Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
2.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำกับและติดตามให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(42)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(18)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
1.  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นมาตรฐานสากลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
2.  มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในรายวิชาที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
3.  จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียน
4.  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
5.  สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
6.  ครูทุกคนออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา
7.  ครูทุกคนผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
8.  ครูร้อยละ 95 มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มีมาตรฐานระดับสากลตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
  มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน
  มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคมและบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  มุ่งพัฒนายกศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่ละด้านให้มีพัฒนาการถึงขีดสุด
  มุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารในระดับสูง และข้อกำหนดอื่น ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  มุ่งพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน คุ้มค่า และต่อเนื่อง
  มุ่งส่งเสริมให้มีความพร้อมด้านกายภาพ อุปกรณ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สนองต่อเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยในระดับมาตรฐานสากล
  มุ่งสร้างระบบการวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ พัฒนา แก้ปัญหาตามลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของกิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการของผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพครู
  มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 463 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 463 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 463 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 463 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 402 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 12   12   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 67 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 งานหลักสูตรและการสอน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 67 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน 30   30   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 67 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 67 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 67 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 360 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 297 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 220 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 143 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานหลักสูตร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 67 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 67 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 297 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 143 วัน
01 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 98 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 67 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (42)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน  27 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 406 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน  29 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 404 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน  29 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 404 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 403 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 402 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 398 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตรวจประเมินการออกแบบหน่วยการเรียนรู้  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 398 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  5 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 397 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  6 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 396 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 395 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  10 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 392 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  11 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 391 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  12 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 390 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 388 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 385 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  18 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 384 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  19 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 383 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  20 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 382 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 381 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 378 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 377 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 376 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 375 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 374 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน  19 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน  20 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอน CAI  22 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 319 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอน CAI  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 318 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตรวจประเมินการออกแบบหน่วยการเรียนรู้  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 248 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  15 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 173 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  20 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  21 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 167 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  22 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 166 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การวางแผนการจัดกิจกรรมเสริม ปีการศึกษา 2563  22 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 166 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  23 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การวางแผนการจัดกิจกรรมเสริม ปีการศึกษา 2563  23 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในหน่วยงาน  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  24 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 164 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  27 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  28 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 160 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  29 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 159 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  30 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 158 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที  31 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 157 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเอกสารอบรม 1 *** ***
2    ค่าอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของครูผู้สอน 4 *** ***
3    คู่มือครูระดับชั้น ป.1 - 6 1 *** ***
4    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 100 *** ***
5    กระดาษการ์ดสี 180 g A4 1x200 (4 สี) 20 *** ***
6    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 12 *** ***
7    ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่ L-150 1x60 ใบ 1 *** ***
8    ใบมีดคัตเตอร์ ใหญ่ L-150 1x60 ใบ 12 *** ***
9    ลวดเย็บ Max No.35 1x24 4 *** ***
10    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 30 *** ***
11    เทปกาวย่นสี 2 นิ้ว 30 *** ***
12    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 5 เมตร 3 *** ***
13    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 10 *** ***
14    แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว / 120F A 4 ตราช้าง 12 *** ***
15    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 20 *** ***
16    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 0 ชนิด 50 ตัว 30 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่ากระดาษA4, เครื่องคิดเลขและหนังยาง สำหรับใช้ในงานหลักสูตรสำหรับให้ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้และบันทึกหลังการสอนของ 8 กลุ่มสาระ 1 *** ***
2    ค่าซองเติมแฟ้ม จำนวน 150 ห่อๆละ 20 บาท ใช้ในงานหลักสูตร 1 *** ***
3    ค่าแผ่นพลาสติกและกระดาษการ์ดสำหรับใช้ในการเรียนการสอนโดยใช้Plickers App 1 *** ***
4    ค่าเตาแก๊สและถังแก๊สสำหรับใช้ในห้องเรียนวิชาคหกรรม จำนวน 4 ชุด 1 *** ***
5    ครูทิพวรรณคืนเงินค่าเตาแก๊สและถังแก๊ส 1 *** ***
6    ค่าตอบแทนที่ปรึกษางานวิจัย 9 คน 1 *** ***
7    ค่ากระดาษA4 จำนวน 50 รีมและซองอเนกประสงค์ 50 แพ็ค สำหรับให้ครูปริ้นแผนการสอน 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม
 - งานวิจัยในชั้นเรียน
 - แบบสอบถามความคิดเห็นการใช้หลักสูตร
 - สรุปผลการผลิตสื่อการสอน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของหน่วยงาน งานหลักสูตร
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (18 )
การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4-6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที
บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1 - 3 บันทึกVDO การสอน 10 นาที
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที
บันทึก VDO 5 นาที การเรียนการสอนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4 - 6 บันทึกVDO การสอน 10 นาที
การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอน CAI
การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
การวางแผนการจัดกิจกรรมเสริม ปีการศึกษา 2563
การวางแผนการจัดกิจกรรมเสริม ปีการศึกษา 2563
การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน
การอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน