Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(16)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(4)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
1.  ครูร้อยละ 96 รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตามตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือและค่านิยมในแนวมงฟอร์ต (2.1.8)
2.  ครูร้อยละ 80 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามเกณฑ์ของมูลนิธิฯ (2.1.9)
3.  ครูร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาอบรมไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา โดยมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา (2.1.10)
4.  บุคลากรฝ่ายวิชาการร้อยละ 90 ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีสถานศึกษา (2.3.2)
5.  บุคลากรฝ่ายวิชาการร้อยละ 96 รู้ เข้าใจ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือและค่านิยมในแนวมงฟอร์ต (2.3.3)
6.  บุคลากรฝ่ายวิชาการร้อยละ 80 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามเกณฑ์มูลนิธิฯ (2.3.4)
7.  บุคลากรฝ่ายวิชาการร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาอบรมไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา โดยมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา (2.3.5)
8.  จัดทำ และดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฝ่ายวิชาการร้อยละ 90 (3.2.2)
9.  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของฝ่ายวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาคุณภาพของสถานศึกษา ผลการประเมินในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 90 (3.2.3)
10.  ฝ่ายวิชาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมูลนิธิฯ (3.2.4)
11.  พัฒนาระบบบริหารจัดการฝ่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศมุ่งสู่มาตรฐานสากลตามเกณฑ์ TQA (3.2.6)
12.  ฝ่ายวิชาการมีการประเมินความเสี่ยงและแผนการแก้ไขรองรับ (3.2.7)
13.  แผนงาน โครงการฝ่ายวิชาการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีมีการดำเนินกิจกรรมตามแผนร้อยละ 95
14.  มีการนิเทศ กำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนการทำงานฝ่ายวิชาการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และนำผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนางานในครั้งต่อไป
15.  จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามจุดเน้นของสถานศึกษาและเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ 90 (3.3.4)
16.  ฝ่ายวิชาการมีความร่วมมือและเครือข่ายกับบุคคล องค์กร สถาบันต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวนักบุญมงฟอร์ตร้อยละ 90 (3.6.4)

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 179 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 179 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 179 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 179 วัน
01 พ.ค. 2564 31 พ.ค. 2564   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 118 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA 5   5   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 5   5   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 2   2   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ 3   3   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.5 กำกับ ติดตามจัดระบบการวัดการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนสภาพจริงที่นำไปสู่การพัฒนายกระดับศักยภาพผู้เรียนและครูผู้สอน   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา 1   1   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.7 กำกับติดตามการดำเนินงานวิจัย   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.8 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.9 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.10 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2564   0   0 *** *** 216 วัน
29 มิ.ย. 2564 02 ก.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 86 วัน
07 ก.ย. 2564 10 ก.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 16 วัน
30 พ.ย. 2564 03 ธ.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 68 วัน
14 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 145 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานบริหารฝ่ายวิชาการ   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564   0   0 *** *** 216 วัน
07 ก.ย. 2564 10 ก.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 16 วัน
14 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 145 วัน
01 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2565   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 185 วัน
30 เม.ย. 2565 30 เม.ย. 2565   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 216 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (16)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุม เรื่อง การจัดการการเรียนการสอนและการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564  26 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 123 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  1 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 เริ่มเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน  1 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมครูและบุคลากร เรื่อง การจัดการเรียนการสอน  10 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Zoom  17 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 101 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2564  23 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 95 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมครูและบุคลากร เรื่อง การจัดการการเรียนการสอนออนไลน์  29 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 89 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมครูและบุคลากรที่เปิดห้องประชุม share host และเช็คชื่อนักเรียน  30 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 88 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 เริ่มกิจกรรมโครงการเพลิน  3 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 85 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมครูและบุคลากร เรื่อง การจัดการการเรียนการสอนออนไลน์  7 ก.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 81 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2564  2 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 55 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2564  13 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 44 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 บุคลากรฝ่ายวิชาการโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ เข้าร่วมอบรม ระบบ Pushing Knowledge  8 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 18 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2564  10 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 16 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 เริ่มเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน  18 ต.ค. 2564 22 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 เริ่มกิจกรรมโครงการเพลิน  30 ต.ค. 2564 34 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าลงทะเบียนนักเรียน 500 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    งบสำรองในการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ 1 *** ***
2    ค่าเดินทาง 1 *** ***
3    ค่าอาหารและที่พัก 1 *** ***
4    ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 1 *** ***
5    ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 *** ***
6    สูจิบัตร 500 *** ***
7    เกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น 1,200 *** ***
8    ดอกไม้กลัดหน้าอก 500 *** ***
9    ค่าถ่ายรูป ล้างอัดรูป 1 *** ***
10    ดอกไม้จัดซุ้ม และตกแต่งเวที 1 *** ***
11    วัสดุอุปกรณ์ในการจัดบอร์ดและเตรียมงาน 1 *** ***
12    อาหารว่าง VIP 1,500 *** ***
13    โล่รางวัล 1 *** ***
14    ยางลบสเต็ดเลอร์ B-40 2 *** ***
15    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
16    สันรูด 5 มม A4 1 *** ***
17    แฟ้มซองพลาสติกชั้นเดียว A-4 1 *** ***
18    แฟ้มปกตราโรงเรียนขนาด A4 สีเลือดหมู 2 *** ***
19    ซองเติมแฟ้ม A4 ตราช้าง 2 *** ***
20    สันรูด 7 มม A4 1 *** ***
21    สันรูด 10 มม A4 1 *** ***
22    แฟ้ม A-4 No 169 สอดปกพลาสติก 20 ไส้ 12 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบบันทึกการกำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในฝ่ายวิชาการ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)