Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
2.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำกับและติดตามให้ครูโปรแกรมนักเรียนจีนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(3)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  ครูและบุคลากรงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน ร้อยละ 75 มีการศึกษาวิจัยและใช้ผลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานที่ตนรับผิดชอบ (2.1.5)
2.  ครูและบุคลากรงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนร้อยละ 85 ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีสถานศึกษา (2.3.2)
3.  ครูและบุคลากรงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน ร้อยละ 95 รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือและค่านิยมในแนวมงฟอร์ต (2.3.3)
4.  ครูและบุคลากรงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน ร้อยละ 70 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามเกณฑ์มูลนิธิฯ (2.3.4)
5.  ครูและบุคลากรงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน ร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาอบรมไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา โดยมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา (2.3.5)
6.  ครูทุกคนได้รับการนิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบภายใน และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 85 (3.3.3)
7.  งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนบริหารจัดการตามหลักธรรมา ภิบาลของมูลนิธิฯ และนโยบายของฝ่ายวิชาการ (3.2.4)
8.  แผนงาน โครงการงานโปรแกรมนักเรียนจีนที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีมีการดำเนินกิจกรรมตามแผนร้อยละ 90 (3.2.7)
9.  มีการนิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนการทำงานงานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และนำผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนางานในครั้งต่อไป
10.  งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีนมีความร่วมมือและเครือข่ายกับบุคคล องค์กร สถาบันต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอร์ต ร้อยละ 85 (3.6.4)

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 134 วัน
01 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 134 วัน
01 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 135 วัน
01 มี.ค. 2563 30 มี.ค. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 135 วัน
01 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 73 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 261 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีนให้ครบวงจร PDCA   0   0 *** *** 261 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาแผนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   0   0 *** *** 261 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 2   2   0 *** *** 261 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 1   1   0 *** *** 261 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา   0   0 *** *** 261 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน   0   0 *** *** 261 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการ ให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** 261 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2563   0   0 *** *** 261 วัน
14 ก.ค. 2563 17 ก.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 26 วัน
08 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 30 วัน
24 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 106 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 191 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารโปรแกรมภาษาจีน   0   0 *** *** 261 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   0   0 *** *** 261 วัน
08 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** 30 วัน
16 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 191 วัน
01 มี.ค. 2564 30 มี.ค. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 230 วัน
30 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 261 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (3)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ครูวิภาภรณ์เข้าร่วมประชุม เรื่อง การสอบวัดระดับ YCT ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  24 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อขอเข้าพบท่านผู้อำนวยการเพื่อพูดคุยเกี่ยกับการเรียนการสอนด้านภาษาจีน  14 ส.ค. 2563 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนระดับชั้น ป.6 สอบวัดระดับภาษาจีน YCT  18 ธ.ค. 2563 128 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  14 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
2    กระดาษการ์ดสี 180 g A4 1x200 (4 สี) 1 *** ***
3    กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า หนาพิเศษ ห่อ 100 100 *** ***
4    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบน หัวลูกลื่น ZL102W 12 *** ***
5    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.108 2 *** ***
6    กระดาษโพทอิท ตราช้าง ขนาด 3"x3" 7 *** ***
7    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 12 *** ***
8    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.111 12 *** ***
9    ปากกาเคมี 2 หัว 12 *** ***
10    ปากกาเจลโล่บอลควอนตั้มชนิดกด 12 *** ***
11    มีดคัตเตอร์ใหญ่ แผง AAA พร้อมใบมีด 2 *** ***
12    หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อต 2 *** ***
13    ปากกาไวท์บอร์ด ไพล็อตหัวเดี่ยว 24 *** ***
14    สีเมจิก 12 สีไพล็อต SDR ชนิดซอง 12 สี 24 *** ***
15    เทปใส 3M 600 ขนาด1x36 หลา กล่องแดง 3 *** ***
16    ลวดเย็บ Max No.10 1x24 40 *** ***
17    เทปกาวเยื่อ 1/2x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 2 *** ***
18    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 4 *** ***
19    เทปกาวเยื่อ 1x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 2 *** ***
20    เครื่องเจาะกระดาษ PS-20 ( 3 สี) 1 *** ***
21    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 10 *** ***
22    กาวแท่งสติ๊ก UHU 40 g 10 *** ***
23    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 12 *** ***
24    เทปแลคซีน 1 นิ้ว 5 *** ***
25    ตะกร้าเอกสารชั้นเดียว NO.400 2 *** ***
26    แผ่น DVD 50 *** ***
27    แท่นตัดเทป ตราม้า Sk-25 1 *** ***
28    ค่าอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน 1 *** ***
29    ค่าส่งจดหมาย/อากรแสตมป์ 2 *** ***
30    ค่าประกันสุขภาพนักศึกษาจีน 12 *** ***
31    ค่าต่อวีซ่านักศึกษาจีน 12 *** ***
32    ค่าอาหารเช้าและเย็นครูจีน 12 *** ***
33    ค่าเลี้ยงรับรอง 1 *** ***
34    ของที่ระลึก 4 *** ***
35    ค่าทัศนศึกษาของนักศึกษาจีน 2 *** ***
36    ค่าทัศนศึกษาของนักศึกษาจีน 2 *** ***
37    ค่าอาหารเช้าและเย็นนักศึกษาจีน 12 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสำรวจรายการ
 - แบบประเมินแผนการสอนและสรุปการประเมิน
 - แบบประเมิน และสรุปการนิเทศการสอน
 - แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 - แบบสอบถามความพึงพอใจครู ผู้ปกครองและผู้เรียน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )