Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก รับทราบ เข้าใจ และร่วมดำเนินการเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(29)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(5)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน
1.  นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทุกคนได้รับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อที่มีประสิทธิภาพจากทางโรงเรียน
2.  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้ปกครองในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.1 มีมากกว่า 3 แหล่ง
3.  ครูอาวุโสเข้าร่วมงานวันกตัญญูครูอาวุโส คิดเป็นร้อยละ 80
4.  นักเรียนทุกคนได้รับวารสารโรงเรียน คนละ 1 เล่ม/ปีการศึกษา
5.  โรงเรียนมีความร่วมมือและเครือข่ายกับบุคคล องค์กร สถาบันต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอร์ต ร้อยละ 85
6.  ทุกหน่วยงานในโรงเรียน ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากงานสื่อสารมวลชน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 179 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 179 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 179 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 179 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 118 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 216 วัน
01 ก.ค. 2564 31 ต.ค. 2564   D 6.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 7   7   0 *** *** 35 วัน
01 ม.ค. 2565 16 ม.ค. 2565   D 6.2 งานวันกตัญญูครูอาวุโส (วันที่ 16 ม.ค. 2565)   0   0 *** *** 112 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2565   D 6.3 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ (วารสารโรงเรียน, ส.ค.ส.)   0   0 *** *** 247 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.4 จัดทำป้ายโฆษณากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.5 ร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญกับบุคคล หน่วยงาน องค์กร เนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น งานรับตำแหน่งใหม่ งานเกษียณอายุราชการ งานกงสุลจีน งานวันเกิดบุคคลสำคัญ งานแสดงความยินดีกับโรงเรียน/หน่วยงาน/องค์กรภายนอกในโอกาสต่างๆ เปิดอาคารสำนักงานใหม่ งานทำบุญบำเพ็ญกุศล บุคคล/ศิษย์เก่า/ครูอาวุโสที่เสียชีวิต   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์ 22   22   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.7 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน   0   0 *** *** 216 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.8 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2564   0   0 *** *** 216 วัน
29 มิ.ย. 2564 02 ก.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 86 วัน
07 ก.ย. 2564 10 ก.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 16 วัน
30 พ.ย. 2564 03 ธ.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 68 วัน
14 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 145 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานสื่อสารมวลชน   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564   0   0 *** *** 216 วัน
07 ก.ย. 2564 10 ก.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 16 วัน
14 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 145 วัน
01 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2565   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 186 วัน
30 เม.ย. 2565 30 เม.ย. 2565   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 216 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (29)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 โรงเรียนหยุด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  3 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 โรงเรียนหยุด ชดเชยวันอาสาฬหบูชา  26 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 62 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 โรงเรียนหยุด วันหยุดพิเศษตามมติ ครม.  27 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 โรงเรียนหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  28 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 โรงเรียนหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ  12 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 45 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนอนุบาล  18 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1  1 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนอนุบาล  20 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 37 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1  1 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนอนุบาล  23 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 34 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1  1 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนอนุบาล  27 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 30 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1  1 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนอนุบาล  1 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 25 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1  1 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนอนุบาล  3 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 23 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1  1 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนอนุบาล  8 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 18 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1  1 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564
 โรงเรียนหยุด วันมหิดล (หยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม)  24 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 โรงเรียนหยุด วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  13 ต.ค. 2564 17 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 โรงเรียนหยุด ชดเชยวันปิยมหาราช  22 ต.ค. 2564 26 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 โรงเรียนหยุด ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)  6 ธ.ค. 2564 71 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 โรงเรียนหยุด วันรัฐธรรมนูญ  10 ธ.ค. 2564 75 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสเเละวันส่งท้ายสิ้นปี  25 ธ.ค. 2564 90 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสเเละวันส่งท้ายสิ้นปี  26 ธ.ค. 2564 91 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสเเละวันส่งท้ายสิ้นปี  27 ธ.ค. 2564 92 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสเเละวันส่งท้ายสิ้นปี  28 ธ.ค. 2564 93 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสเเละวันส่งท้ายสิ้นปี  29 ธ.ค. 2564 94 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสเเละวันส่งท้ายสิ้นปี  30 ธ.ค. 2564 95 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 โรงเรียนหยุด วันสิ้นปี  31 ธ.ค. 2564 96 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 โรงเรียนหยุด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่  1 ม.ค. 2565 97 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
  โรงเรียนหยุด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่  2 ม.ค. 2565 98 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
  โรงเรียนหยุด ชดเชยวันขึ้นปีใหม่  3 ม.ค. 2565 99 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 โรงเรียนหยุด วันการศึกษาเอกชน  10 ก.พ. 2565 137 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 โรงเรียนหยุด วันมาฆบูชา  15 ก.พ. 2565 142 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหาร 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมช่วงเช้า 1 *** ***
3    ค่าของขวัญมอบแก่ครูอาวุโส 1 *** ***
4    วารสารโรงเรียน 2,300 *** ***
5    ค่าของขวัญที่ระลึก 1 *** ***
6    ค่าดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 1 *** ***
7    เลนส์ถ่ายภาพ Canon EF 16-35 mm f4L IS US 1 *** ***
8    กล้องถ่ายภาพ canon eos5D MKIV 1 *** ***
9    ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์(กล้องถ่ายรูป) 1 *** ***
10    8 TB HDD (ฮาร์ดดิสก์สำรองข้อมูล) SEAGATE SKYHAWK SATA3 (ST8000VX0022) 1 *** ***
11    แบตเตอรี่ Panasonic Eneloop Pro AA Pack 4 2550mAh BK-3HCCE/4BT 2 *** ***
12    ที่ชาร์จถ่านPanasonic Eneloop AAx4 / K-KJ55MCC40T 1 *** ***
13    Transcend Card Reader RDF9 K2 (USB3.1) 1 *** ***
14    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 8 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple i mac จำนวน 1 ชุด และมัลติมีเดียฮับ 5 พอร์ต จำนวน 1 ตัว งานสื่อสารมวลชน 1 *** ***
2    ค่าจัดทำผังโครงสร้างโรงเรียนและผังโครงสร้างฝ่ายปีการศึกษา 2564 จำนวน 7 บอร์ด (ร้าน TMax-Design) 1 *** ***
3    ค่าอุปกรณ์ทำกระเช้าแก้วที่ระลึก 80 ปี จำนวน 10 ชุด และค่าเครื่องดื่มจัดเลี้ยงรับรองแขก 1 *** ***
4    ค่าคู่มือนักเรียนระดับชั้นป.2-6 จำนวน 1,800 เล่ม ๆ ละ 20 บาท (ร้านกล้าคิดกำลังดี) 1 *** ***
5    ค่าพวงหรีดร่วมแสดงความไว้อาลัย ม.ชาตรี พันธุ์กลิ่นทอง ครูอาวุโส 1 *** ***
6    ค่าแก้วที่ระลึก 88 ปี จำนวน 10 ชุด สำหรับจัดเตรียมกระเช้าที่ระลึกมอบให้หน่วยงานต่าง ๆ 1 *** ***
7    คืนเงิน ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple i mac จำนวน 1 ชุด และมัลติมีเดียฮับ 5 พอร์ต จำนวน 1 ตัว งานสื่อสารมวลชน 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบบันทึกการรับข้อมูลข่าวสาร
 - รายงานสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 - รายงานการรับทราบข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
 - รายงานสถิติการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนของโรงเรียน
 - แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของงานสื่อสารมวลชน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานสื่อสารมวลชน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (5 )
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565