Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการจัด กำกับติดตาม และประสานงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(43)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(2)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.  1. มีการจัดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ร้อยละ 90 ที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
2.  2. ผู้เรียนร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
3.  3. ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้ร่วมกิจกรรมทางประเพณี ศาสนา วันสำคัญของไทย
4.  4. ผู้เรียนร้อยละ 85 ยึดมั่นในสัจธรรม (แสวงหา เข้าถึง และเห็นคุณค่าของความเป็นจริงของหลักธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ)
5.  5. ผู้เรียนร้อยละ 85 ตระหนัก รู้คุณค่า และร่วมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
6.  6. ผู้เรียนร้อยละ 83 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย และปัญหาทางเพศ
7.  7. หน่วยงานภายนอก ร้อยละ 90 ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะรากฐานอันสามารถต่อยอดสู่นวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพของสังคมและบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 127 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 127 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 492 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์ม เอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 127 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 66 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 268 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   0   0 *** *** 268 วัน
17 พ.ค. 2564 23 ก.พ. 2565   D 6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8)   0   0 *** *** 202 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.2 กิจกรรมนักเรียน   0   0 *** *** 268 วัน
02 ส.ค. 2564 03 ธ.ค. 2564   D 6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 27 ตุลาคม 3, 10 พฤศจิกายน 2564) 8   8   0 *** *** 120 วัน
10 ม.ค. 2565 31 มี.ค. 2565   D 6.2.2 กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (วันที่ 6-12 มีนาคม 2565)   0   0 *** *** 238 วัน
03 พ.ค. 2564 11 มิ.ย. 2564   D 6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (วันที่ 17-25 พฤษภาคม 2564)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 55 วัน
07 มิ.ย. 2564 13 ก.ค. 2564   D 6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา(วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564) 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 23 วัน
17 พ.ค. 2564 09 ก.ค. 2564   D 6.2.5 พิธีไหว้ครู (วันที่ 17 มิถุนายน 2564) 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 27 วัน
01 ก.ย. 2564 09 ธ.ค. 2564   D 6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564) 5   5   0 *** *** 126 วัน
21 มี.ค. 2565 29 เม.ย. 2565   D 6.2.7 กิจกรรมวันสงกรานต์ (วันที่ 12 เมษายน 2565)   0   0 *** *** 267 วัน
17 พ.ค. 2564 30 มิ.ย. 2564   D 6.2.8 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (วันที่ 2 มิถุนายน 2564)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 36 วัน
28 มิ.ย. 2564 20 ส.ค. 2564   D 6.2.9 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 27 กรกฏาคม 2564) 3   3   0 *** *** 15 วัน
05 ก.ค. 2564 03 ก.ย. 2564   D 6.2.10 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 2-15 สิงหาคม 2564) 5   5   0 *** *** 29 วัน
06 ก.ย. 2564 20 ธ.ค. 2564   D 6.2.11 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564) 9   9   0 *** *** 137 วัน
08 พ.ย. 2564 31 ม.ค. 2565   D 6.2.12 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (วันที่ 7 มกราคม 2565) 1   1   0 *** *** 179 วัน
17 พ.ค. 2564 30 ก.ค. 2564   D 6.2.13 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด (วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6 วัน
17 พ.ค. 2564 25 ก.พ. 2565   D 6.2.14 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม 5   5   0 *** *** 204 วัน
17 พ.ค. 2564 25 ก.พ. 2565   D 6.2.15 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก   0   0 *** *** 204 วัน
17 พ.ค. 2564 25 ก.พ. 2565   D 6.2.16 กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน   0   0 *** *** 204 วัน
07 มิ.ย. 2564 04 ก.พ. 2565   D 6.3 โครงการงานประจำปีของโรงเรียน (วันที่ 21-23 ธันวาคม 2564)   0   0 *** *** 183 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.4 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** 268 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** 268 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2564   0   0 *** *** 268 วัน
29 มิ.ย. 2564 02 ก.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 34 วัน
07 ก.ย. 2564 10 ก.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 36 วัน
30 พ.ย. 2564 03 ธ.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 120 วัน
