Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
2.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและทักษะตามหลักสูตร

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(11)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(2)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
1.  ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป
2.  ผู้เรียนร้อยละ 90 ผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรในระดับดีเยี่ยม
3.  ผู้เรียนร้อยละ 85 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับดีเยี่ยม
4.  ผู้เรียนร้อยละ 85 มีผลการทดสอบระดับชาติผ่านในระดับดี
5.  ผู้เรียนร้อยละ 90 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับดีเยี่ยม
6.  ผู้เรียนร้อยละ 90 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
7.  ผู้เรียนร้อยละ 95 สามารถเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** 34 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** 34 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** 34 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ 11   11   0 *** *** 34 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** 34 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 64 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 301 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 301 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 301 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 กำกับ ติดตามและควบคุมคุณภาพแบบทดสอบ   0   0 *** *** 64 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 ประสานงาน กำกับ ติดตามและดูแลการเรียนการสอนรวมของนักเรียนทั้งระดับชั้น   0   0 *** *** 64 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา   0   0 *** *** 64 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้   0   0 *** *** 64 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.8 ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ   0   0 *** *** 64 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** 64 วัน
14 ก.ค. 2563 17 ก.ค. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562   0   0 *** *** 142 วัน
14 ก.ค. 2563 17 ก.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** 142 วัน
08 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 167 วัน
24 พ.ย. 2563 27 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 90 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6 วัน
15 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   0   0 *** *** 64 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** 64 วัน
08 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 167 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 34 วัน
30 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 64 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (11)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 กิจกรรมบูรณาการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 The Wonders of Bananas  1 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรม STEM ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 “เรื่อง Amazing Protection Shield”  15 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นิเทศการสอนครุผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1/63  20 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 128 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นิเทศการสอนครุผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1/63  21 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 127 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ตรวจคุณภาพข้อสอบกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  22 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรม 8กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ป.1-3)  26 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรม 8 กลุ่มสาระกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ป.4-6)  29 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 ส่งงานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2/2563  3 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 114 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 นิเทศการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  24 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 1 วัน ไม่ได้เช็ค  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรม STEM ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เรื่อง“เรือบรรทุกเสบียงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย “Mcp Power Boats””  25 ก.พ. 2564 กำลังเกิดขึ้น ไม่ได้เช็ค  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564
 กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563 “Rice is Life”  11 มี.ค. 2564 14 วัน ไม่ได้เช็ค  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  1 มี.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษโรเนียว ปอนด์ A4 1x500 BP 2 *** ***
2    กระดาษการ์ดสี 180 g A4 1x200 (4 สี) 1 *** ***
3    แฟ้มเคลีย์โฮเดอร์ No.771 ตราช้าง A4 1 *** ***
4    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 4 *** ***
5    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 4 *** ***
6    รางวัลที่ 1 6 *** ***
7    รางวัลที่ 2 6 *** ***
8    รางวัลที่ 3 100 *** ***
9    รางวัลชมเชย 30 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบตรวจสอบรายการ - การจัดทำหลักสูตร - แผนการสอน - การนิเทศและติดตาม - การออกข้อสอบ - คะแนนตอนที่ 1 - วิจัยในชั้นเรียน - CAI
 - แบบประเมินการจัดกิจกรรมบูรณาการ
 - แบบบันทึกสรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
 - แบบบันทึกสรุปผลการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 - แบบสอบถามการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด ของหน่วยงาน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)