Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ให้บริการและบริหารจัดการพัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้เพียงพอ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของทุกหน่วยงานในโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้การนำเข้าและเบิกจ่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์เป็นระบบ มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของทุกหน่วยงานในโรงเรียน สามารถตรวจสอบได้
2.  เพื่อการจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียน ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(10)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(1)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(10)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ให้บริการและบริหารจัดการพัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้เพียงพอ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของทุกหน่วยงานในโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ให้บริการและบริหารจัดการพัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้เพียงพอ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของทุกหน่วยงานในโรงเรียน
1.  ร้อยละ 100 ทุกหน่วยงานในโรงเรียนมีวัสดุใช้ในสำนักงานที่เพียงพอ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ตรงต่อความต้องการตามแผนงาน
2.  มีคู่มือ ระเบียบ ขั้นตอน และเอกสารการดำเนินงานที่ชัดเจนในกระบวนการ ดำเนินงานพัสดุ-ครุภัณฑ์
3.  ผู้ปกครองร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อระบบการจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน
4.  ทุกหน่วยงานในโรงเรียน ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่องานพัสดุ-ครุภัณฑ์

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ให้บริการและบริหารจัดการพัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้เพียงพอ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของทุกหน่วยงานในโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 544 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 544 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 544 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 544 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 514 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 148 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา พัสดุ ที่อยู่ในความรับผิดชอบในคลังตามหมวดหมู่ ประเภท ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเบิกจ่าย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 148 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 การประสานงาน ให้คำแนะนำ ปรึกษา การดำเนินการด้านพัสดุ-ครุภัณฑ์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 148 วัน
14 พ.ค. 2562 09 พ.ค. 2563   D 6.3 การจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา (ป.1 วันที่ 2 ก.พ. 2563, ป.2-ป.6 วันที่ 9-10 มี.ค. 2563) 10   10   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 139 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 148 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 148 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 148 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 441 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 378 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 301 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 224 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานพัสดุ-ครุภัณฑ์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 148 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 148 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 378 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 224 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 178 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 148 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (10)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมคณะกรรมการจำหน่ายแบบเรียนและชุดเครื่องแบบนักเรียน ป.1 และ ป.2-6  22 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 247 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา (ป.1 วันที่ 2 ก.พ. 2563, ป.2-ป.6 วันที่ 9-10 มี.ค. 2563)  14 พ.ค. 2562 - 9 พ.ค. 2563
 จำหน่ายแบบเรียน และเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  2 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 236 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา (ป.1 วันที่ 2 ก.พ. 2563, ป.2-ป.6 วันที่ 9-10 มี.ค. 2563)  14 พ.ค. 2562 - 9 พ.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการจำหน่ายแบบเรียนและชุดเครื่องแบบนักเรียน ป.2-6  27 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 211 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา (ป.1 วันที่ 2 ก.พ. 2563, ป.2-ป.6 วันที่ 9-10 มี.ค. 2563)  14 พ.ค. 2562 - 9 พ.ค. 2563
 จำหน่ายแบบเรียน และเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 ปีการศึกษา 2563  9 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 200 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา (ป.1 วันที่ 2 ก.พ. 2563, ป.2-ป.6 วันที่ 9-10 มี.ค. 2563)  14 พ.ค. 2562 - 9 พ.ค. 2563
