Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรมีสุขภาพ อนามัยที่ดี
2.  2. เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรที่เจ็บป่วยได้รับการรักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตรงกับโรคที่เป็น
3.  3. เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเกินขอบเขตการรักษาพยาบาลได้รับการส่งต่อเพื่อการรักษา

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(30)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(13)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร
1.  นักเรียนทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น
2.  มีระบบการเฝ้าระวัง และ ป้องกันภาวะสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
3.  นักเรียนทุกคนได้รับวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข
4.  นักเรียนชั้น ป.1, ป.5 และ ป.6 ทุกคนได้รับบริการทาง ทันตกรรม
5.  นักเรียนร้อยละ 83 มี น้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน
6.  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนในการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากโรคภัย
7.  มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพให้ผู้เรียน บุคลากร ผู้ปกครอง
8.  นักเรียน และบุคลากรทุกคนที่มารับบริการ ได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
9.  นักเรียน และบุคลากรทุกคนที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บ ป่วยเกินขอบเขตการรักษาได้รับการส่งต่อเพื่อการรักษา
10.  มียา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้บริการแก่นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนเพียงพอ
11.  นักเรียน ครู บุคลากร ร้อยละ 82 มีความพึงพอใจ ต่อการให้บริการงานพยาบาล

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 339 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 339 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 339 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 339 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 278 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 56 วัน
01 มิ.ย. 2562 28 ก.พ. 2563   D 6.1 กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่นักเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 371 วัน
01 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563   D 6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (14 - 18 กันยายน 2563) 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 156 วัน
01 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2563   D 6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1 (14 - 18 กันยายน 2563) 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 156 วัน
01 ต.ค. 2563 30 พ.ย. 2563   D 6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 2 (23 -27 พฤศจิกายน 2563) 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 95 วัน
01 ก.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   D 6.1.3 บริการวัคซีนตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข   0   0 *** *** 26 วัน
01 ต.ค. 2563 31 ต.ค. 2563   D 6.1.3.1 วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6 (9 ตุลาคม 2563) 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 125 วัน
01 พ.ย. 2563 30 พ.ย. 2563   D 6.1.3.2 วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1 (18 พฤศจิกายน 2563) 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 95 วัน
01 ต.ค. 2563 31 ต.ค. 2563   D 6.1.3.3 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ นักเรียนชั้น ป.1 (9 ตุลาคม 2563) 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 125 วัน
01 ส.ค. 2563 28 ก.พ. 2564   D 6.1.3.4 วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิงชั้น ป.5   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 5 วัน
01 ส.ค. 2563 30 ก.ย. 2563   D 6.1.3.5 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (วัคซีนทางเลือก) (7 สิงหาคม 2563 ,25 กันยายน 2563) 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 156 วัน
01 มิ.ย. 2563 31 ก.ค. 2563   D 6.1.4 บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน ชั้น ป.1, ป.5 และ ป.6 (14-18 กันยายน 2563)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 217 วัน
01 ส.ค. 2563 28 ก.พ. 2564   D 6.1.5 บริการอุดฟันแท้ แก่นักเรียนชั้น ป.1, ป.5และ ป.6   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 5 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค 6   6   0 *** *** 56 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 1   1   0 *** *** 56 วัน
01 ก.ค. 2563 31 ม.ค. 2564   D 6.4 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 33 วัน
01 ก.ค. 2563 31 ต.ค. 2563   D 6.4.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (ครั้งที่ 1) 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 125 วัน
