Today 's Events

ธันวาคม 2564
อาพฤ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

ธันวาคม
2564


::ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

พฤ.

9 ธ.ค.

วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร

08:15 - 08:45 (ลานกิจกรรม(อนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์))

ศ.

10 ธ.ค.

โรงเรียนหยุด วันรัฐธรรมนูญ

ตลอดวัน (Montfort College Primary Section)

จ.

20 ธ.ค.

อ.

21 ธ.ค.

พ.

22 ธ.ค.

พฤ.

23 ธ.ค.

ศ.

24 ธ.ค.

ศ.

31 ธ.ค.

โรงเรียนหยุด วันสิ้นปี

ตลอดวัน (Montfort College Primary Section)

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน

(CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2565

08:00 - 16:00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2565

08:00 - 16:00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2565

08:00 - 16:00 (อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร))

ประชุมวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565

13:00 - 15:00 (อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2))

เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร  วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ

:: อัลบั้มภาพที่ Upload หรือ แก้ไขในวันนี้

อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม
       ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2564

:: ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

วันที่ กิจกรรม
08/12/2564  - ประชุมวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  

:: รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน
- ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
- บริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
- สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร
- จัดระบบงานยานพาหนะให้มีความพร้อมต่อการให้บริการงานของโรงเรียน
- บริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี
- จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
- บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
- ดำเนินงานธุรการให้บรรลุตามเป้าหมายของฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
- ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง
- ให้บริการและบริหารจัดการพัสดุ-ครุภัณฑ์ของโรงเรียนให้เพียงพอ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของทุกหน่วยงานในโรงเรียน
- ประสานและดำเนินการด้านเอกสารตามระเบียบของทางราชการ
- บริการอาหารประจำนักเรียนจำหน่ายอาหารและบริการจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ ตามแผนงานและการมอบหมายของโรงเรียน
- ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
- บริหารจัดการระบบบัญชีทรัพย์สินของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

:: รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อแผนงาน

:: กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
 - 10 อุปกรณ์การเรียนในมหาวิทยาลัยที่ขาดไม่ได้  งานทรัพย์สินโรงเรียน   13:19:29
 - สื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่  งานทรัพย์สินโรงเรียน   13:14:13
 - เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 เปลี่ยน รพ.ในปี 65 เตรียมยื่นเรื่องได้แล้ว ตั้งแต่ 16 ธ.ค.64 นี้  งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี   10:32:44
 - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2564 ใครต้องยื่นภาษีบ้าง ?  งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี   10:24:19
 - วิธีเปลี่ยนวงเงินบัตรเครดิต ATM บัญชีธนาคารต่าง ๆ เพิ่มความปลอดภัยจากการถูกแฮก  งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี   10:21:01
 - ประกันสังคม แจ้งนายจ้าง เตรียมชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 65 พร้อมรายงานค่าจ้างปี 64  งานประสานราชการ   08:00:26