Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(54)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(2)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ร้อยละ 80 มีการศึกษาวิจัยและใช้ผลในการพัฒนางานที่ตนรับผิดชอบ
2.  บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ร้อยละ 90 ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีสถานศึกษา
3.  บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ร้อยละ 96 รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือและค่านิยมในแนวมงฟอร์ต
4.  บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ร้อยละ 80 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามเกณฑ์มูลนิธิฯ
5.  บุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาอบรม ไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมงต่อ ปีการศึกษา โดยมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมงต่อ ปีการศึกษา
6.  จัดทำ และดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฝ่ายธุรการ-การเงินร้อยละ 90
7.  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในฝ่ายธุรการ-การเงินตามมาตรฐานการศึกษาคุณภาพของสถานศึกษาผลการประเมินในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 90
8.  ฝ่ายธุรการ-การเงินบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมูลนิธิฯ
9.  ฝ่ายธุรการ-การเงินพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ มุ่งสู่มาตรฐานสากลตามเกณฑ์ TQA
10.  ฝ่ายธุรการ-การเงิน มีการประเมินความเสี่ยงและแผนการแก้ไขรองรับ
11.  แผนงาน โครงการฝ่ายธุรการ-การเงินที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีมีการดำเนินกิจกรรมตามแผนร้อยละ 95
12.  มีการนิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนการทำงานฝ่ายธุรการ-การเงินอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และนำผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนางานในครั้งต่อไป
13.  มีการกำหนดทิศทาง การพัฒนาสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติการประจำปีครบกระบวนการ PDCA
14.  มีโครงสร้างการบริหารจัดการฝ่ายปรากฏชัดเจน
15.  บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากฝ่ายธุรการ-การเงินร้อยละ 85
16.  คณะกรรมการสถานศึกษารู้ เข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดร้อยละ 90
17.  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาร้อยละ 85
18.  โรงเรียนมีความร่วมมือและเครือข่ายกับบุคคล องค์กร สถานบันต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอร์ตร้อยละ 90

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 117 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 117 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 117 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 117 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 482 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 482 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 482 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 56 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 278 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ 54   54   0 *** *** 278 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.2 กำหนดแนวนโยบายในการปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ-การเงิน และวางแผน (ปฏิทินฝ่ายธุรการ-การเงิน, แผนงาน/กิจกรรมของฝ่าย) ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียน   0   0 *** *** 278 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.3 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในฝ่ายธุรการ-การเงิน   0   0 *** *** 278 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.4 วางแผน กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนา การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   0   0 *** *** 278 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.5 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณของฝ่าย เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน   0   0 *** *** 278 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้แก่ การอบรม การสัมมนา ฯลฯ   0   0 *** *** 278 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** 278 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2564   0   0 *** *** 278 วัน
29 มิ.ย. 2564 02 ก.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 24 วัน
07 ก.ย. 2564 10 ก.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 46 วัน
30 พ.ย. 2564 03 ธ.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 130 วัน
14 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 207 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน   0   0 *** *** 278 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564   0   0 *** *** 278 วัน
07 ก.ย. 2564 10 ก.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** 46 วัน
14 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 207 วัน
01 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2565   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 248 วัน
30 เม.ย. 2565 30 เม.ย. 2565   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 278 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (54)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564  4 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564  4 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนมิถุนายน  18 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 38 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2564  25 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 เรียนเชิญผู้อำนวยการเป็นประธานให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน  25 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2564  2 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 24 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2564  2 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 24 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564  6 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 20 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564  6 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 20 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนกรกฎาคม  15 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 11 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2564  30 ก.ค. 2564 4 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 เรียนเชิญผู้อำนวยการเป็นประธานให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม  30 ก.ค. 2564 4 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564  10 ส.