Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการงานฝ่ายบริหารทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(11)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(1)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(7)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  ฝ่ายบริหารทั่วไป มีการกำหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติการประจำปีครบกระบวนการ PDCA
2.  ฝ่ายบริหารทั่วไปบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมูลนิธิฯ
3.  ฝ่ายบริหารทั่วไปพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศมุ่งสู่มาตรฐานสากลตามเกณฑ์ TQA
4.  มีการนิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนการทำงานฝ่ายบริหารทั่วไป อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และนำผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนางานในครั้งต่อไป
5.  แผนงาน โครงการฝ่ายบริหารทั่วไปที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีมีการดำเนินกิจกรรมตามแผนร้อยละ 90
6.  ฝ่ายบริหารทั่วไปมีการประเมินความเสี่ยงและแผนการแก้ไขรองรับ
7.  จัดทำ และดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไปร้อยละ 85
8.  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของฝ่ายบริหารทั่วไปตามมาตรฐานการศึกษาคุณภาพของสถานศึกษา ผลการประเมินในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 85
9.  ฝ่ายบริหารทั่วไปมีความร่วมมือและเครือข่ายกับบุคคลองค์กร สถาบันต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอร์ตร้อยละ 85
10.  บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไปร้อยละ 75 มีการศึกษาวิจัยและใช้ผลในการพัฒนางานที่ตนรับผิดชอบ
11.  บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไปร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาอบรมไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา โดยมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
12.  บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไปร้อยละ 85 ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีสถานศึกษา
13.  บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไปร้อยละ 70 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามเกณฑ์มูลนิธิฯ
14.  บุคลากรในฝ่ายบริหารทั่วไปทุกคนได้รับสวัสดิการพื้นฐานตามที่โรงเรียนกำหนด
15.  นักการภารโรงและ เจ้าหน้าที่ร้อยละ 85 มีคุณภาพทางด้านการปฏิบัติงานการปฏิบัติตนผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน
16.  บุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 85 รู้เข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือและค่านิยมในแนวมงฟอร์ต
17.  ผู้รับบริการร้อยละ 82 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของฝ่ายบริหารทั่วไป

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 375 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 375 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 375 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 375 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 314 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 20 วัน
01 ก.ค. 2563 31 พ.ค. 2564   D 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายในการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป, ปฏิทินฝ่ายบริหารทั่วไป, แผนงาน/โครงการ) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียนและมูลนิธิฯ   0   0 *** *** 51 วัน
01 มิ.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วย งานภายในฝ่ายบริหารทั่วไป 3   3   0 *** *** 20 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3   3   0 *** *** 20 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 วางแผน กำกับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบ การปฏิบัติงานด้านบริการ (อาคาร สถานที่ สาธารณูปโภค) เพื่อให้การเรียนการสอนและการจัดการศึกษาเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้   0   0 *** *** 20 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณของฝ่าย เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน   0   0 *** *** 20 วัน
01 มิ.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6 วางแผน มอบหมายงาน กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการ พนักงานทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน 4   4   0 *** *** 20 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในสังกัด 1   1   0 *** *** 20 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** 20 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2563   0   0 *** *** 20 วัน
25 ส.ค. 2563 28 ส.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 225 วัน
03 พ.ย. 2563 06 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 155 วัน
19 ม.ค. 2564 22 ม.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 78 วัน
23 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 15 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป   0   0 *** *** 20 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 20 วัน
03 พ.ย. 2563 06 พ.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 155 วัน
23 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 15 วัน
01 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 20 วัน
30 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 20 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (11)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมพนักงาน ครั้งที่ 1  5 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 340 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 วางแผน มอบหมายงาน กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการ พนักงานทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน  1 มิ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมพนักงาน ครั้งที่ 2  23 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 291 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 วางแผน มอบหมายงาน กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการ พนักงานทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน  1 มิ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมเพื่อแถลงนโยบายมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุม โรค COVID -19  25 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 289 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วย งานภายในฝ่ายบริหารทั่วไป  1 มิ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมเพื่อแถลงนโยบายมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุม โรค COVID -19  25 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 289 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วย งานภายในฝ่ายบริหารทั่วไป  1 มิ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  คณะกรรมการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รองรับการเปิดของโรงเรียนในระบบ และโรงเรียนนอกระบบ  26 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 288 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 ประสานงานกับชุมชน องค์กร หน่วยงานภายในและภายนอก ในการให้บริการ/รับบริการและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหน่วย งานภายในฝ่ายบริหารทั่วไป  1 มิ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมพนักงาน ครั้งที่ 3  14 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 239 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 วางแผน มอบหมายงาน กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการ พนักงานทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน  1 มิ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2563  28 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 225 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2563  14 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 178 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2563  5 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 36 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่:แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)  18 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 23 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในสังกัด  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมพนักงาน ครั้งที่ 4  9 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 1 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 วางแผน มอบหมายงาน กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการ พนักงานทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน  1 มิ.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    สำรองการบริหารจัดการภายในฝ่ายบริหารทั่วไป 1 *** ***
2    ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรในฝ่ายบริหารทั่วไป 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล จำนวน 12 อันและถ่านอัลคาไลน์ (หจก.เอสเค อีควิปเม้นท์) 1 *** ***
2    ค่าจัดทำคู่มือปฎิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จำนวน 2 เล่ม (ปรับรายได้วิชาการ) 1 *** ***
3    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงคณะกรรมการตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 (ปรับรายได้เบเกอรี่) 1 *** ***
4    ค่าแก้วเยติ จำนวน 4 ใบ มอบให้คณะกรรมการตรวจติดตามโรคโควิด-19 1 *** ***
5    ค่าตอบแทนวิทยากรจากสาธารณสุขและโรงพยาบาลแมคคอร์มิคมาให้ความรู้เรื่องการตรวจคัดกรองโควิด-19 วันที่ 25/6/2563 1 *** ***
6    ค่าถ่านอัลคาไลน์ จำนวน 36 แพค สำหรับใส่เครื่องวัดอุณหภูมิ 1 *** ***
7    คืนงบค่าเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลและถ่านอัลคาไลน์ 1 *** ***
8    ค่าจัดเลี้ยงอาหารคณะกรรมการรับเอกสารสปก 4-01 ของโรงเรียน 1 *** ***
9    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงที่ปรึกษาด้านกฎหมายของโรงเรียน วันที่ 20/7/2563 1 *** ***
10    คืนงบค่าถ่านอัลคาไลน์ จำนวน 36 แพค สำหรับใส่เครื่องวัดอุณหภูมิ 1 *** ***
11    ค่าอาหารกลางวันพนักงานขนย้ายโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนจากอาคารอัสสัมชัญไปยังห้องเรียนตึกมงฟอร์ต วันที่ 15/8/2563 1 *** ***
12    ค่าจัดเลี้ยงที่ปรึกษาเรื่องที่ดินของโรงเรียน 1 *** ***
13    ค่าจัดเลี้ยงที่ปรึกษาและคณะกรรมการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ วันที่ 15 ก.ย.2563 1 *** ***
14    ค่าอาหารจัดเลี้ยงภราดาอนุรักษ์และเจ้าหน้าที่ เนื่องจากไปขอข้อมูลสำหรับโครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ วันที่ 29/9/2563 1 *** ***
15    ค่าจัดเลี้ยงที่ปรึกษาด้านงานอาคารสถานที่ 1 *** ***
16    ค่าจัดเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุมวางแผนการติดตั้งจอภายในโรงเรียน (ปรับรายได้ร้านกาแฟ) 1 *** ***
17    ค่าส่งจดหมายจำนวน 6 ฉบับ ส่งสำนักงานปฎิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 1 *** ***
18    ค่าอาหารจัดเลี้ยงคณะกรรมจัดการที่ดินของโรงเรียน วันที่ 16/7/2563 1 *** ***
19    ค่ากาแฟจัดเลี้ยงที่ปรึกษาด้านที่ดินของโรงเรียน 1 *** ***
20    ค่าจัดเลี้ยงรับรองที่ปรึกษาด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียน วันที่ 16/2/2564 1 *** ***
21    ค่าจัดเลี้ยงที่ปรึกษาด้านอาคารและตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุมวางแผนการติดตั้งรูปปั้นภราดาอันโต (ปรับรายได้ร้านกาแฟ) 1 *** ***
22    ค่าจัดเลี้ยงที่ปรึกษางานอาคารสถานที่มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน (ปรับรายได้เบเกอรี่ป 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - ประเมินตามสภาพจริง
 - แผนงาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 - สรุปผลการปฏิบัติงาน ของแต่ละงานในฝ่าย บริหารทั่วไป
 - ผลการประเมินการ ปฏิบัติงานของนักการ พนักงานทำความ สะอาด และ เจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน
 - แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการของงานในฝ่ายบริหารทั่วไป

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (1)
หัวข้อ x-bar SD %
บริหารจัดการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ 4.28 0.66 86.77
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (7 )
ประชุมพนักงาน ครั้งที่ 1
ประชุมเพื่อแถลงนโยบายมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุม โรค COVID -19
กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019
ประชุมพนักงาน ครั้งที่ 3
ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2563
ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2563
ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2563