Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรมีสุขภาพ อนามัยที่ดี
2.  2. เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรที่เจ็บป่วยได้รับการรักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตรงกับโรคที่เป็น
3.  3. เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเกินขอบเขตการรักษาพยาบาลได้รับการส่งต่อเพื่อการรักษา

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(4)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(1)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร
1.  นักเรียนทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น
2.  มีระบบการเฝ้าระวัง และ ป้องกันภาวะสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
3.  นักเรียนทุกคนได้รับวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข
4.  นักเรียนชั้น ป.1, ป.5 และ ป.6 ทุกคนได้รับบริการทาง ทันตกรรม
5.  นักเรียนร้อยละ 90 มี น้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
6.  นักเรียนร้อยละ 90 รู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง
7.  มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย ให้ผู้เรียน บุคลากร ผู้ปกครอง
8.  นักเรียน และบุคลากรทุกคนที่มารับบริการ ได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
9.  นักเรียน และบุคลากรทุกคนที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บ ป่วยเกินขอบเขตการรักษาได้รับการส่งต่อเพื่อการรักษา
10.  มียา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้บริการแก่นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนเพียงพอ
11.  นักเรียน ครู บุคลากร ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ ต่อการให้บริการงานพยาบาล

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 172 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 172 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 172 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 172 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 111 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 223 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน   0   0 *** *** 223 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค 2   2   0 *** *** 223 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.3 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย   0   0 *** *** 223 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.4 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน   0   0 *** *** 223 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.5 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก 1   1   0 *** *** 223 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.6 การให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน และบุคลากรทุกคนที่มารับบริการ   0   0 *** *** 223 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.7 ส่งต่อนักเรียน และบุคลากรที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเกินขอบเขตการรักษาพยาบาล   0   0 *** *** 223 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.8 การบริการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ แก่นักเรียน และบุคลากร   0   0 *** *** 223 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.9 บริการกระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้น และออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่   0   0 *** *** 223 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (21-25 มิถุนายน 2564)   0   0 *** *** 223 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1 (21-25 มิถุนายน 2564)   0   0 *** *** 223 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 2 (22 -26 พฤศจิกายน 2564)   0   0 *** *** 223 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข   0   0 *** *** 223 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.1.3.1 วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6 (21 ตุลาคม 2564)   0   0 *** *** 223 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.1.3.2 วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1 (19 พฤศจิกายน 2564)   0   0 *** *** 223 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.1.3.3 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ นักเรียนชั้น ป.1 (21 ตุลาคม 2564)   0   0 *** *** 223 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.1.3.4 วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิงชั้น ป.5   0   0 *** *** 223 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.1.3.5 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (วัคซีนทางเลือก) (23 กรกฎาคม 2564 ,27 สิงหาคม 2564)   0   0 *** *** 223 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.1.4 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1, ป.5 และ ป.6 (21-25 มิถุนายน 2564)   0   0 *** *** 223 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.1.5 บริการอุดฟันแท้ แก่นักเรียนชั้น ป.1, ป.5และ ป.6   0   0 *** *** 223 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.4.