Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(12)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(3)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(8)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนร้อยละ 75 มีการศึกษาวิจัยและใช้ผลในการพัฒนางานที่ตนรับผิดชอบ
2.  บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนร้อยละ 85 ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีสถานศึกษา
3.  บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนร้อยละ 70 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามเกณฑ์มูลนิธิฯ
4.  บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาอบรม ไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมงต่อ ปีการศึกษาโดยมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมงต่อ ปีการศึกษา
5.  จัดทำและดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฝ่ายกิจการนักเรียนร้อยละ 85
6.  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของฝ่ายกิจการนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาคุณภาพของสถานศึกษา ผลการประเมินในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 85
7.  ฝ่ายกิจการนักเรียนบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมูลนิธิฯ
8.  ฝ่ายกิจการนักเรียนพัฒนาระบบบริหาร จัดการสู่ความเป็นเลิศมุ่งสู่มาตรฐานสากลตามเกณฑ์ TQA
9.  ฝ่ายกิจการนักเรียนมีการประเมินความเสี่ยงและแผนการแก้ไขรองรับ
10.  แผนงาน โครงการฝ่ายกิจการนักเรียนที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีมีการดำเนินกิจกรรมตามแผนร้อยละ 90
11.  มีการนิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนการทำงานฝ่ายกิจการนักเรียนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และ นำผลการนิเทศไปปรับปรุง พัฒนางานในครั้งต่อไป
12.  ฝ่ายกิจการนักเรียนมีความร่วมมือและเครือข่าย กับบุคคล องค์กร สถาบันต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอร์ต ร้อยละ 90
13.  บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียนร้อยละ 95 เข้าใจการปฏิบัติหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือและค่านิยมของนักบุญมงฟอร์ต
14.  บุคลากรในโรงเรียน มีความพึงพอใจต่อ การบริการที่ได้รับจากฝ่ายกิจการนักเรียน ร้อยละ 80

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลรายบุคคลและมีระบบการกำกับติดตามที่ชัดเจน


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2563 28 ก.พ. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 413 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 381 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 351 วัน
01 เม.ย. 2560 30 เม.ย. 2560   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1447 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 351 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 320 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2   2   0 *** *** 14 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA   0   0 *** *** 14 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 การนิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในฝ่ายกิจการนักเรียน 4   4   0 *** *** 14 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย 6   6   0 *** *** 14 วัน
15 ก.พ. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากรในฝ่ายกิจการนักเรียน ได้แก่ การศึกษาดูงาน การอบรม การสัมมนา ฯลฯ   0   0 *** *** 14 วัน
14 พ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2563   D 6.5 กิจกรรมพันธสัญญา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 290 วัน
14 พ.ค. 2563 28 ก.พ. 2564   D 6.6 โครงการส่งเสริมการไหว้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 47 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนา คุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตาม รูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** 14 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2563   0   0 *** *** 14 วัน
14 ก.ค. 2563 17 ก.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 273 วัน
08 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 217 วัน
24 พ.ย. 2563 27 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 140 วัน
12 ก.พ. 2563 15 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 426 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1082 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 14 วัน
08 ก.ย. 2563 08 ก.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 220 วัน
12 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 791 วัน
16 ก.พ. 2563 19 ก.พ. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 422 วัน
30 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 14 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (12)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2563  11 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 309 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2563  25 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 234 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3/2563  29 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 199 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1/2563  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 165 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การนิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในฝ่ายกิจการนักเรียน  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1/2563  6 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 161 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การนิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในฝ่ายกิจการนักเรียน  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 4/2563  15 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายกิจการนักเรียนมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับหน่วยงานภายนอก  22 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 84 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายกิจการนักเรียนมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับหน่วยงานภายนอก  26 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2563  2 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 73 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2/2563  22 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การนิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในฝ่ายกิจการนักเรียน  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2/2563  5 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 การนิเทศ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในฝ่ายกิจการนักเรียน  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 6/2563  8 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 8 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่ากิจกรรมพันธสัญญา 2,140 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    งบสำรองในการบริหารจัดการฝ่ายกิจการนักเรียน 1 *** ***
2    การพัฒนาบุคลากร ฝ่ายกิจการนักเรียน ในการศึกษาดูงาน การอบรม การสัมมนา ฯลฯ 1 *** ***
3     อาหารว่าง SVIP 100 *** ***
4    ตำรวจจราจร 8 *** ***
5    กระดาษโน้ตโรงเรียน 2,300 *** ***
6    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 30 *** ***
7    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g F14 (F4) / 1x500 AA 10 *** ***
8    เชือกฟาง 400g 6 *** ***
9    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 20 *** ***
10    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 25 *** ***
11    เทปใส 1 *36 หลา แกนใหญ่ 15 *** ***
12    เทปโฟม 3 m ชนิดแผง ขนาด 21 มม.*3เมตร 5 *** ***
13    เทปกาวย่น 2 นิ้ว 10 *** ***
14    เทปกาวย่นสี 2 นิ้ว 10 *** ***
15    ค่าตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายส่งบุคลากรอบรมการจัดทำฐานข้อมูลลูกเสือวันที่ 9/8/2563 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมอบรมครูลูกเสือในสถานศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 คน วันที่ 13/9/2563 1 *** ***
3    ค่าอาหารว่างจัดเลี้ยงการประชุมวางแผนการจัดทำและจำหน่ายของที่ระลึก วันที่ 25/9/2563 1 *** ***
4    ค่าน้ำดื่มสำหรับคณะกรรมการสำรวจสถานที่จัดกิจกรรมงานวิ่ง วันที่ 26/10/2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 1 *** ***
5    ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินวิ่ง Family run ไปสำรวจเส้นทางการวิ่งที่หอประชุมนานาชาติฯและเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วันที่ 5/11/2563 1 *** ***
6    ค่าถุงพลาสติกสำหรับใส่กระเป๋าคาดเอว แจกนักเรียนชั้นป.1-6 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบนิเทศกำกับ ติดตามของหน่วยงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 - ประเมินตามสภาพจริง
 - แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายกิจการนักเรียน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (3)
หัวข้อ %
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มนักเรียน)85.32
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน)85.49
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มครูและบุคลากร)86.09
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (8 )
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2563
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3/2563
นิเทศกำกับติดตามการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1/2563
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 เชียงใหม่ และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
ฝ่ายกิจการนักเรียนมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับหน่วยงานภายนอก
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2563
นิเทศกำกับติดตามการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 2/2563
ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 6/2563