Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(111)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(4)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(76)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน
1.  ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกรีฑาสี
2.  ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี
3.  ผู้เรียนร้อยละ 90 สร้างผลงานจากการ เข้าร่วมการแข่งขันด้านกีฬา

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 564 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 564 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 564 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลาแบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 564 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 503 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
01 ส.ค. 2563 25 มี.ค. 2564   D 6.1 กรีฑาสี (วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 ) 20   20   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 205 วัน
01 มิ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564   D 6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564) 59   59   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 230 วัน
14 พ.ค. 2563 28 ก.พ. 2564   D 6.3กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 230 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กรีฑา กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาแบดมินตัน (กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่และกีฬาภายนอก)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาเทเบิลเทนนิส 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาเทนนิส 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬากอล์ฟ 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาเทควันโด   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาหมากกระดาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาว่ายน้ำกีฬาจังหวัดเชียงใหม่   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาว่ายน้ำกาวิละสปรินเตอร์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาว่ายน้ำลำพูนชิงแชมป์ภาคเหนือ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาว่ายน้ำรังษีแชมป์เปี้ยนชิพ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาว่ายน้ำ อบจ.แพร่   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่น   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาว่ายน้ำดาวิดซาร่า ฝาง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาฟุตบอลรายการสิงห์อะคาเดมี่ เชียงใหม่   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาฟุตบอลรายการฉงซิน คัพ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาฟุตซอลรายการไมโล แชมเปี้ยนชิพ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาฟุตบอล กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบคัดเลือกภาคเหนือหากได้รับรางวัลชนะเลิศรอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาฟุตบอลรายการฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย (รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยหากได้รับรางวัลชนะเลิศคัดเลือกภาคเหนือ)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬายิมนาสติกลีลา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาบาสเกตบอล   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D กีฬาวอลเลย์บอล กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D ค่ายาเวชภัณฑ์และน้ำดื่ม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งันกับหน่วยงานภายนอก 25   25   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
14 ก.ค. 2563 17 ก.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 456 วัน
08 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 400 วัน
24 พ.ย. 2563 27 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์ม ของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 323 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 239 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานกีฬา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน
08 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 400 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 564 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 199 วัน
30 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 169 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (111)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเทนนิส  15 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 458 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งันกับหน่วยงานภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563  3 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 408 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเทนนิส  3 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 408 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งันกับหน่วยงานภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563  14 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 397 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563  15 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 396 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันบาสเกตบอล  15 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 396 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งันกับหน่วยงานภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 395 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563  17 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 394 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 งานกีฬา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563  18 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 393 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาเทเบิลเทนนิส  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563  21 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 390 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563  22 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 389 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 งานกีฬาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563  22 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 389 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬากอล์ฟ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563  23 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 388 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 งานกีฬาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563  23 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 388 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬากอล์ฟ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563  24 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 387 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันหมากรุกสากล  25 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 386 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งันกับหน่วยงานภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 งานกีฬา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563  28 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 383 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กรีฑา กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 งานกีฬา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563  29 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 382 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กรีฑา กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 งานกีฬา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563  30 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 381 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กรีฑา กีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  2 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 379 