Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้บริการสื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ที่เพียงพอ และมีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ให้บรรลุตามหลักสูตร
2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(10)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(4)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร
1.  ห้องสมุดมีทรัพยากร ระบบเทคโนโลยี เพียงพอตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการและจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2.  ผู้เรียนร้อยละ 85 มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว
3.  บุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 82 มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว
4.  มีการจัดส่งสาระความรู้ให้นักเรียน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ทาง Homework Online
5.  บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากฝ่ายวิชาการร้อยละ 82
6.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากห้องสมุด ร้อยละ 82

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 179 วัน
01 มี.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 118 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 179 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 179 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** 216 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 1   1   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.1 ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานห้องสมุดดังต่อไปนี้ 2   2   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.2 การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.3 การลงทะเบียน วิเคราะห์เลขหมู่ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.4 การเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.5 การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ 2   2   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ 5   5   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.6 การจัดสถานที่และการดูแลบำรุงรักษา ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.7 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2564   0   0 *** *** 216 วัน
29 มิ.ย. 2564 02 ก.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 86 วัน
07 ก.ย. 2564 10 ก.ย. 2564   C  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 16 วัน
30 พ.ย. 2564 03 ธ.ค. 2564   C  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 68 วัน
14 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 145 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานห้องสมุด   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564   0   0 *** *** 216 วัน
07 ก.ย. 2564 10 ก.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 16 วัน
14 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 145 วัน
01 มี.ค. 2565 30 เม.ย. 2565   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 216 วัน
30 เม.ย. 2565 30 เม.ย. 2565   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 216 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (10)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 แจกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ป.1 - ป.6  1 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 148 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 1/2564  11 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 107 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานห้องสมุดดังต่อไปนี้  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ระดับชั้น ป.1  17 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 101 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ระดับชั้น ป.1  18 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 100 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 2/2564  28 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 29 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานห้องสมุดดังต่อไปนี้  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด  6 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 20 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด  7 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 19 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด  8 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 18 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด  9 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 17 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด  10 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 16 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    วารสาร นิตยสาร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1 *** ***
