Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อดำเนินการตามระบบช่วยเหลือผู้เรียน (ส่งเสริม ปรับเปลี่ยน ยกระดับพฤติกรรมผู้เรียน) เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(32)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(3)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.  มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน ทุกคน ร้อยละ 87
2.  ผู้เรียนร้อยละ 87 เห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
3.  ผู้เรียนที่มีปัญหาทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและคำปรึกษาให้มีพฤติกรรมดีขึ้น
4.  ผู้เรียนร้อยละ 87 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ผ่านเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมของโรงเรียน
5.  ผู้เรียนทุกคนผ่านการประเมินผลกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  มุ่งเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้มีมาตรฐานระดับสากลตามยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 213 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 213 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2562   P 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 549 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 182 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 กิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน   0   0 *** *** 182 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้ 4   4   0 *** *** 182 วัน
01 ก.ค. 2563 31 ธ.ค. 2563   D 6.3 การวัดความฉลาดทางอารมณ์นักเรียนชั้น ป.4   0   0 *** *** 62 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 งานให้คำปรึกษา 7   7   0 *** *** 182 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 การค้นหาแววความสามารถพิเศษของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6   0   0 *** *** 182 วัน
01 พ.ย. 2563 31 ม.ค. 2564   D 6.6 งานประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน   0   0 *** *** 93 วัน
01 ส.ค. 2563 15 พ.ย. 2563   D 6.7 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ 21   21   0 *** *** 16 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.8 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วัยรุ่น   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.9 สภานักเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.10 กิจกรรมเสียงตามสาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.11 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.12 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** 182 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2563   0   0 *** *** 182 วัน
14 ก.ค. 2562 17 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและ กำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 471 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและ กำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 413 วัน
26 พ.ย. 2562 29 พ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและ กำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 336 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและ กำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 259 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 182 วัน
10 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 413 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 259 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 213 วัน
30 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (32)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กรกฎาคม  3 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ที่ปรึกษาเข้ามาให้ความรู้กับกรรมการบริหารงานระดับชั้นเรื่องการส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน  29 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 93 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานให้คำปรึกษา  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 1  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 91 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานให้คำปรึกษา  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 2  7 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 84 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานให้คำปรึกษา  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 3  21 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานให้คำปรึกษา  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน สิงหาคม  31 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 60 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน กันยายน  21 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 39 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 4  25 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานให้คำปรึกษา  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 5  2 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานให้คำปรึกษา  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  2 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2563 - 15 พ.ย. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  5 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 25 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2563 - 15 พ.ย. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  6 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 24 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2563 - 15 พ.ย. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  7 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 23 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2563 - 15 พ.ย. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  8 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 22 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2563 - 15 พ.ย. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 21 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2563 - 15 พ.ย. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  12 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 18 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2563 - 15 พ.ย. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  13 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 17 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2563 - 15 พ.ย. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  14 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 16 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2563 - 15 พ.ย. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  15 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 15 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2563 - 15 พ.ย. 2563
 คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 6  16 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 14 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 งานให้คำปรึกษา  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  16 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 14 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2563 - 15 พ.ย. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  19 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 11 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2563 - 15 พ.ย. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  20 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2563 - 15 พ.ย. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  21 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 9 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2563 - 15 พ.ย. 2563
 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ตุลาคม  22 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 8 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานเผยแพร่ข่าวสารความรู้  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  22 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 8 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2563 - 15 พ.ย. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  23 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 7 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2563 - 15 พ.ย. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  26 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 4 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2563 - 15 พ.ย. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  27 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 3 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2563 - 15 พ.ย. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  28 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.7 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2563 - 15 พ.ย. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  29 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 1 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2563 - 15 พ.ย. 2563
 ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  30 ต.ค. 2563 กำลังเกิดขึ้น ไม่ได้เช็ค  6.7 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  1 ส.ค. 2563 - 15 พ.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
2    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 12 *** ***
3    ลวดเย็บสี Max No.10-1M 1x24 24 *** ***
4    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบน หัวลูกลื่น ZL102W 2 *** ***
5    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40g 2 *** ***
6    กระดาษการ์ดสี 180g A4 1*50 แผ่น 2 *** ***
7    เครื่องเย็บกระดาษ Max HD-10D พลาสติก 2 *** ***
8    มีดคัตเตอร์ใหญ่ แผง AAA พร้อมใบมีด 1 *** ***
9    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
10    กระดาษน้ำตาล 110 g ขนาดใหญ่ 35"X47" 20 *** ***
11    กระดาษโปสเตอร์ หน้าเดียว ห่อ 100 40 *** ***
12    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 3 *** ***
13    ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มิล ตัด 6 ขนาด 65X81CM 10 *** ***
14    เทปแลคซีน 2 นิ้ว 2 *** ***
15    จัดทำเอกสารสี 348 *** ***
16    อาจารย์ที่ปรึกษา 10 *** ***
17    คลินิคให้คำปรึกษา 4 *** ***
18    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
19    อาหารว่าง VIP 56 *** ***
20    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
21    จัดทำเอกสารสี 75 *** ***
22    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
23    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 1 *** ***
24    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 8 *** ***
25    ทีมวิทยากรอบรม นักเรียนหญิง 3 *** ***
26    ของที่ระลึกวิทยากร 6 *** ***
27    อาหารว่าง VIP 45 *** ***
28    อาหารบุฟเฟต์ (200 บาท) 45 *** ***
29    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
30    กระดาษสร้างแบบเสื้อบรุ๊ฟ 31*43 100 *** ***
31    อุปกรณ์อื่น ๆ 1 *** ***
32    เลือกตั้งสภานักเรียน 6 *** ***
33    เครื่องเหลาตั้งโต๊ะ อโรม่า A-5 1 *** ***
34    คลิปบอร์ดพลาสติกกลาง A4 4 *** ***
35    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.109 4 *** ***
36    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 6 *** ***
37    กล่องใส่เอกสาร 2 ช่อง 2 *** ***
38    กล่องใส่เอกสาร 1 ช่อง 3 *** ***
39    เทปใส 3 m 500 ขนาด 2 นิ้ว 2 *** ***
40    กระดาษถ่ายเอกสารสี 80 g 1x500 ALCOTT 2 *** ***
41    ปากกาเคมี 2 หัว 30 *** ***
42    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
43    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ใส A4 1x50 ห่อ 50 แผ่น 2 *** ***
44    ปอกแขนสภานักเรียน 9 *** ***
45    แฟ้มโชว์เอกสารตราช้าง เบอร์ 444 A4 2 *** ***
46    แฟ้มซองพลาสติก 4 *** ***
47    เทปใส 3 m 500 ขนาด 2 นิ้ว 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.2563 1 *** ***
2    คืนงบค่าวัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.63 1 *** ***
3    ค่าที่ปรึกษางานแนะแนวเดือนก.ค.2563 1 *** ***
4    ค่าจัดเลี้ยงที่ปรึกษางานแนะแนว วันที่ 29 และ 31 ก.ค.2563 (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 *** ***
5    ค่าที่ปรึกษาด้านพฤติกรรมนักเรียนประจำเดือนส.ค.2563 1 *** ***
6    ค่าที่ปรึกษาด้านพฤติกรรมนักเรียน ดร.แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์ เดือนก.ย.2563 1 *** ***
7    ค่าจัดเลี้ยงที่ปรึกษางานพฤติกรรมนักเรียนประจำเดือนส.ค.2563 1 *** ***
8    ค่าที่ปรึกษางานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนเดือนต.ค.2563 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - ระบบพฤติกรรมนักเรียน
 - แบบสอบถามการจัดกิจกรรม
 - แบบวัดแววความสามารถพิเศษ
 - แบบประเมินพฤติกรรม SDQ
 - แบบประเมินความสามารถทางการเข้าสังคมของผู้เรียน
 - แบบประเมินความสามารถทางการเข้าสังคมของผู้เรียน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา ของหน่วยงาน งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)