Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
2.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำกับและติดตามให้ครูโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(18)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  ครูและบุคลากรงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษร้อยละ 96 รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือและค่านิยมในแนวมงฟอร์ต (2.1.8)
2.  ครูและบุคลากรงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษร้อยละ 80 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามเกณฑ์มูลนิธิฯ (2.1.9)
3.  ครูและบุคลากรงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาอบรมไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา โดยมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา (2.1.10)
4.  บุคลากรงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษร้อยละ 90 ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีสถานศึกษา (2.3.2)
5.  บุคลากรงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษร้อยละ 96 รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือและค่านิยมในแนวมงฟอร์ต (2.3.3)
6.  บุคลากรงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษร้อยละ 80 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามเกณฑ์มูลนิธิฯ (2.3.4)
7.  บุคลากรงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาอบรมไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา โดยมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา (2.3.5)
8.  งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษบริหารจัดการตามหลักธรรมา ภิบาลของมูลนิธิฯ และนโยบายของฝ่ายวิชาการ (3.2.4)
9.  งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษจัดทำ และดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาร้อยละ 90 (3.2.2)
10.  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการศึกษาคุณภาพของสถานศึกษา ผลการประเมินในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 90 (3.2.3)
11.  งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมูลนิธิฯ (3.2.4)
12.  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศมุ่งสู่มาตรฐานสากลตามเกณฑ์ TQA (3.2.6)
13.  งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษมีการประเมินความเสี่ยงและแผนการแก้ไขรองรับ (3.2.7)
14.  แผนงาน โครงการงานโปรแกรมภาษาอังกฤษที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีมีการดำเนินกิจกรรมตามแผนร้อยละ 95
15.  มีการนิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนการทำงานงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และนำผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนางานในครั้งต่อไป
16.  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ จุดเน้นของสถานศึกษาร้อยละ 90 (3.4.3)
17.  งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษมีความร่วมมือและเครือข่ายกับบุคคล องค์กร สถาบันต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอร์ต ร้อยละ 90 (3.6.4)

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
10 ม.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 179 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 179 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 179 วัน
01 ก.พ. 2564 31 มี.ค. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 179 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 118 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.1 จัดระบบและบริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษตามนโยบายฝ่ายวิชาการกำหนด 2   2   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.2 พัฒนาหลักสูตร English Program ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตร English Program ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.4.1 กิจกรรมทัศนศึกษา (EP Field Trips)   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.4.2 กิจกรรม The Haunted Halloween (30 ตุลาคม 2564)   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.5 กำกับ ติดตามการจัดระบบการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอน   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนหลักสูตร English Program ให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการ   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.6.1 จัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษที่อ้างอิงมาตรฐานระดับ International (Cambridge: YLE) นักเรียนหลักสูตร English Program   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.6.2 จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียน (EP Student Showcase)   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.6.3 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก   0   0 *** *** 216 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.7 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรในงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้ได้รับการพัฒนา   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.8 จัดทำเอกสาร พิมพ์งานเอกสารงานธุรการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และประสานติดตามงานภายในและภายนอกหน่วยงาน 16   16   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.9 การจัดกิจกรรมด้านการสร้างความรักความสามัคคีและการจัดสวัสดิการและงบประมาณของครูชาวต่างประเทศ   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.10 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการ ให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2564   0   0 *** *** 216 วัน
