Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(19)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(11)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน
1.  ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกรีฑาสี
2.  ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี
3.  ผู้เรียนร้อยละ 90 สร้างผลงานจากการ เข้าร่วมการแข่งขันด้านกีฬา

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 177 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 177 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 177 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลาแบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 177 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 116 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 218 วัน
01 ส.ค. 2563 28 ส.ค. 2563   D 6.1 กรีฑาสี (วันที่ 15 มกราคม 2564 )   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 27 วัน
01 มิ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564   D 6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564) 9   9   0 *** *** 157 วัน
14 พ.ค. 2563 28 ก.พ. 2564   D 6.3กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน   0   0 *** *** 157 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก   0   0 *** *** 218 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กรีฑา กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 4   4   0 *** *** 218 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาแบดมินตัน (กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่และกีฬาภายนอก)   0   0 *** *** 218 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาเทเบิลเทนนิส 1   1   0 *** *** 218 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาเทนนิส   0   0 *** *** 218 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬากอล์ฟ 2   2   0 *** *** 218 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาเทควันโด   0   0 *** *** 218 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาหมากกระดาน   0   0 *** *** 218 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาว่ายน้ำกีฬาจังหวัดเชียงใหม่   0   0 *** *** 218 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาว่ายน้ำกาวิละสปรินเตอร์   0   0 *** *** 218 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาว่ายน้ำลำพูนชิงแชมป์ภาคเหนือ   0   0 *** *** 218 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาว่ายน้ำรังษีแชมป์เปี้ยนชิพ   0   0 *** *** 218 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาว่ายน้ำ อบจ.แพร่   0   0 *** *** 218 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่น   0   0 *** *** 218 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาว่ายน้ำดาวิดซาร่า ฝาง   0   0 *** *** 218 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาฟุตบอลรายการสิงห์อะคาเดมี่ เชียงใหม่   0   0 *** *** 218 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาฟุตบอลรายการฉงซิน คัพ   0   0 *** *** 218 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาฟุตซอลรายการไมโล แชมเปี้ยนชิพ   0   0 *** *** 218 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาฟุตบอล กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่   0   0 *** *** 218 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่)   0   0 *** *** 218 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือกภาคเหนือหากได้รับรางวัลชนะเลิศรอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่)   0   0 *** *** 218 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยหากได้รับรางวัลชนะเลิศคัดเลือกภาคเหนือ)   0   0 *** *** 218 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬายิมนาสติกลีลา   0   0 *** *** 218 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาบาสเกตบอล   0   0 *** *** 218 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาวอลเลย์บอล กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่   0   0 *** *** 218 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D ค่ายาเวชภัณฑ์และน้ำดื่ม   0   0 *** *** 218 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งันกับหน่วยงานภายนอก 3   3   0 *** *** 218 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** 218 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** 218 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 218 วัน
14 ก.ค. 2563 17 ก.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 69 วัน
08 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 13 วัน
24 พ.ย. 2563 27 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 64 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 148 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกีฬา   0   0 *** *** 218 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 218 วัน
08 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 13 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 177 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 188 วัน
30 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 218 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (19)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเทนนิส  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 71 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งันกับหน่วยงานภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563  3 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 21 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเทนนิส  3 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 21 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งันกับหน่วยงานภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563  15 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 9 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันบาสเกตบอล  15 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 9 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งันกับหน่วยงานภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 8 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563  17 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 7 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 งานกีฬา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาเทเบิลเทนนิส  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563  21 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 3 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563  22 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 งานกีฬาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563  22 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 2 วัน ไม่ได้เช็ค  กีฬากอล์ฟ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563  23 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 1 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 งานกีฬา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563  23 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 1 วัน ไม่ได้เช็ค  กรีฑา กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 งานกีฬาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563  23 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 1 วัน ไม่ได้เช็ค  กีฬากอล์ฟ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563  24 ก.ย. 2563 กำลังเกิดขึ้น ไม่ได้เช็ค  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 งานกีฬา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563  28 ก.ย. 2563 4 วัน ไม่ได้เช็ค  กรีฑา กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 งานกีฬา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563  29 ก.ย. 2563 5 วัน ไม่ได้เช็ค  กรีฑา กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 งานกีฬา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563  30 ก.ย. 2563 6 วัน ไม่ได้เช็ค  กรีฑา กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1     1 *** ***
2     1 *** ***
3     1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 6 *** ***
2    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 40 *** ***
3    ชุดแข่งขันกีฬา 40 *** ***
4    เบี้ยเลี้ยงนักกรีฑา 40 *** ***
5    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 4 *** ***
6    รถรับ-ส่งนักกรีฑา 3 *** ***
7    ชุดแข่งขันกีฬา 15 *** ***
8    เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 15 *** ***
9    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 2 *** ***
10    รถรับ-ส่งนักกีฬา 4 *** ***
11    เหรียญรางวัล 700 *** ***
12    เกียรติบัตร 700 *** ***
13    ป้ายไวนิล 10 *** ***
14    ค่าอุปกรณ์พิธีเปิด-ปิด 1 *** ***
15    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 30 *** ***
16    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 20 *** ***
17    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
18    ดอกไม้ตกแต่งปะรำพิธี 1 *** ***
19    น้ำมันรถ 1 *** ***
20    รถเครน 2 *** ***
21    ค่าเช่าเต็นท์ 30 *** ***
22    ตำรวจจราจร 2 *** ***
23    ค่าเช่าปืน 1 *** ***
24    กระสุนปืนปล่อยตัวกรีฑา 2 *** ***
25    ของที่ระลึก 1 *** ***
26    บริหารการจัดการแต่ละสี 2,140 *** ***
27    ค่าอาหารว่าง 120 *** ***
28    ค่ากรรมการตัดสิน 30 *** ***
29    ค่าอาหารบุฟเฟต์ 60 *** ***
30    สีน้ำ 7 *** ***
31    ค่าน้ำดื่ม แก้วน้ำ น้ำแข็ง ถุงดำ น้ำแดง 1 *** ***
32    ถ้วยรางวัล 40 *** ***
33    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
34    สีน้ำ 5 *** ***
35    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 30 *** ***
36    ซ่อมตาข่ายเทเบิลเทนนิส 10 *** ***
37    ลูกฟุตบอล, ลูกบาสเกตบอล 40 *** ***
38    ป้ายไวนิล 3 *** ***
39    ค่าซักเสื้อเอี้ยมกีฬา 200 *** ***
40    ชุดแข่งขันกีฬา 15 *** ***
41    เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 15 *** ***
42    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 2 *** ***
43    รถรับ-ส่งนักกีฬา 4 *** ***
44    ชุดแข่งขันกีฬา 5 *** ***
45    เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 5 *** ***
46    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 2 *** ***
47    รถรับ-ส่งนักกีฬา 4 *** ***
48    ชุดแข่งขันกีฬา 15 *** ***
49    เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 15 *** ***
50    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 2 *** ***
51    รถรับ-ส่งนักกีฬา 4 *** ***
52    ค่าลูกกอล์ฟแข่งขัน 20 *** ***
53    ค่าสมัครแข่งขันกีฬากอล์ฟ 20 *** ***
54    ชุดแข่งขันกีฬา 10 *** ***
55    เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 10 *** ***
56    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 2 *** ***
57    รถรับ-ส่งนักกีฬา 4 *** ***
58    ค่าสมัครแข่งขัน 10 *** ***
59    เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 10 *** ***
60    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 2 *** ***
61    เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 6 *** ***
62    ค่าที่พัก 6 *** ***
63    เช่ารถตู้ 5 *** ***
64     น้ำมัน 2 *** ***
65    ค่าทางด่วน 2 *** ***
66    ชุดแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 30 *** ***
67    เบี้ยเลี้ยงนักกีฬาว่ายน้ำ 30 *** ***
68    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 2 *** ***
69    รถรับ-ส่งนักกีฬาว่ายน้ำ 4 *** ***
70    ค่าสมัครกีฬาว่ายน้ำ 30 *** ***
71    เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 30 *** ***
72    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 2 *** ***
73    ค่าอาหารนักกีฬา 30 *** ***
74    ค่าอาหารผู้ควบคุม 2 *** ***
75    ค่าน้ำมันรถ 2 *** ***
76    เบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 2 *** ***
77    ค่าอาหารคนขับรถ 6 *** ***
78    ค่าอาหารนักกีฬา 30 *** ***
79    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 2 *** ***
80    ค่าอาหารผู้ควบคุม 2 *** ***
81    ค่าน้ำมันรถ 2 *** ***
82    เบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 2 *** ***
83    ค่าอาหารคนขับรถ 6 *** ***
84    ค่าที่พัก 6 *** ***
85    ค่าอาหารนักกีฬาว่ายน้ำ 30 *** ***
86    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 2 *** ***
87    ค่าอาหารผู้ควบคุมนักกีฬา 2 *** ***
88    ค่าน้ำมันรถ 2 *** ***
89    ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 2 *** ***
90    ค่าอาหารคนขับรถ 6 *** ***
91    ค่าที่พัก 6 *** ***
92    เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 30 *** ***
93    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 2 *** ***
94    ค่าน้ำมันรถ 2 *** ***
95    ค่าอาหารคนขับรถ 2 *** ***
96    ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 2 *** ***
97    ค่าอาหารนักกีฬาว่ายน้ำ 30 *** ***
98    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 2 *** ***
99    ค่าอาหารผู้ควบคุมนักกีฬา 2 *** ***
100    ค่าน้ำมันรถ 2 *** ***
101    ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 2 *** ***
102    ค่าอาหารคนขับรถ 6 *** ***
103    ค่าที่พัก 6 *** ***
104    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 36 *** ***
105    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 3 *** ***
106    ค่าน้ำมันรถ 1 *** ***
107    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 36 *** ***
108     เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 3 *** ***
109    ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 3 *** ***
110    ค่าอาหารคนขับรถ 3 *** ***
111    ค่าสมัครแข่งขัน 3 *** ***
112    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 48 *** ***
113    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 3 *** ***
114    ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 2 *** ***
115    ค่าอาหารคนขับรถ 2 *** ***
116    ค่าน้ำมันรถ 2 *** ***
117    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 25 *** ***
118    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 3 *** ***
119    ค่ารถรับ-ส่งนักกีฬา 5 *** ***
120    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 50 *** ***
121    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 3 *** ***
122    ค่าสมัครแข่งขัน 2 *** ***
123    ค่าอาหารนักกีฬาฟุตบอล 25 *** ***
124    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 3 *** ***
125    ค่าอาหารผู้ควบคุมนักกีฬา 3 *** ***
126    ค่าที่พัก 31 *** ***
127    ค่าน้ำมันรถ 7 *** ***
128    ค่าอาหารนักกีฬาฟุตบอล 25 *** ***
129    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 3 *** ***
130    ค่าอาหารผู้ควบคุมนักกีฬา 3 *** ***
131    ค่าที่พัก 31 *** ***
132    ค่าเช่ารถตู้ 20 *** ***
133    ค่าน้ำมันรถ 10 *** ***
134    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 10 *** ***
135    ค่าสมัครแข่งขัน 10 *** ***
136    ค่าชุดแข่งขันกีฬา 15 *** ***
137    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 15 *** ***
138    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 2 *** ***
139    ค่ารถรับ-ส่งนักกีฬา 5 *** ***
140    ชุดแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 12 *** ***
141    เบี้ยเลี้ยงนักกีฬาวอลเลย์บอล 12 *** ***
142    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 2 *** ***
143    รถรับ-ส่งนักกีฬา 5 *** ***
144    ค่าเคาร์เตอร์เพนเย็น 10 *** ***
145     ค่าเคาร์เตอร์เพนร้อน 10 *** ***
146    ค่าสเปรย์ยาชา 10 *** ***
147    ค่ายาแก้อักเสบ 10 *** ***
148    ค่ายาคลายกล้ามเนื้อ 270 *** ***
149    ค่าอาหารเสริม 6 *** ***
150    ค่าน้ำดื่ม 10 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอุปกรณ์กีฬาสำหรับฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่และกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2563 (ร้านสปอร์ตแมกซิไมค์) 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 22 - 23/9/2563 1 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 ก.ย. - 15 ต.ค.2563 1 *** ***
4    ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ไมโลฟุตซอล 2020 พลังทักษะสร้างทีมแกร่ง วันที่ 27 ก.ย.2563 ณ สนามหญ้าเทียม 2S Sport 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบบันทึกการเข้าร่วมกรีฑาและกีฬาสี 2. แบบบันทึกการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 3. แบบประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน(ฝ่ายกิจการนักเรียน)

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน ของหน่วยงาน งานกีฬา
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (11 )
รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี การแข่งขันกีฬาเทนนิส
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ภาคเหนือ)การแข่งขันเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2563
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563
นักเรียนรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 12 ปี (ชาย)
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 12 ปี (ชาย) จากการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563
กีฬาสี ประจำปีการศึกษา
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับภาค) การแข่งขันเทนนิสเยาวชน