Today 's Events

มิถุนายน 2565
อาพฤ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

09 มิถุนายน 2565

ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

ปฏิทินงานของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน เวลาที่เปลี่ยนแปลง

ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

วันที่ กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
27 ก.ค. 65 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2565 สำนักผู้อำนวยการ
(แผนงาน:งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม )
อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ม.นัฐพล เครือสาร 08:25:57
26 ก.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2565
(แผนงาน:งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน )
อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน มิสกาญจนา ปิยศทิพย์ 13:05:38
18 ก.ค. 65 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2565 ฝ่ายธุรการ-การเงิน
(แผนงาน:งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม )
อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ม.นัฐพล เครือสาร 08:24:45
12 ก.ค. 65 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป
(แผนงาน:งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม )
อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ม.นัฐพล เครือสาร 08:24:43
8 ก.ค. 65 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2565 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
(แผนงาน:งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม )
อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร) งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ม.นัฐพล เครือสาร 08:24:42
7 ก.ค. 65 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน
(แผนงาน:งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม )
อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ม.นัฐพล เครือสาร 08:24:41
6 ก.ค. 65 ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา
(แผนงาน:งานกีฬา )
หน้าวัดน้อยพระเมตตา งานกีฬา ม.ศุภกิจ คำลุน 18:00:14
6 ก.ค. 65 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2565 ฝ่ายวิชาการ
(แผนงาน:งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม )
อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ) งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ม.นัฐพล เครือสาร 08:24:41
4 ก.ค. 65 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
(แผนงาน:บริหารสำนักผู้อำนวยการ )
อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ม.วัฒนา แสงสินธุ์ 15:42:01
4 ก.ค. 65 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม งานทะเบียนและวัดผล
(แผนงาน:งานทะเบียนและวัดผล )
งานทะเบียนและวัดผล มิสหทัยกาญจน์ ดวงรักษ์ 15:42:01
1 ก.ค. 65 สอบสัมภาษณ์พนักงาน
(แผนงาน:ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง )
อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ม.ชินโชติ สุภารัตน์ 15:05:58
1 ก.ค. 65 ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ MR.SIMON JON DEAN และ MISS JANICE YUNTING CELESTIAL
(แผนงาน:งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ )
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ม.สมเกียรติ มูลใหม่ 15:05:58
1 ก.ค. 65 งานวิจัยและงานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ พบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน
(แผนงาน:จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ )
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานวิจัย มิสวิไลรัตน์ เสียมภักดี 15:05:33
30 มิ.ย. 65 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 7/2565
(แผนงาน:งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ )
อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ) งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ มิสวิรัชดา เลิศรมยานันท์ 15:05:33
29 มิ.ย. 65 ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านกีฬา
(แผนงาน:งานกีฬา )
หน้าวัดน้อยพระเมตตา งานกีฬา ม.ศุภกิจ คำลุน 15:05:33
27 มิ.ย. 65 คลินิกให้คำปรึกษา ครั้งที่ 3
(แผนงาน:จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา )
อาคารกิจกรรม(ห้องส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน) งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน มิสพีรรัตน์ วิริยะนราทิพย์ 15:05:33
27 มิ.ย. 65 จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มิถุนายน
(แผนงาน:จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา )
อาคารประกอบ(มุมสวัสดิการ Mini Mart) งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน มิสพีรรัตน์ วิริยะนราทิพย์ 15:05:33

รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง
ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด
งานอาคารสถานที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
งานลูกเสือ

รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง

กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง