Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อประสานงาน ดำเนินงานจัดทำ- จัดส่งเอกสาร กิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายของฝ่ายธุรการ-การเงินและเป็นไปตามระบบการบริหารของโรงเรียน
2.  เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงินให้เป็นไปตามข้อกำหนดของงานสารสนเทศโรงเรียน
3.  เพื่อให้มีกระบวนการในการรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนแทรกชั้นที่ชัดเจนเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(84)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(1)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(7)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
1.  ร้อยละ 90 ของการจัดทำเอกสาร มีความถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดของโรงเรียน
2.  ข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน ร้อยละ 90 มีความถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดสารสนเทศโรงเรียน
3.  ครูและบุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการบริการงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
4.  มีหลักเกณฑ์ กระบวนการ และขั้นตอนของการรับสมัครนักเรียนอย่างเป็นระบบเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
5.  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงและเยี่ยมชมโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ารับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน ความพร้อมของผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 80

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 331 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 331 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 331 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 331 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 270 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 64 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 การดำเนินการเอกสารหนังสือรับของโรงเรียน   0   0 *** *** 64 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 การดำเนินการเอกสารหนังสือส่งของโรงเรียน   0   0 *** *** 64 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 การดำเนินการเอกสารคำสั่งของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ   0   0 *** *** 64 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 การดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความของฝ่ายธุรการ-การเงิน   0   0 *** *** 64 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 การดำเนินการจัดพิมพ์ และการดำเนินการจัดส่งหนังสือ   0   0 *** *** 64 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6 การดำเนินการคัดแยกจดหมาย/การดำเนินการนำส่งจดหมาย และเอกสารระหว่างฝ่ายต่างๆ   0   0 *** *** 64 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 การดำเนินการร่างและจัดพิมพ์จดหมาย   0   0 *** *** 64 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.8 การดำเนินการบันทึกการประชุมของครูและการประชุมของฝ่ายธุรการ-การเงิน   0   0 *** *** 64 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.9 การให้บริการด้านการถ่ายเอกสาร   0   0 *** *** 64 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.10 การดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน   0   0 *** *** 34 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.11 ติดตามสรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายธุรการ-การเงินในแต่ละเดือน (วันที่ 31 พ.ค. 2563, วันที่ 30 มิ.ย. 2563, วันที่ 31 ก.ค. 2563, วันที่ 31 ส.ค. 2563, วันที่ 30 ก.ย. 2563, วันที่ 31 ต.ค. 2563, วันที่ 30 พ.ย. 2563, วันที่ 31 ธ.ค. 2563, วันที่ 31 ม.ค. 2564, วันที่ 28 ก.พ. 2564, วันที่ 31 มี.ค. 2564)   0   0 *** *** 64 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.12 รวบรวม ติดตาม จัดเก็บ แผนงาน โครงการ 4 ครั้ง/ปีการศึกษา   0   0 *** *** 64 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.13 รวบรวม สรุปผลการเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนงาน   0   0 *** *** 64 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.14 ติดตาม รวบรวม แผนปฏิบัติการประจำปีและสรุปผลการปฏิบัติงานของฝ่ายธุรการ-การเงิน   0   0 *** *** 64 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.15 ประสาน ติดตาม งานภายใน และภายนอกหน่วยงาน   0   0 *** *** 64 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.16 ตรวจติดตามการดำเนินงานในระบบ SWIS   0   0 *** *** 64 วัน
01 พ.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.17 การดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564   0   0 *** *** 34 วัน
01 พ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2563   D 6.17.1 ศึกษา วางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ปฏิทินให้หน่วยงานภายในได้รับทราบ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 240 วัน
01 ก.ค. 2563 31 ส.ค. 2563   D 6.17.2 ประสานงานกับงานเทคโนโลยี และงานสื่อสารมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 178 วัน
01 ส.ค. 2563 31 ส.ค. 2563   D 6.17.3 จัดทำเอกสารประกอบการจำหน่ายใบสมัครและเอกสารรับมอบตัว   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 178 วัน
17 ส.ค. 2563 26 พ.ย. 2563   D 6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563) 72   72   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 91 วัน
01 ก.ย. 2563 26 พ.ย. 2563   D 6.17.5 จัดพิมพ์ข้อมูลผู้สมัคร จัดทำเอกสาร และประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 91 วัน
27 พ.ย. 2563 27 พ.ย. 2563   D 6.17.6 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนและแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน (วันที่​ 27 พ.ย. 2563) 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 90 วัน
16 พ.ย. 2563 04 ธ.ค. 2563   D 6.17.7 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 (วันที่​ 30 พ.ย. 2563, วันที่ 1-4 ธ.ค. 2563) 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน
15 ธ.ค. 2563 15 ธ.ค. 2563   D 6.17.8 ประกาศผลการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 (วันที่​ 15 ธ.ค. 2563) 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 72 วัน
14 ธ.ค. 2563 19 ธ.ค. 2563   D 6.17.9 ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 (วันที่​ 19 ธ.ค. 2563) 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 68 วัน
01 ธ.ค. 2563 31 ม.ค. 2564   D 6.17.10 กำกับ ติดตาม และประเมิน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 25 วัน
01 ม.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   D 6.17.11 นำผลการประเมินไปพัฒนาวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 34 วัน
01 ม.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   D 6.18 การดำเนินการรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น   0   0 *** *** 34 วัน
01 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564   D 6.18.1 ศึกษา และวางแผน การรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 25 วัน
01 ก.พ. 2564 28 ก.พ. 2564   D 6.18.2 ติดต่อ ประสานงานกับฝ่ายวิชาการในการสำรวจสถิติจำนวนนักเรียน   0   0 *** *** 3 วัน
01 ก.พ. 2564 28 ก.พ. 2564   D 6.18.3 โทรแจ้งผู้ปกครองที่ยื่นความจำนงไว้   0   0 *** *** 3 วัน
01 ก.พ. 2564 31 มี.ค. 2564   D 6.18.4 จัดทำเอกสารประกอบการจำหน่ายใบสมัครและเอกสารรับมอบตัว   0   0 *** *** 34 วัน
01 ก.พ. 2564 31 มี.ค. 2564   D 6.18.5 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร นักเรียนแทรกชั้น   0   0 *** *** 34 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   D 6.18.6 จัดพิมพ์ข้อมูลผู้สมัคร จัดทำเอกสาร และประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง   0   0 *** *** 34 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   D 6.18.7 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของนักเรียนแทรกชั้น   0   0 *** *** 34 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   D 6.18.8 ประกาศผลการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของนักเรียนแทรกชั้น   0   0 *** *** 34 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   D 6.18.9 ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนแทรกชั้น   0   0 *** *** 34 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   D 6.18.10 กำกับ ติดตาม และประเมิน   0   0 *** *** 34 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   D 6.18.11 นำผลการประเมินไปพัฒนาวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 34 วัน
01 พ.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.19 งานจัดทำบัตรนักเรียน   0   0 *** *** 34 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.20 งานจัดทำสถิติการมาปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา   0   0 *** *** 64 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.21 การให้บริการทางด้านการใช้โทรศัพท์ในการติดต่อหน่วยงานภายในและภายนอก   0   0 *** *** 64 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.22 การให้บริการการใช้เครื่องโทรสารในการรับและส่งเอกสาร   0   0 *** *** 64 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.23 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย   0   0 *** *** 64 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.24 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** 64 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2563   0   0 *** *** 64 วัน
25 ส.ค. 2563 28 ส.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 181 วัน
03 พ.ย. 2563 06 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 111 วัน
19 ม.ค. 2564 22 ม.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 34 วัน
23 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 29 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน   0   0 *** *** 64 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 64 วัน
03 พ.ย. 2563 06 พ.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 111 วัน
23 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 29 วัน
01 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 64 วัน
30 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 64 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (84)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ติดป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  20 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 220 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.2 ประสานงานกับงานเทคโนโลยี และงานสื่อสารมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน  1 ก.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563
 ติดป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  10 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 199 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.2 ประสานงานกับงานเทคโนโลยี และงานสื่อสารมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน  1 ก.ค. 2563 - 31 ส.ค. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  17 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  18 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 191 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  19 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 190 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  20 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 189 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  21 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 188 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  24 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 185 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  25 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 184 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  26 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 183 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  27 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 182 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  28 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 181 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และจำหน่ายใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  29 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 180 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  31 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 178 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และจำหน่ายใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  31 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 178 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  