01 ธ.ค. 2563 26 ก.พ. 2564   D 6.4.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (ครั้งที่ 2) 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 7 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก   0   0 *** *** 56 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6 การให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน และบุคลากรทุกคนที่มารับบริการ   0   0 *** *** 56 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 ส่งต่อนักเรียน และบุคลากรที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเกินขอบเขตการรักษาพยาบาล   0   0 *** *** 56 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.8 การบริการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ แก่นักเรียน และบุคลากร   0   0 *** *** 56 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.9 บริการกระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้น และออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่   0   0 *** *** 56 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.10 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ของใช้ในสำนักงานให้เพียงพอแก่การใช้งานพยาบาล   0   0 *** *** 56 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.11 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน   0   0 *** *** 56 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.12 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ 1   1   0 *** *** 56 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.13 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** 56 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2563   0   0 *** *** 56 วัน
25 ส.ค. 2563 28 ส.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 189 วัน
03 พ.ย. 2563 06 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 119 วัน
19 ม.ค. 2564 22 ม.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 42 วัน
23 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 21 วัน
01 ก.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานพยาบาล   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 309 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 56 วัน
03 พ.ย. 2563 06 พ.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 119 วัน
23 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 21 วัน
01 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 56 วัน
30 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 56 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (30)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 เจ้าหน้าที่จากแขวงเม็งรายดำเนินการ กำจัดยุง โดยใช้เครื่องพ่นสารเคมีแบบฝอยละอองใส  18 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 230 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 1 (เฉพาะรายที่สนใจและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)  7 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 210 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.5 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (วัคซีนทางเลือก) (7 สิงหาคม 2563 ,25 กันยายน 2563)  1 ส.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563
 จัดบอร์ดความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก (dengue hemorrhagic fever)  14 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 203 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องไวรัสโคโรน่า-19 ในระบบSWIS Admin  24 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 193 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ทางโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ขออนุญาตนำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานระบบ SWIS ด้านงานพยาบาล  2 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 184 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2563  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 172 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (14 - 18 กันยายน 2563)  1 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563
 ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 1  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 172 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1 (14 - 18 กันยายน 2563)  1 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563
 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2563  15 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (14 - 18 กันยายน 2563)  1 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563
 ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 1  15 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 171 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1 (14 - 18 กันยายน 2563)  1 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563
 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2563  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 170 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (14 - 18 กันยายน 2563)  1 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563
 ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 1  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 170 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1 (14 - 18 กันยายน 2563)  1 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563
 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2563  17 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (14 - 18 กันยายน 2563)  1 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563
 ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 1  17 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 169 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1 (14 - 18 กันยายน 2563)  1 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563