14 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 197 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกิจกรรมนักเรียน   0   0 *** *** 268 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564   0   0 *** *** 268 วัน
07 ก.ย. 2564 10 ก.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** 36 วัน
14 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 197 วัน
01 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2565   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 238 วัน
30 เม.ย. 2565 30 เม.ย. 2565   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 268 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (43)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 รับชม VDO กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2564  25 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 41 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.5 พิธีไหว้ครู (วันที่ 17 มิถุนายน 2564)  17 พ.ค. 2564 - 9 ก.ค. 2564
 การทำใบงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564  19 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 17 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา(วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564)  7 มิ.ย. 2564 - 13 ก.ค. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  19 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 17 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา(วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564)  7 มิ.ย. 2564 - 13 ก.ค. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  19 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 17 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.9 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 27 กรกฏาคม 2564)  28 มิ.ย. 2564 - 20 ส.ค. 2564
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  19 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 17 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.10 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 2-15 สิงหาคม 2564)  5 ก.ค. 2564 - 3 ก.ย. 2564
 การทำใบงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564  20 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 16 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา(วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564)  7 มิ.ย. 2564 - 13 ก.ค. 2564
 ขอเชิญผู้อำนวยการลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  20 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 16 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 27 กรกฏาคม 2564)  28 มิ.ย. 2564 - 20 ส.ค. 2564
 พิธีลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  20 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 16 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.9 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 27 กรกฏาคม 2564)  28 มิ.ย. 2564 - 20 ส.ค. 2564
 การทำใบงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564  21 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 15 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา(วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564)  7 มิ.ย. 2564 - 13 ก.ค. 2564
 การทำใบงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564  22 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 14 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา(วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564)  7 มิ.ย. 2564 - 13 ก.ค. 2564
 การทำใบงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564  23 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 13 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา(วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564)  7 มิ.ย. 2564 - 13 ก.ค. 2564
 การทำบัตรอวยพร กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564  9 ส.ค. 2564 4 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.10 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 2-15 สิงหาคม 2564)  5 ก.ค. 2564 - 3 ก.ย. 2564
 การทำบัตรอวยพร กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564  10 ส.ค. 2564 5 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.10 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 2-15 สิงหาคม 2564)  5 ก.ค. 2564 - 3 ก.ย. 2564
 การทำบัตรอวยพร กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564  11 ส.ค. 2564 6 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.10 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 2-15 สิงหาคม 2564)  5 ก.ค. 2564 - 3 ก.ย. 2564
 การทำบัตรอวยพร กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564  12 ส.ค. 2564 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.10 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 2-15 สิงหาคม 2564)  5 ก.ค. 2564 - 3 ก.ย. 2564
 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2564  16 ส.ค. 2564 11 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.14 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  17 พ.ค. 2564 - 25 ก.พ. 2565
 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2564  17 ส.ค. 2564 12 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.14 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  17 พ.ค. 2564 - 25 ก.พ. 2565
 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2564  18 ส.ค. 2564 13 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.14 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  17 พ.ค. 2564 - 25 ก.พ. 2565
 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2564  19 ส.ค. 2564 14 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.14 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  17 พ.ค. 2564 - 25 ก.พ. 2565
 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2564  20 ส.ค. 2564 15 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.14 กิจกรรมสิ่งแวดล้อม  17 พ.ค. 2564 - 25 ก.พ. 2565
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  6 ก.ย. 2564 32 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 27 ตุลาคม 3, 10 พฤศจิกายน 2564)  2 ส.ค. 2564 - 3 ธ.ค. 2564
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  7 ก.ย. 2564 33 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 27 ตุลาคม 3, 10 พฤศจิกายน 2564)  2 ส.ค. 2564 - 3 ธ.ค. 2564
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  8 ก.ย. 2564 34 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 27 ตุลาคม 3, 10 พฤศจิกายน 2564)  2 ส.ค. 2564 - 3 ธ.ค. 2564
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  9 ก.ย. 2564 35 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 27 ตุลาคม 3, 10 พฤศจิกายน 2564)  2 ส.ค. 2564 - 3 ธ.ค. 2564
 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  10 ก.ย. 2564 36 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 27 ตุลาคม 3, 10 พฤศจิกายน 2564)  2 ส.ค. 2564 - 3 ธ.ค. 2564
 ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  27 ต.ค. 2564 83 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 27 ตุลาคม 3, 10 พฤศจิกายน 2564)  2 ส.ค. 2564 - 3 ธ.ค. 2564
 ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  3 พ.ย. 2564 90 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 27 ตุลาคม 3, 10 พฤศจิกายน 2564)  2 ส.ค. 2564 - 3 ธ.ค. 2564
 ทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  10 พ.ย. 2564 97 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.1 กิจกรรมทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 27 ตุลาคม 3, 10 พฤศจิกายน 2564)  2 ส.ค. 2564 - 3 ธ.ค. 2564
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2564  15 พ.ย. 2564 102 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564)  1 ก.ย. 2564 - 9 ธ.ค. 2564
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2564  16 พ.ย. 2564 103 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564)  1 ก.ย. 2564 - 9 ธ.ค. 2564
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2564  17 พ.ย. 2564 104 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564)  1 ก.ย. 2564 - 9 ธ.ค. 2564
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2564  18 พ.ย. 2564 105 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564)  1 ก.ย. 2564 - 9 ธ.ค. 2564
 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2564  19 พ.ย. 2564 106 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564)  1 ก.ย. 2564 - 9 ธ.ค. 2564
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  22 พ.ย. 2564 109 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.11 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564)  6 ก.ย. 2564 - 20 ธ.ค. 2564
 การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  22 พ.ย. 2564 109 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.11 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564)  6 ก.ย. 2564 - 20 ธ.ค. 2564
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  23 พ.ย. 2564 110 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.11 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564)  6 ก.ย. 2564 - 20 ธ.ค. 2564
 การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  23 พ.ย. 2564 110 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.11 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564)  6 ก.ย. 2564 - 20 ธ.ค. 2564
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  24 พ.ย. 2564 111 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.11 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564)  6 ก.ย. 2564 - 20 ธ.ค. 2564
 การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  24 พ.ย. 2564 111 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.11 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564)  6 ก.ย. 2564 - 20 ธ.ค. 2564
 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  25 พ.ย. 2564 112 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.11 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564)  6 ก.ย. 2564 - 20 ธ.ค. 2564
 การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  25 พ.ย. 2564 112 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.11 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564)  6 ก.ย. 2564 - 20 ธ.ค. 2564
 การประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  26 พ.ย. 2564 113 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.11 กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564)  6 ก.ย. 2564 - 20 ธ.ค. 2564
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565  7 ม.ค. 2565 155 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2.12 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (วันที่ 7 มกราคม 2565)  8 พ.ย. 2564 - 31 ม.ค. 2565

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าสมัครกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 60 *** ***
2    งบเป็นเจ้าภาพกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าวิทยากรภายนอก 1 *** ***
2    อุปกรณ์การเรียน/สื่อ 1 *** ***
3    ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 *** ***
4    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 8 *** ***
5    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 20 *** ***
6    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g F14 (F4) / 1x500 AA 2 *** ***
7    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 8 *** ***
8    เทปใส 3M 500 ขนาด 1*36 หลา แกนใหญ่ 2 *** ***
9    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 2 *** ***
10    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 2 *** ***
11    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 2 *** ***
12    สันรูด 5 มม A4 12 *** ***
13    ยางรัดวงใหญ่/เล็ก 2 *** ***
14    ลวดเย็บสี Max No.10-1M 1x24 12 *** ***
15    ลวดเย็บ Max T3-10M Max 1x20 4 *** ***
16    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.109 1 *** ***
17    เครื่องเย็บกระดาษ Max HD-10D พลาสติก 1 *** ***
18    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 2 *** ***
19    กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ 2 *** ***
20    ปากกาเคมี 2 หัว 2 *** ***
21    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
22    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
23    สังฆทาน 4 *** ***
24    ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 4 *** ***
25    ค่ารถไปถวายสังฆทาน 2 *** ***
26    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
27    ปูนปลาสเตอร์ 20 *** ***
28    กาวซิลิโคนใส 3 *** ***
29    ขี้ผึ้งหล่อเทียน 20 *** ***
30    ขาตั้งเทียน 2 *** ***
31    ไส้เทียนเกลียว 4 *** ***
32    ถังน้ำทำฐานหล่อเทียน 2 *** ***
33    ถ่านและไม้เกี๊ยะ 1 *** ***
34    ธงศาสนา 2 *** ***
35    พานธูปเทียนดอกไม้ 1 *** ***
36    ผ้าอาบน้ำฝน 4 *** ***
37    สังฆทาน 4 *** ***
38    ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 4 *** ***
39    ค่ารถไปพุทธสถาน 4 *** ***
40    ค่ารถไปถวายเทียนพรรษา 4 *** ***
41    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 1 *** ***
42    ปากกาเคมี 2 หัว 2 *** ***
43    เชือกฟาง 400 g 1 *** ***
44    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
45    ของรางวัล 1 *** ***
46    ดอกไม้ตกแต่ง 1 *** ***
47    พานกลาง 15 *** ***
48    ค่าอาหารว่างนักเรียน 144 *** ***
49    ค่ารถสี่ล้อแดง 2 *** ***
50    ค่าเทียน 1 *** ***
51    กระดาษปริ้นท์รูป 1 *** ***
52    ริบบิ้นเนื้อทรายสีทอง 2 *** ***
53    กระดาษถ่ายเอกสารสี 1 *** ***
54    กระดาษห่อของขวัญ 100 *** ***
55    ริบบิ้น 1 นิ้ว 6 *** ***
56    กรรไกร 9.5 นิ้ว 1 *** ***
57    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 5 *** ***
58    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 1 *** ***
59    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
60    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
61    ของรางวัล 1 *** ***
62    กระดาษห่อของขวัญ 100 *** ***
63    ริบบิ้น 1 นิ้ว 6 *** ***
64    กระดาษการ์ด 180 g A4 1*50 แผ่น 1 *** ***
65    เทปใส 3M 500 ขนาด 1*36 หลา แกนใหญ่ 1 *** ***
66    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 1 *** ***
67    ลวดเย็บ Max T3-10M Max 1x20 3 *** ***
68    ค่ายานพาหนะ 1 *** ***
69    ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 *** ***
70    ค่าที่พัก 1 *** ***
71    ค่าอุปกรณ์ 1 *** ***
72    กิจกรรมสัปดาห์สิ่งแวดล้อม 1 *** ***
73    กิจกรรมปลูกต้นไม้ 1 *** ***
74    กิจกรรมการบริจาคฝาอะลูมิเนียม 1 *** ***
75    กิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับองค์กรภายนอก 1 *** ***
76    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
77    ของรางวัล 1 *** ***
78    ค่าวิทยากรให้ความรู้ 1 *** ***
79    ค่าของที่ระลึกวิทยากร 1 *** ***
80    ค่าอาหารว่างวิทยากร 5 *** ***
81    วัสดุจัดบอร์ด 1 *** ***
82    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
83    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 5 *** ***
84    โฟมแผ่น 1/2 นิ้ว 8 *** ***
85    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 9 *** ***
86    ของรางวัลเครื่องเขียน 1 *** ***
87    ของรางวัลขนม 1 *** ***
88    วัสดุอุปกรณ์จัดฐาน 1 *** ***
89    ค่าแก๊ส ผงเคมี น้ำมัน 1 *** ***
90    อาหารว่างวิทยากร 60 *** ***
91    ค่าตอบแทนวิทยากร 1 *** ***
92    ค่าน้ำดื่มวิทยากร 60 *** ***
93    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
94    กระดาษการ์ดสี 110 g F4 1x200 (4สี) 200 แผ่น 4 *** ***
95    โฟมแผ่น 1/2 นิ้ว 8 *** ***
96    ถุงดำ 36*45 6 *** ***
97    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
98    ของรางวัล 1 *** ***
99    ธงตราสัญลักษณ์/ธงชาติ 4 *** ***
100    เครื่องทองน้อย 1 *** ***
101    ถุงดำ 22*30 12 *** ***
102    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
103    ดอกไม้ตกแต่ง 1 *** ***
104    กรวยดอกไม้ 1 *** ***
105    ธงตราสัญลักษณ์/ธงชาติ 4 *** ***
106    พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน 2 *** ***
107    ผ้าสีม่วง 1 *** ***
108    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
109    ค่าป้ายไวนิลฉากเวที 20 *** ***
110    ตุงไส้หมู ตุงปีเกิด หนังสือปีใหม่ 1 *** ***
111    ของดำหัว 1 *** ***
112    ของตกแต่งขบวนดำหัว 1 *** ***
113    น้ำอบ 4 *** ***
114    ข้าวมิ่นส้มป่อย ข้าวตอก 1 *** ***
115    ดอกไม้ตกแต่งฐานสรงน้ำ 1 *** ***
116    มะลิร้อยคอ 80 *** ***
117    น้ำประปา 1 *** ***
118    อาหารว่างเจ้าหน้าที่ 8 *** ***
119    ค่าน้ำดื่มเจ้าหน้าที่ 8 *** ***
120    ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 4 *** ***
121    ถังน้ำ 6 *** ***
122    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
123    โฟมแผ่น 1/2 นิ้ว 8 *** ***
124    ยางรัดวงใหญ่/เล็ก 1 *** ***
125    ฟิวเจอร์บอร์ดขนาดใหญ่ 3 มิล ขนาด 130 X 245 CM 1 *** ***
126    ค่าอาหารที่โรงเรียน 140 *** ***
127    ค่าน้ำปานะที่โรงเรียน 140 *** ***
128    ค่าอาหารพระสงฆ์ 15 *** ***
129    ค่าอาหารวันบรรพชา 370 *** ***
130    ค่าน้ำแข็งที่โรงเรียน 1 *** ***
131    ค่าเครื่องอัฐบริขาร 60 *** ***
132    สังฆทาน 8 *** ***
133    แป้ง สบู่เหลว 1 *** ***
134    ดอกไม้ น้ำอบ ข้าวตอก ข้าวมิ่นส้มป่อย 1 *** ***
135    ค่าโกนผม 60 *** ***
136    ค่าตอบแทนตำรวจ 2 *** ***
137    ค่าจัดดอกไม้และ ขันบายศรีสู่ขวัญ 1 *** ***
138    ค่าอาจารย์ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ 1 *** ***
139    ปัจจัยถวายพระวิทยากรฝึกซ้อมคำขอบรรพชา 5 *** ***
140    ปัจจัยถวายพระประธาน พระอุปัชญาย์ พระอันดับ 1 *** ***
141    ปัจจัยถวายพระวิทยากรและสามเณรพี่เลี้ยง 30 *** ***
142    ค่าอาหารที่วัด 400 *** ***
143    ค่าน้ำปานะที่วัด 1,000 *** ***
144    ค่าอาหารวันลาสิกขา 250 *** ***
145    ค่ารถรับ-ส่งนาค 1 *** ***
146    ค่าบำรุงสถานที่วัด 60 *** ***
147    ค่าน้ำ น้ำแข็งที่วัด 1 *** ***
148    ค่าป้ายไวนิล 5 *** ***
149    ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 *** ***
150    ค่ามาสเตอร์ดูแลนักเรียน 48 *** ***
151    ค่าน้ำมันรถโรงเรียน 1 *** ***
152    ค่าอัดภาพ 1 *** ***
153    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g F14 (F4) / 1x500 AA 5 *** ***
154    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
155    ของรางวัล 1 *** ***
156    ดอกไม้ตกแต่ง 1 *** ***
157    กรวยดอกไม้ 1 *** ***
158    ค่าเลี้ยงภัตตาหารเช้า 69 *** ***
159    ค่าอาหารว่าง VIP 25 *** ***
160    ค่าอาหารว่างนักเรียน 73 *** ***
161    ค่ารถสี่ล้อแดง 2 *** ***
162    ค่ารถสี่ล้อแดง 5 *** ***
163    ธงตราสัญลักษณ์/ธงชาติ 4 *** ***
164    คีมคีบ 24 *** ***
165    ช้อนพรวนดิน 14 *** ***
166    ไม้กวาดทางมะพร้าว 14 *** ***
167    ถุงพลาสติกหิ้วสีขาว 32 *** ***
168    ริบบิ้นเนื้อทรายสีทอง 2 *** ***
169    กระดาษห่อของขวัญ 100 *** ***
170    ริบบิ้น 1 นิ้ว 6 *** ***
171    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 5 *** ***
172    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
173    ถุงดำ 22*30 12 *** ***
174    ค่าบอร์ดป้ายไวนิล 5 *** ***
175    ของรางวัล 1 *** ***
176    ดอกไม้ตกแต่ง 1 *** ***
177    กรวยดอกไม้ 1 *** ***
178    ค่าอาหารว่าง VIP 25 *** ***
179    ค่าอาหารว่างนักเรียน 73 *** ***
180    ค่ารถสี่ล้อแดง 2 *** ***
181    ธงตราสัญลักษณ์/ธงชาติ 4 *** ***
182    ถุงหิ้ว 7 *** ***
183    กระดาษห่อของขวัญ 100 *** ***
184    ริบบิ้น 1 นิ้ว 6 *** ***
185    กระดาษการ์ดสี 150 g A4 1x200 (4 สี) 12 *** ***
186    กระดาษการ์ด 180 g A4 1*50 แผ่น 1 *** ***
187    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 5 *** ***
188    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงานเดือนก.ค.64 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. คู่มือและแบบประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร
 - 2. แบบสอบถามกิจกรรม
 - 3. แบบสรุปกิจกรรม
 - 4. แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของหน่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)