Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้บุคลากรได้รับการยกศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในหน้าที่ปฏิบัติและตามนโยบายของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(172)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(27)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(27)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(2)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(70)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
1.  บุคลากรทุกคนมีหลักสูตรและแนวทางในการยกศักยภาพของตนเองทั้ง 5 มิติ
2.  ร้อยละ 100 ของงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากการยกศักยภาพของบุคลากรในหน้าที่
3.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการ
4.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับดีได้ตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนด
5.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 95 ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ
6.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาอบรมไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 7. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ได้รับการ พัฒนาอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
7.  มีคู่มือ ระเบียบการ ขั้นตอน และเอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขอ บันทึกข้อความสื่อสาร หลักฐาน และอื่นๆ) ที่ชัดเจนในกระบวนการพัฒนาบุคลากร
8.  ทุกฝ่ายและหน่วยงานของโรงเรียนรับทราบและมีความเข้าใจชัดเจนในระบบและกระบวนการพัฒนาบุคลากร

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562   P แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 879 วัน
01 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 879 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 848 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 848 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 818 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 8   8   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 452 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน 113   113   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 452 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน 28   28   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 452 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 9   9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 452 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 การอบรมพนักงานสนับสนุนงานโรงเรียน 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 452 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด 11   11   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 452 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมโรงเรียนเอกชน 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 452 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 452 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 452 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 452 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 452 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 745 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 682 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 605 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 528 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานพัฒนาบุคลากร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 452 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 452 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 682 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 528 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 482 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 452 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (172)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ครูแกนนำ Electronic Blackboard” สื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน”  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 810 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  10 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 808 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การประชุมเตรียมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning  10 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 808 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  11 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 807 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งรายละเอียดการส่งรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอกประจำปีการศึกษา 2562  11 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 807 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  12 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 806 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แจ้งการแบ่งปันความรู้ทางกฤตภาคออนไลน์  14 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 804 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2562  14 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 804 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกประจำปีการศึกษา 2562  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 801 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกประจำปีการศึกษา 2562  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 797 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกประจำปีการศึกษา 2562  22 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 796 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกประจำปีการศึกษา 2562  23 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 795 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องApplicationที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน  23 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 795 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องApplicationที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน  28 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 790 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูที่ผ่านการพิจารณาโดยสถาบันคุรุพัฒนาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 787 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 784 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัยและพบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน  16 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 771 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเชิญร่วมประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562  4 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 753 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การฝึกจิต ภาวนา สมาธิ  6 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 751 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การฝึกจิต ภาวนา สมาธิ (นักการและพนักงาน)  7 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 750 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การฝึกจิต ภาวนา สมาธิ  13 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 744 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และการติดตามแนวใหม่  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 735 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ศึกษาข้อมูลและจัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลจากคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่  23 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 734 