  จำหน่ายแบบเรียน และเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2563  10 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 199 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา (ป.1 วันที่ 2 ก.พ. 2563, ป.2-ป.6 วันที่ 9-10 มี.ค. 2563)  14 พ.ค. 2562 - 9 พ.ค. 2563
  จำหน่ายแบบเรียน และเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  11 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 198 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา (ป.1 วันที่ 2 ก.พ. 2563, ป.2-ป.6 วันที่ 9-10 มี.ค. 2563)  14 พ.ค. 2562 - 9 พ.ค. 2563
 รับอุปกรณ์และเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  11 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 198 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา (ป.1 วันที่ 2 ก.พ. 2563, ป.2-ป.6 วันที่ 9-10 มี.ค. 2563)  14 พ.ค. 2562 - 9 พ.ค. 2563
 รับหนังสือเรียนและเครื่องแบบนักเรียนในระดัับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1-4/5  6 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 142 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา (ป.1 วันที่ 2 ก.พ. 2563, ป.2-ป.6 วันที่ 9-10 มี.ค. 2563)  14 พ.ค. 2562 - 9 พ.ค. 2563
 รับหนังสือเรียนและเครื่องแบบนักเรียนในระดัับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6-6/9  7 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 141 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา (ป.1 วันที่ 2 ก.พ. 2563, ป.2-ป.6 วันที่ 9-10 มี.ค. 2563)  14 พ.ค. 2562 - 9 พ.ค. 2563
 รับหนังสือเรียนในระดัับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  8 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 140 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา (ป.1 วันที่ 2 ก.พ. 2563, ป.2-ป.6 วันที่ 9-10 มี.ค. 2563)  14 พ.ค. 2562 - 9 พ.ค. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
2    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 5 *** ***
3    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 2 *** ***
4    กระดาษการ์ดสี 110 g F4 1x200 (4สี) 200 แผ่น 3 *** ***
5    เทปลบคำผิด ตราม้า 2 *** ***
6    ปากกาลูกลื่น แลนเซอร์สไปรัล 825/2001 100 *** ***
7    กระดาษคาร์บอนด์ ตราม้า #4400 2 *** ***
8    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 40 *** ***
9    ลวดเย็บสี Max No.10-1M 1x24 40 *** ***
10    กระดาษโรเนียว ปอนด์ F4 1x500 BP 65 *** ***
11    ถุงหิ้ว 12*26 100 *** ***
12    ยางรัดวงใหญ่/เล็ก 6 *** ***
13    ค่าอาหารบุฟเฟต์ (ต่ำกว่า 100 คน) 268 *** ***
14    ค่าเบี้ยเลี้ยงตำรวจสังเกตการณ์ 2 *** ***
15    ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่มาจำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์การเรียน 65 *** ***
16    อาหารว่างครู 520 *** ***
17    อาหารว่าง พนักงาน 80 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงานเดือนก.ย.62 1 *** ***
2    วัสดุสำนักงานเดือนต.ค.62 1 *** ***
3    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู, ค่าเบี้ยเลี้ยงตำรวจ, ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน สำหรับครูที่มาจำหน่ายหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน วันที่ 2/2/63 และ วันที่ 9-10/3/63 1 *** ***
4    คืนเงินค่าวัสดุสำนักงานเดือนม.ค.63 1 *** ***
5     วัสดุสำนักงานเดือนก.พ.63 1 *** ***
6    ค่ายางรัด 6 ถุงใช้ในการจัดชุดหนังสือเรียนจำหน่าย ป.2-6 1 *** ***
7    คืนงบค่าวัสดุสำนักงานเดือนมี.ค.63 1 *** ***
8    วัสดุสำนักงานเดือนเม.ย.63 1 *** ***
9    ครูทิพวรรณคืนเงินค่าใช้จ่ายวันจำหน่ายแบบเรียน 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานพัสดุ-ครุภัณฑ์
 - คู่มือพัสดุ-ครุภัณฑ์
 - ระเบียบโรงเรียน ว่าด้วยการบริหารพัสดุ-ครุภัณฑ์
 - ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ให้บริการและบริหารจัดการพัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้เพียงพอ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของทุกหน่วยงานในโรงเรียน ของหน่วยงาน งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน ให้บริการและบริหารจัดการพัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้เพียงพอ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของทุกหน่วยงานในโรงเรียน0.000.0086.08
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ให้บริการและบริหารจัดการพัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้เพียงพอ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของทุกหน่วยงานในโรงเรียน84.18
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (10 )
ประชุมคณะกรรมการจำหน่ายแบบเรียนและชุดเครื่องแบบนักเรียน ป.1 และ ป.2-6
จำหน่ายแบบเรียน และเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประชุมคณะกรรมการจำหน่ายแบบเรียนและชุดเครื่องแบบนักเรียน ป.2-6
จำหน่ายแบบเรียน และเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 ปีการศึกษา 2563
จำหน่ายแบบเรียน และเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2563
จำหน่ายแบบเรียน และเครื่องแบบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
รับอุปกรณ์และเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รับหนังสือเรียนและเครื่องแบบนักเรียนในระดัับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1-4/5
รับหนังสือเรียนและเครื่องแบบนักเรียนในระดัับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6-6/9
รับหนังสือเรียนในระดัับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1