 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2563  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.1 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี (14 - 18 กันยายน 2563)  1 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563
 ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 1  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 168 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 1 (14 - 18 กันยายน 2563)  1 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563
 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 (เฉพาะรายที่สนใจและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)  25 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.5 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (วัคซีนทางเลือก) (7 สิงหาคม 2563 ,25 กันยายน 2563)  1 ส.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563
 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.1 วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6 (9 ตุลาคม 2563)  1 ต.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.3 วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ นักเรียนชั้น ป.1 (9 ตุลาคม 2563)  1 ต.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 แจกเอกสารความรู้ สำหรับนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน เรื่อง โรคอ้วนในเด็ก ความน่ารักที่แฝงด้วยอันตราย ในระบบ SWIS Admin  20 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (ครั้งที่ 1)  1 ก.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 จัดบอร์ดความรู้เรื่องไวรัส RSV (Respiratory Syncytial Virus)  30 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม  18 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 107 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3.2 วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม นักเรียนชั้น ป.1 (18 พฤศจิกายน 2563)  1 พ.ย. 2563 - 30 พ.ย. 2563
 ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 2  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 102 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 2 (23 -27 พฤศจิกายน 2563)  1 ต.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563
 ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 2  24 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 101 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 2 (23 -27 พฤศจิกายน 2563)  1 ต.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563
 ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 2  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 100 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 2 (23 -27 พฤศจิกายน 2563)  1 ต.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563
 ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 2  26 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 99 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 2 (23 -27 พฤศจิกายน 2563)  1 ต.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563
 ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 2  27 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 98 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 ประมวลผลการเจริญเติบโต แก่นักเรียน ครั้งที่ 2 (23 -27 พฤศจิกายน 2563)  1 ต.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2563
 แจกเอกสารความรู้เรื่อง 7 โรคที่มากับฤดูหนาว ในระบบ Swis Admin  29 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แพทย์หญิงสิริรัตน์ วรปาณิ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ให้ความรู้เรื่อง เด็กๆปลอดภัย เมื่อรู้จักและเข้าใจโรคโควิค-19 โดยวิธีบันทึกวีดีโอ  1 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 32 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดบอร์ดความรู้เรื่องเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  5 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แจกเอกสารความรู้ สำหรับนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน เรื่อง อันตรายมากกว่าที่คุณคิด...ถ้าปล่อยให้ลูกอ้วน ในระบบ Swis Admin  11 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 22 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (ครั้งที่ 2)  1 ธ.ค. 2563 - 26 ก.พ. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 603 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน 2,140 *** ***
2    ค่าอาหารว่าง 200 *** ***
3    อาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ 100 *** ***
4    น้ำดื่ม 120 *** ***
5    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 6 *** ***
6    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 6 *** ***
7    ค่าอาหารว่าง 30 *** ***
8    อาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ 15 *** ***
9    น้ำดื่ม 24 *** ***
10    ค่าอาหารว่าง 15 *** ***
11    น้ำดื่ม 24 *** ***
12    ค่าอาหารว่าง 15 *** ***
13    น้ำดื่ม 24 *** ***
14    ค่าอาหารว่าง 15 *** ***
15    อาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ 15 *** ***
16    น้ำดื่ม 24 *** ***
17    ค่าอาหารว่าง 40 *** ***
18    อาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ 20 *** ***
19    น้ำดื่ม 48 *** ***
20    ค่าอาหารว่าง 60 *** ***
21    อาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ 30 *** ***
22    น้ำดื่ม 48 *** ***
23    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 4 *** ***
