Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อประสานการจัดทำนโยบาย แผนปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ
2.  เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของแผนงาน โครงการ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(13)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(2)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(6)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ
1.  โรงเรียนมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน แผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ นโยบายของโรงเรียน และสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ร้อยละ 100
2.  โรงเรียนมีนโยบาย แผนงาน โครงการ ร้อยละ 100 ที่สนองต่อแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ นโยบายของโรงเรียน และเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ครบกระบวนการ PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ
3.  แผนงาน โครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีมีการดำเนินกิจกรรมตามแผน ร้อยละ 85
4.  มีการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนทุกแผนงาน โครงการตามวงจร PDCA ให้สอดรับกับนโยบายของโรงเรียน ร้อยละ 100
5.  มีการวิเคราะห์และสรุปรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนร้อยละ 100 ที่มีคุณภาพ สะท้อนการดำเนินการของโรงเรียนที่ชัดเจน สามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามหลักการ PDCA
6.  โรงเรียนมีการจัดทำและดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาร้อยละ 90
7.  โรงเรียนมีการประเมินความเสี่ยงและแผนการแก้ไขรองรับ
8.  มีการดำเนินการ สนับสนุน และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 238 วัน
01 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 238 วัน
01 ม.ค. 2564 31 ม.ค. 2564   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 238 วัน
01 ม.ค. 2564 28 ก.พ. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 210 วัน
01 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 149 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 216 วัน
02 ส.ค. 2564 30 ก.ย. 2564   D 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1) 8   8   0 *** *** 4 วัน
01 ต.ค. 2564 31 ต.ค. 2564   D 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2)   0   0 *** *** 35 วัน
30 พ.ย. 2564 03 ธ.ค. 2564   D 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3)   0   0 *** *** 68 วัน
14 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565   D 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4)   0   0 *** *** 145 วัน
07 ก.พ. 2565 08 เม.ย. 2565   D 6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ ปีการศึกษา 2564   0   0 *** *** 194 วัน
07 ก.พ. 2565 08 ก.พ. 2565   D 6.2.1 วางแผนจัดทำรูปแบบรายงานสรุปแผนงาน โครงการ เชื่อมโยงรายงานสรุปของมูลนิธิฯ   0   0 *** *** 135 วัน
09 ก.พ. 2565 09 ก.พ. 2565   D 6.2.2 ชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานสรุปแผนงาน โครงการแก่ฝ่ายต่าง ๆ   0   0 *** *** 136 วัน
10 ก.พ. 2565 04 มี.ค. 2565   D 6.2.3 แต่ละฝ่ายจัดทำรายงานให้หัวหน้าฝ่ายเซ็นรับทราบผลการสรุปแผนงาน โครงการ   0   0 *** *** 159 วัน
05 มี.ค. 2565 25 มี.ค. 2565   D 6.2.4 ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และพิสูจน์อักษรรายงานสรุปแผนงาน โครงการของทุกฝ่าย   0   0 *** *** 180 วัน
28 มี.ค. 2565 01 เม.ย. 2565   D 6.2.5 วิเคราะห์ความคุ้มค่าของแผนงาน โครงการ   0   0 *** *** 187 วัน
28 มี.ค. 2565 01 เม.ย. 2565   D 6.2.6 ประเมินและสรุปผลการจัดทำรายงานสรุปแผนงาน โครงการ   0   0 *** *** 187 วัน
04 เม.ย. 2565 08 เม.ย. 2565   D 6.2.7 นำผลการประเมินไปวางแผนการดำเนินการและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 194 วัน
07 ก.พ. 2565 30 เม.ย. 2565   D 6.3 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564   0   0 *** *** 216 วัน
07 ก.พ. 2565 08 ก.พ. 2565   D 6.3.1 วางแผนจัดทำรูปแบบการรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับฝ่าย   0   0 *** *** 135 วัน
09 ก.พ. 2565 09 ก.พ. 2565   D 6.3.2 นำเสนอและชี้แจงรูปแบบการรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ระดับฝ่ายเพื่อนำสู่การวิเคราะห์รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ในระดับโรงเรียน   0   0 *** *** 136 วัน
10 ก.พ. 2565 04 มี.ค. 2565   D 6.3.3 แต่ละฝ่ายรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ระดับฝ่าย   0   0 *** *** 159 วัน
05 มี.ค. 2565 18 มี.ค. 2565   D 6.3.4 รวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ของฝ่ายเพื่อนำมาวิเคราะห์รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ระดับโรงเรียน   0   0 *** *** 173 วัน
21 มี.ค. 2565 08 เม.ย. 2565   D 6.3.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมวิพากษ์และรายงานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมแก้ไขร่างรายงาน   0   0 *** *** 194 วัน
21 มี.ค. 2565 08 เม.ย. 2565   D 6.3.6 แก้ไขจัดทำรูปเล่มนำเสนอผู้อำนวยการลงนาม   0   0 *** *** 194 วัน