29 มิ.ย. 2564 02 ก.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 86 วัน
07 ก.ย. 2564 10 ก.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 16 วัน
30 พ.ย. 2564 03 ธ.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 68 วัน
14 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 145 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษ   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564   0   0 *** *** 216 วัน
07 ก.ย. 2564 10 ก.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 16 วัน
14 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 145 วัน
01 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2565   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 186 วัน
30 เม.ย. 2565 30 เม.ย. 2565   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 216 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (18)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ  14 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 104 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 จัดทำเอกสาร พิมพ์งานเอกสารงานธุรการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และประสานติดตามงานภายในและภายนอกหน่วยงาน  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ไปส่งเอกสารหนังสือแต่งตั้งครูชาวต่างประเทศ Mr.Timothy Douglas Van Sickle  17 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 101 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 จัดทำเอกสาร พิมพ์งานเอกสารงานธุรการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และประสานติดตามงานภายในและภายนอกหน่วยงาน  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ไปรับเล่มใบอนุญาตทำงานของ Mr.Timothy Douglas Van Sickle  21 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 97 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 จัดทำเอกสาร พิมพ์งานเอกสารงานธุรการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และประสานติดตามงานภายในและภายนอกหน่วยงาน  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ Ms.Irene L. Panes  24 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 94 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 จัดทำเอกสาร พิมพ์งานเอกสารงานธุรการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และประสานติดตามงานภายในและภายนอกหน่วยงาน  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 พาครูชาวต่างประเทศ Mr.Garett Zachary Madu ไปพิสูจน์ลายนิ้วมือ  28 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 90 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 จัดทำเอกสาร พิมพ์งานเอกสารงานธุรการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และประสานติดตามงานภายในและภายนอกหน่วยงาน  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 แจ้งออกครูชาวต่างประเทศ Ms.Samara Marie Murtaugh  2 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 86 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 จัดทำเอกสาร พิมพ์งานเอกสารงานธุรการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และประสานติดตามงานภายในและภายนอกหน่วยงาน  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 3 ราย  6 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 82 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 จัดทำเอกสาร พิมพ์งานเอกสารงานธุรการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และประสานติดตามงานภายในและภายนอกหน่วยงาน  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ไปสำนักงานคุรุสภาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจเอกสารขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ  9 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 79 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 จัดทำเอกสาร พิมพ์งานเอกสารงานธุรการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และประสานติดตามงานภายในและภายนอกหน่วยงาน  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศจำนวน 2 ราย  19 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 69 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 จัดทำเอกสาร พิมพ์งานเอกสารงานธุรการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และประสานติดตามงานภายในและภายนอกหน่วยงาน  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ไปยื่นเอกสารขอจัดทำใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ Mr.Garett Zachary Madu  23 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 65 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 จัดทำเอกสาร พิมพ์งานเอกสารงานธุรการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และประสานติดตามงานภายในและภายนอกหน่วยงาน  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 พาครูชาวต่างประเทศ Mr.Garett Zachary Madu ไปรับใบอนุญาตทำงาน  4 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 53 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 จัดทำเอกสาร พิมพ์งานเอกสารงานธุรการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และประสานติดตามงานภายในและภายนอกหน่วยงาน  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ไปยกเลิกใบอนุญาตทำงานของ MS.LUCIA GARCIA ARGUDO  9 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 จัดทำเอกสาร พิมพ์งานเอกสารงานธุรการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และประสานติดตามงานภายในและภายนอกหน่วยงาน  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสอบถามการเปลี่ยนประเภทวีซ่า  16 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 41 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 