Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(63)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(33)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  บุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 75 มีการศึกษาวิจัยและใช้ผลในการพัฒนางานที่ตนรับผิดชอบ (2.3.1)
2.  บุคลากรฝ่ายวิชาการร้อยละ 85 ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีสถานศึกษา (2.3.2)
3.  บุคลากรฝ่ายวิชาการร้อยละ 95 รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือและค่านิยมในแนวมงฟอร์ต (2.3.3)
4.  บุคลากรฝ่ายวิชาการร้อยละ 70 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามเกณฑ์มูลนิธิฯ (2.3.4)
5.  บุคลากรฝ่ายวิชาการร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาอบรมไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา โดยมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา (2.3.5)
6.  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของฝ่ายวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาคุณภาพของสถานศึกษา ผลการประเมินในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 85 (3.2.3)
7.  ฝ่ายวิชาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมูลนิธิฯ (3.2.4)
8.  พัฒนาระบบบริหารจัดการฝ่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศมุ่งสู่มาตรฐานสากลตามเกณฑ์ TQA (3.2.6)
9.  ฝ่ายวิชาการมีการประเมินความเสี่ยงและแผนการแก้ไขรองรับ (3.2.7)
10.  จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามจุดเน้นของสถานศึกษาและเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ 90 (3.3.4)
11.  ฝ่ายวิชาการมีความร่วมมือและเครือข่ายกับบุคคล องค์กร สถาบันต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอร์ตร้อยละ 85 (3.6.4)
12.  ครูร้อยละ 95 รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือและค่านิยมในแนวมงฟอร์ต (2.1.8)
13.  ครูร้อยละ 70 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามเกณฑ์ของมูลนิธิฯ (2.1.9)
14.  ครูร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาอบรมไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา โดยมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา (2.1.10)
15.  จัดทำ และดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฝ่ายวิชาการร้อยละ 85 (3.2.2)
16.  แผนงาน โครงการฝ่ายวิชาการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีมีการดำเนินกิจกรรมตามแผนร้อยละ 90
17.  มีการนิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนการทำงานฝ่ายวิชาการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และนำผลการนิเทศไปปรับปรุงพัมนางานในครั้งต่อไป

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 205 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 205 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 205 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 205 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 144 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA 2   2   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน   0   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 35   35   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 7   7   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ 5   5   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร   0   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 กำกับ ติดตามจัดระบบการวัดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอน 4   4   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา 1   1   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 กำกับติดตามการดำเนินงานวิจัย   0   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.8 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก 6   6   0 *** *** 190 วัน
01 ก.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.9 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น 3   3   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.10 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 190 วัน
14 ก.ค. 2563 17 ก.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 97 วัน
08 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 41 วัน
24 พ.ย. 2563 27 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 36 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 120 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่ายวิชาการ   0   0 *** *** 190 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 190 วัน
08 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 41 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 120 วัน
01 มี.ค. 2564 30 มี.ค. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 159 วัน
30 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 190 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (63)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 Online Homeroom  22 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 153 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สอน Week 1 - MCP Online Classroom  25 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 150 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สอน Week 1 - MCP Online Classroom  26 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 149 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สอน Week 1 - MCP Online Classroom  27 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 148 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สอน Week 1 - MCP Online Classroom  28 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สอน Week 1 - MCP Online Classroom  29 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 146 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 MCP Online Classroom และพบครูประจำวิชา ครั้งที่ 1  1 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 143 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 MCP Online Classroom และพบครูประจำวิชา ครั้งที่ 1  2 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 142 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สอน Week 3 - MCP Online Classroom  8 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 MCP Online Classroom และพบครูประจำวิชา ครั้งที่ 2  8 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 136 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 MCP Online Classroom และพบครูประจำวิชา ครั้งที่ 2  9 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สอน Week 3 - MCP Online Classroom  9 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 135 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สอน Week 3 - MCP Online Classroom  10 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 134 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สอน Week 3 - MCP Online Classroom  11 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สอน Week 3 - MCP Online Classroom  12 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563  12 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 MCP Online Classroom และพบครูประจำวิชา ครั้งที่ 3  15 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สอน Week 4 - MCP Online Classroom  15 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 129 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 MCP Online Classroom และพบครูประจำวิชา ครั้งที่ 3  16 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 128 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สอน Week 4 - MCP Online Classroom  16 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 128 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สอน Week 4 - MCP Online Classroom  17 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 127 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สอน Week 4 - MCP Online Classroom  18 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 126 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สอน Week 4 - MCP Online Classroom  19 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 125 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน "Online Homeroom" เพื่อรับฟังรายละเอียดการเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563  19 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 125 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สอน Week 5 - MCP Online Classroom  22 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 122 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สอน Week 5 - MCP Online Classroom  23 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 121 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สอน Week 5 - MCP Online Classroom  24 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สอน Week 5 - MCP Online Classroom  25 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 สอน Week 5 - MCP Online Classroom  26 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 113 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2563  9 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 105 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เริ่มกิจกรรมโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  18 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 96 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563  22 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 92 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมครูผู้สอน เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 2  23 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 91 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2563  23 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 91 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 ซ้อมรับเกียรติบัตร  30 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 84 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2562  31 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 83 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุม "การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563"  4 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 79 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กำกับ ติดตามจัดระบบการวัดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอน  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2563  13 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 70 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การส่งครูเข้าร่วมการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามผลการทำข้อสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET  15 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563  20 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 63 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2563  20 ส.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 63 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  1 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมชี้แจง และวางแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ RT ป.1  8 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 44 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กำกับ ติดตามจัดระบบการวัดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอน  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมชี้แจง และวางแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ NT ป.3  10 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 42 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กำกับ ติดตามจัดระบบการวัดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอน  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมชี้แจง และวางแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ป.6  11 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 41 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 กำกับ ติดตามจัดระบบการวัดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอน  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รองผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 การสอบประเมินคุณภาพนักเรียน (NT)  16 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 36 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2563  17 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 5/2563  17 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนวิชาจริยศึกษา และแนะแนว  22 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 30 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูวิรัชดา ครูบุษบาเข้าร่วมฟังการนำเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ โดยโปรแกรม English Discoveries  22 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 30 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพความร่วมมือด้านวิชาการหุ่นยนต์นานาชาติ (SICE WEEK 2020)  22 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 30 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 6/2563  24 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 28 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นสนามจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 ของสำนักงาน ก.พ.  27 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 25 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ครูวิรัชดา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU)  30 ก.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 22 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2563  4 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 18 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 รองผู้อำนวยการแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  7 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 15 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 7/2563  8 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 14 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2563  12 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดสอบแข่งขัน ASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563  18 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 4 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  20 พ.ย. 2563 29 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เริ่มกิจกรรมโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  28 พ.ย. 2563 37 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2563  10 เม.ย. 2564 170 วัน ไม่ได้เช็ค  6.9 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น  1 ก.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าลงทะเบียนนักเรียน 500 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
2    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบน หัวลูกลื่น ZL102W 6 *** ***
3    ปากกาเน้นข้อความด้ามกลม faber castell 10 *** ***
4    กระดาษโพทอิท ตราช้าง ขนาด 3"x3" 12 *** ***
5    งบสำรองในการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ 1 *** ***
6    ค่าเดินทาง 1 *** ***
7    ค่าอาหารและที่พัก 1 *** ***
8    ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 1 *** ***
9    ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 *** ***
10    สูจิบัตร 500 *** ***
11    เกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น 1,200 *** ***
12    ดอกไม้กลัดหน้าอก 500 *** ***
13    ค่าถ่ายรูป ล้างอัดรูป 1 *** ***
14    ดอกไม้จัดซุ้ม และตกแต่งเวที 1 *** ***
15    วัสดุอุปกรณ์ในการจัดบอร์ดและเตรียมงาน 1 *** ***
16    อาหารว่าง VIP 1,500 *** ***
17    โล่รางวัล 1 *** ***
18    ปากกาหัวบอลล์ยูนิบอลไมโคร UB-177 12 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนักวิทย์น้อยและการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ วันที่ 15 - 16/10/2563 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบบันทึกการกำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในฝ่ายวิชาการ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
แบบประเมินการจัดกิจกรรม “งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562” (***สำหรับนักเรียนกรอกข้อมูล***)89.13
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (33 )
สอน Week 2 - MCP Online Classroom และพบครูประจำวิชา ครั้งที่ 1
MCP Online Classroom และพบครูประจำวิชา ครั้งที่ 1
สอน Week 3 - MCP Online Classroom
สอน Week 3 - MCP Online Classroom
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
MCP Online Classroom และพบครูประจำวิชา ครั้งที่ 3
MCP Online Classroom และพบครูประจำวิชา ครั้งที่ 3
MCP Online Classroom พบครูประจำชั้นครั้งที่ 2
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2563
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2563
ประชุมครูผู้สอน เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 2
งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 ซ้อมรับเกียรติบัตร
ประชุม "การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563"
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2563
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2563
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ประชุมชี้แจง และวางแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ RT ป.1
ประชุมชี้แจง และวางแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ NT ป.3
ประชุมชี้แจง และวางแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ป.6
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 การสอบประเมินคุณภาพนักเรียน (NT)
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 5/2563
ครูวิรัชดา ครูบุษบาเข้าร่วมฟังการนำเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ โดยโปรแกรม English Discoveries
กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนวิชาจริยศึกษา และแนะแนว
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 6/2563
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพความร่วมมือด้านวิชาการหุ่นยนต์นานาชาติ (SICE WEEK 2020) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตดอยสะเก็ด
มอบเกียรติบัตร เเก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น เเละนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการจากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 7/2563
ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2563