11 เม.ย. 2565 30 เม.ย. 2565   D 6.3.7 จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด   0   0 *** *** 216 วัน
11 เม.ย. 2565 30 เม.ย. 2565   D 6.3.8 ประเมินกระบวนการจัดทำ   0   0 *** *** 216 วัน
11 เม.ย. 2565 30 เม.ย. 2565   D 6.3.9 สรุปผลการดำเนินการวางแผนการพัฒนาต่อไป   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.4 สนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.4.1 ประชุมงานแผนมูลนิธิฯ   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.4.2 การสนับสนุนงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ 5   5   0 *** *** 216 วัน
02 ส.ค. 2564 11 มี.ค. 2565   D 6.5 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา   0   0 *** *** 166 วัน
01 พ.ย. 2564 11 มี.ค. 2565   D 6.6 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน   0   0 *** *** 166 วัน
01 พ.ย. 2564 15 ธ.ค. 2564   D 6.6.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อกำหนด กรอบ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ   0   0 *** *** 80 วัน
01 ธ.ค. 2564 01 ธ.ค. 2564   D 6.6.2 ร่างแผนการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รูปแบบและแนวทางการเขียน นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณา   0   0 *** *** 66 วัน
02 ธ.ค. 2564 31 ม.ค. 2565   D 6.6.3 ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   0   0 *** *** 127 วัน
02 ธ.ค. 2564 31 ม.ค. 2565   D 6.6.4 ประสานงานให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ และมาตรฐานด้านต่าง ๆ ตามข้อตกลง   0   0 *** *** 127 วัน
27 ม.ค. 2565 27 ม.ค. 2565   D 6.6.5 นำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิพากษ์รายละเอียดและความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์ เป้าหมายตัวชี้วัด ขั้นตอน โครงสร้างการบริหาร และงบประมาณของแผนงาน โครงการ ตลอดจนความสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ   0   0 *** *** 123 วัน
27 ม.ค. 2565 02 ก.พ. 2565   D 6.6.6 จัดส่งผู้ดำเนินการพิสูจน์อักษรความถูกต้อง   0   0 *** *** 129 วัน
03 ก.พ. 2565 11 ก.พ. 2565   D 6.6.7 แก้ไขและนำเสนอผู้อำนวยการลงนามอนุมัติใช้แผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 138 วัน
14 ก.พ. 2565 31 มี.ค. 2565   D 6.6.8 จัดทำรูปเล่มนำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 186 วัน
14 ก.พ. 2565 28 ก.พ. 2565   D 6.6.9 ส่งแผนนำเสนอคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิฯ   0   0 *** *** 155 วัน
01 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2565   D 6.6.10 นำเสนองบประมาณต่อคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิฯ   0   0 *** *** 170 วัน
01 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2565   D 6.6.11 ประเมินผลกระบวนการจัดทำแผน และวางแผนการพัฒนาต่อไป   0   0 *** *** 170 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.7 พัฒนาประสิทธิภาพ แผนงาน โครงการของโรงเรียน   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.8 ร่วมประสาน วิเคราะห์ ทบทวนบทพรรณางาน   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.9 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.10 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2564   0   0 *** *** 216 วัน
29 มิ.ย. 2564 02 ก.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 86 วัน
07 ก.ย. 2564 10 ก.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 16 วัน
30 พ.ย. 2564 03 ธ.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 68 วัน
14 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 145 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม   0   0 *** *** 216 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564   0   0 *** *** 216 วัน
07 ก.ย. 2564 10 ก.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 16 วัน
14 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 145 วัน
01 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2565   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 186 วัน
30 เม.ย. 2565 30 เม.ย. 2565   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 216 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (13)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ประชุมออนไลน์แนวทางการตอบแบบสอบถามข้อมูลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ฉบับใหม่ พศ. 2565-2570  22 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 96 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.2 การสนับสนุนงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชุมออนไลน์ชี้แจงแนวทางการนำร่างแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิ ปีการศึกษา 2565 - 2570 ไปประชาพิจารณ์และสะท้อนข้อมูล  24 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.2 การสนับสนุนงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 เชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 - 2570  26 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.2 การสนับสนุนงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 ประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 - 2570  26 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 31 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.2 การสนับสนุนงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 อบรมออนไลน์แนวทางการสร้างแผนงาน โครงการในระบบ SWIS โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  4 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 22 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4.2 การสนับสนุนงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ  17 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2564  13 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 13 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1)  2 ส.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564
 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2564  14 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1)  2 ส.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564
 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2564  15 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 11 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1)  2 ส.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564
 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2564  16 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 10 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1)  2 ส.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564
 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2564  17 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 9 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1)  2 ส.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564
 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2564  20 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 6 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1)  2 ส.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564
 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2564  21 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 5 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1)  2 ส.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564
 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2564  22 ก.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 4 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1)  2 ส.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 2 *** ***
2    ค่าเข้าเล่มสรุปแผนงาน โครงการ 6 *** ***
3    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 3 *** ***
4    ค่าจัดทำสำเนารายงาน 20 *** ***
5    ค่ารถไปกลับ 6 *** ***
6    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 6 *** ***
7    ค่าแท็กซี่ 4 *** ***
8    ค่าที่พัก 4 *** ***
9    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 4 *** ***
10    ค่าจัดทำสำเนาเอกสาร 25 *** ***
11    ค่าจัดเลี้ยงคณะกรรมการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 70 *** ***
12    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 5 *** ***
13    กระดาษการ์ด 180 g A4 1*50 แผ่น 1 *** ***
14    ค่าจัดทำสำเนาเอกสาร (เล่มใหญ่) 12 *** ***
15    ค่าจัดทำสำเนาเอกสาร (เล่มเล็ก) ให้กรรมการบริหารโรงเรียน, คณะกรรมการที่ปรึกษา ผอ., ผู้ที่เกี่ยวข้อง 25 *** ***
16    ค่าจัดเลี้ยงคณะกรรมการประชุมพิจารณางบประมาณ และโครงสร้างโรงเรียน 14 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - รายงานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
 - รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
 - รายงานการติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม
 - รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
 - รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
 - เอกสารสรุปที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ ของหน่วยงาน งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (2)
หัวข้อ %
แบบสอบถามความคิดเห็น การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 (สภาพปัจจุบัน)83.65
แบบสอบถามความคิดเห็น การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559-2564 (สภาพพึงประสงค์)88.14
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (6 )
ประชุมออนไลน์แนวทางการตอบแบบสอบถามข้อมูลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ฉบับใหม่ พศ. 2565-2570
ประชุมออนไลน์ชี้แจงแนวทางการนำร่างแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิ ปีการศึกษา 2565 - 2570 ไปประชาพิจารณ์และสะท้อนข้อมูล
ประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 - 2570
อบรมออนไลน์แนวทางการสร้างแผนงาน โครงการในระบบ SWIS โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
อบรมออนไลน์แนวทางการสร้างแผนงาน โครงการในระบบ SWIS โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2564