2    หนังสือพิมพ์ภาษาไทย (ส่วนกลาง) 2 ฉบับ/วัน 366 *** ***
3    หนังสือมทั่วไป/อ้างอิง/เยาวชน สื่อมัลติมีเดีย 1 *** ***
4    หนังสือประกอบการการสอนสำหรับครู 1 *** ***
5    หนังสือพิมพ์ภาษาไทย (ท้องถิ่น) 1 ฉบับ / วัน 366 *** ***
6    น้ำยาลบคำผิดเพนเทลด้ามแบน หัวลูกลื่น ZL102W 10 *** ***
7    ใบแจ้งความจำนง (ใบเขียว) 1 *** ***
8    ใบขออนุมัติเบิกเงิน (ใบน้ำเงิน) 1 *** ***
9    เทปใส 3 m 500 1.88*43.7 แกน 3 นิ้ว 15 *** ***
10    เทปกาวย่น 1 1/2 ครึ่ง 2 *** ***
11    เทปกาวย่น 2 นิ้ว 2 *** ***
12    เทปกาวย่น 1 นิ้ว 2 *** ***
13    เทปใส 3M 500 ขนาด 3/4x36 หลาแกนใหญ่ 12 *** ***
14    สติ๊กเกอร์กระดาษสีขาว/ใส A4 1x50 ห่อ 50 แผ่น 4 *** ***
15    สติ๊กเกอร์สี ขนาดตัด2 10 *** ***
16    ลวดเย็บ 1213 กล่องละ 1000 ตัว 3 *** ***
17    ลวดเย็บ Max T3-10M Max 1x20 3 *** ***
18    ลวดเย็บ 1215 กล่องละ 1000 ตัว 2 *** ***
19    กระดาษโปสเตอร์สะท้อนแสงบาง ห่อ100 50 *** ***
20    กาวลาเท็กซ์ TOA 32ออนซ์ 6 *** ***
21    ซองบัตร 1,000 *** ***
22    บัตรยืม 1,000 *** ***
23    กระดาษถ่ายเอกสาร 70 g A4 Q brand ห่อ 15 *** ***
24    สติ๊กเกอร์ใส ขนาดตัด2 10 *** ***
25    ลวดเย็บ Max No.3 (1*24) 3 *** ***
26    ลวดเย็บสี Max No.10-1M 1x24 48 *** ***
27    ลวดเสียบตรากระทิง เบอร์ 1 ชนิด 50 ตัว 10 *** ***
28    ปากกาเคมี 2 หัว 12 *** ***
29    เทปโฟม 3M ขนาด 21 มม 3 เมตร 2 *** ***
30    เทปโฟมบาง 2 หน้า 3M 2 *** ***
31    ปากกาเน้นข้อความด้ามแบน faber castell 6 *** ***
32    ปากกาปลายตัด Niji เบอร์ 2 6 *** ***
33    รางวัลสัปดาห์ห้องสมุด 500 *** ***
34    รางวัลสัปดาห์ห้องสมุด 600 *** ***
35    รางวัลสัปดาห์ห้องสมุด 150 *** ***
36    รางวัลกิจกรรมประจำเดือน 1,200 *** ***
37    รางวัลกิจกรรม My Book Review 6 *** ***
38    รางวัลกิจกรรมสะสมแต้มนักอ่าน 300 *** ***
39    รางวัลกิจกรรมสะสมแต้มนักอ่าน 300 *** ***
40    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
41    เทปใส 3 m 500 ขนาด 2 นิ้ว 12 *** ***
42    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 162 *** ***
43    รางวัลกิจกรรมประจำเดือน 50 *** ***
44    บำรุงรักษาคุรุภัณฑ์ภายในห้องสมุด 1 *** ***
45    กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า 30 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายรับจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    รายรับค่าห่อเสื้อ 1.00 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าสติ๊กเกอร์กระดาษ จำนวน 2 ชิ้น สำหรับตกแต่งห้องสมุด 1 *** ***
2    ค่าพิมพ์สติ๊กเกอร์ จำนวน 12 แผ่น 1 *** ***
3    ค่าวารสาร ห้องสมุดเดือนพ.ค.2564 1 *** ***
4    ค่าอุปกรณ์สำหรับซ่อมประติมากรรมภายในห้องสมุด จำนวน 2 รายการ 1 *** ***
5    ค่าซ่อมเบาะนั่ง ภายในห้องสมุด 1 *** ***
6    ค่าป้ายไวนิล ขนาด 60x250 ซม. จำนวน 10 ป้าย ติดตั้งภายในห้องสมุด (T-Max Design) 1 *** ***
7    ค่าหนังสือภาษาอังกฤษอ่านนอกเวลา จำนวน 24 รายการ (บ.เลิร์นนิ่งทรี) 1 *** ***
8    วัสดุสำนักงานเดือนสิงหาคม 2564 1 *** ***
9    ค่าหนังสือภาษาอังกฤษอ่านนอกเวลา จำนวน 24 รายการ (บ.เลิร์นนิ่งทรี) 1 *** ***
10    ค่าหนังสือพิมพ์ วารสาร เดือนก.ค.2564 1 *** ***
11    ค่าสติ๊กเกอร์และเทปกาว 1 *** ***
12    คืนเงิน วัสดุสำนักงานเดือนสิงหาคม 2564 1 *** ***
13    ค่าหนังสือพิมพ์ วารสารเดือนส.ค.2564 งานห้องสมุด 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสอบถามความพึงพอใจ
 - สรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
 - สรุปสถิติการซ่อมหนังสือ
 - แบบบันทึกข้อมูลสำหรับลงโปรแกรม Digital Librarian
 - สรุปสถิติการเตรียมรูปเล่มหนังสือ
 - สรุปรายชื่อหนังสือในการสั่งซื้อ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร ของหน่วยงาน งานห้องสมุด
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)