24    ค่าตอบแทนวิทยากร 2 *** ***
25    ค่าของที่ระลึก 2 *** ***
26    ค่าอุปกรณ์ตกแต่งบอร์ด 1 *** ***
27    กระดาษ A4 180 g (กระดาษปก) หน้าละ 2.00 บาท 4,094 *** ***
28    น้ำดื่ม 12 *** ***
29    ค่าอาหารว่าง 10 *** ***
30    ค่าอุปกรณ์กิจกรรมรณรงค์ 1 *** ***
31    ค่าของที่ระลึกวิทยากร 1 *** ***
32    กระดาษ A4 180 g (กระดาษปก) หน้าละ 2.00 บาท 1,100 *** ***
33    กระดาษ A4 180 g (กระดาษปก) หน้าละ 2.00 บาท 1,100 *** ***
34    อาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ 30 *** ***
35    ค่าอาหารว่าง 60 *** ***
36    น้ำดื่ม 60 *** ***
37    Usovan 3 *** ***
38    CPM 40 *** ***
39     Para 106 *** ***
40    Para 5 *** ***
41    Para 5 *** ***
42    Carbon cap 8 *** ***
43    Antacil Tab 2 *** ***
44    Fastan Forte 2 *** ***
45    Dimen 100 *** ***
46    ยาสมุนไพร : ยาอมมะแว้ง 5 *** ***
47    ยาหอม 6 *** ***
48    ORS ออรีด้า 3 *** ***
49    Antacil gel 24 *** ***
50    ยาธาตุน้ำขาว 84 *** ***
51    ยาธาตุน้ำแดง 12 *** ***
52    ยาแก้ไอน้ำดำ 12 *** ***
53    Kanolone 2 *** ***
54    Kanolone 5 *** ***
55    Counterpain Cool 20 *** ***
56    Neotica balm 12 *** ***
57    Hirudoid 2 *** ***
58    Reparil gel 15 *** ***
59    เจลว่านหางจระเข้ 10 *** ***
60    ยาหม่องตราถ้วยทอง 6 *** ***
61    Caladryl lotion 12 *** ***
62    Systral cream 4 *** ***
63    น้ำยาล้างตา 24 *** ***
64    Terramycin ointment 3 *** ***
65    Terramycin eye 1 *** ***
66    น้ำมันยูคาลิปตัส 24 *** ***
67    แอมโมเนียหอม 20 *** ***
68    Alcohol 6 *** ***
69    Ethyl chloride Spray 2 *** ***
70    Alcohol เล็ก 12 *** ***
71    เบตาดีน 3 *** ***
72    เบตาดีน 12 *** ***
73    NSS 6 *** ***
74    NSS 12 *** ***
75    พลาสเตอร์ยา 20 *** ***
76    Transpore 12 *** ***
77    Transpore 12 *** ***
78    Microspore 12 *** ***
79    Microspore 12 *** ***
80    ไม้พันสำลี 30 *** ***
81    ไม้พันสำลี 30 *** ***
82    PAD 10 *** ***
83    PAD 20 *** ***
84    Confrom 6 *** ***
85    Confrom 5 *** ***
86    STERI - STRIP 5 *** ***
87    STERI - STRIP 5 *** ***
88    Sofra tulle 5 *** ***
89    Fix smo 10 cm 4 *** ***
90    ถุงมือ 1 *** ***
91    สำลี 3 *** ***
92    สำลี 10 *** ***
93    Mask 10 *** ***
94    เจลล้างมือ 5 *** ***
95    ขวดใส่น้ำยาล้างแผล 2 *** ***
96    ขวดใส่น้ำยาล้างแผล 2 *** ***
97    ปรอทวัดไข้ 2 *** ***
98    กระเป๋าน้ำร้อน 2 *** ***
99    ถ่านแบน 2 *** ***
100    กระดาษทิชชู่ 5 *** ***
101    ฟองน้ำล้างแก้ว 8 *** ***
102    สก๊อตไบร์ทพร้อมฟองน้ำ 10 *** ***
103    สเปรย์ปรับอากาศ 2 *** ***
104    ถุงซิปใส 2 *** ***
105    ถุงซิปใส 2 *** ***
106    ถุงซิปใส 1 *** ***
107    สำลีก้าน 3 *** ***
108    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 2 *** ***
109    ยางรัดวงใหญ่/เล็ก 1 *** ***
110    เทปใส 3/4 *36 หลาแกนใหญ่ 2 *** ***
111    ครีมนับแบงค์ เก็ตเตอร์เร็ต 40 g 1 *** ***
112    แท่นประทับตรา ตราม้า Sk-25 1 *** ***
113    ถ่านอัลคาไลน์ AA (2 ก้อน) 5 *** ***
114    กระดาษคาร์บอนด์ ตราม้า #4400 1 *** ***
115    แฟ้มเคลีย์โฮเดอร์ No.771 ตราช้าง A4 2 *** ***
116    ซันไลต์ 24 *** ***
117    ถ่านอัลคาไลน์ AAA ( 2 ก้อน) 2 *** ***
118    ปกพลาสติกใสสี เซลูลอย A4 100 แผ่น 1 *** ***
119    ปากกาเขียนแผ่น CD โมนามิ 103 หัวเข็ม 3 *** ***
120    หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อต 1 *** ***
121    กระดาษโพทอิท ตราช้าง 2*2 2 *** ***
122    กระดาษการ์ดสี 150 g A4 1x200 (4 สี) 1 *** ***
123    กระดาษการ์ดสี 120 g A4 1*100 แผ่น 1 *** ***
124    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
125    หมึกเติมแท่นประทับตรา ตราม้า 28 มล. B,R 5 *** ***
126    กระดาษโปสเตอร์สะท้อนแสงหนา ห่อ 100 5 *** ***
127    กระดาษโพทอิท C-052-21017สะท้อนแสง12x50 มม 1 *** ***
128    สติ๊กเกอร์ใส ขนาดตัด 2 1 *** ***
129    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g F14 (F4) / 1x500 AA 1 *** ***
130    กาวลาเท็กซ์ TOA 16 ออนซ์ 1 *** ***
131    เทปโฟม 3M 2 หน้า 21 mm. X 35 ซม. (หนา) 3 *** ***
132    ซองน้ำตาล 110 g ขนาด 11"x17" ขยายข้าง 5 *** ***
133    ลวดเย็บ Max T3-10M Max 1x20 5 *** ***
134    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 5 *** ***
135    เทป OPP ขนาด 2 ใส 2 *** ***
136    แฟ้ม 3 ห่วงตราช้างเบอร์ 232 ส้ม เขียว บานเย็น 1 *** ***
137    แฟ้ม 2 ห่วงตราช้าง No 210 A4 /สีดำ 2 *** ***
138    ปากกาเจล 0.38 รุ่น Fizz HI GRIP 4 *** ***
139    ปากกาเจลโล่บอลควอนตั้มชนิดกด 24 *** ***
140    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 0 ชนิด 50 ตัว 3 *** ***
141    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 5 เมตร 1 *** ***
142    คลิปบอร์ดพลาสติกใหญ่ F4 5 *** ***
143    แปรงลบกระดานไวท์บอร์ด พลาสติก 3 *** ***
144    มีดคัตเตอร์สแตนเลส เล็ก #218 2 *** ***
145    แท่งตัดเทปตราม้า SK-25 1 *** ***
146    ตาไก่พลาสติก เบนน่อน 1 *** ***
147    ปากกาเจลโล่บอลควอนตั้ม สเก็ต เคนเดล 114 4 *** ***
148    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ใส A4 1x50 ห่อ 50 แผ่น 1 *** ***
149    เทปแลคซีน 3 นิ้ว 1 *** ***
150    ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มิลตัด 10 ขนาด 49 X 65 CM 1 *** ***
151    แฟ้มปกตราโรงเรียนขนาด A4 สีเลือดหมู 1 *** ***
152    แฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว / 125 F ตราช้าง 1 *** ***
153    สมุดบัญชี # 2/70 ปกน้ำเงิน 55g หุ้มปกรุ่นหนา 1 *** ***