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และการติดตามแนวใหม่  23 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 734 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562  28 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 729 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมกิจกรรมฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และการเสวนา หัวข้อ “วิถีมงฟอร์ตจากบรรพชนสู่ความก้าวหน้าในอนาคตอย่างยั่งยืน”  3 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 723 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  5 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 721 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  6 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 720 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะครูเข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  7 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 719 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  7 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 719 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  8 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 718 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การประชุมVideo Conference เพื่อวางแผนการสัมมนาประจำปีคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 717 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาจังหวัดเชียงรายของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่  10 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 716 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาจังหวัดเชียงรายของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่  11 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 715 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  13 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 713 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.1)  13 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 713 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  14 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 712 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.2)  14 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 712 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 711 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.3)  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 711 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 710 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.4)  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 710 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ Electronic Blackboard” สื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน :ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน  17 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 709 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  19 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 707 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.5)  19 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 707 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  20 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 706 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (EP)  20 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 706 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  21 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 705 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.6)  21 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 705 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  22 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 704 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  26 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 700 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 699 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  28 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 698 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  29 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 697 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการ การทำงานของแรงงานต่างด้าวปี 2562- 2563” สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาวและเมียนมา)  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 696 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแนวคิดสะเต็มศึกษาและการออกแบบบทเรียน  31 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 695 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  ขอเชิญผู้อำนวยการให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมเรื่องการพัฒนาแนวคิดสะเต็มศึกษาและการออกแบบบทเรียน  31 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 695 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ส่งครูเข้าร่วมการสอบชิงทุนศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้นที่เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  31 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 695 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  2 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 693 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  3 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 692 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมเพื่อนำเสนอตารางการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา  3 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 692 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  4 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 691 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  5 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 690 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA (กลุ่มผู้บริหารและงานที่เกี่ยวข้อง)  7 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 688 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมเรื่อง การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA  8 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 687 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอเชิญผู้อำนวยการให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA  8 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 687 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  9 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 686 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 บุคลากรของโรงเรียนที่เป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 20  9 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 686 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  10 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 685 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  11 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 684 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  12 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 683 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  17 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 678 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  18 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 677 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แจ้งสถิติการอบรมสัมมนาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  19 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 676 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  19 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 676 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การทดสอบความรู้ทางวิชาชีพของบุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 668 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  30 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 665 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  1 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 664 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562  1 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 664 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  2 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 663 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผู้อำนวยการและกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562  2 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 663 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  3 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 662 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผู้อำนวยการและกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562  3 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 662 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ผู้อำนวยการและกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562  4 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 661 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  13 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 652 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2562  15 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 650 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การอบรมพนักงานสนับสนุนงานโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  21 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 644 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  22 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 643 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรดำเนินการมอบเงินบริจาคพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  23 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 642 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์เชิงรุก ด้วยทฤษฎี AI  23 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 642 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  24 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 641 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  25 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 640 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมเรื่องการเขียนรายงานการวิจัย (บทที่ 4 – บทที่ 5) แก่ครูผู้สอน และพบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย  26 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 639 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา  26 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 639 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา  27 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 638 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์เชิงรุก ด้วยทฤษฎี AI  27 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 638 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  28 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 637 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  29 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 636 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  30 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 635 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  31 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 634 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ Digital Technology for Learning: Teacher Professional Development  2 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 632 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ Digital Technology for Learning: Teacher Professional Development  3 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 631 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  4 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 630 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  5 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 629 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  6 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 628 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  7 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 627 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  11 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 623 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  12 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 622 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  13 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 621 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  14 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 620 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  18 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 616 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  19 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 615 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  20 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 614 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  21 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 613 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะผู้บริหารและครูร่วมฟังการบรรยายพิเศษ"เรื่องพัฒนาลูกรัก...ด้วยพลังบวก"  23 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 611 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  25 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 609 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA (กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง)  25 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 609 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  26 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 608 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA (กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง)  26 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 608 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  27 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 607 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  28 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 606 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะผู้บริหารและครูศึกษาดูงานโรงเรียนฉือจี้  28 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 606 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภาเกี่ยวกับวิชาชีพครู  2 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 602 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  2 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 602 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  3 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 601 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  4 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 600 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  6 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 598 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การเสวนา Positive Learning รุ่น 1  16 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 588 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  6 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 567 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  7 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 566 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  8 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 565 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  9 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 564 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  13 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 560 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  14 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 559 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  15 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 558 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมงานวันครู 63  16 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 557 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมโรงเรียนเอกชน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมทบทวนเรื่องระบบประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4 จากสมศ.  18 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 555 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  20 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 553 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  21 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 552 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  22 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 551 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  23 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 550 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  27 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 546 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม "ครูเพื่อศิษย์"  27 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 546 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  28 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 545 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม "ครูเพื่อศิษย์"  28 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 545 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  29 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 544 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA (กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง) ครั้งที่ 2  29 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 544 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม "ครูเพื่อศิษย์"  29 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 544 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ  30 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 543 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA (กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง) ครั้งที่ 2  30 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 543 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การบรรยายเรื่อง การวางแผนทางการเงิน  31 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 542 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมการทัศนศึกษาประเทศเวียดนาม  3 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 539 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมการทัศนศึกษาประเทศเวียดนาม  4 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 538 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมการทัศนศึกษาประเทศเวียดนาม  5 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 537 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมการทัศนศึกษาประเทศเวียดนาม  6 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 536 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมการทัศนศึกษาประเทศเวียดนาม  7 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 535 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563  7 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 535 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ เกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว  11 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 531 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม “Odyssey Plan: Designing Your Life”  14 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 528 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม “Odyssey Plan: Designing Your Life”  15 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 527 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะผู้บริหารและครูร่วมงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2562  18 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 524 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมโรงเรียนเอกชน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมเรื่อง “การทบทวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา”  18 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 524 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมวางแผนดำเนินการ การขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้  27 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 515 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2563  11 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 502 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร  12 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 501 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบาริสต้าขั้นพื้นฐาน  31 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 482 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบาริสต้าขั้นพื้นฐาน  1 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 481 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบาริสต้าขั้นพื้นฐาน  2 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 480 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบาริสต้าขั้นพื้นฐาน  3 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 479 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ one plan one page management  7 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 475 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ one plan one page management  8 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 474 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ one plan one page management  9 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 473 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (27)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  ผู้เข้าร่วมร่วมการอบรม เรื่อง "การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และการติดตามแนวใหม่ 4   6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  ผู้เข้าร่วมร่วมการอบรม เรื่อง "การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และการติดตามแนวใหม่ 4   6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  ผู้เข้าร่วมประชุมเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการ การทำงานของแรงงานต่างด้าวปี 2562- 2563” สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาวและเมียนมา) 2   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมการสอบชิงทุนศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้นที่เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 1   6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  ผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาจังหวัดเชียงรายของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 2   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาจังหวัดเชียงรายของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 2   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 11   6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 11   6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 11   6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 20 2   6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  ผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานโรงเรียนฉือจี้ 17   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมการอบรม "ครูเพื่อศิษย์" 4   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมการอบรม "ครูเพื่อศิษย์" 4   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมการอบรม "ครูเพื่อศิษย์" 4   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 2   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ เกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว 2   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมการอบรม “Odyssey Plan: Designing Your Life” 4   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมการอบรม “Odyssey Plan: Designing Your Life” 4   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมการประชุมวางแผนดำเนินการ การขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ 5   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบาริสต้าขั้นพื้นฐาน 3   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบาริสต้าขั้นพื้นฐาน 3   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบาริสต้าขั้นพื้นฐาน 3   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบาริสต้าขั้นพื้นฐาน 3   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบาริสต้าขั้นพื้นฐาน 3   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมการอบรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ one plan one page management 5   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมการอบรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ one plan one page management 5   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน
  ผู้เข้าร่วมการอบรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ one plan one page management 5   6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามนโยบายของโรงเรียน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (27)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมร่วมการอบรม เรื่อง "การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และการติดตามแนวใหม่
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และการติดตามแนวใหม่ (วันที่ 22 ก.ค. 2562) (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมร่วมการอบรม เรื่อง "การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และการติดตามแนวใหม่
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และการติดตามแนวใหม่ (วันที่ 23 ก.ค. 2562) (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมประชุมเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการ การทำงานของแรงงานต่างด้าวปี 2562- 2563” สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาวและเมียนมา)
ในกำหนดการ: ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการ การทำงานของแรงงานต่างด้าวปี 2562- 2563” สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาวและเมียนมา) (วันที่ 30 ส.ค. 2562) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสอบชิงทุนศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้นที่เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
ในกำหนดการ: ส่งครูเข้าร่วมการสอบชิงทุนศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้นที่เมือง Hyderabad ประเทศอินเดีย รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 31 ส.ค. 2562) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาจังหวัดเชียงรายของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่
ในกำหนดการ: ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาจังหวัดเชียงรายของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 10 ส.ค. 2562) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาจังหวัดเชียงรายของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่
ในกำหนดการ: ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาจังหวัดเชียงรายของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 11 ส.ค. 2562) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562
ในกำหนดการ: ผู้อำนวยการและกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 2 ต.ค. 2562) (11)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562
ในกำหนดการ: ผู้อำนวยการและกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 3 ต.ค. 2562) (11)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562
ในกำหนดการ: ผู้อำนวยการและกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 4 ต.ค. 2562) (11)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 20
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนที่เป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 20 (วันที่ 9 ก.ย. 2562) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานโรงเรียนฉือจี้
ในกำหนดการ: คณะผู้บริหารและครูศึกษาดูงานโรงเรียนฉือจี้ (วันที่ 28 พ.ย. 2562) (17)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการอบรม "ครูเพื่อศิษย์"
ในกำหนดการ: ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม "ครูเพื่อศิษย์" (วันที่ 27 ม.ค. 2563) (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการอบรม "ครูเพื่อศิษย์"
ในกำหนดการ: ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม "ครูเพื่อศิษย์" (วันที่ 28 ม.ค. 2563) (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการอบรม "ครูเพื่อศิษย์"
ในกำหนดการ: ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม "ครูเพื่อศิษย์" (วันที่ 29 ม.ค. 2563) (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 (วันที่ 7 ก.พ. 2563) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ เกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ เกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว (วันที่ 11 ก.พ. 2563) (2)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการอบรม “Odyssey Plan: Designing Your Life”
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม “Odyssey Plan: Designing Your Life” (วันที่ 14 ก.พ. 2563) (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการอบรม “Odyssey Plan: Designing Your Life”
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม “Odyssey Plan: Designing Your Life” (วันที่ 15 ก.พ. 2563) (4)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการประชุมวางแผนดำเนินการ การขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมวางแผนดำเนินการ การขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ (วันที่ 27 ก.พ. 2563) (5)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบาริสต้าขั้นพื้นฐาน (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบาริสต้าขั้นพื้นฐาน
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบาริสต้าขั้นพื้นฐาน (วันที่ 3 เม.ย. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบาริสต้าขั้นพื้นฐาน
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบาริสต้าขั้นพื้นฐาน (วันที่ 2 เม.ย. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบาริสต้าขั้นพื้นฐาน
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบาริสต้าขั้นพื้นฐาน (วันที่ 1 เม.ย. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบาริสต้าขั้นพื้นฐาน
