเงาสเต็ดเลอร์ด้ามน้ำเงิน HB 2B 4B 1 *** ***
23    แฟ้มปกตราโรงเรียน ขนาด A 4 สีเลือดหมู 3 *** ***
24    สีไม้ยาวคลอลีน 48 สี 2 *** ***
25    ค่าอาหารว่าง 35 *** ***
26    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยง 35 *** ***
27    Family night & Outing 7 *** ***
28    Christmas Party 1 *** ***
29    - ค่าเดินทางกลับบ้าน คนละ 200 จำนวน 4 ครั้ง 3 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เบิกเงินทดรองจ่ายนร.ในพระราชานุเคราะห์เดือนเม.ย.- พ.ค.2563 และค่าสายกีตาร์ 6 ชุด 1 *** ***
2    ค่าอาหารนักเรียนในพระราชานุเคราะห์เดือนมี.ค. -พ.ค.2563 จำนวน 3 คน (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 *** ***
3    ม.พรพิชัยคืนเงินทดรองจ่ายและค่าสายกีตาร์ 1 *** ***
4    เบิกเงินทดรองจ่ายนักเรียนในพระราชานุเคราะห์เดือนส.ค.2563 ,ค่าสอบYCT และค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถนักเรียนไปร่วมกิจกรรม 1 *** ***
5    ค่าอาหารนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ประจำเดือนมิ.ย.-ก.ค.2563 (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 *** ***
6    เบิกเงินทดรองจ่ายนร.ในพระราชานุเคราะห์เดือนมิ.ย.63 1 *** ***
7    คืนเงิน เบิกเงินทดรองจ่ายนร.ในพระราชานุเคราะห์เดือนมิ.ย.63 1 *** ***
8    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม Family night @ outing เดือนก.ค. - ส.ค.2563 1 *** ***
9    ค่าหนังสืออนุสรณ์ป.6 ของด.ช.สุรเชษฐ สุธรรมมา 1 *** ***
10    คืนเงิน เบิกเงินทดรองจ่ายนักเรียนในพระราชานุเคราะห์เดือนส.ค.2563 ,ค่าสอบYCT และค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถนักเรียนไปร่วมกิจกรรม 1 *** ***
11    เบิกเงินทดรองจ่ายนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เดือนกันยายน 2563 1 *** ***
12    ค่าอาหารนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 *** ***
13    ค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนนร.ในพระราชานุเคราะห์ 1 *** ***
14    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น นักเรียนในพระราชานุเคราะห์เดือนก.ย. - ต.ค.2563 1 *** ***
15    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม Family night & Outing , กิจกรรมคริสต์มาสปาร์ตี้, ค่ากิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 3 คน 1 *** ***
16    คืนเงิน เบิกเงินทดรองจ่ายนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เดือนกันยายน 2563 1 *** ***
17    ค่าซ่อมและเปลี่ยนมุ้งลวดหน้าต่าง จำนวน 92 บาน ภายในบ้านพักนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 1 *** ***
18    เบิกเงินค่าเรียนพิเศษโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียนและโครงการเพลิน นร.ในพระราชานุเคราะห์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 1 *** ***
19    ค่าใช้จ่ายนำนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ไปร่วมพิธีมงคลสมรส ม.พรพิชัย กระบวนสุวรรณ ครูผู้ดูแล วันที่ 13/2/2564 1 *** ***
20    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม Family night & Outing , กิจกรรมคริสต์มาสปาร์ตี้, ค่ากิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 3 คน 1 *** ***
21    เบิกเงินค่ากิจกรรม MCP Family run ของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 3 คน 1 *** ***
22    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายนำนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ไปร่วมพิธีมงคลสมรส ม.พรพิชัย กระบวนสุวรรณ ครูผู้ดูแล วันที่ 13/2/2564 1 *** ***
23    ค่าสอบ CEFR ด.ช.สุรเชษฐ์ สุธรรมมา ป.6 1 *** ***
24    ค่าอาหารนักเรียนในพระราชานุเคราะห์เดือนธ.ค.2563 - ม.ค.2564 (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 *** ***
25    ค่าดำเนินการสอบคัดเลือกนร.ในพระราชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 11/3/2564 1 *** ***
26    ค่าจัดกิจกรรม Family night and Outing ของนร.ในพระราชานุเคราะห์เดือนม.ค.- ก.พ.2564 1 *** ***
27    คืนเงิน ค่าดำเนินการสอบคัดเลือกนร.ในพระราชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 11/3/2564 เนื่องจากไม่มีนักเรียนมาสอบ 1 *** ***
28    ค่าเข้าร่วมงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2563 ของด.ช.กิตติคุณ สวัสดิ์พนารักษ์ ป.4/6 1 *** ***
29    ค่าอาหารนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสำรวจสิ่งสาธารณูปโภคภายในบ้าน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ดูแล กำกับ ติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ของหน่วยงาน งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)