Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ให้บริการและบริหารจัดการพัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้เพียงพอ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของทุกหน่วยงานในโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้การนำเข้าและเบิกจ่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์เป็นระบบ มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของทุกหน่วยงานในโรงเรียน สามารถตรวจสอบได้
2.  เพื่อให้การจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียน ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(1)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ให้บริการและบริหารจัดการพัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้เพียงพอ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของทุกหน่วยงานในโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ให้บริการและบริหารจัดการพัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้เพียงพอ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของทุกหน่วยงานในโรงเรียน
1.  ร้อยละ 100 ทุกหน่วยงานในโรงเรียนมีวัสดุใช้ในสำนักงานที่เพียงพอ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ตรงต่อความต้องการตามแผนงาน
2.  มีคู่มือ ระเบียบ ขั้นตอน และเอกสารการดำเนินงานที่ชัดเจนในกระบวนการ ดำเนินงานพัสดุ-ครุภัณฑ์
3.  งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ได้รับการตรวจสอบบัญชีจากผู้รับใบอนุญาตการตรวจสอบ บัญชีปีละ 1 ครั้ง
4.  ผู้ปกครองร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อระบบการจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน
5.  ทุกหน่วยงานในโรงเรียน ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากงานพัสดุ-ครุภัณฑ์

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ให้บริการและบริหารจัดการพัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้เพียงพอ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของทุกหน่วยงานในโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 120 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 120 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 120 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 120 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 59 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 275 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.1 การควบคุม ตรวจสอบ เก็บรักษา พัสดุ ที่อยู่ในความรับผิดชอบในคลังตามหมวดหมู่ ประเภท ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเบิกจ่าย   0   0 *** *** 275 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.2 การประสานงาน ให้คำแนะนำ ปรึกษา การดำเนินการด้านพัสดุ-ครุภัณฑ์   0   0 *** *** 275 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.3 การจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา 1   1   0 *** *** 275 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.4 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย   0   0 *** *** 275 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** 275 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2564   0   0 *** *** 275 วัน
29 มิ.ย. 2564 02 ก.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผนกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 27 วัน
07 ก.ย. 2564 10 ก.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 43 วัน
30 พ.ย. 2564 03 ธ.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 127 วัน
14 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 204 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานพัสดุ-ครุภัณฑ์   0   0 *** *** 275 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564   0   0 *** *** 275 วัน
07 ก.ย. 2564 10 ก.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** 43 วัน
14 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 204 วัน
01 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2565   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 245 วัน
30 เม.ย. 2565 30 เม.ย. 2565   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 275 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (1)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 รับหนังสือเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564  1 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 89 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 การจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียนประจำปีการศึกษา  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเบี้ยเลี้ยงครูที่มาจำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์การเรียน 70 *** ***
2    ค่าอาหารบุฟเฟต์ (ต่ำกว่า 100 คน) 80 *** ***
3    ยางรัดวงใหญ่/เล็ก 6 *** ***
4    ถุงหิ้ว 12*26 40 *** ***
5    ปากกาลูกลื่น แลนเซอร์สไปรัล 825/2001 100 *** ***
6    กระดาษคาร์บอนด์ ตราม้า #4400 1 *** ***
7    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 30 *** ***
8    ลวดเย็บสี Max No.10-1M 1x24 20 *** ***
9    กระดาษโรเนียว ปอนด์ F4 1x500 BP 40 *** ***
10    ค่าเบี้ยเลี้ยงตำรวจสังเกตการณ์ 1 *** ***
11    ค่าอาหารว่างครู 280 *** ***
12    ค่าอาหารว่างนักการ 40 *** ***
13    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 10 *** ***
14    ตรายางตรวจแล้วหมึกในตัว 2 *** ***
15    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
16    เทปลบคำผิด ตราม้า 1 *** ***
17    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g F14 (F4) / 1x500 AA 1 *** ***
18    กระดาษการ์ดสี 110 g F4 1x200 (4สี) 200 แผ่น 2 *** ***
19    กระดาษการ์ดสี 110 g A4 1x200 (7 สี) 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานพัสดุ-ครุภัณฑ์
 - คู่มือพัสดุ-ครุภัณฑ์
 - ระเบียบโรงเรียน ว่าด้วยการบริหารพัสดุ-ครุภัณฑ์
 - ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ให้บริการและบริหารจัดการพัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้เพียงพอ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของทุกหน่วยงานในโรงเรียน ของหน่วยงาน งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )