Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(18)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(3)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(13)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  ฝ่ายกิจการนักเรียน มีการกำหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติการประจำปีครบกระบวนการ PDCA
2.  ฝ่ายกิจการนักเรียน มีโครงสร้างการบริหารจัดการฝ่ายปรากฏชัดเจน
3.  แผนงาน/โครงการ ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีในฝ่ายกิจการนักเรียน มีการกำหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จเครื่องมือวัดและประเมินผลและมีการดำเนินการตามแผนร้อยละ 95
4.  มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับฝ่าย ร้อยละ 85
5.  ฝ่ายกิจการนักเรียน มีการดำเนินงานตามระบบประกัน คุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบประกันคุณภาพครอบคลุมทั้ง 8 ข้อ
6.  ฝ่ายกิจการนักเรียน ผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากมูลนิธิฯ ในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องฝ่ายในระดับดีขึ้นไป
7.  มีการนิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผน การรายงานผลการทำงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและนำผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนางานในครั้งต่อไป
8.  บุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน ร้อยละ 95 มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีคุณวุฒิตรงตามสายงาน
9.  บุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอบรมไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา และได้รับการพัฒนาอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
10.  บุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน ร้อยละ 95 มีคุณภาพทางด้านการปฏิบัติงานการปฏิบัติตนผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน
11.  บุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียนทุกคนได้รับสวัสดิการพื้นฐานตามที่โรงเรียนกำหนด
12.  บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากฝ่ายกิจการนักเรียน ร้อยละ 80

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 490 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 459 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 429 วัน
01 เม.ย. 2560 30 เม.ย. 2560   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1159 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 429 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 398 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 63 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 63 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 การนิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในฝ่ายกิจการนักเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 63 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย 8   8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 63 วัน
15 ก.พ. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน ได้แก่ การศึกษาดูงาน การอบรม การสัมมนา ฯลฯ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 63 วัน
14 พ.ค. 2562 30 มิ.ย. 2562   D 6.5 กิจกรรมพันธสัญญา (8 มิถุนายน 2562) 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 368 วัน
15 พ.ค. 2562 28 ก.พ. 2563   D 6.6 โครงการส่งเสริมการไหว้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 125 วัน
19 ก.พ. 2563 30 มี.ค. 2563   D 6.7 กิจกรรมสุขสันต์วันอำลา Summer Course   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 94 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนา คุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตาม รูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 63 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 63 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 707 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 615 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 573 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 503 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 794 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 63 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 615 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 503 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 459 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 63 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (18)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 412 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 412 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัวแทนบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 405 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน ได้แก่ การศึกษาดูงาน การอบรม การสัมมนา ฯลฯ  15 ก.พ. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2562  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 398 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูที่ปรึกษาประชุมรับฟังแนวทางการจัดกิจกรรมไหว้ครูและกิจกรรมพันธสัญญา ปีการศึกษา 2562  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 398 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมพันธสัญญา (8 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
 จัดทำเอกสารกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 391 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมพันธสัญญา (8 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
 กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.1-ป.6)  8 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 390 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กิจกรรมพันธสัญญา (8 มิถุนายน 2562)  14 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
 ขอเชิญท่านผู้อำนวยการ ให้เกียรติมอบเข็มสภานักเรียนและธงประธานสี ปีการศึกษา 2562  19 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 379 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีมอบเข็มสภานักเรียนและธงประธานสี ปีการศึกษา 2562  19 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 379 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2562  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 370 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3/2562  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 342 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Mini Course  7 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 330 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 4/2562  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 307 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2562  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 279 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 6/2562  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 244 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 7/2562  29 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 216 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รองผู้อำนวยการมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คุณเกษม สาธร  21 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 163 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 8/2562  31 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่ากิจกรรมพันธสัญญา 2,219 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1     อาหารว่าง SVIP 2,219 *** ***
2    อาหารว่าง VIP 100 *** ***
3    ตำรวจจราจร 8 *** ***
4    กระดาษโน้ตโรงเรียน 2,300 *** ***
5    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 30 *** ***
6    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 10 *** ***
7    เชือกฟาง 400g 6 *** ***
8    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 20 *** ***
9    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 25 *** ***
10    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 15 *** ***
11    เทปโฟม 3 m ชนิดแผง ขนาด 21 มม.*3เมตร 5 *** ***
12    แฟ้มเอกสาร 23 *** ***
13    เทปกาวย่น 2 นิ้ว 10 *** ***
14    เทปกาวย่นสี 2 นิ้ว 10 *** ***
15    งบสำรองในการบริหารจัดการฝ่ายกิจการนักเรียน 1 *** ***
16    การพัฒนาบุคลากร ฝ่ายกิจการนักเรียน ในการศึกษาดูงาน การอบรม การสัมมนา ฯลฯ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับผู้อำนวยการ เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมพันธสัญญาประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 8/6/2562 1 *** ***
3    ครูศิริขวัญคืนเงินค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมพันธสัญญา -74,357 *** ***
4    ค่าจัดทำฉากสำหรับติดผนังห้องเสียงตามสายทั้งสองด้าน 1 *** ***
5    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงรับรองวิทยากรกิจกรรมโครงการอัสสัมชัญ ยูไนเต็ดและวิทยากรมอบอุปกรณ์มวยไทย 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบนิเทศกำกับ ติดตามของหน่วยงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 - ประเมินตามสภาพจริง
 - แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายกิจการนักเรียน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (3)
หัวข้อ %
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มนักเรียน)85.03
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มครูและบุคลากร)86.11
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน)73.65
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (13 )
ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2562
กิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2562 (ชั้น ป.1-ป.6)
ส่งบุคลากรงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน
พิธีมอบเข็มสภานักเรียนและธงประธานสี ปีการศึกษา 2562 (อัลบั้ม 1)
พิธีมอบเข็มสภานักเรียนและธงประธานสี ปีการศึกษา 2562 (อัลบั้ม2)
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2562
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3/2562
ประชุมแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน MCP Mini Course
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 4/2562
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2562
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 6/2562
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 7/2562