จัดทำเอกสาร พิมพ์งานเอกสารงานธุรการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และประสานติดตามงานภายในและภายนอกหน่วยงาน  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ไปส่งเอกสารขอหนังสือรับรองนักเรียนชาวจีน Ms.Zhifei Liang  25 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 32 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 จัดทำเอกสาร พิมพ์งานเอกสารงานธุรการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และประสานติดตามงานภายในและภายนอกหน่วยงาน  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ไปรับหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างประเทศและไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ  10 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 16 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 จัดทำเอกสาร พิมพ์งานเอกสารงานธุรการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และประสานติดตามงานภายในและภายนอกหน่วยงาน  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 พาครูชาวต่างประเทศไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิดที่โรงพยาบาลราชเวช  17 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 9 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบและบริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษตามนโยบายฝ่ายวิชาการกำหนด  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ Ms.Zu Zu  20 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 จัดทำเอกสาร พิมพ์งานเอกสารงานธุรการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และประสานติดตามงานภายในและภายนอกหน่วยงาน  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 พาครูชาวต่างประเทศไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิดที่โรงพยาบาลราชเวช  21 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 5 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 จัดระบบและบริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษตามนโยบายฝ่ายวิชาการกำหนด  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่ากิจกรรมการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน EP Field Trips 234 *** ***
2    ค่าดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Cambridge: YLE) ของนักเรียน EP ชั้น ป.2 57 *** ***
3    ค่าดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Cambridge: YLE) ของนักเรียน EP ระดับชั้น ป.4 29 *** ***
4    ค่าดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Cambridge: YLE) ของนักเรียน EP ระดับชั้น ป.6 23 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 52 *** ***
2    ค่า Account User โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ Rosetta Stone สำหรับนักเรียน EP ระดับชั้น ป.1-6 1,300 *** ***
3    ค่าธรรมเนียมในการขอ/ต่อวีซ่า 40 *** ***
4    ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนประเภทวีซ่าให้เป็นประเภท Non-immigrant Type B สำหรับครูชาวฟิลิปปินส์ 5 *** ***
5    ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนประเภทวีซ่าให้เป็นประเภท Non-immigrant Type B สำหรับครูเจ้าของภาษา 15 *** ***
6    ค่าธรรมเนียมในการขอ/ต่อใบอนุญาตการทำงาน 40 *** ***
7    ค่าแปลเอกสาร 20 *** ***
8    ค่าอากรแสตมป์/ค่าส่งจดหมาย 200 *** ***
9    ค่าลงโฆษณาใน www.ajarn.com 1 *** ***
10    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 120 *** ***
11    กระดาษโพทอิทคละไซส์ แบบในเล่ม 24 *** ***
12    กระดาษการ์ด 180 g A4 1*50 แผ่น 30 *** ***
13    กระดาษโปสเตอร์ 2 หน้า หนาพิเศษ ห่อ 100 1,000 *** ***
14    ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มิล ตัด 8 ขนาด 61 X 65 CM 24 *** ***
15    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 20 *** ***
16    กาวแท่งสติ๊ก UHU 8.2 g 90 *** ***
17    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.108 5 *** ***
18    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.110 20 *** ***
19    คลิปดำ 2 ขา ตราม้า NO.112 10 *** ***
20    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 24 *** ***
21    พลาสติกเคลือบบัตร A4 125M Z(1*100)ขวาน 2 *** ***
22    ลวดเย็บสี Max No.10-1M 1x24 20 *** ***
23    เทปใส 3/4*36 หลาแกนเล็ก 10 *** ***
24    เทปกาวเยื่อ 1/2x20 หลาม้วนใหญ่ (บาง) 4 *** ***
25    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบน หัวลูกลื่น ZL102W 25 *** ***
26    ปากกาเน้นข้อความด้ามกลม faber castell 20 *** ***
27    ค่าอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด 1 *** ***
28    ค่าประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ 40 *** ***
29    ค่ากระเช้า/ของขวัญ 10 *** ***
30    ค่าจัดเลี้ยงสังสรรค์ 36 *** ***
31    ค่าจัดกิจกรรมระหว่างเลี้ยงสังสรรค์ 1 *** ***
32    ค่าทัศนศึกษา 36 *** ***
33    ค่าจัดกิจกรรมระหว่างทัศนศึกษา 1 *** ***
34    ค่าตั๋วเครื่องบินกลับประเทศ สำหรับครูชาวฟิลิปปินส์ 15 *** ***
35    ค่ากิจกรรมการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน EP Field Trips 234 *** ***
36    ค่าดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Cambridge: YLE) ของนักเรียน EP ชั้น ป.2 57 *** ***
37    ค่าดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Cambridge: YLE) ของนักเรียน EP ระดับชั้น ป.4 29 *** ***
38    ค่าดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Cambridge: YLE) ของนักเรียน EP ระดับชั้น ป.6 23 *** ***
39    ค่าดำเนินการจัดสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าต่อใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 คน 1 *** ***
2    ค่าต่ออายุการพำนักอยู่ในประเทศไทยของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 4 คน 1 *** ***
