Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้บุคลากรได้รับการยกศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในหน้าที่ปฏิบัติและตามนโยบายของโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(15)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(5)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
1.  ผู้บริหาร ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจร้อยละ 90
2.  ผู้บริหารทุกคนได้รับการพัฒนาอบรมไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา โดยมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
3.  ครูร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาอบรมไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา โดยมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
4.  บุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาอบรมไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา โดยมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
5.  ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามเกณฑ์ของมูลนิธิฯ โดยมีการจัดทดสอบภาษาอังกฤษและจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.  มีการจัดทำแผนการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร
7.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องร้อยละ 90

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
 


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ก.พ. 2564 28 ก.พ. 2564   P แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 233 วัน
01 ก.พ. 2564 28 ก.พ. 2564   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 233 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 202 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 202 วัน
01 เม.ย. 2564 30 เม.ย. 2564   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 172 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2   2   0 *** *** 193 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน 6   6   0 *** *** 193 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามทักษะวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 3   3   0 *** *** 193 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.1.3 การส่งเสริมบุคลากรไปศึกษาดูงานภายในและภายนอกประเทศตามนโยบายของโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ 4   4   0 *** *** 193 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.2 การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   0   0 *** *** 193 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.3 การอบรมพนักงานสนับสนุนงานโรงเรียน   0   0 *** *** 193 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.4 การให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญกับหน่วยงานภายนอกตามที่โรงเรียนกำหนด   0   0 *** *** 193 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมโรงเรียนเอกชน   0   0 *** *** 193 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.5 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** 193 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.6 การปฏิบัติงานประจำปีของแผนงาน   0   0 *** *** 193 วัน
01 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   D 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ   0   0 *** *** 193 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2564   0   0 *** *** 193 วัน
29 มิ.ย. 2564 02 ก.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 109 วัน
07 ก.ย. 2564 10 ก.ย. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 39 วัน
30 พ.ย. 2564 03 ธ.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 45 วัน
14 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 122 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานพัฒนาบุคลากร   0   0 *** *** 193 วัน
17 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564   0   0 *** *** 193 วัน
07 ก.ย. 2564 10 ก.ย. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 39 วัน
14 ก.พ. 2565 18 ก.พ. 2565   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 122 วัน
01 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2565   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 163 วัน
30 เม.ย. 2565 30 เม.ย. 2565   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 193 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (15)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 การทัศนศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา  8 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 164 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.1.3 การส่งเสริมบุคลากรไปศึกษาดูงานภายในและภายนอกประเทศตามนโยบายของโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 การทัศนศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา  9 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 163 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.1.3 การส่งเสริมบุคลากรไปศึกษาดูงานภายในและภายนอกประเทศตามนโยบายของโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 การทัศนศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา  10 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 162 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.1.3 การส่งเสริมบุคลากรไปศึกษาดูงานภายในและภายนอกประเทศตามนโยบายของโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 การทัศนศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา  11 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 161 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  6.1.3 การส่งเสริมบุคลากรไปศึกษาดูงานภายในและภายนอกประเทศตามนโยบายของโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 แจ้งรายละเอียดการแบ่งปันความรู้ทางกฤตภาคออนไลน์  18 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 สำรวจรายชื่อครูที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2564  18 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 แจ้งรายละเอียดการส่งรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอก  18 พ.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 154 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามทักษะวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ IPAD ห้องเรียนอัจฉริยะ  8 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 133 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ IPAD ห้องเรียนอัจฉริยะ  9 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 132 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  26 มิ.ย. 2564 ผ่านมาแล้ว 115 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Micro:bit และการใช้ Micro:bit ร่วมกับหุ่นยนต์  14 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 คณะครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยข้อสอบ Online  14 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 66 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามทักษะวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 คณะครูเข้าร่วมการอบรมออนไลน์เรื่องทำอย่างไรจึงจะพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ให้ถูกใจผู้เรียน  22 ส.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 58 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามทักษะวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ AI and Robotics (ครั้งที่ 1)  16 ต.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 3 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ AI and Robotics (ครั้งที่ 2)  6 พ.ย. 2564 18 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน  1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าตกแต่งดอกไม้ 2 *** ***
2    ค่าเช่ารถตู้รับ-ส่งครูเข้าร่วมกิจกรรม 6 *** ***
3    เงินบริจาคเนื่องในวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 4 *** ***
4    ค่าเทียน 2 *** ***
5    ค่ากระดาษทำฐานรองเทียน 2 *** ***
6    ค่าพานดอกไม้ 1 *** ***
7    ค่าพานธูปเทียน 1 *** ***
8    ค่าช่อดอกไม้แสดงความยินดีครูได้รับรางวัล 4 *** ***
9    ค่าอาหารบุฟเฟต์ (ต่ำกว่า 100 คน) 1,288 *** ***
10    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 2,576 *** ***
11    อาหารว่าง VIP 280 *** ***
12    ค่าอาหาร VIP (4 อย่าง) 140 *** ***
13    ค่าตอบแทนวิทยากร 10 *** ***
14    ค่าของที่ระลึก 10 *** ***
15    ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการอบรม 5 *** ***
16    ค่าเดินทางวิทยากร 10 *** ***
17    ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อคนในการส่งครูเข้าร่วมการอบรมฯภายนอก 184 *** ***
18    ค่าตอบแทนวิทยากร 2 *** ***
19    ค่าของที่ระลึก 2 *** ***
20    ค่าเดินทางวิทยากร 2 *** ***
21    ค่าอาหาร VIP (4 อย่าง) 10 *** ***
22    อาหารว่าง VIP 20 *** ***
23    ค่าอาหารบุฟเฟต์ (ต่ำกว่า 100 คน) 94 *** ***
24    ค่าอาหารว่าง (พิเศษ) 188 *** ***
25    ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการอบรม 1 *** ***
26    ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรไปศึกษาดูงาน 1 *** ***
27    กระดาษถ่ายเอกสาร 80 g A4/ 1x500 AA 10 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่ายจริง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าจัดเลี้ยงคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมประชุมพิจารณาโบนัส ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 25/4/2564 (ปรับรายได้โรงอาหาร) 1 *** ***
2    ค่าใช้จ่ายอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS ของภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ 1 *** ***
3    ค่าใช้จ่ายจัดสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 1 *** ***
4    วัสดุสำนักงานเดือนก.ค.64 1 *** ***
5    คืนเงิน ค่าใช้จ่ายจัดสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 1 *** ***
6    ค่าจัดเลี้ยงและจัดทำเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Microbit และการใช้Microbit ร่วมกับหุ่นยนต์ วันที่ 14/8/2564 (ปรับรายได้โรงอาหารและรายได้วิชาการ) 1 *** ***
รวม***


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - แบบสรุป/รายงานกิจกรรม
 - แบบสอบถาม/แบบสำรวจ
 - แบบรายงานข้อมูล สารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากร 2564
 - แบบรายงานการศึกษาดูงาน/อบรม/สัมมนา
 - รายงานสถิติการพัฒนาบุคลากร
 - ผลการประเมินบุคลากรประจำปีการศึกษา 2564

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงาน งานพัฒนาบุคลากร
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ x-bar SD %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (5 )
การอบรมเชิงปฏิบัติการ IPAD ห้องเรียนอัจฉริยะ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
คณะครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยข้อสอบ Online
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Micro:bit และการใช้ Micro:bit ร่วมกับหุ่นยนต์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ AI and Robotics (ครั้งที่ 1)