Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก รับทราบ เข้าใจ และร่วมดำเนินการเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(48)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(8)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน
1.  นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทุกคนได้รับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อที่มีประสิทธิภาพจากทางโรงเรียน
2.  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้ปกครองในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.1 มีมากกว่า 3 แหล่ง
3.  ครูอาวุโสเข้าร่วมงานวันกตัญญูครูอาวุโส คิดเป็นร้อยละ 80
4.  นักเรียนทุกคนได้รับวารสารโรงเรียน คนละ 1 เล่ม/ปีการศึกษา
5.  โรงเรียนมีความร่วมมือและเครือข่ายกับบุคคล องค์กร สถาบันต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอร์ต ร้อยละ 85
6.  ทุกหน่วยงานในโรงเรียน ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากงานสื่อสารมวลชน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 384 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 384 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 384 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 384 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 323 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 6   6   0 *** *** 11 วัน
01 ก.ค. 2563 31 ต.ค. 2563   D 6.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 170 วัน
16 ธ.ค. 2563 16 ม.ค. 2564   D 6.2 งานวันกตัญญูครูอาวุโส (วันที่ 16 ม.ค. 2564) 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 93 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2564   D 6.3 จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ (วารสารโรงเรียน, ส.ค.ส.)   0   0 *** *** 42 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 จัดทำป้ายโฆษณากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน   0   0 *** *** 11 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 ร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญกับบุคคล หน่วยงาน องค์กร เนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น งานรับตำแหน่งใหม่ งานเกษียณอายุราชการ งานกงสุลจีน งานวันเกิดบุคคลสำคัญ งานแสดงความยินดีกับโรงเรียน/หน่วยงาน/องค์กรภายนอกในโอกาสต่างๆ เปิดอาคารสำนักงานใหม่ งานทำบุญบำเพ็ญกุศล บุคคล/ศิษย์เก่า/ครูอาวุโสที่เสียชีวิต 1   1   0 *** *** 11 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์ 33   33   0 *** *** 11 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน   0   0 *** *** 11 วัน
01 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.8 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย 1   1   0 *** *** 11 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** 11 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2563   0   0 *** *** 11 วัน
25 ส.ค. 2563 28 ส.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 234 วัน
03 พ.ย. 2563 06 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 164 วัน
19 ม.ค. 2564 22 ม.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 87 วัน
23 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 24 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานสื่อสารมวลชน   0   0 *** *** 11 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 11 วัน
03 พ.ย. 2563 06 พ.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 164 วัน
23 มี.ค. 2564 26 มี.ค. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 24 วัน
01 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 11 วัน
30 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 11 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (48)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 โรงเรียนหยุด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  3 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 320 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ฝ่ายธุรการ-การเงิน เปิดทำการ หลังหยุดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  4 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 319 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วันอาสาฬหบูชา  4 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 289 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา  7 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 286 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุด วันหยุดราชการกรณีพิเศษเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์  27 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 266 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  28 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 265 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เปิดเรียน หลังวันหยุด  29 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 264 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุดเนื่องในวันเเม่แห่งชาติ  12 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 250 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ตัวเเทนฝ่ายธุรการ อบรมกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอมโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม  14 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 248 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย  1 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ร่วมพิธีศพ บิดาของ พ.ต.ท.นำพล พรหมการัตน์  19 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 243 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญกับบุคคล หน่วยงาน องค์กร เนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น งานรับตำแหน่งใหม่ งานเกษียณอายุราชการ งานกงสุลจีน งานวันเกิดบุคคลสำคัญ งานแสดงความยินดีกับโรงเรียน/หน่วยงาน/องค์กรภายนอกในโอกาสต่างๆ เปิดอาคารสำนักงานใหม่ งานทำบุญบำเพ็ญกุศล บุคคล/ศิษย์เก่า/ครูอาวุโสที่เสียชีวิต  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับโรงเรียนอนุบาล  9 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 222 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1  1 ก.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับโรงเรียนอนุบาล  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 217 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1  1 ก.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับโรงเรียนอนุบาล  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 215 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1  1 ก.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับโรงเรียนอนุบาล  17 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1  1 ก.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับโรงเรียนอนุบาล  24 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 207 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1  1 ก.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563
 โรงเรียนหยุด วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล ที่ 9  13 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 188 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุดวันปิยมหาราช  23 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 178 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุด วันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี  19 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 151 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุด วันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี  20 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 หยุดเรียนโครงการเพลิน เนื่องในวันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี  21 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 149 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เปิดเรียน หลังวันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วันชาติ วันพ่อเเห่งชาติ หยุดโครงการเพลิน  5 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุด วันรัฐธรรมนูญ  10 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 130 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุด วันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี  11 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุด วันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี  11 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เปิดเรียน หลังวันหยุดยาว  14 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมการดำเนินงานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 14  16 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 งานวันกตัญญูครูอาวุโส (วันที่ 16 ม.ค. 2564)  16 ธ.ค. 2563 - 16 ม.ค. 2564
 โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาส  25 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาส  26 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาส  27 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 113 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาส  28 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 112 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาส  29 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 111 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาส  30 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 110 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุด เนื่องในวันสิ้นปี  31 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 109 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่  1 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่  1 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 หยุดโครงการเพลิน หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่  2 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 107 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประชุมการดำเนินงานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 14  6 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 103 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.2 งานวันกตัญญูครูอาวุโส (วันที่ 16 ม.ค. 2564)  16 ธ.ค. 2563 - 16 ม.ค. 2564
 วันเด็กแห่งชาติ หยุดโครงการเพลิน  9 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 100 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  วันครู หยุดโครงการเพลิน  16 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 93 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุด วันการศึกษาเอกชน  10 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุด วันตรุษจีน  12 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  โรงเรียนหยุด วันมาฆบูชา  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุด วันหยุดราชการพิเศษประจำภาคเหนือ (วันไหว้พระธาตุ)  26 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 24 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุด วันจักรี  6 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 13 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุด วันสงกรานต์  13 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 6 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุด วันสงกรานต์  14 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 5 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุด วันสงกรานต์  15 เม.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 4 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหาร 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมช่วงเช้า 1 *** ***
3    ค่าของขวัญมอบแก่ครูอาวุโส 1 *** ***
4    วารสารโรงเรียน 2,300 *** ***
5    ค่าของขวัญที่ระลึก 1 *** ***
6    ค่าดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 1 *** ***
7    ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์(กล้องถ่ายรูป) 1 *** ***
8    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
9    กล้องถ่ายภาพ canon eos5D MKIV 1 *** ***
10    เลนส์ถ่ายภาพ Canon EF 16-35 mm f4L IS US 1 *** ***
11    8 TB HDD (ฮาร์ดดิสก์สำรองข้อมูล) SEAGATE SKYHAWK SATA3 (ST8000VX0022) 1 *** ***
12    แบตเตอรี่ Panasonic Eneloop Pro AA Pack 4 2550mAh BK-3HCCE/4BT 2 *** ***
13    ที่ชาร์จถ่านPanasonic Eneloop AAx4 / K-KJ55MCC40T 1,250 *** ***
14    Transcend Card Reader RDF9 K2 (USB3.1) 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าจัดทำผังโครงสร้างโรงเรียนและผังโครงสร้างฝ่าย ปีการศึกษา 2563 (ร้านTmax design) 1 *** ***
2    วัสดุสำนักงานเดือนก.ค.63 1 *** ***
3    ค่าจัดทำกระเช้าแก้วที่ระลึก 88 ปี จำนวน 2 ชุด 1 *** ***
4    ค่าแจกันดอกไม้และกระเช้าผลไม้ มอบให้ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ กงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม 1 *** ***
5    ค่าจัดทำคู่มือนักเรียนระดับชั้นป.2-6 จำนวน 1,931 เล่มๆ ละ 20 บาท (ร้านกล้าคิดกำลังดี) 1 *** ***
6    ค่าพวงหรีดและค่าร่วมทำบุญงานศพบิดาของพ.ต.ท.นำพล พรหมการัตน์ 1 *** ***
7    วัสดุสำนักงานเดือนก.ย.2563 1 *** ***
8    ค่าอุปกรณ์สำหรับทำกระเช้าแก้วที่ระลึก 88 ปี จำนวน 2 ชุด 1 *** ***
9    ค่าอุปกรณ์จัดทำกระเช้าแก้วที่ระลึก 88 ปี จำนวน 7 ชุด 1 *** ***
10    คืนเงิน วัสดุสำนักงานเดือนก.ย.2563 1 *** ***
11    ค่าจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ครูประจำชั้นและครูชาวต่างชาติ สำหรับติดบริเวณบอร์ดหน้าห้องประชุม 2 1 *** ***
12    ค่าปริ้นสี ส.ค.ส.ประจำปี 2564 จำนวน 12 แผ่น (ปรับรายได้งานเทคโนฯ) 1 *** ***
13    ค่าสินค้าตัวอย่างสำหรับทำกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เพื่อมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 1 *** ***
14    ค่าซอง ส.ค.ส.และค่าส่งส.ค.ส.ทางไปรษณีย์ให้แก่โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 1 *** ***
15    ค่าจัดพิมพ์ส.ค.ส.ขนาดA3 จำนวน 29 แผ่น (ปรับรายได้งานเทคโนฯ) 1 *** ***
16    ค่าคู่มือนักเรียน ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 400 เล่มๆ ล ะ 20 บาท (ร้านกล้าคิดกำลังดี) 1 *** ***
17    ค่าของและอุปกรณ์จัดกระเช้าปีใหม่ สำหรับนำไปมอบให้หน่วยงานต่าง ๆ (บ.ดอยทองวิสาหกิจเพื่อสังคม) 1 *** ***
18    ค่าของสำหรับนำมาจัดกระเช้าปีใหม่เพิ่มเติม (บริษัท ดอยทองวิสาหกิจเพื่อสังคม) 1 *** ***
19    ค่าวารสาร มงฟอร์ตสาร ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2,200 เล่ม ๆ ละ 133.75 บาท (ร้านกล้าคิดกำลังดี) 1 *** ***
20    ค่าHarddisk Seagate 4TB จำนวน 2 อัน สำหรับใช้สำรองข้อมูลงานสื่อสารมวลชน เนื่องจากของเดิมพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบบันทึกการรับข้อมูลข่าวสาร
 - รายงานสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 - รายงานการรับทราบข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
 - รายงานสถิติการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนของโรงเรียน
 - แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการของงานสื่อสารมวลชน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน ของหน่วยงาน งานสื่อสารมวลชน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน81.15
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (8 )
ตัวเเทนฝ่ายธุรการ อบรมกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอมโครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม ร่วมพิธีศพ บิดาของ พ.ต.ท.นำพล พรหมการัตน์
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับโรงเรียนอนุบาลในอำเภอพร้าว, แม่ริม, สันทราย และดอยสะเก็ด
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับโรงเรียนอนุบาลในอำเภอสารภี, หางดง, สันป่าตอง, จอมทอง และฮอด
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับโรงเรียนอนุบาลในอำเภอสันกำแพง
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับโรงเรียนอนุบาลในอำเภอเชียงดาว, ไชยปราการ และฝาง
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้กับโรงเรียนอนุบาลในอำเภอเมือง
การประชุมการดำเนินงานวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 14