ค. 2564 15 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564  10 ส.ค. 2564 15 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนสิงหาคม  19 ส.ค. 2564 24 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2564  27 ส.ค. 2564 32 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 เรียนเชิญผู้อำนวยการเป็นประธานให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม  27 ส.ค. 2564 32 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564  7 ก.ย. 2564 43 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564  7 ก.ย. 2564 43 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนกันยายน  16 ก.ย. 2564 52 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2564  1 ต.ค. 2564 67 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 เรียนเชิญผู้อำนวยการเป็นประธานให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกันยายน  1 ต.ค. 2564 67 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนตุลาคม  1 ต.ค. 2564 67 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2564  5 ต.ค. 2564 71 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2564  5 ต.ค. 2564 71 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2564  29 ต.ค. 2564 95 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 เรียนเชิญผู้อำนวยการเป็นประธานให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนตุลาคม  29 ต.ค. 2564 95 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2564  16 พ.ย. 2564 113 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2564  16 พ.ย. 2564 113 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนพฤศจิกายน  18 พ.ย. 2564 115 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2/2564  19 พ.ย. 2564 116 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2/2564  19 พ.ย. 2564 116 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  26 พ.ย. 2564 123 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 เรียนเชิญผู้อำนวยการเป็นประธานให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน  26 พ.ย. 2564 123 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2564  7 ธ.ค. 2564 134 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2564  7 ธ.ค. 2564 134 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2564  25 ธ.ค. 2564 152 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 เรียนเชิญผู้อำนวยการเป็นประธานให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนธันวาคม  25 ธ.ค. 2564 152 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2564  11 ม.ค. 2565 169 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2564  11 ม.ค. 2565 169 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนมกราคม  20 ม.ค. 2565 178 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2565  28 ม.ค. 2565 186 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 เรียนเชิญผู้อำนวยการเป็นประธานให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนมกราคม  28 ม.ค. 2565 186 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2564  4 ก.พ. 2565 193 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2564  4 ก.พ. 2565 193 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2564  8 ก.พ. 2565 197 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2564  8 ก.พ. 2565 197 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนกุมภาพันธ์  17 ก.พ. 2565 206 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565  25 ก.พ. 2565 214 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 เรียนเชิญผู้อำนวยการเป็นประธานให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์  25 ก.พ. 2565 214 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2564  8 มี.ค. 2565 225 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2564  8 มี.ค. 2565 225 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม 2565  25 มี.ค. 2565 242 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 เรียนเชิญผู้อำนวยการเป็นประธานให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนมีนาคม  25 มี.ค. 2565 242 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารกลางวัน (นอกสถานที่) 48 *** ***
2     อาหารว่าง SVIP 100 *** ***
3     อาหารว่าง SVIP 80 *** ***
4    ปากกาเน้นข้อความด้ามกลม faber castell 5 *** ***
5    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 1 *** ***
6    กระดาษโพทอิท ตราช้าง 2*3 1 *** ***
7    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 1 *** ***
8    สันรูด 10 มม A4 5 *** ***
9    เทปโฟม 3 m ชนิดแผง ขนาด 24 มม.*3เมตร 1 *** ***
10    ไส้ดินสอกด Rotring 0.5 2b 4 *** ***
11    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 1 *** ***
12    กระดาษโพทอิท C-052-21017สะท้อนแสง12x50 มม 1 *** ***
13    กระดาษการ์ดสี 180 g A4 1x200 (4 สี) 1 *** ***
14    ถ่านอัลคาไลน์ AAA ( 2 ก้อน) 3 *** ***
15    ค่าอาหาร VIP (4 อย่าง) 15 *** ***
16    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 40 *** ***
17    งบสำรองในการบริหารจัดการฝ่าย 1 *** ***
18    ค่าอบรมสัมมนาบุคลากรในฝ่ายธุรการ-การเงิน 17 *** ***
19    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 7 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเครื่องดื่มจัดเลี้ยงคณะครูจากร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย มาศึกษาดูงานจัดซื้อ จัดจ้าง, งานพัสดุ-ครุภัณฑ์และงานทรัพย์สิน (ปรับรายได้ร้านกาแฟ) 1 *** ***
2    ค่าสมุดหมายเหตุรายวัน จำนวน 2เล่ม 1 *** ***
3    ค่าน้ำดื่ม, แก้วน้ำและกระดาษชำระสำหรับรับรองผู้ที่เข้ามาใช้บริการห้องประชุม ประจำเดือนพ.ค.2564 (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 *** ***
4    วัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.2564 1 *** ***
5    ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 2 ก.ค.2564 จำนวน 4 คน 1 *** ***
6    ค่าน้ำดื่มสำหรับใช้รับรองผู้ที่เข้ามาใช้บริการห้องประชุมอันโตนิโอและห้องประชุม 2 ประจำเดือนมิ.ย.2564 (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 *** ***
7    ค่ากระเช้าแก้วที่ระลึก 88 ปี จำนวน 4 ชุด มอบให้กับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 2/7/2564 1 *** ***
8    คืนเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 2 ก.ค.2564 จำนวน 4 คน 1 *** ***
9    คืนเงิน ค่ากระเช้าแก้วที่ระลึก 88 ปี จำนวน 4 ชุด มอบให้กับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 2/7/2564 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - ประเมินตามสภาพจริง
 - ตรวจเอกสารแผนงาน
 - แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)