1 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 177 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  2 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 176 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  3 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และจำหน่ายใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  3 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 175 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  8 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 170 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  9 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  10 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  11 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 167 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  15 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 163 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 162 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  17 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  21 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  22 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 156 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  23 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 155 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  24 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  25 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  28 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  29 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 149 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  30 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 148 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  1 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  2 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  5 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  6 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 142 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  7 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 141 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  8 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 139 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  12 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  14 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  15 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  16 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  19 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  20 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 128 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  21 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 127 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  22 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  26 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  27 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 121 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  28 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  29 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  3 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  4 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 113 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  5 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 112 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  6 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และจำหน่ายใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  8 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  9 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  10 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 107 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  11 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 106 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  12 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  13 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 104 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  16 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 101 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  17 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 100 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 การประชุมการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  18 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 99 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.7 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 (วันที่​ 30 พ.ย. 2563, วันที่ 1-4 ธ.ค. 2563)  16 พ.ย. 2563 - 4 ธ.ค. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  18 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 99 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 94 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  24 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 93 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 92 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  26 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 91 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2564​ (วันที่​ 17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563)  17 ส.ค. 2563 - 26 พ.ย. 2563
 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนและแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน  27 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 90 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.6 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนและแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน (วันที่​ 27 พ.ย. 2563)  27 พ.ย. 2563 - 27 พ.ย. 2563
 การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  30 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 87 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.7 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 (วันที่​ 30 พ.ย. 2563, วันที่ 1-4 ธ.ค. 2563)  16 พ.ย. 2563 - 4 ธ.ค. 2563
 การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  1 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 86 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.7 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 (วันที่​ 30 พ.ย. 2563, วันที่ 1-4 ธ.ค. 2563)  16 พ.ย. 2563 - 4 ธ.ค. 2563
 การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  2 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 85 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.7 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 (วันที่​ 30 พ.ย. 2563, วันที่ 1-4 ธ.ค. 2563)  16 พ.ย. 2563 - 4 ธ.ค. 2563
 การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  3 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 84 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.7 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 (วันที่​ 30 พ.ย. 2563, วันที่ 1-4 ธ.ค. 2563)  16 พ.ย. 2563 - 4 ธ.ค. 2563
 การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  4 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 83 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.7 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 (วันที่​ 30 พ.ย. 2563, วันที่ 1-4 ธ.ค. 2563)  16 พ.ย. 2563 - 4 ธ.ค. 2563
 การประชุมคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  14 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.9 ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 (วันที่​ 19 ธ.ค. 2563)  14 ธ.ค. 2563 - 19 ธ.ค. 2563
 ประกาศผลการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564  15 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.8 ประกาศผลการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 (วันที่​ 15 ธ.ค. 2563)  15 ธ.ค. 2563 - 15 ธ.ค. 2563
 การรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  19 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.9 ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 (วันที่​ 19 ธ.ค. 2563)  14 ธ.ค. 2563 - 19 ธ.ค. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายได้จากการจำหน่าย ใบสมัคร 460 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 24 *** ***
2    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 20 *** ***
3    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 5 *** ***
4    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 2 *** ***
5    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 2 *** ***
6    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 4 *** ***
7    ปากกาเจลโล่บอลควอนตั้มชนิดกด # 1233 400 *** ***
8    แฟ้มโชว์เอกสารตราช้าง เบอร์ 444 A4 4 *** ***
9    ค่าวัสดุ-อุปกรณ์การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียน 1 *** ***
10    อาหารว่าง VIP 500 *** ***
11    ค่าจัดเลี้ยงคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียน 1 *** ***
12    ค่าจัดทำซองสีน้ำตาล (ซองบริจาค) 500 *** ***
13    ค่าจัดเลี้ยงคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน 1 *** ***
14    บัตรนักเรียน 1 *** ***
15    หมึกพิมพ์ เครื่องพิมพ์ Zebra P330i 1 *** ***
16    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 5 *** ***
17    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
18    ค่าจัดทำแฟ้มรับสมัครนักเรียน 60 *** ***
19    ค่าจัดทำใบสมัคร 100 *** ***
20    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
21    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบน หัวลูกลื่น ZL72W 1 *** ***
22    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 10 *** ***
23    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.108 1 *** ***
24    หมึกเติมแท่นประทับตรา ตราม้า 28 มล. B,R 1 *** ***
25    กระดาษหัวจดหมายโรงเรียน 8,000 *** ***
26    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
27    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 1 *** ***
28    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.109 1 *** ***
29    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 1 *** ***
30    กระดาษโพทอิทคละไซส์ แบบในเล่ม 2 *** ***
31    ทะเบียนหนังสือส่ง A-4 1 *** ***
32    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
33    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 1 *** ***
34    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.108 1 *** ***
35    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
36    ซองจดหมายโรงเรียน 7,000 *** ***
37    ซองขนาด A4 โรงเรียน 2,000 *** ***
38    ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ฝ่ายวิชาการ 1 *** ***
39    ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ฝ่ายกิจการนักเรียน 1 *** ***
40    ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สำนักผู้อำนวยการ 1 *** ***
41    ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 1 *** ***
42    ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ฝ่ายธุรการ-การเงิน 1 *** ***
43    ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 1 *** ***
44    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 20 *** ***
45    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
46    เทปกาวย่นสี 2 นิ้ว 2 *** ***
47    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 2 *** ***
48    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 3 *** ***
49    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 25 *** ***
50    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 2 *** ***
51    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 5 *** ***
52    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
53    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 1 *** ***
54    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.108 1 *** ***
55    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 2 *** ***
56    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 5 *** ***
57    ค่าถ่ายเอกสารภายนอก ฝ่ายวิชาการ 1 *** ***
58    ค่าถ่ายเอกสารภายนอก ฝ่ายกิจการนักเรียน 1 *** ***
59    ค่าถ่ายเอกสารภายนอก สำนักผู้อำนวยการ 1 *** ***
60    ค่าถ่ายเอกสารภายนอก ฝ่ายบริหารทั่วไป 1 *** ***