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (ครั้งที่ 1)   0   0 *** *** 223 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.4.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (ครั้งที่ 2)   0   0 *** *** 223 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.10 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ของใช้ในสำนักงานให้เพียงพอแก่การใช้งานพยาบาล   0   0 *** *** 223 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.11 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน   0   0 *** *** 223 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.12 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ 1   1   0 *** *** 223 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.13 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** 223 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2564   0   0 *** *** 223 วัน
29 มิ.ย. 2564 02 ก.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 79 วัน
07 ก.ย. 2564 10 ก.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 9 วัน
30 พ.ย. 2564 03 ธ.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 75 วัน
14 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 152 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานพยาบาล   0   0 *** *** 223 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564   0   0 *** *** 223 วัน
07 ก.ย. 2564 10 ก.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 9 วัน
14 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 152 วัน
01 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2565   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 193 วัน
30 เม.ย. 2565 30 เม.ย. 2565   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 223 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (4)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 จัดบอร์ดความรู้เรื่อง 6 มาตรการ ป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน  14 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 97 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องไข้เลือดออก ความน่ากลัวที่ไม่แพ้ Covid-19 ในระบบSWIS Admin  15 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 96 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 งานพยาบาลเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 3  21 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 29 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมกับโรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ ในการช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)ในสถานศึกษา  14 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 5 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 576 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน 2,126 *** ***
2    ค่าอาหารว่าง 200 *** ***
3    อาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ 100 *** ***
4    น้ำดื่ม 120 *** ***
5    ค่าอาหารว่าง 30 *** ***
6    อาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ 15 *** ***
7    น้ำดื่ม 24 *** ***
8    ค่าอาหารว่าง 15 *** ***
9    น้ำดื่ม 24 *** ***
10    ค่าอาหารว่าง 15 *** ***
11    น้ำดื่ม 24 *** ***
12    ค่าอาหารว่าง 15 *** ***
13    อาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ 15 *** ***
14    น้ำดื่ม 24 *** ***
15    ค่าอาหารว่าง 40 *** ***
16    อาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ 20 *** ***
17    น้ำดื่ม 48 *** ***
18    ค่าอาหารว่าง 60 *** ***
19    อาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ 30 *** ***
20    น้ำดื่ม 48 *** ***
21    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 4 *** ***
22    ค่าตอบแทนวิทยากร 2 *** ***
23    ค่าของที่ระลึก 2 *** ***
24    ค่าอุปกรณ์ตกแต่งบอร์ด 1 *** ***
25    น้ำดื่ม 12 *** ***
26    ค่าอาหารว่าง 10 *** ***
27    ค่าของที่ระลึกวิทยากร 1 *** ***
28    อาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ 15 *** ***
29    ค่าอาหารว่าง 30 *** ***
30    น้ำดื่ม 30 *** ***
31    Usovan 3 *** ***
32    CPM 40 *** ***
33     Para 106 *** ***
34    Para 5 *** ***
35    Para 5 *** ***
36    Carbon cap 8 *** ***
37    Antacil Tab 2 *** ***
38    Fastan Forte 2 *** ***
39    Dimen 100 *** ***
40    ยาสมุนไพร : ยาอมมะแว้ง 5 *** ***
41    ยาหอม 6 *** ***
42    ORS ออรีด้า 3 *** ***
43    Antacil gel 24 *** ***
44    ยาธาตุน้ำขาว 84 *** ***
45    ยาธาตุน้ำแดง 12 *** ***
46    ยาแก้ไอน้ำดำ 12 *** ***
47    Kanolone 2 *** ***
48    Kanolone 5 *** ***
49    Counterpain Cool 20 *** ***
50    Neotica balm 12 *** ***
51    Hirudoid 2 *** ***
52    Reparil gel 15 *** ***
53    เจลว่านหางจระเข้ 10 *** ***
54    ยาหม่องตราถ้วยทอง 6 *** ***
55    Caladryl lotion 12 *** ***
56    Systral cream 4 *** ***
57    น้ำยาล้างตา 24 *** ***
58    Terramycin ointment 3 *** ***
59    Terramycin eye 1 *** ***
60    น้ำมันยูคาลิปตัส 24 *** ***
61    แอมโมเนียหอม 20 *** ***
62    Alcohol 6 *** ***
63    Ethyl chloride Spray 2 *** ***
64    Alcohol เล็ก 12 *** ***
65    เบตาดีน 3 *** ***
66    เบตาดีน 12 *** ***
67    NSS 6 *** ***
68    NSS 12 *** ***
69    พลาสเตอร์ยา 20 *** ***
70    Transpore 12 *** ***
71    Transpore 12 *** ***
72    Microspore 12 *** ***
73    Microspore 12 *** ***
74    ไม้พันสำลี 30 *** ***
75    ไม้พันสำลี 30 *** ***
76    PAD 10 *** ***
77    PAD 20 *** ***
78    Confrom 6 *** ***
79    Confrom 5 *** ***
80    STERI - STRIP 5 *** ***
81    STERI - STRIP 5 *** ***
82    Sofra tulle 5 *** ***
83    Fix smo 10 cm 4 *** ***
84    ถุงมือ 1 *** ***
85    สำลี 3 *** ***
86    สำลี 10 *** ***
87    Mask 10 *** ***
88    เจลล้างมือ 5 *** ***
89    ขวดใส่น้ำยาล้างแผล 2 *** ***
90    ขวดใส่น้ำยาล้างแผล 2 *** ***
91    ปรอทวัดไข้ 2 *** ***
92    กระเป๋าน้ำร้อน 2 *** ***
93    ถ่านแบน 2 *** ***
94    กระดาษทิชชู่ 5 *** ***
95    ฟองน้ำล้างแก้ว 8 *** ***
96    สก๊อตไบร์ทพร้อมฟองน้ำ 10 *** ***
97    สเปรย์ปรับอากาศ 2 *** ***
98    ถุงซิปใส 2 *** ***
99    ถุงซิปใส 1 *** ***
100    สำลีก้าน 3 *** ***
101    เทปลบคำผิด ตราม้า 5 *** ***
102    ตาไก่พลาสติก เบนน่อน 1 *** ***
103    เทปใส 3M 500 ขนาด 1*36 หลา แกนใหญ่ 1 *** ***
104    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 2 *** ***
105    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 1 *** ***
106    กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์ 1 *** ***
107    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 3 *** ***
108    กระดาษอังกฤษ สีเงิน เขียว ม่วง แดง บานเย็น ห่อ 100 4 *** ***
109    ลวดเย็บสี Max No.10-1M 1x24 10 *** ***
110    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.112 3 *** ***
111    ลวดเสียบ เบอร์ 0 5 *** ***
112    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.108 2 *** ***
113    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 3 *** ***
114    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 3 *** ***
115    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.109 2 *** ***
116    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 5 *** ***
117    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
118    ปากกาเน้นข้อความด้ามแบน faber castell 1 *** ***
119    ปากกาเขียนแผ่น CD ควอรตั้ม 2 #1020 2 *** ***
120    ปากกาเจลโล่บอลควอนตั้ม สเก็ต เคนเดล 114 6 *** ***
121    ปากกาเจลโล่บอลควอนตั้มชนิดกด 6 *** ***
122    ปากกาเคมี 2 หัว 2 *** ***
123    แท่นประทับตรา ตราม้า NO.2 1 *** ***
124    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 2 *** ***
125    มีดคัตเตอร์สแตนเลส เล็ก #218 2 *** ***
126    คลิปบอร์ดพลาสติกกลาง A4 3 *** ***
127    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 6 *** ***
128    แฟ้มปกตราโรงเรียนขนาด A4 สีเลือดหมู 1 *** ***
129    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 5 *** ***
130    แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว / 120F A 4 ตราช้าง 1 *** ***
131    แฟ้ม A-4 No 169 สอดปกพลาสติก 20 ไส้ 1 *** ***
132    น้ำยาล้างจาน 12 *** ***
133    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 6 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. สรุปผลการตรวจสุขภาพ
 - 2. สมุดบันทึกสุขภาพ ส.ศ.3 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน
 - 3. สรุปการได้รับวัคซีนของนักเรียน
 - 4. สถิติการเจริญเติบโตนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน
 - 5. สรุปการได้รับบริการทางด้านทันตกรรม
 - 6. แบบบันทึกการใช้บริการห้องพยาบาล แยกตามอาการของโรค
 - 7. สมุดบันทึกอุบัติเหตุ
 - 8. สรุปงานพยาบาล
 - 9. ทะเบียนยาและเวชภัณฑ์ แบบประเมินความพึงพอใจ
 - 10. สรุปสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ที่ต้องนำส่งโรงพยาบาล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร ของหน่วยงาน งานพยาบาล
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)