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งันกับหน่วยงานภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 งานกีฬา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563  3 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 378 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  กีฬาเทนนิส  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.1 และ ป.4)  5 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 376 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.2 และ ป.5)  6 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 375 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬายิงปืน  6 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 375 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งันกับหน่วยงานภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.6)  7 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 374 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563  7 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 374 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งันกับหน่วยงานภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.1 และ ป.4)  8 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 373 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.2 และ ป.5)  9 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 372 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.6)  12 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 369 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563  12 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 369 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งันกับหน่วยงานภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.1 และ ป.4)  14 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 367 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563  14 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 367 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งันกับหน่วยงานภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.2 และ ป.5)  15 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 366 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.6)  16 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 365 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.1 และ ป.4)  19 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 362 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.2 และ ป.5)  20 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 361 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.6)  21 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 360 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา  21 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 360 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งันกับหน่วยงานภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
  กำหนดการ การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.2 และ ป.4)  22 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 359 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.5)  26 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 355 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.6)  26 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 355 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ชักเย่อ ป.3  26 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 355 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน  26 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 355 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งันกับหน่วยงานภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.5)  27 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 354 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.6)  27 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 354 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ชักเย่อ ป.3  27 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 354 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา  27 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 354 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งันกับหน่วยงานภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.5)  28 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 353 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.6)  28 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 353 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ชักเย่อ ป.3  28 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 353 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.5)  29 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 352 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.6)  29 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 352 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ชักเย่อ ป.3  29 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 352 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.5)  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 348 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.6)  2 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 348 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.5)  3 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 347 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.6)  3 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 347 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา  3 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 347 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งันกับหน่วยงานภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.5)  4 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 346 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.6)  4 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 346 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา  4 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 346 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งันกับหน่วยงานภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.6)  5 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 345 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 วิ่งผลัดอ้อมหลัก ช/ญ ป.2  23 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 327 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 วิ่งผลัดอ้อมหลัก ช/ญ ป.1  24 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 วิ่งผลัดอ้อมหลัก ช/ญ ป.3  25 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 325 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 วิ่งผลัดอ้อมหลัก ช/ญ ป.4  26 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 324 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 วิ่งผลัดอ้อมหลัก ช/ญ ป.5  27 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 วิ่งผลัดอ้อมหลัก ช/ญ ป.6  30 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 320 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา  9 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 311 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งันกับหน่วยงานภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา  14 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งันกับหน่วยงานภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา  16 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 304 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งันกับหน่วยงานภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา  18 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 302 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งันกับหน่วยงานภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล U12 NORTHERN YOUTH LEAGUE 2020  26 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 294 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งันกับหน่วยงานภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล  22 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 236 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล  23 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 235 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล  24 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 234 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา  24 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 234 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งันกับหน่วยงานภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล  25 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 233 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563  25 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 233 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 )  1 ส.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2564
 การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล  1 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 229 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563  1 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 229 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 )  1 ส.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2564
 การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล  2 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 228 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล  3 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 227 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563  3 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 227 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 )  1 ส.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2564
 การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล  4 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 226 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล  5 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 225 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล  8 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 222 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563  8 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 222 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 )  1 ส.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2564
 การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล  9 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 221 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน  9 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 221 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งันกับหน่วยงานภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล  10 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 220 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกุมภาพันธ์ 2564)  1 มิ.ย. 2563 - 28 ก.พ. 2564
 การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ระยะ 200 เมตร ป.1 ป.2  15 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 215 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 )  1 ส.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2564
 การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ระยะ 100 เมตร ป.5 ป.6  15 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 215 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 )  1 ส.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2564
 การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563  15 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 215 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 )  1 ส.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2564
 การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563  15 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 215 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 )  1 ส.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2564
 การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563  16 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 )  1 ส.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2564
 การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563  16 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 )  1 ส.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2564
 การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563  16 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 )  1 ส.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2564
 การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563  16 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 )  1 ส.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2564
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา  16 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งันกับหน่วยงานภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563  17 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 )  1 ส.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2564
 การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563  17 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 )  1 ส.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2564
 การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563  17 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 )  1 ส.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2564
 การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563  17 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 )  1 ส.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2564
 การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563  18 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 212 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 )  1 ส.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2564
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬา  18 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 212 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งันกับหน่วยงานภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563  19 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 211 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 )  1 ส.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2564
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน  22 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 208 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งันกับหน่วยงานภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 มอบถ้วยรางวัลคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาสีและกรีฑาสี ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.4-ป.6  24 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 )  1 ส.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2564
 งานกีฬา ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด  24 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 206 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 ส่งเสริมนักกรีฑาและนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งันกับหน่วยงานภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 มอบถ้วยรางวัลคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาสีและกรีฑาสี ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.3  25 มี.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 205 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 กรีฑาสี (วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 )  1 ส.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1     1 *** ***
2     1 *** ***
3     1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 6 *** ***
2    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 40 *** ***
3    ชุดแข่งขันกีฬา 40 *** ***
4    เบี้ยเลี้ยงนักกรีฑา 40 *** ***
5    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 4 *** ***
6    รถรับ-ส่งนักกรีฑา 3 *** ***
7    ชุดแข่งขันกีฬา 15 *** ***
8    เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 15 *** ***
9    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 2 *** ***
10    รถรับ-ส่งนักกีฬา 4 *** ***
11    เหรียญรางวัล 700 *** ***
12    เกียรติบัตร 700 *** ***
13    ป้ายไวนิล 10 *** ***
14    ค่าอุปกรณ์พิธีเปิด-ปิด 1 *** ***
15    เทปกาวย่นสี 1 1/2 นิ้ว 30 *** ***
16    เทปแลคซีน 1 1/2 นิ้ว 20 *** ***
17    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
18    ดอกไม้ตกแต่งปะรำพิธี 1 *** ***
19    น้ำมันรถ 1 *** ***
20    รถเครน 2 *** ***
21    ค่าเช่าเต็นท์ 30 *** ***
22    ตำรวจจราจร 2 *** ***
23    ค่าเช่าปืน 1 *** ***
24    กระสุนปืนปล่อยตัวกรีฑา 2 *** ***
25    ของที่ระลึก 1 *** ***
26    บริหารการจัดการแต่ละสี 2,140 *** ***
27    ค่าอาหารว่าง 120 *** ***
28    ค่ากรรมการตัดสิน 30 *** ***
29    ค่าอาหารบุฟเฟต์ 60 *** ***
30    สีน้ำ 7 *** ***
31    ค่าน้ำดื่ม แก้วน้ำ น้ำแข็ง ถุงดำ น้ำแดง 1 *** ***
32    ถ้วยรางวัล 40 *** ***
33    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
34    สีน้ำ 5 *** ***
35    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 30 *** ***
36    ซ่อมตาข่ายเทเบิลเทนนิส 10 *** ***
37    ลูกฟุตบอล, ลูกบาสเกตบอล 40 *** ***
38    ป้ายไวนิล 3 *** ***
39    ค่าซักเสื้อเอี้ยมกีฬา 200 *** ***
40    ชุดแข่งขันกีฬา 15 *** ***
41    เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 15 *** ***
42    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 2 *** ***
43    รถรับ-ส่งนักกีฬา 4 *** ***
44    ชุดแข่งขันกีฬา 5 *** ***
45    เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 5 *** ***
46    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 2 *** ***
47    รถรับ-ส่งนักกีฬา 4 *** ***
48    ชุดแข่งขันกีฬา 15 *** ***
49    เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 15 *** ***
50    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 2 *** ***
51    รถรับ-ส่งนักกีฬา 4 *** ***
52    ค่าลูกกอล์ฟแข่งขัน 20 *** ***
53    ค่าสมัครแข่งขันกีฬากอล์ฟ 20 *** ***
54    ชุดแข่งขันกีฬา 10 *** ***
55    เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 10 *** ***
56    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 2 *** ***
57    รถรับ-ส่งนักกีฬา 4 *** ***
58    ค่าสมัครแข่งขัน 10 *** ***
59    เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 10 *** ***
60    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 2 *** ***
61    เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 6 *** ***
62    ค่าที่พัก 6 *** ***
63    เช่ารถตู้ 5 *** ***
64     น้ำมัน 2 *** ***
65    ค่าทางด่วน 2 *** ***
66    ชุดแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 30 *** ***
67    เบี้ยเลี้ยงนักกีฬาว่ายน้ำ 30 *** ***
68    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 2 *** ***
69    รถรับ-ส่งนักกีฬาว่ายน้ำ 4 *** ***
70    ค่าสมัครกีฬาว่ายน้ำ 30 *** ***
71    เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 30 *** ***
72    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 2 *** ***
73    ค่าอาหารนักกีฬา 30 *** ***
74    ค่าอาหารผู้ควบคุม 2 *** ***
75    ค่าน้ำมันรถ 2 *** ***
76    เบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 2 *** ***
77    ค่าอาหารคนขับรถ 6 *** ***
78    ค่าอาหารนักกีฬา 30 *** ***
79    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 2 *** ***
80    ค่าอาหารผู้ควบคุม 2 *** ***
81    ค่าน้ำมันรถ 2 *** ***
82    เบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 2 *** ***
83    ค่าอาหารคนขับรถ 6 *** ***
84    ค่าที่พัก 6 *** ***
85    ค่าอาหารนักกีฬาว่ายน้ำ 30 *** ***
86    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 2 *** ***
87    ค่าอาหารผู้ควบคุมนักกีฬา 2 *** ***
88    ค่าน้ำมันรถ 2 *** ***
89    ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 2 *** ***
90    ค่าอาหารคนขับรถ 6 *** ***
91    ค่าที่พัก 6 *** ***
92    เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 30 *** ***
93    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 2 *** ***
94    ค่าน้ำมันรถ 2 *** ***
95    ค่าอาหารคนขับรถ 2 *** ***
96    ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 2 *** ***
97    ค่าอาหารนักกีฬาว่ายน้ำ 30 *** ***
98    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 2 *** ***
99    ค่าอาหารผู้ควบคุมนักกีฬา 2 *** ***
100    ค่าน้ำมันรถ 2 *** ***
101    ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 2 *** ***
102    ค่าอาหารคนขับรถ 6 *** ***
103    ค่าที่พัก 6 *** ***
104    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 36 *** ***
105    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 3 *** ***
106    ค่าน้ำมันรถ 1 *** ***
107    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 36 *** ***
108     เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 3 *** ***
109    ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 3 *** ***
110    ค่าอาหารคนขับรถ 3 *** ***
111    ค่าสมัครแข่งขัน 3 *** ***
112    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 48 *** ***
113    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 3 *** ***
114    ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 2 *** ***
115    ค่าอาหารคนขับรถ 2 *** ***
116    ค่าน้ำมันรถ 2 *** ***
117    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 25 *** ***
118    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 3 *** ***
119    ค่ารถรับ-ส่งนักกีฬา 5 *** ***
120    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 50 *** ***
121    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 3 *** ***
122    ค่าสมัครแข่งขัน 2 *** ***
123    ค่าอาหารนักกีฬาฟุตบอล 25 *** ***
124    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 3 *** ***
125    ค่าอาหารผู้ควบคุมนักกีฬา 3 *** ***
126    ค่าที่พัก 31 *** ***
127    ค่าน้ำมันรถ 7 *** ***
128    ค่าอาหารนักกีฬาฟุตบอล 25 *** ***
129    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 3 *** ***
130    ค่าอาหารผู้ควบคุมนักกีฬา 3 *** ***
131    ค่าที่พัก 31 *** ***
132    ค่าเช่ารถตู้ 20 *** ***
133    ค่าน้ำมันรถ 10 *** ***
134    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 10 *** ***
135    ค่าสมัครแข่งขัน 10 *** ***
136    ค่าชุดแข่งขันกีฬา 15 *** ***
137    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 15 *** ***
138    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 2 *** ***
139    ค่ารถรับ-ส่งนักกีฬา 5 *** ***
140    ชุดแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 12 *** ***
141    เบี้ยเลี้ยงนักกีฬาวอลเลย์บอล 12 *** ***
142    เบี้ยเลี้ยงผู้ควบคุมนักกีฬา 2 *** ***
143    รถรับ-ส่งนักกีฬา 5 *** ***
144    ค่าเคาร์เตอร์เพนเย็น 10 *** ***
145     ค่าเคาร์เตอร์เพนร้อน 10 *** ***
146    ค่าสเปรย์ยาชา 10 *** ***
147    ค่ายาแก้อักเสบ 10 *** ***
148    ค่ายาคลายกล้ามเนื้อ 270 *** ***
149    ค่าอาหารเสริม 6 *** ***
150    ค่าน้ำดื่ม 10 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอุปกรณ์กีฬาสำหรับฝึกซ้อมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่และกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2563 (ร้านสปอร์ตแมกซิไมค์) 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 22 - 23/9/2563 1 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 ก.ย. - 15 ต.ค.2563 1 *** ***
4    ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ไมโลฟุตซอล 2020 พลังทักษะสร้างทีมแกร่ง วันที่ 27 ก.ย.2563 ณ สนามหญ้าเทียม 2S Sport 1 *** ***
5    ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาว่ายน้ำลำปางสปิ้นเตอร์ วันที่ 21 - 22 พ.ย.2563 ณ สระมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง 1 *** ***
6    ค่าจัดทำเกียรติบัตรกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 1,100 ใบ ๆ ละ 2 บาท 1 *** ***
7    ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการสิงห์จูเนียร์คัพ วันที่ 12 - 13/12/2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ 1 *** ***
8    ค่าเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลจัดกิจกรรมกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 1 *** ***
9    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาว่ายน้ำลำปางสปิ้นเตอร์ วันที่ 21 - 22 พ.ย.2563 ณ สระมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง 1 *** ***
10    ค่าสีสำหรับจัดทำสนามกีฬาและกรีฑา ประเภทลู่และลาน กิจกรรมกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 1 *** ***
11    ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 10 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564 1 *** ***
12    ค่าส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 17 รอบคัดเลือกจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นอายุ 12 ปี 1 *** ***
13    คืนเงิน ค่าสีสำหรับจัดทำสนามกีฬาและกรีฑา ประเภทลู่และลาน กิจกรรมกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 1 *** ***
14    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 ก.ย. - 15 ต.ค.2563 1 *** ***
15    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและผู้ฝึกสอนการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 17 ไพร์สมินิสเตอร์ รอบคัดเลือก จ.เชียงใหม่ 1 *** ***
16    ค่าเกียรติบัตรงานแข่งขันกรีฑาสี จำนวน 420 ใบ ๆ ละ 2 บาท (ปรับรายได้วิชาการ) 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบบันทึกการเข้าร่วมกรีฑาและกีฬาสี 2. แบบบันทึกการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 3. แบบประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียน(ฝ่ายกิจการนักเรียน)

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน ของหน่วยงาน งานกีฬา
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (4)
หัวข้อ %
การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่งตัวสะอาดเรียบร้อยของนักเรียน84.60
แบบสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 90.64
แบบประเมินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (กลุ่มนักเรียน)84.67
แบบประเมินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (กลุ่มครูและบุคลากร)83.70
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (76 )
รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี การแข่งขันกีฬาเทนนิส
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ภาคเหนือ)การแข่งขันเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2563
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563
นักเรียนรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 12 ปี (ชาย)
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 12 ปี (ชาย) จากการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563
กีฬาสี ประจำปีการศึกษา
แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563
การแข่งขันกีฬากอล์ฟ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563
รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาหมากรุกสากล ประเภทเกมเร็ว (Rapid) รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563
งานกีฬา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563
แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันกรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563
กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2563 เเข่งชักเย่อ ป.2 และ ป.5
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันยิงปืนชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศจังหวัดเชียงใหม่
รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (ชักเย่อ ชั้น ป.6)
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (ชักเย่อ ป.1 และ ป.4)
แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.1 และ ป.4)
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุ 13 ปี การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
รับรางวัลการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563
แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.1 และ ป.4)
แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.5 และ ป.6)
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับประเทศ) การแข่งขันกีฬาฟันดาบ Mastery Little Glory 1st
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (การแข่งขันกีฬาชักเย่อ ป.2 และ ป.4)
แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ชักเย่อ ป.3
แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.5)
แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.6)
แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ชักเย่อ ป.3
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับประเทศ) การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.6)
แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.5)
แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ชักเย่อ ป.3
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน รายการ CMI Badminton Tournament
แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.6)
แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.6)
แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.6)
แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.5)
แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.6)
แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 (บาสเกตบอล ป.5)
รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุ 12 ปี ชาย แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563
แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 วิ่งผลัดอ้อมหลัก ป.2
การแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 วิ่งผลัดอ้อมหลัก ป.1
เเข่งขันวิ่งผลัดอ้อมหลัก ป.3
แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 วิ่งผลัดอ้อมหลัก ป.4
แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2563 วิ่งผลัดอ้อมหลัก ป.5
เด็กหญิงปรียากร สมชัย รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
ด.ช.พัทธเศรษฐ์ เทียนตระกูล รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันเทนนิส PTT - ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2563 ภาคเหนือ
เด็กหญิงอทิตญา คำชัยวงศ์ รับรางวัลจากการเเข่งขันกีฬาเเบดมินตัน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาหมากรุกสากล รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รายการ Thailand Team Chess Championship 2020
รางวัลเหรียญทอง ประเภท ยุวชนชาย 7-8 ปี การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ Jampha Taekwondo Championship 2020
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เเข่งขันยิงปืนชิงชนะเลิศ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 "PHITSANULOK OPEN SHOOTING CHAMPIONSHIP"
รับรางวัลแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ ลำปางสปิ้นเตอร์ ประจำปี 2563 และแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ MAEJO CHAMPIONSHIP 2020
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท เยาวชนชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี การแข่งขันกีฬาเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2564 ภาคเหนือ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล
การแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอล กีฬาสี ป.3
รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแบดมินตันเหนือสุดสยาม ครั้งที่ 2
แข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ระยะ 200 เมตร ป.1 ป.2
แข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2563 ระยะ 100 เมตร ป.5 ป.6
แข่งขันกรีฑาสี ขว้างบอล ป.1
แข่งขันกรีฑาสี ทุ่มน้ำหนัก ป.4
กรีฑาสี เเข่งวิ่ง 4x50 เมตร ป.1,ป.2
แข่งขันกรีฑาสี วิ่ง 200 เมตร ป.1,ป.2
แข่งขันกรีฑาสี ทุ่มน้ำหนัก ป.5
แข่งขันวิ่ง 4X50 เมตร ป.3,ป.4
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 11 คน รายการ U12 NORTH YOUTH LEAGUE 2020
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันแบดมินตันเหนือสุดในสยาม ครั้งที่ 2
แข่งขันวิ่ง 4X50 เมตร ป.5 ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเทนนิส PTT - ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2564 ภาคเหนือ