61    ค่าถ่ายเอกสารภายนอก ฝ่ายธุรการ-การเงิน 1 *** ***
62    ค่าถ่ายเอกสารภายนอก ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 1 *** ***
63    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 60 *** ***
64    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 5 *** ***
65    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
66    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 5 *** ***
67    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 4 *** ***
68    กระดาษการ์ดสี 110 g F4 1x200 (4สี) 200 แผ่น 1 *** ***
69    กระดาษการ์ดทำปก 180 g A4 1x50 4 *** ***
70    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
71    ปากกาเสียบหน้าเคาน์เตอร์ 40 *** ***
72    กระดาษแฟกซ์ ตราสิงห์ 210x30 หลา1-CM 25 *** ***
73    ค่าจัดทำใบสมัคร 500 *** ***
74    ค่าจัดทำแฟ้มรับสมัครนักเรียน 500 *** ***
75    ปากกาเน้นข้อความด้ามกลม faber castell 10 *** ***
76    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 24 *** ***
77    เทปใส 3M 500 ขนาด 1*36 หลา แกนใหญ่ 4 *** ***
78    ค่าวัสดุ-อุปกรณ์การประชุมชี้แจงผู้ปกครองและเยี่ยมชมโรงเรียน 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายรับจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายรับค่าใบสมัคร ณ วันที่ 31 ก.ค.2563 1.00 *** ***
2    รายรับค่าใบสมัคร ณ วันที่ 31 ส.ค.2563 1.00 *** ***
3    รายรับค่าใบสมัคร ณ วันที่ 30 ก.ย.2563 1.00 *** ***
4    รายรับค่าใบสมัคร ณ วันที่ 31 ต.ค.2563 1.00 *** ***
5    รายรับค่าใบสมัคร ณ 31 ธ.ค.2563 1.00 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงานเดือนพ.ค.63 1 *** ***
2    ่ค่าบัตรและหมึกพิมพ์ สำหรับใช้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนป.1 และป.4 ปีการศึกษา 2563 (บ.เอแอนด์เอ) 1 *** ***
3    ค่าส่งจดหมายทางไปรษณีย์เดือนเม.ย.63 1 *** ***
4    ค่าส่งจดหมายทางไปรษณีย์เดือนพ.ค.2563 1 *** ***
5    วัสดุสำนักงานเดือนก.ค.63 1 *** ***
6    ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนป.1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ป้าย 1 *** ***
7    ค่าส่งจดหมายทางไปรษณีย์เดือนก.ค.2563 1 *** ***
8    ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนป.1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ป้าย 1 *** ***
9    ครูสุทธิพรคืนเงินค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนป.1 ปีการศึกษา 2564 1 *** ***
10    ค่าจัดพิมพ์ซองจดหมายโรงเรียนสีขาว จำนวน 2,000 ซองๆ ละ 3.50 บาทและซองสีน้ำตาล จำนวน 800 ซองๆ ละ4.50 บาท (ร้านแสงธรรมการพิมพ์) 1 *** ***
11    ค่าจัดทำสติ๊กเกอร์ติดรถสำหรับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนป.1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 15 ชุด (หจก.เหนือชั้น อิงค์เจ็ท) 1 *** ***
12    ค่าถ่ายเอกสารเดือนมี.ค. - ก.ค.2563 (ร้านลักษณ์พานิช) 1 *** ***
13    คืนเงิน ค่าจัดทำสติ๊กเกอร์ติดรถสำหรับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนป.1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 15 ชุด (หจก.เหนือชั้น อิงค์เจ็ท) 1 *** ***
14    คืนเงิน ค่าจัดพิมพ์ซองจดหมายโรงเรียนสีขาว จำนวน 2,000 ซองๆ ละ 3.50 บาทและซองสีน้ำตาล จำนวน 800 ซองๆ ละ4.50 บาท (ร้านแสงธรรมการพิมพ์) 1 *** ***
15    ค่าอาหารเย็นสำหรับครูที่ไปประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนป.1 ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหมอ วันที่ 31/8/2563 1 *** ***
16    ค่าส่งจดหมายทางไปรษณีย์เดือนส.ค.2563 1 *** ***
17    วัสดุสำนักงานเดือนก.ย.2563 1 *** ***
18    ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือนส.ค.2563 (ร้านลักษณ์พานิช) 1 *** ***
19    ค่าอาหารสำหรับครูที่ไปประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจำหน่ายและรับสมัครนักเรียนป.1 ปีการศึกษา 2564 ที่ร.ร.อนุบาลในจังหวัดเชียงใหม่ 1 *** ***
20    ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับครูที่ไปประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจำหน่ายและรับสมัครนักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลสายดรุณ 1 *** ***
21    วัสดุสำนักงานเดือนพ.ย.2563 1 *** ***
22    ค่าส่งจดหมายทางไปรษณีย์ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2563 1 *** ***
23    คืนเงิน วัสดุสำนักงานเดือนพ.ย.2563 1 *** ***
24    ค่าส่งจดหมายทางไปรษณีย์เดือนพ.ย.63 1 *** ***
25    ค่าจัดเลี้ยงอาหารว่างสำหรับคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมนักเรียนป.1 ปีการศึกษา 2564 1 *** ***
26    ค่าส่งจดหมายทางไปรษณีย์เดือนธ.ค.63 1 *** ***
27    ค่าอาหาร, น้ำดื่มและค่าตำรวจ วันรับมอบตัวนักเรียนป.1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 19/12/2563 1 *** ***
28    ค่าจัดพิมพ์หัวจดหมายโรงเรียนและซองจดหมายโรงเรียน (ร้านแสงธรรมการพิมพ์) 1 *** ***
29    ค่าถ่ายเอกสารเดือนก.ย. - พ.ย.2563 (วิชา 1303 กิจการ 111 สำนัก 325 บริ 217 ธุร 667 1 *** ***
30    ค่าน้ำดื่มสำหรับใช้รับรองผู้ที่เข้ามาใช้ในห้องประชุม ประจำเดือนธ.ค.2563 (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 *** ***
31    ค่าส่งจดหมายทางไปรษณีย์เดือนม.ค.2564 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบบันทึกการติดตามแผนงาน/โครงการ
 - บันทึกสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
 - แบบสำรวจความพึงพอใจ
 - ทะเบียนรับ/ทะเบียนส่ง/คำสั่ง/ประกาศ/บันทึกข้อความ
 - บันทึกการจัดส่งเอกสารระหว่างฝ่ายต่างๆ
 - บันทึกการประชุมประจำเดือนของครู และบันทึกการประชุมประจำเดือนของฝ่ายธุรการ-การเงิน
 - บันทึกการให้บริการด้านการถ่ายเอกสารและบันทึกรายจ่ายที่ต้องชำระให้กับทางร้านลักษณ์พานิช
 - รายงานสถิติการมาปฏิบัติงานของครูประจำวัน
 - รายงานสถิติการมาปฏิบัติงานของครูประจำเดือน
 - เบอร์โทรศัพท์สำหรับใช้ในการติดต่อหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกโรงเรียน
 - บันทึกการรับ-ส่งโทรสาร

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน ของหน่วยงาน งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน89.05
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (7 )
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และจำหน่ายใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และจำหน่ายใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และจำหน่ายใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
ข่าวประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
การประชุมคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564