Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อประสานงาน ดำเนินงานจัดทำ- จัดส่งเอกสาร กิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายของฝ่ายธุรการ-การเงินและเป็นไปตามระบบการบริหารของโรงเรียน
2.  เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงินให้เป็นไปตามข้อกำหนดของงานสารสนเทศโรงเรียน
3.  เพื่อให้มีกระบวนการในการรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนแทรกชั้นที่ชัดเจนเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(34)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(14)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
1.  ร้อยละ 90 ของการจัดทำเอกสาร มีความถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดของโรงเรียน
2.  ข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน ร้อยละ 90 มีความถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดสารสนเทศโรงเรียน
3.  ทุกหน่วยงานในโรงเรียน ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ
4.  มีหลักเกณฑ์ กระบวนการ และขั้นตอนของการรับสมัครนักเรียนอย่างเป็นระบบเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
5.  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงและเยี่ยมชมโรงเรียนของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ารับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565 ร้อยละ 80

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 179 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 179 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 179 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 179 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 118 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.1 การดำเนินการเอกสารหนังสือรับของโรงเรียน   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.2 การดำเนินการเอกสารหนังสือส่งของโรงเรียน   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.3 การดำเนินการเอกสารคำสั่งของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.4 การดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความของฝ่ายธุรการ-การเงิน   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.5 การดำเนินการจัดพิมพ์ และการดำเนินการจัดส่งหนังสือ   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.6 การดำเนินการคัดแยกจดหมาย/การดำเนินการนำส่งจดหมาย และเอกสารระหว่างฝ่ายต่างๆ   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.7 การดำเนินการร่างและจัดพิมพ์จดหมาย   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.8 การดำเนินการบันทึกการประชุมของครูและการประชุมของฝ่ายธุรการ-การเงิน   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.9 การให้บริการด้านการถ่ายเอกสาร   0   0 *** *** 216 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.10 การดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน   0   0 *** *** 186 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.11 ติดตามสรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายธุรการ-การเงินในแต่ละเดือน (วันที่ 31 พ.ค. 2564, วันที่ 30 มิ.ย. 2564, วันที่ 31 ก.ค. 2564, วันที่ 31 ส.ค. 2564, วันที่ 30 ก.ย. 2564, วันที่ 31 ต.ค. 2564, วันที่ 30 พ.ย. 2564, วันที่ 31 ธ.ค. 2564, วันที่ 31 ม.ค. 2565, วันที่ 28 ก.พ. 2565, วันที่ 31 มี.ค. 2565)   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.12 รวบรวม ติดตาม จัดเก็บ แผนงาน โครงการ 4 ครั้ง/ปีการศึกษา   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.13 รวบรวม สรุปผลการเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนงาน   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.14 ติดตาม รวบรวม แผนปฏิบัติการประจำปีและสรุปผลการปฏิบัติงานของฝ่ายธุรการ-การเงิน   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.15 ประสาน ติดตาม งานภายใน และภายนอกหน่วยงาน   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.16 ตรวจติดตามการดำเนินงานในระบบ SWIS   0   0 *** *** 216 วัน
01 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.17 การดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565   0   0 *** *** 186 วัน
01 พ.ค. 2564 30 มิ.ย. 2564   D 6.17.1 ศึกษา วางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ปฏิทินให้หน่วยงานภายในได้รับทราบ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 88 วัน
01 ก.ค. 2564 31 ส.ค. 2564   D 6.17.2 ประสานงานกับงานเทคโนโลยี และงานสื่อสารมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 26 วัน
02 ส.ค. 2564 31 ส.ค. 2564   D 6.17.3 จัดทำเอกสารประกอบการจำหน่ายใบสมัครและเอกสารรับมอบตัว   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 26 วัน
16 ส.ค. 2564 30 พ.ย. 2564   D 6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​ 34   34   0 *** *** 65 วัน
16 ส.ค. 2564 04 พ.ย. 2564   D 6.17.5 จัดพิมพ์ข้อมูลผู้สมัคร จัดทำเอกสาร และประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง   0   0 *** *** 39 วัน
05 พ.ย. 2564 05 พ.ย. 2564   D 6.17.6 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนและแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน (วันที่​ 5 พ.ย. 2564)   0   0 *** *** 40 วัน
08 พ.ย. 2564 12 พ.ย. 2564   D 6.17.7 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565 (วันที่​ 8-12 พ.ย. 2564)   0   0 *** *** 47 วัน
17 พ.ย. 2564 17 พ.ย. 2564   D 6.17.8 ประกาศผลการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565 (วันที่​ 17 พ.ย. 2564)   0   0 *** *** 52 วัน
20 พ.ย. 2564 20 พ.ย. 2564   D 6.17.9 ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565 (วันที่​ 20 พ.ย. 2564)   0   0 *** *** 55 วัน
01 ธ.ค. 2564 31 ม.ค. 2565   D 6.17.10 กำกับ ติดตาม และประเมิน   0   0 *** *** 127 วัน
01 ม.ค. 2565 31 มี.ค. 2565   D 6.17.11 นำผลการประเมินไปพัฒนาวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 186 วัน
01 ม.ค. 2565 31 มี.ค. 2565   D 6.18 การดำเนินการรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น   0   0 *** *** 186 วัน
01 ม.ค. 2565 31 ม.ค. 2565   D 6.18.1 ศึกษา และวางแผน การรับสมัครนักเรียนแทรกชั้น   0   0 *** *** 127 วัน
01 ก.พ. 2565 28 ก.พ. 2565   D 6.18.2 ติดต่อ ประสานงานกับฝ่ายวิชาการในการสำรวจสถิติจำนวนนักเรียน   0   0 *** *** 155 วัน
01 ก.พ. 2565 28 ก.พ. 2565   D 6.18.3 โทรแจ้งผู้ปกครองที่ยื่นความจำนงไว้   0   0 *** *** 155 วัน
01 ก.พ. 2565 31 มี.ค. 2565   D 6.18.4 จัดทำเอกสารประกอบการจำหน่ายใบสมัครและเอกสารรับมอบตัว   0   0 *** *** 186 วัน
01 ก.พ. 2565 31 มี.ค. 2565   D 6.18.5 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร นักเรียนแทรกชั้น   0   0 *** *** 186 วัน
01 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2565   D 6.18.6 จัดพิมพ์ข้อมูลผู้สมัคร จัดทำเอกสาร และประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง   0   0 *** *** 186 วัน
01 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2565   D 6.18.7 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของนักเรียนแทรกชั้น   0   0 *** *** 186 วัน
01 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2565   D 6.18.8 ประกาศผลการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของนักเรียนแทรกชั้น   0   0 *** *** 186 วัน
01 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2565   D 6.18.9 ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนแทรกชั้น   0   0 *** *** 186 วัน
01 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2565   D 6.18.10 กำกับ ติดตาม และประเมิน   0   0 *** *** 186 วัน
01 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2565   D 6.18.11 นำผลการประเมินไปพัฒนาวางแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 186 วัน
01 พ.ค. 2564 31 มี.ค. 2565   D 6.19 งานจัดทำบัตรนักเรียน   0   0 *** *** 186 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.20 งานจัดทำสถิติการมาปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.21 การให้บริการทางด้านการใช้โทรศัพท์ในการติดต่อหน่วยงานภายในและภายนอก   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.22 การให้บริการการใช้เครื่องโทรสารในการรับและส่งเอกสาร   0   0 *** *** 216 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.23 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.24 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2564   0   0 *** *** 216 วัน
29 มิ.ย. 2564 02 ก.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 86 วัน
07 ก.ย. 2564 10 ก.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 16 วัน
30 พ.ย. 2564 03 ธ.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 68 วัน
14 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 145 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564   0   0 *** *** 216 วัน
07 ก.ย. 2564 10 ก.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 16 วัน
14 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 145 วัน
01 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2565   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 186 วัน
30 เม.ย. 2565 30 เม.ย. 2565   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 216 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (34)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  16 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 41 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  17 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 40 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  18 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  19 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 38 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  20 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 37 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  23 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 34 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  24 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  25 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 32 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  26 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  27 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 30 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  30 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 27 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  31 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 26 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  1 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 25 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  2 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 24 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  3 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 23 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  6 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 20 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  7 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 19 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  8 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 18 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  9 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 17 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  10 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 16 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  13 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 13 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  14 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  15 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 11 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  16 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  17 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 9 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  20 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  21 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 5 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  22 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 4 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  23 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 3 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  24 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  27 ก.ย. 2564 พรุ่งนี้ ไม่ได้เช็ค  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  28 ก.ย. 2564 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  29 ก.ย. 2564 3 วัน ไม่ได้เช็ค  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564
 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  30 ก.ย. 2564 4 วัน ไม่ได้เช็ค  6.17.4 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา​ 2565​  16 ส.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายได้จากการจำหน่าย ใบสมัคร 460 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 24 *** ***
2    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 5 *** ***
3    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 1 *** ***
4    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 2 *** ***
5    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 2 *** ***
6    ปากกาเจลโล่บอลควอนตั้มชนิดกด # 1233 200 *** ***
7    แฟ้มโชว์เอกสารตราช้าง เบอร์ 444 A4 4 *** ***
8    ค่าวัสดุ-อุปกรณ์การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียน 1 *** ***
9    อาหารว่าง VIP 500 *** ***
10    ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ 1 *** ***
11    ค่าจัดเลี้ยงคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียน 1 *** ***
12    ค่าจัดทำซองสีน้ำตาล (ซองบริจาค) 500 *** ***
13    ค่าจัดเลี้ยงคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน 1 *** ***
14    บัตรนักเรียน 1 *** ***
15    หมึกพิมพ์ เครื่องพิมพ์ Zebra P330i 1 *** ***
16    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 5 *** ***
17    ค่าจัดทำแฟ้มรับสมัครนักเรียน 60 *** ***
18    ค่าจัดทำใบสมัคร 100 *** ***
19    ปากกาเน้นข้อความด้ามกลม faber castell 10 *** ***
20    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 24 *** ***
21    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบน หัวลูกลื่น ZL72W 1 *** ***
22    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 5 *** ***
23    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.108 1 *** ***
24    หมึกเติมแท่นประทับตรา ตราม้า 28 มล. B,R 1 *** ***
25    กระดาษหัวจดหมายโรงเรียน 7,500 *** ***
26    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 1 *** ***
27    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.109 1 *** ***
28    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 1 *** ***
29    กระดาษโพทอิทคละไซส์ แบบในเล่ม 1 *** ***
30    ทะเบียนหนังสือส่ง A-4 1 *** ***
31    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 1 *** ***
32    ซองจดหมายโรงเรียน 6,000 *** ***
33    ซองขนาด A4 โรงเรียน 2,000 *** ***
34    ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ฝ่ายวิชาการ 1 *** ***
35    ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ฝ่ายกิจการนักเรียน 1 *** ***
36    ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สำนักผู้อำนวยการ 1 *** ***
37    ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 1 *** ***
38    ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ฝ่ายธุรการ-การเงิน 1 *** ***
39    ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 1 *** ***
40    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 24 *** ***
41    เทปใส 3M 500 ขนาด 1*36 หลา แกนใหญ่ 4 *** ***
42    เทปกาวย่นสี 2 นิ้ว 2 *** ***
43    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 1 *** ***
44    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 5 *** ***
45    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 1 *** ***
46    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 2 *** ***
47    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 3 *** ***
48    ค่าถ่ายเอกสารภายนอก ฝ่ายวิชาการ 1 *** ***
49    ค่าถ่ายเอกสารภายนอก ฝ่ายกิจการนักเรียน 1 *** ***
50    ค่าถ่ายเอกสารภายนอก สำนักผู้อำนวยการ 1 *** ***
51    ค่าถ่ายเอกสารภายนอก ฝ่ายบริหารทั่วไป 1 *** ***
52    ค่าถ่ายเอกสารภายนอก ฝ่ายธุรการ-การเงิน 1 *** ***