154    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 10 *** ***
155    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 3 *** ***
156    แฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว / 120F A 4 ตราช้าง 1 *** ***
157    ริบบิ้น 1 นิ้ว 1 *** ***
158    เป๊กกดสำหรับติดบอร์ด คละสี 3 *** ***
159    ใบมีดคัตเตอร์ เล็ก 1x60 ใบ 1 *** ***
160    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 1 *** ***
161    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 3 *** ***
162    กรรไกรสแตนเลส 8 1/2 อย่างดี 2 *** ***
163    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.112 2 *** ***
164    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 2 *** ***
165    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 2 *** ***
166    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 2 *** ***
167    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.109 1 *** ***
168    เทปใส 3M 500 ขนาด 1*36 หลา แกนใหญ่ 2 *** ***
169    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบนหัวลูกลื่น ZL31W 3 *** ***
170    กระดาษอังกฤษ สีเงิน เขียว ม่วง แดง บานเย็น ห่อ 100 5 *** ***
171    ปากกาเคมี 2 หัว 5 *** ***
172    แท่นประทับตรา ตราม้า NO.2 1 *** ***
173    ลวดเย็บสี Max No.10-1M 1x24 10 *** ***
174    ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มิล ตัด 6 ขนาด 65 X 81 CM 1 *** ***
175    กล่องใส่เอกสาร 1 ช่อง 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายรับจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายรับค่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จำนวน 576 เข็ม เข็มละ 70 บาท 1.00 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเจลล้างมือ 12 แกลลอนและขวดปั๊มสำหรับใส่เจลล้างมือ 1 *** ***
2    ค่าเจลล้างมือ 36 แกลลอน (ร้านบุญญวัฒน์) 1 *** ***
3    วัสดุสำนักงานเดือนก.ค.63 1 *** ***
4    ครูนิภาคืนเงินค่าวัสดุสำนักงาน 1 *** ***
5    ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่มาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วันที่ 7/8/2563 1 *** ***
6    ค่ายาและเวชภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ (บ.โปรฟาสซิโน) 1 *** ***
7    เบิกวัสดุสำนักงานประจำเดือนก.ย.2563 งานพยาบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป 1 *** ***
8    คืนเงิน เบิกวัสดุสำนักงานประจำเดือนก.ย.2563 งานพยาบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป 1 *** ***
9    ค่าจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารว่างเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแมคคอร์มิคมาตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน วันที่ 14-18/9/2563 1 *** ***
10    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เข็มที่ 2 วันที่ 25/9/2563 (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 *** ***
11    ค่าเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 12 แกลลอน (บ.เวิลด์ เคมีคอล) 1 *** ***
12    ค่าจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารว่างเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแมคคอร์มิคมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ป.1และป.6 วันที่ 9/10/2563 1 *** ***
13    ค่ายาและเวชภัณฑ์จำนวน 6 รายการ 1 *** ***
14    คืนเงิน ค่าเจลล้างมือ 36 แกลลอน (ร้านบุญญวัฒน์) 1 *** ***
15    ค่าจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแมคคอร์มิคมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม ป.1 วันที่ 18/11/2563 1 *** ***
16    ค่ายาและเวชภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ (บ.โปรฟาสซิโน) 1 *** ***
17    คืนเงิน ค่ายาและเวชภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ (บ.โปรฟาสซิโน) 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. สรุปผลการตรวจสุขภาพ
 - 2. สมุดบันทึกสุขภาพ ส.ศ.3 นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน
 - 3. สรุปการได้รับวัคซีนของนักเรียน
 - 4. สถิติการเจริญเติบโตนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน
 - 5. สรุปการได้รับบริการทางด้านทันตกรรม
 - 6. แบบบันทึกการใช้บริการห้องพยาบาล แยกตามอาการของโรค
 - 7. สมุดบันทึกอุบัติเหตุ
 - 8. สรุปงานพยาบาล
 - 9. ทะเบียนยาและเวชภัณฑ์ แบบประเมินความพึงพอใจ
 - 10. สรุปสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ที่ต้องนำส่งโรงพยาบาล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร ของหน่วยงาน งานพยาบาล
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (13 )
เจ้าหน้าที่จากแขวงเม็งรายดำเนินการ กำจัดยุง โดยใช้เครื่องพ่นสารเคมีแบบฝอยละอองใส
งานพยาบาล ให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 1 เเละ ตรวจสุขภาพประจำปี 2563
ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 1 เเละ ตรวจสุขภาพประจำปี 2563 (16/09/63)
ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 1 เเละ ตรวจสุขภาพประจำปี 2563
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2 (เฉพาะรายที่สนใจและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม
ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 2
ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 2
ประมวลการเจริญเติบโตของนักเรียนครั้งที่ 2
แพทย์หญิงสิริรัตน์ วรปาณิ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ให้ความรู้เรื่อง เด็กๆปลอดภัย เมื่อรู้จักและเข้าใจโรคโควิค-19
จัดบอร์ดความรู้เรื่องเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019