Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อจัดให้มีสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่ชัดเจนตามนโยบายของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(15)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(2)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร
1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ สิทธิขั้นพื้นฐาน ที่ส่งเสริมความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของโรงเรียน
2.  มีระบบและกระบวนการส่งเสริมสวัสดิการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
3.  มีการจัดกิจกรรมด้านการยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา
4.  มีการจัดสวัสดิการ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร
5.  มีการจัดสวัสดิการด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร
6.  มีการจัดกิจกรรมด้านการสร้างความรักความสามัคคีของบุคลากร
7.  มีการส่งเสริมกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2564 28 ก.พ. 2564   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 156 วัน
01 ก.พ. 2564 28 ก.พ. 2565   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** 209 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 125 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 125 วัน
01 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 95 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 270 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.1 การจัดกิจกรรมด้านการยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา   0   0 *** *** 270 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.1.1 การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ เช่น รางวัลครูดีเด่นของมูลนิธิฯ รางวัลคุรุสดุดี รางวัลครูดีเด่นสมาคมโรงเรียนเอกชน เป็นต้น   0   0 *** *** 270 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น 1   1   0 *** *** 270 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.1.3 ส่งเสริมเพิ่มสมรรถนะ ค่านิยมและวัฒนธรรมการทำงาน   0   0 *** *** 270 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.1.4 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่ทำงานนานปี   0   0 *** *** 270 วัน
01 ต.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.1.5 การแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ   0   0 *** *** 270 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.2 การจัดสวัสดิการ และงบประมาณเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากร   0   0 *** *** 270 วัน
01 มิ.ย. 2564 31 ม.ค. 2565   D 6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 8   8   0 *** *** 181 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ. 4   4   0 *** *** 270 วัน
01 พ.ค. 2564 31 ต.ค. 2564   D 6.3 การจัดสวัสดิการ แผนงาน และงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของบุคลากร ตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร   0   0 *** *** 89 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.4 การจัดกิจกรรมด้านการสร้าง ความรักความสามัคคีของบุคลากรโรงเรียน   0   0 *** *** 270 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.4.1 การแสดงความยินดีในงานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานบวชของบุคลากร   0   0 *** *** 270 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.4.2 กระเช้าเยี่ยมไข้ และการคลอดบุตรของบุคลากร   0   0 *** *** 270 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ 2   2   0 *** *** 270 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.4.4 กิจกรรมมอบของขวัญวันคล้าย วันเกิดของครู และบุคลากรทางการศึกษา   0   0 *** *** 270 วัน
01 ก.ย. 2564 31 ม.ค. 2565   D 6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต   0   0 *** *** 181 วัน
01 ก.ย. 2564 31 ม.ค. 2565   D 6.4.6 กิจกรรมวันครอบครัวนักการ พนักงาน และพนักงานโรงอาหาร   0   0 *** *** 181 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.4.7 กีฬาบุคลากรภายในโรงเรียน   0   0 *** *** 270 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.5 การจัดกิจกรรมการสร้างความสามัคคีและเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก   0   0 *** *** 270 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.5.1 กีฬาบุคลากรกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน   0   0 *** *** 270 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.5.2 กิจกรรมมงฟอร์ตสัมพันธ์   0   0 *** *** 270 วัน
01 พ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2564   D 6.5.3 กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ   0   0 *** *** 150 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.6 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** 270 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.7 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน   0   0 *** *** 270 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ   0   0 *** *** 270 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2564   0   0 *** *** 270 วัน
29 มิ.ย. 2564 02 ก.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 32 วัน
07 ก.ย. 2564 10 ก.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 38 วัน
30 พ.ย. 2564 03 ธ.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 122 วัน
14 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 199 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานส่งเสริมสวัสดิการ   0   0 *** *** 270 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564   0   0 *** *** 270 วัน
07 ก.ย. 2564 10 ก.ย. 2565   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** 403 วัน
14 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 199 วัน
01 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2565   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 240 วัน
30 เม.ย. 2565 30 เม.ย. 2565   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 270 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (15)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2564  18 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 77 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2564  19 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 76 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2564  20 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 75 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2564  21 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2564  14 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 20 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  1 มิ.ย. 2564 - 31 ม.ค. 2565
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2564  15 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 19 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  1 มิ.ย. 2564 - 31 ม.ค. 2565
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2564  16 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 18 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  1 มิ.ย. 2564 - 31 ม.ค. 2565
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2564  19 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 15 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  1 มิ.ย. 2564 - 31 ม.ค. 2565
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2564  20 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 14 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  1 มิ.ย. 2564 - 31 ม.ค. 2565
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2564  21 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 13 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  1 มิ.ย. 2564 - 31 ม.ค. 2565
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2564  22 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  1 มิ.ย. 2564 - 31 ม.ค. 2565
 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2564  23 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 11 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ  1 มิ.ย. 2564 - 31 ม.ค. 2565
 ครูวิไลวรรณ เครือเทพ เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2564  24 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดศพมารดาของครูสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ และครูสุทธิพร ใจกว้าง  28 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดศพภรรยาของ มาสเตอร์กระสรวล อินทรสมบัติ  3 ส.ค. 2564 กำลังเกิดขึ้น เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 0 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 0 *** ***
3    รางวัลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 0 *** ***
4    แหวนทองคำ 0 *** ***
5    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ 0 *** ***
6    ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุครู 0 *** ***
7    ค่าชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา 0 *** ***
8    ค่าชุดฟอร์มนักการและพนักงาน 0 *** ***
9    ค่าตรวจสุขภาพครู 0 *** ***
10    ค่าตรวจสุขภาพนักการและพนักงาน 0 *** ***
11    ค่าของขวัญงานแต่ง ขึ้นบ้านใหม่ งานบวชของบุคลากร 0 *** ***
12    กระเช้าเยี่ยมไข้บุคลากรเจ็บป่วยและคลอดบุตร 0 *** ***
13    เงินช่วยเหลืองานศพ 0 *** ***
14    ค่าพวงหรีด 0 *** ***
15    ค่ารถรับ-ส่งในการไปร่วมงานศพ 0 *** ***
16    ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเกิด 0 *** ***
17    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต 0 *** ***
18    กิจกรรมวันครอบครัวนักการ 0 *** ***
19    กีฬาบุคลากรภายในโรงเรียน 0 *** ***
20    ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการสร้างความสามัคคีร่วมกับหน่วยงานภายนอก 0 *** ***
21    กิจกรรมมงฟอร์ตสัมพันธ์ 0 *** ***
22    ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน 0 *** ***
23    ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน 0 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสรุป/รายงานกิจกรรม
 - แบบสอบถาม/แบบสำรวจ
 - แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านผลการปฏิบัติงานของงานส่งเสริมสวัสดิการ
 - แบบบันทึกสถิติการสร้างขวัญกำลังใจ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร ของหน่วยงาน งานส่งเสริมสวัสดิการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)