Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.6 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อประสานการดำเนินงานด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพของระดับชั้น ป.6 ให้มีคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(19)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(12)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.6 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.6 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ
1.  ร้อยละ 95 ของนักเรียนชั้น ป.6 มีความรู้ความเข้าใจตามเนื้อหาการเรียนรู้ตามเกณฑ์
2.  ร้อยละ 95 ของนักเรียนชั้น ป.6 มีระเบียบวินัยปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน
3.  ร้อยละ 95 ของนักเรียนชั้น ป.6 มีความสุขในการเรียน ในการร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
4.  ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองชั้น ป.6 มีความเข้าใจในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนขอความร่วมมือ
5.  ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองชั้น ป.6 ที่มีความร่วมมือในกิจกรรมที่โรงเรียนขอความร่วมมือ
6.  ร้อยละ 95 ของครูชั้น ป.6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
7.  ร้อยละ 95 ของครูชั้น ป.6 มีความมั่นคงและมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่
8.  ร้อยละ 90 ของอาคารสถานที่มีความพร้อมต่อการใช้งานและมีสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
9.  ร้อยละ 95 ของครูชั้น ป.6 มีอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพพร้อมใช้งานในทุกกิจกรรมและการเรียนการสอน
10.  มีคู่มือ ระเบียบการ ขั้นตอน และเอกสารการดำเนินงาน (หนังสือ คำสั่ง ประกาศ แบบฟอร์มยื่นขอ บันทึกข้อความสื่อสาร หลักฐาน และอื่นๆ) ที่ชัดเจนในกระบวนการบริหารระดับชั้น ป.6
11.  ครูในระดับชั้นรับทราบและมีความเข้าใจชัดเจนในระบบและกระบวนการบริหารระดับชั้น ป.6

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.6 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคมและบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามแก่นแท้ของจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ ผู้ก่อตั้ง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 607 วัน
01 ก.พ. 2562 28 ก.พ. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 607 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 576 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 576 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 546 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 180 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 การกำกับติดตาม ด้านนักเรียนทั้งการเรียนและพฤติกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 180 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 การกำกับ ติดตาม ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในการให้ความร่วมมือในกิจกรรมของโรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 180 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมของครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสอนและการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 180 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 การกำกับ ติดตาม ด้านความพร้อมของอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ ทั้งภายนอกและภายในห้องเรียนให้มีคุณภาพ เอื้อต่อการสอนของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 180 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 การประสานงานอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 180 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น 13   13   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 180 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 การจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 180 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.8 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 180 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 180 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 180 วัน
09 ก.ค. 2562 12 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 473 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 410 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 333 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 256 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารระดับชั้น ป.6   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 180 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 180 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 410 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 256 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 210 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 180 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (19)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้น  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 516 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่1/2562  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 516 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่2/2562  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 488 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่2/2562  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 488 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  4 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 481 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครูระดับชั้น ป.6  23 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 462 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การกำกับติดตาม ด้านนักเรียนทั้งการเรียนและพฤติกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่3/2562  8 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 446 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้น  8 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 446 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้น  12 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 411 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่4/2562  12 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 411 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมครูระดับชั้น ป.6  11 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การกำกับติดตาม ด้านนักเรียนทั้งการเรียนและพฤติกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนด  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้น  9 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 292 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
  การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่5/2562  9 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 292 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการบันทึกภาพร่วมกับครูระดับชั้นป.6 สำหรับจัดพิมพ์ในหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  4 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 266 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การบันทึกภาพสำหรับจัดพิมพ์ในหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562  4 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 266 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 งานอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2562  14 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 256 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การประสานงานอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่6/2562  20 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 250 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เชิญผ.อ.ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารระดับชั้น  20 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 250 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ปีการศึกษา 2563  11 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 230 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รางวัลแก่ห้องเรียนที่มี ผลการประเมินดีเด่น 55 *** ***
2    กระดาษโพทอิทคละไซส์ แบบในเล่ม 3 *** ***
3    ถ่านอัลคาไลน์ AA (2 ก้อน) 36 *** ***
4    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 80 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.2562 1,446 *** ***
2    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นเดือนพ.ค.-มิ.ย.62 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบบันทึกเพื่อพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.6 เป็นรายบุคคล
 - แบบรายงานในระดับชั้น ป.6 ด้านนักเรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู ด้านกายภาพและอื่น ๆ
 - แบบประเมินครูในระดับชั้น ป.6

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.6 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ ของหน่วยงาน งานบริหารระดับชั้น ป.6
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.6 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ92.00
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (12 )
การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่1/2562
การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่2/2562
การประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
ประชุมครูระดับชั้น ป.6
การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่3/2562
การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่4/2562
ประชุมครูระดับชั้น ป.4
การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่5/2562
การบันทึกภาพสำหรับจัดพิมพ์ในหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
งานอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่6/2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ปีการศึกษา 2563