53    ค่าถ่ายเอกสารภายนอก ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 1 *** ***
54    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 5 *** ***
55    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 5 *** ***
56    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 2 *** ***
57    กระดาษการ์ดสี 110 g F4 1x200 (4สี) 200 แผ่น 1 *** ***
58    กระดาษการ์ดทำปก 180 g A4 1x50 4 *** ***
59    ปากกาเสียบหน้าเคาน์เตอร์ 40 *** ***
60    กระดาษแฟกซ์ ตราสิงห์ 210x30 หลา1-CM 20 *** ***
61    ค่าจัดทำใบสมัคร 500 *** ***
62    ค่าจัดทำแฟ้มรับสมัครนักเรียน 500 *** ***
63    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
64    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
65    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
66    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
67    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
68    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 3 *** ***
69    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 20 *** ***
70    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
71    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 50 *** ***
72    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
73    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 20 *** ***
74    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
75    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายรับจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายรับค่าใบสมัคร ณ 31/7/2564 3 ชุด 1.00 *** ***
2    รายรับค่าใบสมัคร ณ 31 ส.ค.2564 146 ชุด 1.00 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าถ่ายเอกสารเดือนมี.ค.-เม.ย.64 วิชา 958 กิจ228 ธุร 1067 1 *** ***
2    ค่าส่งจดหมายทางไปรษณีย์เดือนมี.ค.-เม.ย.2564 1 *** ***
3    ค่าอาหารว่าง,น้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับรับรองคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมนร.แทรกชั้น ปีการศึกษา 2564 1 *** ***
4    ค่าส่งจดหมายทางไปรษณีย์เดือนพ.ค.2564 1 *** ***
5    ค่าบัตรและหมึกพิมพ์สำหรับพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนป.1, ป.4 และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2564 1 *** ***
6    วัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.2564 1 *** ***
7    ค่าส่งจดหมายทางไปรษณีย์เดือนมิ.ย.2564 1 *** ***
8    ค่าชุดทำความสะอาดเครื่องพิมพ์บัตรนักเรียน จำนวน 1 ชุด (บ.เอแอนด์เอ) 1 *** ***
9    ค่าจัดทำแฟ้มรับสมัครป.1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1,000 ใบ ๆ ละ 17 บาท 1 *** ***
10    วัสดุสำนักงานเดือนก.ค.64 1 *** ***
11    ค่าส่งจดหมายทางไปรษณีย์เดือนก.ค.2564 1 *** ***
12    ค่าจัดพิมพ์ใบสมัครเรียนป.1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 700ใบ ๆ ละ 7.50 บาท (ร้านแสงธรรมการพิมพ์) 1 *** ***
13    ค่าจัดทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์สำหรับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2565 1 *** ***
14    ค่าส่งจดหมายทางไปรษณีย์เดือนก.ค.2564 1 *** ***
15    วัสดุสำนักงานเดือนสิงหาคม 2564 1 *** ***
16    ค่าถ่ายเอกสารเดือนพ.ค.- ก.ค.2564 (ร้านลักษณ์พานิช) วิชา6,006 ,สำนัก 250 ,บริ 60 ,ธุร 1,067 1 *** ***
17    ค่าสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนป.1 ปีการศึกษา 2565 (หจก.เหนือชั้นอิงค์เจ็ท) 1 *** ***
18    ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนป.1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 ป้าย (ร้านT-max design) 1 *** ***
19    ค่าส่งจดหมายทางไปรษณีย์เดือนส.ค.2564 1 *** ***
20    วัสดุสำนักงานเดือนก.ย.2564 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบบันทึกการติดตามแผนงาน/โครงการ
 - บันทึกสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
 - แบบสำรวจความพึงพอใจ
 - ทะเบียนรับ/ทะเบียนส่ง/คำสั่ง/ประกาศ/บันทึกข้อความ
 - บันทึกการจัดส่งเอกสารระหว่างฝ่ายต่างๆ
 - บันทึกการประชุมประจำเดือนของครู และบันทึกการประชุมประจำเดือนของฝ่ายธุรการ-การเงิน
 - บันทึกการให้บริการด้านการถ่ายเอกสารและบันทึกรายจ่ายที่ต้องชำระให้กับทางร้านลักษณ์พานิช
 - รายงานสถิติการมาปฏิบัติงานของครูประจำวัน
 - รายงานสถิติการมาปฏิบัติงานของครูประจำเดือน
 - เบอร์โทรศัพท์สำหรับใช้ในการติดต่อหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกโรงเรียน
 - บันทึกการรับ-ส่งโทรสาร

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน ของหน่วยงาน งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (14 )
จำหน่ายใบสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
จำหน่ายใบสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
จำหน่ายใบสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
จำหน่ายใบสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
จำหน่ายใบสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
จำหน่ายใบสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
จำหน่ายใบสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
จำหน่ายใบสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
จำหน่ายใบสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
จำหน่ายใบสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
จำหน่ายใบสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
จำหน่ายใบสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
จำหน่ายใบสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
จำหน่ายใบสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565