3    ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางกลับภูมิลำเนาของ Ms.Lucia Garcia เพิ่มเติม 1 *** ***
4    วัสดุสำนักงานเดือนพ.ค.2564 1 *** ***
5    เบิกเงินเดือนครูชาวต่างชาติทดลองงาน เดือนพ.ค. 2564 จำนวน 1 คน Mr.Timothy Douglas Van Sickle 1 *** ***
6    ค่าจัดทำใบอนุญาตและต่ออายุการพำนักอยู่ในประเทศไทยของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 คน Mr.Timothy Douglas Van Sickle 1 *** ***
7    ค่าสื่อการเรียนภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์ Rosetta Stone จำนวน 246 License ปีการศึกษา 2564 (บ.ทีทีทีซี) 1 *** ***
8    ค่าธรรมเนียมต่ออายุสมาชิกเว็บไซด์ Ajarn.com เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของครูชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2564 1 *** ***
9    วัสดุสำนักงานเดือนมิ.ย.2564 1 *** ***
10    ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนา Mr.Russell John Micumao ปฎิบัติหน้าที่ครบ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1/9/2561 - 1/9/2563 1 *** ***
11    ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาของ Mr.Russell John Micumao ปฏิบัติหน้าที่ครบ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1/9/2559 - 1/9/2561 (เลื่อนใช้สวัสดิการมาจากปีการศึกษา 2562) 1 *** ***
12    ค่าต่อใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 5 คน 1 *** ***
13    ค่าต่ออายุการพำนักอยู่ในประเทศไทยของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 4 คน 1 *** ***
14    ค่าวัสดุอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดใช้ในการเรียนการสอนของครูชาวต่างประเทศ 1 *** ***
15    ค่าขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าของครูชาวต่างประเทศ Mr.Garett Zachary Madu 1 *** ***
16    ค่าเบี้ยประกันกลุ่มของครูชาวต่างประเทศเพิ่มเติมที่เข้าทำงานระหว่างปีการศึกษา 2563 (บ.เอไอเอ) 1 *** ***
17    ค่าต่อใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 3 คน 1 *** ***
18    ค่าแปลเอกสารใบปริญญาบัตรของครูชาวต่างประเทศ Mr.Garett Zachary Madu 1 *** ***
19    ค่าต่ออายุการพำนักอยู่ในประเทศไทยของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 3 คน 1 *** ***
20    ค่าต่อใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 3 คน 1 *** ***
21    วัสดุสำนักงานเดือนก.ค.64 1 *** ***
22    เบิกเงินเดือนครูชาวต่างชาติทดลองงาน จำนวน 1 คน Mr.Garett Zachary Madu เดือนก.ค.2564 1 *** ***
23    เบิกเงินเดือนครูชาวต่างชาติ 3 คน เดือนก.ค.2564 เนื่องจากลาออก Miss Lucia , Mr.Curt และ Miss Samara 1 *** ***
24    คืนเงิน ค่าต่อใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 5 คน 1 *** ***
25    คืนเงิน ค่าต่ออายุการพำนักอยู่ในประเทศไทยของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 4 คน 1 *** ***
26    ค่าเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่มของครูชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2564 (บ.อลิอันซ์ อยุธยา) 1 *** ***
27    คืนเงิน ค่าเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่มของครูชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2564 (บ.อลิอันซ์ อยุธยา) 1 *** ***
28    ค่าแปลเอกสารใบปริญญาบัตรของครูชาวต่างประเทศ Mr.James Patrick Audin Kelly 1 *** ***
29    คืนเงิน ค่าขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าของครูชาวต่างประเทศ Mr.Garett Zachary Madu 1 *** ***
30    ค่าจัดทำใบอนุญาตทำงานและค่าต่ออายุการพำนักอยู่ในประเทศไทยของครูชาวต่างชาติ 1 คน Mr.Garett Zachary Madu 1 *** ***
31    ค่าต่ออายุการพำนักอยู่ในประเทศไทยของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 5 คน 1 *** ***
32    ค่าต่อใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศที่จะหมดอายุในเดือนก.ย.2564 จำนวน 5 คน 1 *** ***
33    ค่าต่ออายุการพำนักอยู่ในประเทศไทยของครูชาวต่างประเทศ Mr.Charnel Petalcorin Maluenda 1 *** ***
34    ค่าจัดทำใบอนุญาตทำงานและค่าต่ออายุการพำนักอยู่ในประเทศไทยของ Mr.James Patrick Audin Kelly 1 *** ***
35    วัสดุสำนักงานเดือนสิงหาคม 2564 1 *** ***
36    ค่าแปลเอกสารใบปริญญาบัตรของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 3 คน 1 *** ***
37    คืนเงิน วัสดุสำนักงานเดือนก.ค.64 1 *** ***
38    คืนเงิน วัสดุสำนักงานเดือนสิงหาคม 2564 1 *** ***
39    ค่าต่ออายุการพำนักอยู่ในประเทศไทยของครูชาวต่างชาติ Miss Mary Jean Yunting Celestial 1 *** ***
40    ค่าจัดทำใบอนุญาตทำงานและค่าต่ออายุการพำนักของครูชาวต่างประเทศ MS.ZU ZU 1 *** ***
41    เบิกเงินเดือนครูชาวต่างชาติทดลองงาน เดือนก.ย.2564 Mr.Jonathan Michael Hickling 1 *** ***
42    เบิกเงินเดือนครูชาวต่างชาติทดลองงานเดือนก.ย.2564 Mr.Andrew John Kainz 1 *** ***
43    เบิกเงินเดือนครูชาวต่างชาติ Mr.Tarin Edward Garrison เดือนก.ย.2564 และวันที่ 1-8 ต.ค.2564 1 *** ***
44    เบิกเงินเดือนครูชาวต่างชาติทดลองงาน Mr.Scott C Stewart เดือนก.ย.2564 1 *** ***
45    ค่าจัดทำใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 3 ราย Mr.Spencer Douglas Smith , Miss Aileen Tagalawan , Mr.James Francis Kennedy 1 *** ***
46    ค่าจัดทำใบอนุญาตทำงานและค่าต่ออายุการพำนักอยู่ในประเทศไทยของครูชาวต่างชาติ Mr.Scott C Stewart 1 *** ***
47    ค่าอากรแสตมป์เพื่อใช้เกี่ยวกับงานเอกสารของสำนักงานจัดหางานของครูชาวต่างชาติ 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสำรวจรายการ
 - แบบประเมินแผนการสอนและสรุป
 - แบบประเมินการนิเทศการสอนและสรุป
 - แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 - แบบสอบถามความพึงพอใจครู ผู้ปกครองและผู้เรียน

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )