Today 's Events

ตุลาคม 2564
อาพฤ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

ตุลาคม
2564


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

พฤ.

7 ต.ค.

ศ.

22 ต.ค.

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 2 แผนก

10:00 - 12:00 (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย )

พฤ.

28 ต.ค.

ส.

30 ต.ค.

เริ่มกิจกรรมโครงการเพลิน

08:30 - 15:30 (โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม)

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2564

09:00 - 16:00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนตุลาคม

12:15 - 12:45 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายธุรการ))

ส.

16 ต.ค.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ AI and Robotics (ครั้งที่ 1)

09:00 - 16:00 (อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ComputerLab 2 ))

พาครูชาวต่างประเทศไปต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยว Ms.Taylor Erin Earnhart

10:00 - 12:00 (ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่)

ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของMs.Aileen Tagalawan Dumagan

08:30 - 11:30 (สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่)

จ.

25 ต.ค.

อ.

26 ต.ค.

พ.

27 ต.ค.

พฤ.

28 ต.ค.

ศ.

29 ต.ค.

ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

11.00 - 11.30 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ))

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม
       ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2564

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

วันที่ กิจกรรม
08/12/2564  - ประชุมวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
- บริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
- สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร
- จัดระบบงานยานพาหนะให้มีความพร้อมต่อการให้บริการงานของโรงเรียน
- บริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี
- จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
- บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
- ดำเนินงานธุรการให้บรรลุตามเป้าหมายของฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
- ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง
- ให้บริการและบริหารจัดการพัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้เพียงพอ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของทุกหน่วยงานในโรงเรียน
- ประสานและดำเนินการด้านเอกสารตามระเบียบของทางราชการ
- บริการอาหารประจำนักเรียนจำหน่ายอาหารและบริการจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ ตามแผนงานและการมอบหมายของโรงเรียน
- ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
- บริหารจัดการระบบบัญชีทรัพย์สินของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
 - 10 อุปกรณ์การเรียนในมหาวิทยาลัยที่ขาดไม่ได้  งานทรัพย์สินโรงเรียน   13:19:29
 - สื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่  งานทรัพย์สินโรงเรียน   13:14:13
 - เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 เปลี่ยน รพ.ในปี 65 เตรียมยื่นเรื่องได้แล้ว ตั้งแต่ 16 ธ.ค.64 นี้  งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี   10:32:44
 - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2564 ใครต้องยื่นภาษีบ้าง ?  งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี   10:24:19
 - วิธีเปลี่ยนวงเงินบัตรเครดิต ATM บัญชีธนาคารต่าง ๆ เพิ่มความปลอดภัยจากการถูกแฮก  งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี   10:21:01
 - ประกันสังคม แจ้งนายจ้าง เตรียมชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 65 พร้อมรายงานค่าจ้างปี 64  งานประสานราชการ   08:00:26