Today 's Events

มีนาคม 2563
อาพฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

มีนาคม
2563


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

แจกนมโรงเรียน ชั้นป.2 และป.4

14.45 - 16.15 (อาคาร Saint Gabriel (โรงอาหารนักเรียน))

พ.

4 มี.ค.

แจกนมโรงเรียน ชั้นป.3

11.00 - 13.00 (อาคาร Saint Gabriel (โรงอาหารนักเรียน))

แจกนมโรงเรียน ชั้นป.6

14.45 - 16.15 (อาคาร Saint Gabriel (โรงอาหารนักเรียน))

แจกนมโรงเรียน ชั้นป.5

14.45 - 16.15 (อาคาร Saint Gabriel (โรงอาหารนักเรียน))

พ.

18 มี.ค.

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง

09.00 - 16.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องรองผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน

09.00 - 12.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง

09.00 - 16.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องรองผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

ตัวแทนโรงเรียนเดินทางเข้าร่วมการประชุมนำเสนองบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2563

ตลอดวัน (อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย)

การสอบคัดเลือกบุคลากรประจำเดือนมีนาคม 2563

08.30 - 12.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง

09.00 - 16.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องรองผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

สรุปประเมินผลงาน Recital 2019 ประจำปีการศึกษา 2562

08.30 - 10.00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ))

ประชุมนำเสนองบประมาณโรงเรียน ปีการศึกษา 2563

08.30 - 17.30 (อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย)

การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์

09.00 - 10.30 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน

06.30 - 17.00 (ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่)

การประชุมเพื่อวิเคราะห์อัตรากำลังปีการศึกษา 2563

09.00 - 16.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วาระวิสามัญ

09.00 - 16.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

การต่อใบอนุญาตทำงานครูชาวต่างประเทศ จำนวน 1 ท่าน

09.30 - 11.00 (สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่)

การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 2 ท่าน

06.30 - 17.00 (ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่)

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2563

08.00 - 12.00 (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่)

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2563

08.30 - 09.30 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ปีการศึกษา 2563

10.00 - 11.00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรดำเนินการแจ้งออกจากงานของแรงงานต่างด้าว

13.00 - 16.00 (สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย ชั้น 2 ภายในศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่)

การต่ออายุวีซ่าครูชาวต่างประเทศ จำนวน 4 ท่าน

06.30 - 17.00 (ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่)

การอบรมเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

13.30 - 14.30 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

ประชุมพนักงาน ครั้งที่ 4/2562

11.00 - 12.00 (อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2))

จ.

30 มี.ค.

ประชุมพนักงานโรงอาหาร เบเกอรี่ และมินิมาร์ท

11.00 - 12.00 (อาคาร Saint Gabriel (ห้องรับประทานอาหารครู))

อ.

31 มี.ค.

บุคลากรของโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบาริสต้าขั้นพื้นฐาน

ตลอดวัน ( บ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ )

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม
       รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาหมากรุกสากล ประเภทเกมเร็ว (Rapid) รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
       แข่งขันวิ่งถือบอลซิกแซก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
วันที่ กิจกรรม

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
- บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด
- ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
- จัดระบบให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประเภทดิจิตอล และโสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
- บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
 - ข่าวการศึกษา: ‘สมศ. - สหราชอาณาจักร’ถกยกระดับ ผู้ประเมินคุณภาพภายนอกเทียบมาตรฐานสากล  งานห้องสมุด   10:25:42
 - วิธีเลือกซื้อ “เนื้อหมู” ให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ  งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน   08:09:31
 - 10 วิธีป้องกันบัตรเครดิต-เดบิตถูกขโมยไปใช้ ! ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ  งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี   07:35:32
 - วันพิพิธภัณฑ์ไทย  งานประสานราชการ   07:16:44