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบาริสต้าขั้นพื้นฐาน (วันที่ 31 มี.ค. 2563) (3)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการอบรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ one plan one page management
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ one plan one page management (วันที่ 7 เม.ย. 2563) (5)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการอบรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ one plan one page management
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ one plan one page management (วันที่ 8 เม.ย. 2563) (5)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : ผู้เข้าร่วมการอบรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ one plan one page management
ในกำหนดการ: บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ one plan one page management (วันที่ 9 เม.ย. 2563) (5)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารบุฟเฟต์ (ต่ำกว่า 100 คน) 1,104 *** ***
2    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 2,208 *** ***
3    อาหารว่าง VIP 240 *** ***
4    ค่าอาหาร VIP (4 อย่าง) 120 *** ***
5    ค่าตอบแทนวิทยากร 10 *** ***
6    ค่าของที่ระลึก 10 *** ***
7    ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการอบรม 3 *** ***
8    ค่าเดินทางวิทยากร 10 *** ***
9    ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อคนในการส่งครูเข้าร่วมการอบรมฯภายนอก 184 *** ***
10    ค่าตอบแทนวิทยากร 2 *** ***
11    ค่าของที่ระลึก 2 *** ***
12    ค่าเดินทางวิทยากร 3,000 *** ***
13    ค่าอาหาร VIP (4 อย่าง) 10 *** ***
14    อาหารว่าง VIP 20 *** ***
15    ค่าอาหารบุฟเฟต์ (ต่ำกว่า 100 คน) 88 *** ***
16    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 176 *** ***
17    ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการอบรม 1 *** ***
18    ค่าเช่ารถตู้รับ-ส่งครูเข้าร่วมกิจกรรม 4 *** ***
19    เงินบริจาคเนื่องในวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 4 *** ***
20    ค่าเทียน 2 *** ***
21    ค่ากระดาษทำฐานรองเทียน 2 *** ***
22    ค่าตกแต่งพวงมาลา 2 *** ***
23    ค่าสมัครสมาชิกสมาคมประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปี 2563 1 *** ***
24    ค่าพานดอกไม้ 1 *** ***
25    ค่าพานธูปเทียน 1 *** ***
26    ค่าช่อดอกไม้แสดงความยินดีครูได้รับรางวัล 6 *** ***
27    กระดาษการ์ดสี 180g A4 1*50 แผ่น 2 *** ***
28    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 5 *** ***
29    แฟ้มสอด A4 2 *** ***
30    แฟ้ม A-4 No 169 สอดปกพลาสติก 20 ไส้ 5 *** ***
31    กระดาษโพทอิท ตราช้าง ขนาด 3"x3" 2 *** ***
32    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 2 *** ***
33    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 2 *** ***
34    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.112 2 *** ***
35    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 20 *** ***
36    ปากกาเน้นข้อความด้ามกลม faber castell 2 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างจัดเลี้ยงสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 10 -12/5/2562 (ปรับรายได้โรงอาหารและเบเกอรี่) 1 *** ***
2    ครูศิริพรคืนเงินค่าสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน วันที่10-12/5/2562 -10,314 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี วันที่ 3/6/2562 1 *** ***
4    ครูศิริพรคืนเงินค่าใช้จ่ายร่วมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี -1,920 *** ***
5    ค่าใช้จ่ายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนหัวข้อและโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 16/6/2562 1 *** ***
6    ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 18-21/8/2562 ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี 1 *** ***
7    ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมการฝึกจิต ภาวนา สมาธิ ให้แก่บุคลากรของโรงเรียนวันที่ 6,7,13 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารอััสสัมชัญ ชั้น 2 1 *** ***
8    ครูวิไลรัตน์คืนเงินค่าใช้จ่ายอบรมงานวิจัยในชั้นเรียน -3,877 *** ***
9    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28/7/2562 1 *** ***
10    ครูศิริพรคืนเงินค่าใช้จ่ายอบรมการฝึกจิต ภาวนา สมาธิ -502 *** ***
11    ครูศิริพรคืนเงินค่าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 -2,200 *** ***
12    ค่าใช้จ่ายส่งบุคลากรเข้าร่วมทัศนศึกษาของสมาคมโรงเรียนเอกชน วันที่10-11/8/2562 ณ จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมทัศนศึกษา ครูศรีกุล ยอดชุมภูและม.ภานุวัฒน์ ต๊ะลือ 1 *** ***
13    ค่าจัดทำพาสปอร์ตของภราดาพลากร เดินทางไปค่ายภาษาจีน ณ เมืองเฉิงตู ประเทศจีน วันที่ 8-18/10/2562 1 *** ***
14    ค่าใช้จ่ายจัดอบรมเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์TQA วันที่ 7 - 8/9/2562 ณ ห้องประชุมอาคารอัสสัมชัญ ชั้น 2 1 *** ***
15    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 *** ***
16    ค่าใช้จ่ายจัดอบรมเรื่องการพัฒนาแนวคิดสะเต็มศึกษาและการออกแบบบทเรียน วันที่ 31/8/2562 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
17    ครูศิริพรคืนเงินค่าอบรมTQA 1 *** ***
18    ค่าใช้จ่ายส่งครูเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันสำคัญเดือนตุลาคม 2562 2 วัน วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 10 วันที่ 13/10/62และวันปิยมหาราช 23/10/2562 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 1 *** ***
19    ค่าใช้จ่ายอบรมเรื่องการเขียนรายงานการวิจัย บทที่ 4-5 ให้แก่ครูผู้สอน วันที่ 26/10/2562 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
20    ค่าใช้จ่ายจัดอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 15/10/2562 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 1 *** ***
21    ค่าใช้จ่ายในการจัดปฐมนิเทศครูอายุงาน 0-3 ปี จำนวน 45 คน วันที่ 26-27/10/2562 ณ เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ดอยสุเทพ 1 *** ***
22    ค่าจัดเลี้ยงอาหารและอาหารว่างจัดปฐมนิเทศครูอายุงาน 0-3 ปี จำนวน 45 คน วันที่ 26-27/10/2562 ณ เซนต์หลุยส์ธรรมสถานดอยสุเทพ (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 *** ***
23    ครูศิริพรคืนเงินค่าใช้จ่ายจัดปฐมนิเทศครูอายุงาน 0-3 ปี 1 *** ***
24    คืนเงินค่าใช้จ่ายเข้าร่วมพิธีสำคัญเดือนต.ค.2562 1 *** ***
25    ค่าใช้จ่ายจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์TQA วันที่ 25-26/11/2562 1 *** ***
26    ค่าใช้จ่ายเดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนฉือจี้ วันที่ 28/11/2562 1 *** ***
27    ค่าใช้จ่ายส่งครูเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่องพัฒนาลูกรัก...ด้วยพลังบวก ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง วันที่ 23/11/2562 1 *** ***
28    ครูศิริพรคืนเงินค่าใช้จ่ายส่งครูเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 *** ***
29    ครูจุฑารัตน์คืนเงินค่าใช้จ่ายอบรมTQA 1 *** ***
30    ค่าใช้จ่ายจัดเสวนา Positive Learning โดยคณะวิทยากรจากประเทศฟินแลนด์ วันที่ 16/12/2562 1 *** ***
31    ครูวิไลรัตน์คืนเงินค่าใช้จ่ายการเขียนรายงานวิจัย บทที่ 4-5 1 *** ***
32    ค่าใช้จ่ายจัดสัมมนาเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์TQA ครั้งที่ 2 วันที่ 29-30/1/2563 1 *** ***
33    ค่าพานธุปเทียน,พานดอกไม้, ช่อดอกไม้และค่าเช่ารถตู้เข้าร่วมพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ วันที่ 16/1/2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา 1 *** ***
34    ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างจัดเลี้ยงครูที่เข้าร่วมอบรมเรื่องระบบประกันคุณภาพ วันที่ 18/1/2563 1 *** ***
35    ครูศิริพรคืนเงินค่าใช้จ่ายร่วมงานวันครูเอกชน 1 *** ***
36    ค่าน้ำมันรถเดินทางเข้าร่วมอบรม 1 *** ***
