Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการจัด กำกับ ติดตาม และประสานงาน การจัดกิจกรรมวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
2.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(17)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(3)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(6)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
1.  มีกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่เน้น การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามที่โรงเรียนกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์ คณะลูกเสือแห่งชาติ
2.  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติหลักสูตรสถานศึกษาและวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
3.  ผู้เรียนร้อยละ 92สามารถใช้กระบวนการทักษะทางลูกเสือในชีวิตประจำวัน
4.  ผู้เรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
5.  ผู้เรียนร้อยละ 95 ยกย่องให้เกียรติแสดงความชื่นชมผู้อื่นอย่างมีเหตุผลและจริงใจ
6.  ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้บำเพ็ญประโยชน์ตามความถนัดของตนเอง

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 331 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 331 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 301 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 301 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 270 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 64 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบวิชาลูกเสือ 1   1   0 *** *** 64 วัน
01 ม.ค. 2564 25 ก.พ. 2564   D 6.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 2   2   0 *** *** กำลังเกิดขึ้น
01 ม.ค. 2564 26 ก.พ. 2564   D 6.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2 1   1   0 *** *** 1 วัน
01 ต.ค. 2563 20 พ.ย. 2563   D 6.4 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 97 วัน
30 ต.ค. 2563 31 ต.ค. 2563   D 6.5 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 117 วัน
01 ก.ค. 2563 31 ส.ค. 2563   D 6.6 ค่ายผู้นำนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-ป.6 (อบรมในคาบเรียน เดือน ส.ค.,ก.ย.)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 178 วัน
01 มี.ค. 2564 07 มี.ค. 2564   D 6.7 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (5-6 มีนาคม 2564) 3   3   0 *** *** 10 วัน
10 พ.ย. 2563 15 ธ.ค. 2563   D 6.8 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 ( 3-4 ธ.ค.) 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 72 วัน
06 ธ.ค. 2563 11 ธ.ค. 2563   D 6.9 กิจกรรมลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ (8-10 ธันวาคม 2563) 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 76 วัน
01 พ.ค. 2563 30 พ.ย. 2563   D 6.10 เข้าร่วมกิจกรรมภายนอก 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 87 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.11 ลูกเสือ เนตรนารีกองร้อยพิเศษ   0   0 *** *** 64 วัน
01 ส.ค. 2563 31 ส.ค. 2563   D 6.12 เงินอุดหนุนคณะลูกเสือแห่งชาติรายปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 178 วัน
14 ก.ค. 2563 30 ก.ย. 2563   D 6.13 ตัดชุดผู้กำกับลูกเสือ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 148 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.14 ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือ   0   0 *** *** 64 วัน
01 ก.ค. 2563 30 พ.ย. 2563   D 6.15 กิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือภายในโรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 87 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.16 ค่ายเตรียมความพร้อม ป.3 ขึ้น ป.4   0   0 *** *** 64 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.17 ศึกษาดูงานอบรม สัมมนากิจกรรมลูกเสือ   0   0 *** *** 64 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.18 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** 64 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562   0   0 *** *** 64 วัน
14 ส.ค. 2563 17 ส.ค. 2563   C  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 192 วัน
08 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 167 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 811 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 741 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานลูกเสือ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 301 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** 64 วัน
22 ต.ค. 2563 26 ต.ค. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 122 วัน
16 ก.พ. 2563 19 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 372 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 331 วัน
30 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 64 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (17)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประเมินผลการติดตามการสอนครูลูกเสือ  20 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 281 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในคาบวิชาลูกเสือ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2563 ชั้น ป.4  31 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4  30 ต.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3 (ค่าย Day Camp)  16 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 101 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3  1 ต.ค. 2563 - 20 พ.ย. 2563
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง Day Camp ประจำปี 2563 ชั้น ป.3  18 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 99 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.3  1 ต.ค. 2563 - 20 พ.ย. 2563
 ลูกเสือกองร้อยพิเศษเข้าร่วมพิธี "วันมหาธีรราชเจ้า" รัชกาลที่ 6  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 92 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 เข้าร่วมกิจกรรมภายนอก  1 พ.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2563 ชั้น ป.6  3 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 84 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 ( 3-4 ธ.ค.)  10 พ.ย. 2563 - 15 ธ.ค. 2563
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2563 ชั้น ป.6  4 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 83 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 ( 3-4 ธ.ค.)  10 พ.ย. 2563 - 15 ธ.ค. 2563
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ กองร้อยพิเศษ 63  7 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ (8-10 ธันวาคม 2563)  6 ธ.ค. 2563 - 11 ธ.ค. 2563
 ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563  8 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 79 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ (8-10 ธันวาคม 2563)  6 ธ.ค. 2563 - 11 ธ.ค. 2563
 ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563  9 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 78 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ (8-10 ธันวาคม 2563)  6 ธ.ค. 2563 - 11 ธ.ค. 2563
 ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563  10 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 กิจกรรมลูกเสือกองร้อยลูกเสือพิเศษ (8-10 ธันวาคม 2563)  6 ธ.ค. 2563 - 11 ธ.ค. 2563
 ประชุมครูระดับชั้น ป.1-ป.2 เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารีสำรอง  22 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 3 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1  1 ม.ค. 2564 - 25 ก.พ. 2564
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2563  24 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 1 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1  1 ม.ค. 2564 - 25 ก.พ. 2564
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2 ประจำปีการศึกษา 2563  25 ก.พ. 2564 กำลังเกิดขึ้น ไม่ได้เช็ค  6.3 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2  1 ม.ค. 2564 - 26 ก.พ. 2564
 ประชุมครู ป.5 เรื่อง การมอบหมาย และวางแผนการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญ ป.5  1 มี.ค. 2564 4 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (5-6 มีนาคม 2564)  1 มี.ค. 2564 - 7 มี.ค. 2564
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5  5 มี.ค. 2564 8 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (5-6 มีนาคม 2564)  1 มี.ค. 2564 - 7 มี.ค. 2564
 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5  6 มี.ค. 2564 9 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (5-6 มีนาคม 2564)  1 มี.ค. 2564 - 7 มี.ค. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    นักเรียนจ่ายค่าเข้าค่าย คนละ 850 บาท 182 *** ***
2    ค่านักเรียนเข้าค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ จ่ายคนละ 850 บาท 45 *** ***
3    นักเรียนจ่ายค่าตัดชุดเครื่องแบบลูกเสือกองร้อยพิเศษ 35 *** ***
4    นักเรียนจ่ายค่าเข้าค่าย คนละ 200 บาท 348 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 50 *** ***
2    ค่าอาหารว่าง นักเรียน 644 *** ***
3    เครื่องหมายดาวลูกเสือ 322 *** ***
4    เครื่องหมายวิชาพิเศษ 322 *** ***
5    ดอกไม้ มาลัยกร 1 *** ***
6    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 1,044 *** ***
7    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 75 *** ***
8     25 *** ***
9    เครื่องหมายชั้นตรี 348 *** ***
10    ดอกไม้ มาลัยกร 1 *** ***
11    ยากันยุง 1 *** ***
12    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
13    อาหาร/สถานที่นักเรียน 182 *** ***
14    อาหาร/สถานที่ครู 12 *** ***
15    อาหารว่าง 3 *** ***
16    เครื่องหมายลูกเสือชั้นตรี โท เอกและวิชาพิเศษ 546 *** ***
17    มาลัยกร, ดอกไม้ 200 *** ***
18    ยากันยุง 100 *** ***
19    อุปกรณ์งานบุกเบิก 3 *** ***
20    ค่ารถแดงรับ-ส่ง 15 *** ***
21    อาหาร/สถานที่นักเรียน 330 *** ***
22    ค่าอาหารครู 30 *** ***
23    ค่าอาหารว่างครู 2 *** ***
24    ค่ารถแดงรับ-ส่ง 24 *** ***
25    ค่าดูแลนักเรียน 60 *** ***
26    เครื่องหมายลูกเสือ ชั้นตรี, โท, เอกและวิชาพิเศษ 990 *** ***
27    มาลัยกร, ดอกไม้ 2 *** ***
28    ยากันยุงชนิดฉีดพ่น 1 *** ***
29    ค่าบ้านพักสำหรับครู 6 *** ***
30    สถานที่ 45 *** ***
31    ค่าอาหารสด 9 *** ***
32    ค่ารถแดงรับ-ส่ง 4 *** ***
33    ค่าดูแลนักเรียน 4 *** ***
34    ค่าน้ำมันรถ 1 *** ***
35    ยากันยุง 1 *** ***
36    ค่ารถแดงรับ-ส่งนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 3 *** ***
37    ค่ารถแดงรับ-ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธรำลึก 3 *** ***
38    น้ำดื่ม 98 *** ***
39    เข็มขัดและหัวเข็มขัด 15 *** ***
40    ถุงเท้าลูกเสือ 20 *** ***
41    ถุงเท้าขาวเนตรนารี 15 *** ***
42    ชุดเครื่องแบบลูกเสือกองร้อยพิเศษ 35 *** ***
43    ผ้าผูกคอ (สั่งตัดพิเศษ) 35 *** ***
44    เข็มขัดและหัวเข็มขัด 20 *** ***
45    เครื่องหมายดาวประจำการ 105 *** ***
46     รองเท้าหนัง 35 *** ***
47    เกือกม้า, ประกับข้าง 35 *** ***
48    อาร์มกองร้อย 35 *** ***
49    อาร์มสังกัดโรงเรียน 35 *** ***
50    วิชาพิเศษ (ที่สอบผ่าน) 280 *** ***
51    ค่ารถรับ-ส่ง 4 *** ***
52    ค่าน้ำดื่ม 100 *** ***
53    ค่ารถรับ - ส่ง 3 *** ***
54    ค่าเสื้อฝึก 50 *** ***
55    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 4 *** ***
56    ค่าอาหารครู 4 *** ***
57    ค่าอาหารนักเรียน 50 *** ***
58    ค่าที่พัก 54 *** ***
59    ค่าผ่านด่าน 1 *** ***
60    ป้ายชื่อ 35 *** ***
61    สายยงยศ 35 *** ***
62    สายสะพายวิชาพิเศษ 35 *** ***
63    ค่าบำรุงลูกเสือรายปี 2,140 *** ***
64    ชุดเครื่องแบบลูกเสือ 3 *** ***
65    ค่าตอบแทนอาจารย์ ที่ปรึกษากิจกรรมลูกเสือ 12 *** ***
66    ป้ายไวนิล 2 *** ***
67    มาลัยกร 2 *** ***
68    ดอกไม้ตกแต่งสถานที่ 2 *** ***
69    ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น 348 *** ***
70    ค่าอาหารว่าง 696 *** ***
71    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 40 *** ***
72    ดอกไม้ มาลัยกร 1 *** ***
73    ไม้พลองลูกเสือสามัญ 348 *** ***
74    เครื่องหมายหมู่ ของเนตรนารี 15 *** ***
75    น้ำดื่ม 40 *** ***
76    เครื่องหมายวิชาพิเศษ 388 *** ***
77    ค่าอาหารว่าง นักเรียน 776 *** ***
78    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 50 *** ***
79    เครื่องหมายดาวลูกเสือ 388 *** ***
80    พวงมาลัยกร 1 *** ***
81    ค่าอาหารว่าง นักเรียน 670 *** ***
82    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 50 *** ***
83    เครื่องหมายดาวลูกเสือ 335 *** ***
84    เครื่องหมายวิชาพิเศษ 335 *** ***
85    พวงมาลัยกร 1 *** ***
86    อาหาร/สถานที่นักเรียน 417 *** ***
87    ค่าอาหารว่างครู 2 *** ***
88    ค่ารถแดงรับ-ส่ง 30 *** ***
89    ค่าดูแลนักเรียน 60 *** ***
90    เครื่องหมายลูกเสือ ชั้นตรี, โท, เอกและวิชาพิเศษ 834 *** ***
91    มาลัยกร, ดอกไม้ 2 *** ***
92    ยากันยุงชนิดฉีดพ่น 1 *** ***
93    ค่าบ้านพักสำหรับครู 6 *** ***
94    ค่าอาหารครู 30 *** ***
95    เครื่องหมายหน้าเสือ และ เข็มนางฟ้า 322 *** ***
96    เครื่องหมายหน้าเสือและ เข็มนางฟ้า 388 *** ***
97    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
98    อุปกรณ์ฐานกิจกรรมย่อย 1 *** ***
99    อุปกรณ์ฐานกิจกรรมย่อย 2 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายรับจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายรับค่าตัดเครื่องแบบลูกเสือกองร้อยพิเศษ จำนวน 17 คน 1.00 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือเดือนพ.ค.2563 1 *** ***
2    ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำว้อคเกิ้ลลูกเสือสำรอง 1 *** ***
3    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือเดือนมิ.ย.2563 1 *** ***
4    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือเดือนก.ค.2563 1 *** ***
5    คืนเงิน ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำว้อคเกิ้ลลูกเสือสำรอง 1 *** ***
6    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือเดือนส.ค.2563 1 *** ***
7    เบิกเงินสนับสนุนบำรุงลูกเสือรายปี ประจำปี 2563 1 *** ***
8    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือ เดือนก.ย.2563 1 *** ***
9    ค่าตัดเครื่องแบบครูลูกเสือ จำนวน 3 ชุด (ร้านเชียงใหม่ใจดี) 1 *** ***
10    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือประจำปี ระดับชั้นป.4 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
11    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือเดือนต.ค.2563 1 *** ***
12    ค่าใช้จ่ายจัดค่ายลูกเสือสำรองป.3 วันที่ 18/11/2563 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
13    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือเดือนพ.ย.2563 1 *** ***
14    ค่าใช้จ่ายนำลูกเสือกองร้อยพิเศษเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธรำลึก ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วันที่ 25/11/2563 1 *** ***
15    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือป.6 วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
16    ค่าตัดเครื่องแบบลูกเสือกองร้อยพิเศษ จำนวน 17 คน 1 *** ***
17    คืนเงิน ค่าตัดเครื่องแบบลูกเสือกองร้อยพิเศษ จำนวน 17 คน 1 *** ***
18    ค่าใช้จ่ายจัดค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 8 - 10 ธ.ค.2563 ณ เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน 1 *** ***
19    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายนำลูกเสือกองร้อยพิเศษเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธรำลึก ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วันที่ 25/11/2563 1 *** ***
20    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือเดือนธ.ค.2563 1 *** ***
21    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประกอบอาหาร กิจกรรมค่ายลูกเสือป.6 วันที่ 3 - 4/12/2563 1 *** ***
22    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือเดือนม.ค.2564 1 *** ***
23    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานลูกเสือเดือนก.พ.2564 1 *** ***
24    ค่าใช้จ่ายจัดค่ายลูกเสือ Day Camp ป.1-2 วันที่ 24 - 25 ก.พ.2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
25    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือป.5 วันที่ 5 - 6 มี.ค.2564 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินการจัดกิจกรรม
 - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ
 - แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ ของหน่วยงาน งานลูกเสือ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (3)
หัวข้อ %
แบบประเมินค่ายลูกเสือสำรองประจำปี ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 256338.25
แบบประเมินค่ายลูกเสือประจำปีชั้น ป.4 ปีการศึกษา 256340.98
แบบประเมินค่ายลูกเสือประจำปีชั้น ป.6 ปีการศึกษา 256381.46
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (6 )
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2563 ชั้น ป.4
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ประจำปี 2563 ชั้น ป.3
ลูกเสือกองร้อยพิเศษเข้าร่วมพิธี "วันมหาธีรราชเจ้า"
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ประจำปี 2563 ชั้น ป.6
ค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2563