37    ค่าธรรมเนียมหลักประกันในการจ้างแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า จำนวน 1 คน 1 *** ***
38    ครูศิริพรคืนเงินค่าใช้จ่ายอบรมTQA 1 *** ***
39    ค่าใช้จ่ายส่งครูเข้าร่วมอบรม 1 *** ***
40    ค่าใช้จ่ายทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ประเทศเวียดนาม วันที่ 3-5/5/2563 จำนวน 23 คน 1 *** ***
41    ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดภราดาพลากรเดินทางไปทัศนศึกษา ประเทศเวียดนาม วันที่ 3-5/5/63 1 *** ***
42    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจัดเลี้ยงอบรมเรื่องการทบทวนการพัฒนาหลักสูตร วันที่ 18/2/2563 1 *** ***
43    ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมครูเพื่อศิษย์ วันที่ 27-29/1/2563 และวันที่14-15/2/2563 ณ บ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา 1 *** ***
44    ค่าใช้จ่ายจัดสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 วันที่ 11-13/5/2563 1 *** ***
45    ค่าน้ำมันรถไปเข้าร่วมประชุมวางแผนดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ วันที่ 27/2/2563 ณ บ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา 1 *** ***
46    ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรบาริสต้าขั้นพื้นฐาน วันที่ 16-20 มีนาคม 2563 ณ บ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา อ.จอมทอง 1 *** ***
47    ค่าใช้จ่ายจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2563 สำหรับครูผู้สอน วันที่ 16-20/3/2563 1 *** ***
48    ค่าใช้จ่ายจัดอบรมมาตรฐานโรงเรียนและเขียนรายงานSAR โดยดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา วันที่ 18-21/5/2563 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสรุป/รายงานกิจกรรม
 - แบบสอบถาม/แบบสำรวจ
 - แบบรายงานข้อมูล สารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากร 2562
 - แบบรายงานการศึกษาดูงาน/อบรม/สัมมนา
 - รายงานสถิติการพัฒนาบุคลากร
 - ผลการประเมินบุคลากรประจำปีการศึกษา 2562

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (2)
หัวข้อ %
แบบประเมิน การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 256280.01
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่85.19
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (70 )
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ครูแกนนำ Electronic Blackboard” สื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน”
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ประชุมเตรียมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Utilizing MCP Smart Classroom for Active Learning
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (11/05/62)
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกประจำปีการศึกษา 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องApplicationที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องApplicationที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
คณะผู้บริหารและครู ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัยและพบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน
การทบทวนหัวข้อและโครงร่างการทำวิจัยและพบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน 16 มิย 62
การฝึกจิต ภาวนา สมาธิ (นักการและพนักงาน)
ฝึกจิต ภาวนา สมาธิ
การฝึกจิต ภาวนา สมาธิ
บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และการติดตามแนวใหม่
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ
ฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เสวนาหัวข้อ“วิถีมงฟอร์ตจากบรรพชนสู่ความก้าวหน้าในอนาคตอย่างยั่งยืน”
ฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เสวนาหัวข้อ“วิถีมงฟอร์ตจากบรรพชนสู่ความก้าวหน้าในอนาคตอย่างยั่งยืน” อัลบั้ม2
การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ
การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ
ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาจังหวัดเชียงรายของสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมVideo Conference เพื่อวางแผนการสัมมนาประจำปีคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.1)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.2)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.3)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.4)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ Electronic Blackboard” สื่อเทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน :ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.5)
พนักงานโภชนาการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ
อบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.5)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (EP)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนการใช้งาน Electronic Blackboardและอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน (ป.6)
ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการ การทำงานของแรงงานต่างด้าวปี 2562- 2563” สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาวและเมียนมา)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแนวคิดสะเต็มศึกษาและการออกแบบบทเรียน
การอบรมเพื่อนำเสนอตารางการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
การอบรมเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA (กลุ่มผู้บริหารและงานที่เกี่ยวข้อง)
อบรมเรื่อง การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA
ผู้อำนวยการและกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียน
ผู้อำนวยการและกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
ผู้อำนวยการและกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562
คณะผู้บริหารและครูร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
การฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2562
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรดำเนินการมอบเงินบริจาคพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา
การอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อใช้ในการบริการ
คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์เชิงรุก ด้วยทฤษฎี AI
คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์เชิงรุก ด้วยทฤษฎี AI
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ Digital Technology for Learning: Teacher Professional Development
คณะผู้บริหารและครูร่วมฟังการบรรยายพิเศษ"เรื่องพัฒนาลูกรัก...ด้วยพลังบวก"
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA (กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA (กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA (กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA (กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง)
คณะผู้บริหารและครูศึกษาดูงานโรงเรียนฉือจี้
เสวนา Positive Learning รุ่น 1
คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมงานวันครู 63
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA (กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง) ครั้งที่ 2
การอบรมทบทวนเรื่องระบบประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4 จากสมศ.
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม "ครูเพื่อศิษย์"
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA (กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง) ครั้งที่ 2
การบรรยายเรื่อง การวางแผนทางการเงิน
บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมการทัศนศึกษาประเทศเวียดนาม
บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ เกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว
การอบรมเรื่อง “การทบทวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา”
คณะผู้บริหารและครูร่วมงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2562
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2563
การอบรมเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร